Pravilnik o dopuni Pravilnika o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama te načinu sprječavanja širenja isteklih ulja u lukama

NN 53/2016 (8.6.2016.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama te načinu sprječavanja širenja isteklih ulja u lukama

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1389

Na temelju članka 135. Zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika (»Narodne novine« broj 56 /13) u svezi s člankom 56.c. stavak 1. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, broj 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13 i 26/15), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O RUKOVANJU OPASNIM TVARIMA, UVJETIMA I NAČINU OBAVLJANJA PRIJEVOZA U POMORSKOM PROMETU, UKRCAVANJA I ISKRCAVANJA OPASNIH TVARI, RASUTOG I OSTALOG TERETA U LUKAMA TE NAČINU SPRJEČAVANJA ŠIRENJA ISTEKLIH ULJA U LUKAMA

Članak 1.

U Pravilniku o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama te načinu sprječavanja širenja isteklih ulja u lukama (»Narodne novine«, broj 51/05, 127/10, 34/13, 88/13 i 79/15) iza članka 174. dodaje se naslov i članak 174.a koji glase:

»4. PRIJEVOZ KONTEJNERA S TERETOM

Članak 174.a

Brodar ne smije ukrcati kontejner s teretom na brod sve dok mu krcatelj ne dostavi podatak o verificiranoj bruto težini kontejnera s teretom.

Brodar je dužan obavijestiti krcatelja o krajnjem roku dostave podatka o verificiranoj bruto težini kontejnera s teretom radi pravovremene pripreme Plana slaganja i učvršćenja kontejnera.

U slučaju kada se verificirana bruto težina kontejnera s teretom određuje izvan terminala ukrcaja kontejnera, brodar je dužan dostaviti terminalu podatak o verificiranoj bruto težini kontejnera s teretom, prije njegove dopreme na terminal.

Iznimno od odredbi stavaka 2. i 3. ovoga članka, terminal je obvezan pravovremeno dostaviti podatak o verificiranoj bruto težini kontejnera s teretom brodaru, ukoliko takav podatak zaprimi od krcatelja ili ukoliko je težina kontejnera s teretom određena na terminalu u ime krcatelja.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. srpnja 2016. godine.

Klasa: 011-01/16-02/65

Urbroj: 530-04-2-1-2-16-1

Zagreb, 18. svibnja 2016.

Ministar

Oleg Butković, v. r.