Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju Plana upravljanja vodnim područjima

NN 53/2016 (8.6.2016.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju Plana upravljanja vodnim područjima

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1391

Na temelju članka 36.a Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU PLANA UPRAVLJANJA VODNIM PODRUČJIMA

Članak 1.

U Pravilniku o sadržaju Plana upravljanja vodnim područjima (»Narodne novine«, broj 74/13) u članku 2. točki 4. točka na kraju rečenice zamjenjuje se riječju: »i«.

Iza točke 4. dodaje se točka 5. koja glasi:

»5. Direktiva Komisije 2014/80/EU оd 20. lipnja 2014. o izmjeni Priloga II. Direktivi 2006/118/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti podzemnih voda od onečišćenja i pogoršanja stanja (Tekst značajan za EGP) (SL L 182, 21. 6. 2014.).«.

Članak 2.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Hrvatske vode izrađuju izvještaj o planiranim radnjama za provedbu načela povrata troškova od vodnih usluga, koje uključuju troškove okoliša (vodnog okoliša) i troškove vodnog resursa te povrat troškova okoliša (vodnog okoliša) i troškova vodnog resursa za ostala korištenja voda što pridonosi ostvarenju ciljeva iz članka 40. stavka 1. Zakona o vodama, kao i o sudjelovanju raznih korisnika vode u povratu tih troškova.«.

Članak 3.

U Prilogu I. DETALJNIJI SADRŽAJ PLANA UPRAVLJANJA VODNIM PODRUČJIMA točki 7. podtočki 7.10. riječ: »okoliša« zamjenjuje se riječju: »voda«.

Članak 4.

U Prilogu II. METODOLOGIJA ZA UTVRĐIVANJE ZNAČAJKI VODNOG PODRUČJA točki 2. PODZEMNE VODE podtočki 2.1. POČETNO ODREĐIVANJE ZNAČAJKI riječ: »okoliša« zamjenjuje se riječju: »voda«.

U podtočki 2.2. DALJNJE ODREĐIVANJE ZNAČAJKI stavak 3. mijenja se i glasi:

»Plan upravljanja vodnim područjima, koji se dostavlja sukladno članku 36.c Zakona o vodama, sadrži sve granične vrijednosti onečišćujućih tvari i njihovih pokazatelja utvrđene sukladno propisu iz članka 41. stavka 1. Zakona o vodama, odnosno informacije o onečišćujućim tvarima i njihovim pokazateljima za koje su utvrđene granične vrijednosti, uključujući i informacije o načinu na koji je praćen postupak utvrđivanja graničnih vrijednosti određen u propisu iz članka 41. stavka 1. Zakona o vodama, a posebno sadrži:

a) informacije o svakom vodnom tijelu ili skupini vodnih tijela podzemne vode za koju je utvrđeno da postoji rizik, uključujući sljedeće:

– veličinu vodnog tijela

– svaku onečišćujuću tvar ili pokazatelja onečišćenja zbog kojih je za vodna tijela podzemne vode utvrđeno da postoji rizik

– ciljeve zaštite voda s kojima je taj rizik povezan, uključujući postojeće ili potencijalne legitimne uporabe ili funkcije vodnog tijela podzemne vode te vezu između vodnih tijela podzemne vode i povezanih površinskih voda te izravno ovisnih kopnenih ekosustava

– prirodne pozadinske razine u vodnim tijelima podzemne vode u slučajevima kada je riječ o prirodno prisutnim tvarima i

– informacije o prekoračenjima graničnih vrijednosti

b) granične vrijednosti, bilo da se one primjenjuju na nacionalnoj razini, na razini vodnog područja ili dijela međunarodnog vodnog područja koje je dio državnog teritorija, ili na razini vodnog tijela ili skupine vodnih tijela podzemne vode

c) odnos između graničnih vrijednosti i svakog od sljedećih elemenata:

– pozadinskih razina u slučajevima prirodno prisutnih tvari

– povezanih površinskih voda te izravno ovisnih kopnenih ekosustava

– ciljeva zaštite voda i drugih standarda zaštite voda propisanih na nacionalnoj razini, na razini Europske unije ili na međunarodnoj razini

– svih relevantnih informacija u pogledu toksičnosti, ekotoksičnosti, postojanosti, bioakumulacijskog potencijala i tendencije disperzije onečišćujućih tvari

d) metodologiju korištenu za utvrđivanje pozadinskih razina koja se temelji na načelima navedenima u propisu iz članka 41. stavka 1. Zakona o vodama

e) razloge zbog kojih nisu utvrđene granične vrijednosti za onečišćujuće tvari i pokazatelje navedene u propisu iz članka 41. stavka 1. Zakona o vodama i

f) ključne elemente procjene kemijskog stanja podzemne vode, uključujući razinu, način i razdoblje zbrajanja rezultata praćenja, definiciju prihvatljivih razmjera prekoračenja te metodu izračuna, u skladu s propisom iz članka 41. stavka 1. Zakona o vodama.«.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Ako bilo koji od podataka iz točaka a) do f) nije uključen u Plan upravljanja vodnim područjima, u Planu se navode razlozi za to.«.

Dosadašnji stavak 4. koji postaje stavak 5. mijenja se i glasi:

»Sažetak ocjene kemijskog stanja podzemnih voda objavljuje se u Planu upravljanja vodnim područjima sukladno članku 36. Zakona o vodama. Sažetak, pripremljen na razini vodnog područja ili dijela međunarodnog vodnog područja koji se nalazi teritoriju Republike Hrvatske, uključuje i objašnjenje načina na koji su u konačnoj procjeni uzeta u obzir prekoračenja standarda kakvoće podzemnih voda ili graničnih vrijednosti na pojedinačnim točkama monitoringa.«.

U podtočki 2.3. PREGLED UTJECAJA LJUDSKIH DJELATNOSTI NA PODZEMNE VODE stavku 2. riječ: »vodnog okoliša« zamjenjuje se riječju: »voda«.

U točki 3. REGISTAR EMISIJA, ISPUŠTANJA I GUBITAKA podtočki 3.1. riječ: »dugim« zamjenjuje se riječju: »drugim«.

U dosadašnjoj podtočki 2.2. brojka: »2.2.« zamjenjuje se brojkom: »3.2.«.

U podtočki 3.2. riječi: »točke 3.1.« zamjenjuju se riječima: »podtočke 3.1.«.

Članak 5.

U Prilogu 3. SADRŽAJ EKONOMSKE ANALIZE točki 1. riječi: »usluga vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda« zamjenjuju se riječima: »vodnih usluga, koje uključuju okolišne i resursne troškove te povrat okolišnih i resursnih troškova za ostala korištenja voda«.

U točki 1. podstavku 2. iza riječi: »investicija« dodaju se riječi: »(program mjera)«.

Članak 6.

U Prilogu 4. SADRŽAJ PROGRAMA MJERA točki 1. OSNOVNE MJERE podtočki 1.1. b) riječi: »uključujući i troškove zaštite okoliša i resursa i« zamjenjuju se riječima: »koje uključuju troškove okoliša (vodnog okoliša) i troškove vodnog resursa te povrat troškova okoliša (vodnog okoliša) i troškova vodnog resursa za ostala korištenja voda te«.

U podtočki 1.1. f) riječ: »okoliša« zamjenjuje se riječju: »voda«.

U podtočki 1.1. j) stavku 2. podstavku 7. riječ: »okoliša« zamjenjuje se riječju: »voda«.

U točki 2. DOPUNSKE MJERE stavku 2. riječ: »okoliša« zamjenjuje se riječju: »voda«.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/16-01/17

Urbroj: 525-12/0940-16-17

Zagreb, 30. svibnja 2016.

Ministar

prof. dr. sc. Davor Romić, v. r.