Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

NN 53/2016 (8.6.2016.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1392

Na osnovi članka 24. stavka 3., a u svezi članka 157. točke 8. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13. i 137/13.) i članka 26. točke 8. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14. i 83/15.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 2. sjednici održanoj 1. lipnja 2016. godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORTOPEDSKIM I DRUGIM POMAGALIMA

Članak 1.

U Pravilniku o ortopedskim i drugim pomagalima (»Narodne novine«, broj 7/12., 14/12., 23/12., 25/12., 45/12., 69/12., 85/12., 92/12. – ispravak, 119/12., 147/12., 21/13., 38/13., 93/13., 119/13., 125/13. – ispravak, 129/13., 136/13., 141/13. – ispravak, 154/13., 11/14., 12/14. – ispravak, 22/14. – ispravak, 34/14., 45/14., 54/14., 59/14., 86/14., 92/14., 119/14., 129/14., 149/14., 17/15., 29/15., 41/15., 62/15., 77/15., 86/15., 124/15., 129/15., 132/15., 139/15., 25/16. i 30/16.) u Popisu pomagala iz članka 7. stavka 3. iza rednog broja 398 dodaje se redni broj 398a sa sljedećim podacima:

»


Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu petnaestog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/16-01/102

Urbroj: 338-01-01-16-01

Zagreb, 1. lipnja 2016.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prim. Milivoj Novak, dr. med., v. r.

53 08.06.2016 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima 53 08.06.2016 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima 53 08.06.2016 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima 53 08.06.2016 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima