Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine kampovi

NN 54/2016 (10.6.2016.), Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine kampovi

MINISTARSTVO TURIZMA

1409

Na temelju odredbi članka 8. stavka 4., članka 15. stavka 2. i članka 16. stavka 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 85/2015), ministar nadležan za turizam, donosi

PRAVILNIK

O RAZVRSTAVANJU I KATEGORIZACIJI UGOSTITELJSKIH OBJEKATA IZ SKUPINE KAMPOVI

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se vrste ugostiteljskih objekata iz skupine Kampovi (u daljnjem tekstu: objekt), ugostiteljske usluge koje se moraju i mogu pružati u pojedinoj vrsti, vrste koje mogu biti klupskog tipa, minimalni uvjeti, vrste koje se kategoriziraju, kategorije, uvjeti za kategorije, oznake za vrste i kategorije, način označavanja vrsta i kategorija te sastav povjerenstva koje provodi očevid u objektu.

Članak 2.

(1) Ugostiteljski objekt iz skupine »Kampovi« je poslovni objekt i funkcionalna cjelina u kojem ugostitelj obavlja ugostiteljsku djelatnost odnosno pruža ugostiteljske usluge (smještaja, prehrane, pića i napitaka) u ugostiteljskim sadržajima.

(2) Ugostitelj u objektu mora pružati ugostiteljske usluge propisane ovim Pravilnikom u obveznim ugostiteljskim sadržajima i može pružati druge usluge u funkciji turističke potrošnje u neobveznim sadržajima, pod uvjetima propisanim ovim Pravilnikom.

(3) U objektu mogu druge fizičke i pravne osobe pružati usluge u funkciji turističke potrošnje koje nisu ovim Pravilnikom propisane kao obvezne.

Članak 3.

(1) Objekt mora stalno ispunjavati sve uvjete, sukladno kapacitetu, za pojedinu vrstu i kategoriju, propisane ovim Pravilnikom, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(2) Objekt u koji zbog prirodnih ili drugih uvjeta ne može ući vozilo, ne mora ispuniti uvjete koji se odnose na prisutnost vozila u kampu.

(3) Svi obvezni i neobvezni ugostiteljski sadržaji objekta (recepcija, sanitarni čvorovi, smještajne jedinice, sadržaji za prehranu i drugo) u kojima posluje ugostitelj ili druga fizička i pravna osoba moraju imati ujednačenu kvalitetu uređenja za određenu kategoriju.

(4) Iznimno od stavka 1. ovog članka, a na zahtjev ugostitelja, temeljem isprava o zaštiti povijesno-kulturnih dobara ili prirode, ministar nadležan za turizam (u daljnjem tekstu: Ministar) može odobriti odstupanja od propisanih uvjeta za vrstu i kategoriju osim za površinu modula smještajne jedinice ili ako nisu osigurani uvjeti za nesmetanu i potpunu funkcionalnu namjenu objekta.

Članak 4.

(1) Objekti se razvrstavaju i kategoriziraju kao postojeći i novi objekti.

(2) Objekt je postojeći, ako građevina ili dio građevine ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

1. da objekt ima ili je imao rješenje o vrsti i kategoriji kao postojeći ugostiteljski objekt,

2. da je objekt izgrađen do 1. kolovoza 2008. godine (bez obzira na namjenu, naknadnu rekonstrukciju ili dogradnju odnosno nadogradnju),

3. da je konačna građevinska dozvola za gradnju objekta pribavljena do 1. kolovoza 2008. godine,

4. da objekt ima akt o legalizaciji nezakonito izgrađene građevine.

(3) Objekt je novi, ako ne ispunjava uvjete iz stavka 2. ovog članka.

2. MINIMALNI UVJETI

2.1. SIGURNOST GOSTA I OSOBLJA

Članak 5.

(1) Objekt mora omogućiti sigurnost, funkcionalnost i udobnost sukladno kategoriji.

(2) Okoliš i vanjski izgled objekta moraju biti uređeni.

(3) Uređenje, oprema i uređaji u objektu ne smiju biti dotrajali i oštećeni te moraju biti stalno u funkcionalnom stanju.

(4) Rublje, posuđe i ostalo u direktom kontaktu s gostom, kada nije u uporabi, mora biti zaštićeno od prašine i ostalih kontaminacija.

(5) U objektu moraju biti osigurana sredstva za pružanje prve pomoći.

(6) Komunalni i ostali otpad mora se redovito odstranjivati iz objekta.

2.2. LOKACIJA, ULAZ, PROMETNICE

Članak 6.

(1) Objekt mora biti povezan s javnom prometnom infrastrukturom za vozila, a ako nema uvjeta za pristup vozila, tada mora postojati prometnica za pješake.

(2) Objekt mora imati jedan kolni ulaz i jedan izlaz u blizini recepcije.

(3) Objekt može imati jednu ili više zasebnih prostornih cjelina koje dijeli prirodna prepreka ili javna prometnica. Jedna prostorna cjelina mora imati recepciju s glavnim kolnim ulazom i izlazom i svim ostalim propisanim sadržajima. Svaka druga prostorna cjelina mora imati kontrolirani i osvijetljeni ulaz i izlaz, smještajne jedinice, zajednički sanitarni čvor za goste na smještajnim jedinicama i druge sanitarne elemente (praonici za posuđe i rublje, prostorije za glačanje i drugo).

Članak 7.

(1) Prometnice unutar objekta moraju omogućiti pristup vozila i pješaka do smještajnih jedinica i svih sadržaja za goste i osoblje.

(2) Prometnice unutar objekta su:

1. glavna prometnica koja povezuje sve sabirne prometnice s receptivnim ulazom i vanjskom prometnom infrastrukturom,

2. sabirne prometnice koje povezuju pristupne prometnice s glavnom prometnicom,

3. pristupne prometnice koje povezuju sabirne prometnice sa smještajnim jedinicama i ostalim sadržajima za goste.

(3) Objekt mora imati najmanje glavnu prometnicu.

2.3. INSTALACIJE

Članak 8.

Objekt mora imati:

1. tekuću hladnu i toplu vodu s odvodnjom (osobna higijena gosta i osoblja, priprema i usluživanje hrane, pića i napitaka, pranje rublja, čišćenje),

2. električnu energiju i osvjetljenje,

3. grijanje od 20 °C u prostorijama za goste i osoblje sukladno zauzetosti kapaciteta, osim u objektu u kojem se posluje ljeti,

4. prirodno ili umjetno prozračivanje svih prostorija,

5. fiksnu ili mobilnu telefonsku vezu.

2.4. VISINE PROSTORIJA

Članak 9.

(1) Visina prostorija (visina od poda do stropa) za zajedničke sadržaje i osoblje mora biti 2,80 m.

(2) Visina modula smještajnih jedinica, komunikacija i prostorija za osoblje uz module smještajnih jedinica mora biti 2,40 m.

(3) Visina prostorija s kosim ili stropom različitih visina, mora u prosjeku iznositi sukladno odredbama stavka 1. i 2. ovog članka, a u novim objektima najniža visina od poda do kosog stropa ne smije biti manja od 1,20 m.

(4) Postojeći objekti mogu imati postojeće visine prostorija, ako je omogućeno sigurno kretanje.

(5) Visine mogu biti niže od propisanih u dijelovima prostorija u kojima su ugrađene instalacije, ako je osigurano sigurno kretanje.

2.5. SANITARNI ČVOR ZA GOSTE U ZAJEDNIČKIM SADRŽAJIMA

Članak 10.

(1) Objekt mora imati uređen i opremljen sanitarni čvor/ove u blizini zajedničkog sadržaja za goste.

(2) Sanitarni čvor je:

1. zahod za žene koji ima; prostoriju sa zahodskom školjkom (zahodska kabina) i predprostoriju s umivaonikom,

2. zahod za muškarce koji ima; prostoriju sa zahodskom školjkom (zahodska kabina), predprostoriju s umivaonikom i pisoarom.

(3) Svi zahodi moraju imati visoku zahodsku školjku (školjku sa sjedalom) na ispiranje.

(4) Pisoar na ispiranje ili bezvodni pisoar postavljen je ili ograđen da se ne vidi izvan predprostorije.

(5) Iznimno od stavka 1. ovog članka, sanitarni čvor uz recepciju može se nalaziti u blizini recepcije (u ugostiteljskim sadržajima za usluživanje hrane, pića i napitaka, ugostiteljskim objektima i u sanitarnim čvorovima za smještajne jedinice).

(6) Iznimno od stavka 1. ovog članka, ugostiteljski sadržaji i ugostiteljski objekti za usluživanje hrane, pića i napitaka ne moraju imati zasebne sanitarne čvorove za goste, ako se nalaze u blizini sanitarnih čvorova za goste na osnovnim smještajnim jedinicama.

Članak 11.

(1) Objekt koji ima otvoreni ili zatvoreni bazen mora imati sanitarni čvor za korisnike bazena.

(2) Na sanitarni čvor uz bazen primjenjuju se na odgovarajući način odredbe ovog Pravilnika o sanitarnom čvoru u zajedničkim sadržajima.

(3) Uz bazen mora biti tuš i osigurana mogućnost presvlačenja osim u naturističkim kampovima.

2.6. SANITARNI ČVOR I DRUGI SANITARNI ELEMENTI ZA GOSTE NA/U SMJEŠTAJNIM JEDINICAMA

Članak 12.

(1) Objekt mora imati zajednički sanitarni čvor sa sanitarnim elementima, obiteljske kupaonice i druge sanitarne elemente za goste na osnovnim smještajnim jedinicama.

(2) Smještajna jedinica u građevini mora imati vlastitu kupaonicu.

(3) U pokretnoj opremi za kampiranje (smještaj) može se nalaziti kupaonica (kada ili tuš, umivaonik, zahodska školjka).

(4) Objekt ili pokretna oprama za kampiranje (smještaj) mogu imati djelomičnu kupaonicu (kombinacija dva sanitarna elementa).

(5) U potreban broj zajedničkih sanitarnih elemenata ne uračunava se smještajna jedinica koja ima pokretnu opremu za kampiranje s kupaonicom.

(6) Objekt koji ima veći broj od propisanih obiteljskih kupaonica ili djelomične kupaonice iz istih se u broj sanitarnih elemenata može uračunati samo jedan.

(7) Sanitarni elementi su: zahodska školjka, umivaonik, kada, tuš kada ili tuš, pisoar, kadica za kupanje djece i drugo.

(8) Drugi sanitarni elementi su: praonici za posuđe i rublje, perilice za posuđe i rublje, trokadero, slavina za pitku vodu, rashladni uređaji, stanica za pražnjenje otpadnih voda i drugo.

(9) Objekt može imati tuševe na otvorenom prostoru koji se ne uračunavaju u obvezni broj tuš kabina.

2.7. SMJEŠTAJNE JEDINICE

Članak 13.

(1) Objekt mora imati osnovne smještajne jedinice za kampiranje.

(2) Objekt može imati smještajne jedinice u građevinama.

(3) Ugostitelj mora prije ulaska gosta na/u smještajnu jedinicu pregledati funkcionalnost opreme i uređaja te otkloniti nedostatke.

2.7.1. Definicija, vrste i kapacitet osnovnih smještajnih jedinica

Članak 14.

(1) Osnovna smještajna jedinica je otvoreni prostor, uređen i opremljen za kampiranje.

(2) Kampiranje je boravak gosta na osnovnoj smještajnoj jedinici u pokretnoj opremi za kampiranje.

(3) Osnovne vrste smještajnih jedinica su:

1. Kamp mjesto,

2. Kamp parcela.

(4) Kamp mjesto je pojedinačno ili grupno brojem ili slično označen i uređen prostor za kampiranje (očišćen od korijenja, kamenja i sl.).

(5) Kamp parcela je omeđen, pojedinačno brojem ili slično označen i uređen prostor za kampiranje (očišćen od korijenja, kamenja i sl.).

(6) Na osnovnim smještajnim jedinicama nalazi se pokretna oprema za kampiranje: šator, kamp prikolica (kamp kućica, karavan), autodom (kamper), pokretna kućica (mobilhome), glamping kućica, glamping oprema i slično.

(7) Pokretna kućica (mobilhome) je pokretna oprema za kampiranje od čvrstog materijala, nije čvrsto vezana za tlo (može se maknuti), ima kupaonicu.

(8) Glamping kućica je pokretna oprema za kampiranje od čvrstog materijala, nije čvrsto vezana za tlo (može se maknuti), neuobičajenog je oblika ili je prostorno postavljena na neuobičajen način (npr. pod zemljom, na stupovima, drvu, vodi, stijeni i slično), s ili bez kupaonice.

(9) Glamping oprema je pokretna oprema za kampiranje, nije ili je samo djelomično od čvrstog materijala, pruža višu razinu od uobičajene usluge (npr. šator s kupaonicom) i/ili koja je prostorno postavljena na neuobičajen način (npr. stupovima, drvu, vodi, stijeni).

(10) Iznimno od stavka 8. ovog članka, spavaonica i prostorija za spavanje zatečene u objektu koji je poslovao u funkciji kampa do stupanja na snagu ovog Pravilnika, mogu biti čvrsto vezane za tlo.

Članak 15.

Kapacitet smještajne jedinice izražava se brojem gostiju – kampista:

1. Kamp mjesto, tri gosta – kampista,

2. Kamp parcela, tri gosta – kampista.

2.7.2. Vrste, modul i kapacitet smještajnih jedinica u građevinama

Članak 16.

(1) Vrste smještajnih jedinica u građevinama (u bungalovu, paviljonu ili sl.) su:

1. Soba,

2. Studio apartman,

3. Apartman.

(2) Građevine iz stavka 1. ovog članka su čvrsto ili montažno građene, nepokretne odnosno čvrsto povezane s tlom.

(3) U postojećim objektima apartman može biti studio apartman pod uvjetima za studio apartman.

Članak 17.

(1) Modul smještajne jedinice je funkcionalna cjelina određene neto-površine (na uporabi gostu) s jednim ulazom i dnevnim svjetlom u sobi i prostoriji za boravak).

(2) Modul smještajne jedinice propisan je zasebno za postojeći i novi objekt, ovisno o kategoriji.

(3) U novom objektu, dozvoljava se odstupanje modula (i kupaonice) za 10% u 20% smještajnih jedinica.

Članak 18.

Soba je vrsta smještajne jedinice ili dio smještajne jedinice, u kojoj se spava.

Članak 19.

(1) Kapacitet smještajne jedinice određuje se prema broju fiksnih kreveta, a u studio apartmanu prema broju pomoćnih i fiksnih kreveta, ovisno o površini modula.

(2) Smještajne jedinice imaju sljedeći broj kreveta:

1. jednokrevetna soba – jedan krevet (jedna osoba), širine do 120 cm,

2. dvokrevetna soba – dva kreveta (dva kreveta za po jednu osobu ili jedan krevet za dvije osobe),

3. trokrevetna soba – tri kreveta, ako je površina modula za dvokrevetnu sobu veća za 3 m²,

4. apartman – jedan, dva ili tri kreveta u svakoj sobi (za treći krevet površina modula veća za 3 m²),

5. studio apartman – najviše četiri osobe na pomoćnim (sklopivim) i/ili fiksnim krevetima u postojećem objektu.

(3) U jednokrevetnoj i dvokrevetnoj sobi može se namjestiti pomoćni krevet, ako je površina modula veća za 3 m².

(4) U prostoriji za boravak apartmana mogu biti dva pomoćna kreveta ako istih nema u prostoriji/ama za spavanje.

(5) Pomoćni krevet (sklopivi) namješta se na zahtjev gosta (trosjed, dvosjed, fotelja i sl.). Uz njega se ne moraju nalaziti propisani elementi: noćni ormarić ili polica, noćna svjetiljka i mogućnost gašenja i paljenja glavnog osvjetljenja iz kreveta.

(6) Pomoćni krevet ne izražava se u kapacitetu smještajne jedinice osim u studio apartmanu.

(7) Iznimno od stavka 2. točki 1. i 2. ovog članka, u jednokrevetnoj i dvokrevetnoj sobi krevet za jednu osobu može biti širi od 120 cm ukoliko je površina modula veća za 8 m².

2.7.3. Smještajni kapacitet objekta

Članak 20.

(1) Kapacitet objekta utvrđuje se prema broju smještajnih jedinica (osnovnih, u građevinama) i njihovom kapacitetu.

(2) Objekt može odstupiti od utvrđenog kapaciteta do 20% .

2.8. PRIPREMA I USLUŽIVANJE JELA, PIĆA I NAPITAKA

Članak 21.

(1) U objektu se mora u određenoj vrsti i kategoriji usluživati jela, pića i napitke.

(2) U objektu ili neposrednoj blizini objekta jela, pića i napitke mogu pripremati i usluživati:

1. ugostitelj koji posluje kampom u vlastitim ugostiteljskim sadržajima odnosno u restoranu i točioniku te mora ispuniti uvjete iz ovog Pravilnika za restoran, točionik i osoblje,

2. ugostitelj koji posluje kampom u ugostiteljskom objektu razvrstanom sukladno propisima o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina Restorani i Barovi.

3. drugi ugostitelj u objektu razvrstanom sukladno propisima o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina Restorani i Barovi.

(3) Ugostiteljski sadržaji i ugostiteljski objekti iz ovog članka kojima posluje jedan ugostitelj, mogu imati zajedničku kuhinju te odgovarajuće zajedničke prostorije, prostore i sanitarne čvorove za osoblje.

(4) Restoran i točionik iz stavka 2. točke 1. ovog članka mogu se označavati vrstom ugostiteljskog objekta iz skupina: »Restorani« i »Barovi«.

Članak 22.

Ugostiteljski objekti iz članka 21. ovog Pravilnika moraju kvalitetom usluge, uređenjem, opremom, uređajima i održavanjem ispunjavati uvjete sukladno kategoriji objekta, a što se provjerava u postupku kategorizacije. Iznimno, oni mogu koristiti sanitarni čvor za goste objekta.

2.9. RESTORAN

Članak 23.

(1) Restoran mora imati ugostitelj koji priprema i uslužuje jela u vlastitim ugostiteljskim sadržajima.

(2) Restoran mora imati prostore, uređenje, opremu, uređaje, postupke i osoblje, sukladno ovom Pravilniku.

2.9.1. Kuhinja, druga kuhinja, centralna pripremnica

Članak 24.

(1) Restoran mora imati kuhinju za pripremu jela.

(2) Kuhinja mora kapacitetom odgovarati broju konzumenata u objektu.

(3) Objekt može imati drugu kuhinju/e koja ne mora biti u cijelosti opremljena i uređena kao kuhinja.

(4) Ugostitelj može pripremu hrane za termičku obradu organizirati u centralnoj pripremnici hrane koja mora imati vozilo, opremu i uređaje za dostavu hrane.

(5) Kuhinja ne mora imati pripremnice hrane, ako samo termički obrađuje pripremljena jela drugih proizvođača ili iz centralne pripremnice hrane.

(6) Kuhinja, druga kuhinja i centralna pripremnica jesu funkcionalne cjeline u kojima su sve prostorije povezane na način da osoblje ne prolazi prostorijama namijenjenim gostima i ostalom osoblju. Tehnološki proces pripreme hrane mora se odvijati u zatvorenom krugu unutar funkcionalne cjeline istih.

2.9.2. Prostorije za spremanje hrane, pića i sredstava za čišćenje

Članak 25.

(1) Objekt mora imati prostorije za spremanje hrane i pića opremljene policama i/ili ormarima s pretincima za odlaganje hrane i pića, dovoljnog kapaciteta sukladno načinu nabave (dnevni, višednevni).

(2) Prostorije za čuvanje lako pokvarljive hrane moraju biti opremljene rashladnim uređajima dovoljnog kapaciteta sukladno načinu nabave, za odvojeno čuvanje različitih vrsta hrane.

(3) U objektu do 25 smještajnih jedinica, umjesto u prostoriji za spremanje, hrana se može spremati u rashladnim uređajima dovoljnog kapaciteta u kuhinji.

(4) Sredstva za čišćenje, dezinfekciju i održavanje, moraju se čuvati i odlagati u zasebnim prostorijama ili prostorima (spremište ili ormar).

2.9.3. Blagovaonica i prostori za usluživanje

Članak 26.

(1) Ugostitelj mora usluživati jela, pića i napitke u prostoriji za blagovanje – blagovaonici, opremljenoj namještajem prikladnim za usluživanje.

(2) Ugostitelj može usluživati jela, pića i napitke na terasi, plaži, vrtu i sličnim prostorima za usluživanje, opremljenim namještajem prikladnim za usluživanje.

(3) Ugostitelj koji u objektu posluje ljeti može jela, pića i napitke umjestio u blagovaonici usluživati na natkrivenom prostoru na otvorenom (terasi, plaži, vrtu i sličnim prostorima) opremljenom namještajem prikladnim za usluživanje.

Članak 27.

(1) Stol za usluživanje gosta mora imati površinu koja se lako održava, biti prekriven neoštećenim, čistim stolnjakom i nadstolnjakom ili podloškom za posluživanje ispod konzumnog mjesta.

(2) Za usluživanje jela na stolu mora biti pribor za jelo, papirnati ili platneni ubrus, po gostu.

(3) Blagovaonica mora imati dovoljan broj vješalica za odlaganje odjeće ili garderobu koja mora biti čuvana ili istaknuta obavijest da se stvari ne čuvaju.

2.9.4. Jelovnik i karta pića i napitaka

Članak 28.

(1) Objekt mora imati dovoljan broj jelovnika i karti pića i napitaka na svakom stolu ili se isti daju na uvid gostu prije preuzimanja narudžbe.

(2) U jelovniku i karti pića i napitaka navode se jela, pića, napici i druge usluge te cijene s porezima.

(3) Sve navedeno u jelovniku i karti pića i napitaka mora se uslužiti na zahtjev gosta.

(4) Kada se gost poslužuje sa samoposlužne postave, umjesto jelovnika, jela moraju biti predstavljena putem odgovarajućih oznaka ili natpisa o vrsti jela, pića i napitaka. Uz dekorativne plate i/ili prepoznatljiva jela, pića i napitke nije potrebno isticati oznake ili natpis.

2.9.5. Priprema jela za potrošnju na drugom mjestu

Članak 29.

(1) Ugostitelj može u objektu pripremati jela, pića i napitke za potrošnju na drugome mjestu te vršiti dostavu istih s ili bez usluživanja (catering).

(2) Ugostitelj za dostavu jela, pića i napitaka mora imati:

1. termo opremu (boksove) za dostavu toplih i hladnih jela, pića i napitaka,

2. prijevozno sredstvo za dostavu.

2.10. TOČIONIK

Članak 30.

(1) Točionik mora imati ugostitelj koji priprema i uslužuje pića i napitke u vlastitim sadržajima.

(2) Na točioniku se mogu pripremati i usluživati jednostavna topla i hladna jela.

(3) Točionik mora imati prostore, uređenje, opremu, uređaje i osoblje, sukladno ovom Pravilniku.

(4) Pojedini elementi točionika mogu biti smješteni u neposrednoj blizini koja s točionikom čini funkcionalnu cjelinu.

(5) Točionik može biti i samostalna funkcionalna cjelina na prostoru za usluživanje gostiju na otvorenom.

(6) Drugi i svaki dalji točionik u objektu ne moraju imati sve propisane uvjete već isti mogu biti prilagođeni vrsti i načinu usluge.

2.11. OSOBLJE

Članak 31.

Uvjete za osoblje na pripremi i usluživanju jela, pića i napitaka mora ispuniti ugostitelj koji priprema i uslužuje jela, pića i napitke u vlastitim ugostiteljskim sadržajima.

Članak 32.

(1) U objektu radi osoblje na recepciji, pripremi i usluživanju jela, čišćenju, održavanju i drugo.

(2) Osoblje mora sukladno pozitivnoj odnosno dobroj praksi u ugostiteljskoj djelatnosti:

1. biti osposobljeno za stručno usluživanje gostiju,

2. poznavati najmanje jedan strani jezik (osoblje koje komunicira s gostima),

3. biti uredno, čisto i primjereno odjeveno sukladno standardima ugostiteljskog objekta,

4. komunicirati s gostima, ostalim djelatnicima i nadređenima profesionalno, uljudno i korektno,

5. obavljati svoje poslove i radne zadatke profesionalno i stručno,

6. odnositi se s pažnjom prema imovini ugostiteljskog objekta.

(3) Osoblje ne smije:

1. pušiti i jesti za vrijeme obavljanja poslova na radnom mjestu,

2. zadržavati se u ugostiteljskom objektu izvan svog radnog vremena, osim po potrebi.

Članak 33.

(1) Osoblje na pripremi jela ne smije prolaziti prostorijama za goste i ostalo osoblje.

(2) Osoblje na pripremi i usluživanju jela, pića i napitaka u funkcionalnoj cjelini kuhinje mora imati:

1. sanitarni čvor. U objektima do 50 smještajnih jedinica, propisani elementi (zahodska školjka, umivaonik, pisoar i tuš) mogu se nalaziti u jednoj prostoriji,

2. garderobu s dvodijelnim garderobnim ormarićima i ključem, a radna odjeća ne smije se odlagati u ormarić u koji se odlaže osobna odjeća.

(3) Osoblje na recepciji, za čišćenje, održavanje i drugo mora imati:

1. sanitarni čvor,

2. garderobu s garderobnim ormarićima s ključem,

3. spremište sredstava za čišćenje i održavanje u smještajnim jedinicama u građevinama.

3. VRSTE OBJEKATA I UVJETI ZA VRSTE

Članak 34.

Objekti iz skupine Kampovi razvrstavaju se sukladno obveznim ugostiteljskim uslugama u vrste:

1. Kamp,

2. Kamp odmorište.

Članak 35.

(1) Za razvrstavanje u vrstu Kamp moraju biti ispunjeni minimalni uvjeti i uvjeti za najnižu kategoriju iz Priloga I. ovog Pravilnika.

(2) Za razvrstavanje u vrstu Kamp odmorište moraju biti ispunjeni minimalni uvjeti i uvjeti iz Priloga II. ovog Pravilnika.

(3) Sve vrste objekata mogu biti klupskog tipa, samo za članove kluba.

3.1. VRSTA KAMP

Članak 36.

(1) Kamp je objekt u kojem se pružaju usluge:

1. smještaja na osnovnim smještajnim jedinicama – kampiranje,

2. smještaja u građevinama; bungalov, paviljon i drugo,

3. prehrane, pića i napitaka,

4. iznajmljivanja pokretne opreme za kampiranje; stolova, stolica, vreća za spavanje, šatora, kamp prikolica (kamp kućica, karavan), pokretnih kućica (mobilhome), autodom (kamper), glamping kućica, glamping opreme i slično,

5. bavljenja športom i/ili drugim oblicima rekreacije u Kampu ili u blizini Kampa,

6. druge usluge u funkciji turističke potrošnje.

(2) Pokretnu opremu za kampiranje na osnovnim smještajnim jedinicama mogu iznajmljivati turističke agencije za potrebe svojih korisnika.

(3) Objekt mora imati zajedničke sadržaje (prostorije i prostore) i osnovne smještajne jedinice.

(4) Zajednički sadržaji su:

1. recepcija (unutar objekta ili na/ispred ulaza u objekt),

2. prometnice unutar objekta,

3. sanitarni čvor za goste u zajedničkim sadržajima,

4. sanitarni čvor i drugi sanitarni elementi za goste na smještajnim jedinicama,

5. ugostiteljski sadržaji i objekti za pružanje usluga jela, pića i napitaka,

6. prostorije i prostori za šport i rekreaciju,

7. druge prostorije i prostori u funkciji turističke potrošnje,

8. uređen okoliš.

(5) Prostorije u kojima se nalaze recepcija, sanitarni čvorovi za goste u zajedničkim sadržajima, sanitarni čvorovi i drugi sanitarni elementi za goste na smještajnim jedinicama ne mogu biti kontejnerskog tipa, osim za najnižu kategoriju.

(6) Kamp mora imati najmanje deset osnovnih smještajnih jedinica odnosno kamp mjesta i/ili kamp parcele (mogu biti sve kamp parcele), a može imati smještajne jedinice u građevinama.

(7) Od ukupnog kapaciteta objekta izraženog brojem smještajnih jedinica 70% kapaciteta mora biti osigurano za smještaj gostiju – kampista na osnovnim smještajnim jedinicama (kamp mjesto i/ili kamp parcela). Preostalih 30% smještajnih jedinica može biti u građevinama. Na najviše 40% osnovnih smještajnih jedinica mogu biti postavljeni mobilhomovi ili glamping kućice.

(8) Objekt može imati mobilhomove i glamping kućice na 50% osnovnih smještajnih jedinica na način da pojedinačno ne prelaze 40% kapaciteta.

(9) Iznimno od stavka 7. ovog članka, u objektu koji je poslovao u funkciji kampa do stupanja na snagu ovog Pravilnika, priznaje se zatečeno stanje broja spavaonica, prostorija za spavanje i ostalih smještajnih jedinica u građevinama.

(10) Na osnovnim smještajnim jedinicama, ispred pokretne opreme za kampiranje, dozvoljeno je postavljanje predulaza (predšator) ili terase, od pokretnog i sklopivog materijala. Ako se iznad predšatora i opreme za smještaj postavlja dodatni zaštitni prekrivač, isti mora biti pričvrščen na opremu za smještaj te ne smije prelaziti površinu predšatora i opreme za smještaj. Pokretna oprema za kampiranje, predulaz i terasa ne smiju biti stalno povezani za teren. Priključci pokretne opreme na infrastrukturu moraju biti demontažni.

(11) Na osnovnim smještajnim jedinicama zabranjeno je postavljanje ograda, trajnih popločenja tla i slično.

3.2. VRSTA KAMP ODMORIŠTE

Članak 37.

(1) Kamp odmorište je objekt u kojem ugostitelj pruža usluge kampiranja za kraći odmor gosta s vlastitom pokretnom opremom za kampiranje.

(2) Kamp odmorište ima smještajne jedinice – kamp mjesta i centralnu servisnu stanicu, a usluga recepcije pruža se na zahtjev gosta.

3.3. DRUGE VRSTE

Članak 38.

(1) Unutar funkcionalne cjeline (ograde) vrste Kamp, na zasebnoj prostorno funkcionalnoj cjelini, mogu se nalaziti objekti iz skupine Hoteli i objekti iz skupine Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (komercijalnog naziva npr. »resort« i sl.).

(2) Objekti iz stavka 1. ovog članka mogu imati zajedničke: vanjske komunikacije; parkirališta; prijemni hol s recepcijom; ugostiteljske sadržaje za pripremu i usluživanje jela, pića i napitaka; sadržaje za šport i rekreaciju te ostale sadržaje u funkciji turističke potrošnje.

(3) Svim objektima iz stavka 1. ovog članka posluje jedan ugostitelj.

(4) Objekti iz stavka 1. ovog članka, razvrstavaju se i kategoriziraju zasebno, primjenom propisa koji se na njih odnose, a objekti čije se kategorije označavaju zvjezdicama mogu se međusobno razlikovati za jednu kategoriju.

(5) Unutar funkcionalne cjeline iz stavka 1. ovog članka, mogu poslovati i druge pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u funkciji turističke potrošnje.

4. KATEGORIJE OBJEKATA I UVJETI ZA KATEGORIJE

Članak 39.

(1) Kategorije objekta određuju se na temelju obveznih uvjeta i uvjeta koji se boduju.

(2) Kategorije se označavaju zvjezdicama.

(3) Kategorije ima vrsta Kamp.

(4) Kamp ima četiri kategorije; dvije, tri, četiri i pet zvjezdica.

(5) Objekt može imati jednu kategoriju.

Članak 40.

(1) Obvezni uvjeti i uvjeti koji se boduju za kategorije vrste Kamp propisani su ovim Pravilnikom u PRILOGU I.

(2) Vrsta Kamp mora ispuniti propisani bodovni prag za uvjete koji se boduju i to za:

1. ekologiju,

2. šport i rekreaciju,

3. trgovačke, ugostiteljske i ostale sadržaje.

(3) Objekt u kojem ugostitelj posluje ljeti, od 1. travnja do 15. listopada, ne mora zadovoljiti određene uvjete sukladno Prilogu iz stavka 1. ovog članka.

(4) Iznimno od stavka 1. ovog članka, u cilju zaštite okoliša, rublje za krevet i ručnici mogu se mijenjati na zahtjev gosta, ako je o tome istaknuta obavijest u smještajnoj jedinici.

5. OZNAČAVANJE OBJEKTA

5.1. OZNAKA VRSTE I KATEGORIJE

Članak 41.

(1) Oznaka vrsta Kamp i Kamp odmorište je naziv vrste, a za Kamp odmorište i simbol autodoma.

(2) Oznaka kategorije za vrstu Kamp je zvjezdica.

Članak 42.

(1) Oznaka vrste i kategorije ističu se na propisanoj ploči koja mora biti istaknuta na glavnom ulazu u objekt.

(2) Na glavnom ulazu u objekt mora biti istaknut naziv tvrtke koja posluje objektom i naziv objekta.

(3) Ploče iz stavka 1. ovog članka propisane su u Prilogu III. ovog Pravilnika.

5.2. PROIZVODNJA I NABAVA PLOČA ZA OZNAKU VRSTE I KATEGORIJE

Članak 43.

(1) Propisanu ploču mogu proizvoditi fizičke i pravne osobe – proizvođači (obrtnici, tvrtke), koji za tu proizvodnju pribave suglasnost ministarstva nadležnog za turizam (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Ministarstvo će izdati suglasnost proizvođaču koji uz zahtjev za izdavanje suglasnosti dostavi registraciju za obavljanje djelatnosti i primjerak propisane ploče s izjavom o istovjetnosti s grafičkim rješenjima i tehničkim uvjetima propisanim u Prilogu III. ovog Pravilnika. Primjerak propisane ploče potrebno je dostaviti za svaku vrstu koju proizvođač želi proizvoditi.

(3) Iznimno, suglasnost iz stavka 1. ovog članka nije dužan pribaviti proizvođač ploča koji ploče proizvodi temeljem ranije sklopljenih ugovora s Ministarstvom.

(4) Propisanu ploču iz stavka 1. ovog članka, temeljem rješenja o kategorizaciji, ugostitelj naručuje od proizvođača te snosi troškove izrade i dostave naručene ploče.

6. KATEGORIZACIJA I REKATEGORIZACIJA OBJEKTA

Članak 44.

(1) Kategorizacija je postupak i način utvrđivanja vrste i kategorije objekta.

(2) Ponovna kategorizacija odnosno rekategorizacija je postupak i način provjere ispunjavanja uvjeta za utvrđenu vrstu i kategoriju.

(3) Postupak i način kategorizacije je prikupljanje i ocjena dokumentacije te očevid na objektu.

(4) Skraćeni postupak i način kategorizacije je prikupljanje i ocjena dokumentacije bez očevida na objektu, a temeljem raspoloživih saznanja.

(5) Objekt se kategorizira pojedinačno.

6.1. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEŠENJA I OČEVID

Članak 45.

(1) Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za vrstu i kategoriju ugostiteljskog objekta ugostitelj podnosi nadležnom tijelu kada je objekt spreman za prijem gosta.

(2) Zahtjev iz stavka 1. sadrži podatke o:

1. podnositelju zahtjeva (tvrtka, sjedište, registrirana djelatnost, telefonski broj),

2. adresi, nazivu objekta, razdoblju poslovanja,

3. vrsti i kategoriji,

4. vrsti i broju smještajnih jedinica (popis smještajnih jedinica), sanitarnim čvorovima i pojedinim sanitarnim elementima za goste (popis sanitarnih elemenata), te drugim obveznim i neobveznim uvjetima i sadržajima u objektu.

(3) Zahtjevu se prilaže sljedeća dokumentacija:

1. izvadak iz sudskog registra odnosno rješenje o upisanom obrtu i/ili preslik obrtnice,

2. o pravu korištenja poslovnog prostora,

3. akt o uporabljivosti objekta (uporabna dozvola i drugo),

4. geodetski snimak objekta, izrađen od ovlaštene osobe, u mjerilu koje omogućava prepoznavanje svih karakteristika kampa (prometnica, građevina, smještajnih jedinica i drugog).

Članak 46.

(1) Očevid u objektu iz nadležnosti Ministarstva obavlja povjerenstvo Ministarstva kojeg čini najmanje dva člana. Članove povjerenstava imenuje ministar iz redova službenika Ministarstva, službenika nadležnih ureda, stručnjaka iz područja ugostiteljstva i turizma i iz drugih područja.

(2) Povjerenstvo vodi službenik Ministarstva – voditelj postupka do donošenja rješenja. U postupku ponovne kategorizacije voditelj postupka ne može biti službenik koji je vodio prethodni postupak kategorizacije odnosno rekategorizacije.

(3) Očevid u objektu iz nadležnosti ureda obavlja povjerenstvo ureda kojeg čine najmanje dva člana. Povjerenstvo vodi službenik ureda – voditelj postupka do donošenja rješenja. Članove povjerenstva imenuje čelnik ureda za sjedište i svaku ispostavu ureda.

6.2. PONOVNA KATEGORIZACIJA – REKATEGORIZACIJA

Članak 47.

U postupku rekategorizacije činjenično stanje u objektu utvrđuje se vodeći računa o propisima koji su bili na snazi u vrijeme donošenja prethodnog rješenja. Svi uvjeti utvrđeni po ranije važećem propisu, koje nije moguće uskladiti s propisom koji se primjenjuje u vrijeme provedbe rekategorizacije, smatrat će se dostatnima prema zatečenom stanju.

7. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 48.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata KAMPOVA iz skupine »Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj« (»Narodne novine«, broj 75/2008, 45/2009 i 11/2014).

Članak 49.

Na objekte vrste Kampiralište koji su kategorizirani sukladno Pravilniku o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata KAMPOVA iz skupine »Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj« (»Narodne novine«, broj 75/2008, 45/2009 i 11/2014) primjenjivat će se Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata KAMPOVA iz skupine »Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj« (»Narodne novine«, broj 75/2008, 45/2009 i 11/2014).

Članak 50.

Postupci započeti do stupanja na snagu ovog Pravilnika dovršit će se po odredbama Pravilnika o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata KAMPOVA iz skupine »Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj« (»Narodne novine«, broj 75/2008, 45/2009 i 11/2014).

Članak 51.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/15-01/12

Urbroj: 529-03-16-8

Zagreb, 30. svibnja 2016.

Ministar

Anton Kliman, v. r.

PRILOG I. – UVJETI ZA KATEGORIZACIJU KAMPA
PRILOG II. – UVJETI ZA KAMP ODMORIŠTE
PRILOG III. – PLOČE ZA OZNAČAVANJE VRSTE I KATEGORIJE UGOSTITELJSKIH OBJEKATA IZ SKUPINE KAMPOVI

54 10.06.2016 Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine kampovi 54 10.06.2016 Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine kampovi 54 10.06.2016 Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine kampovi 54 10.06.2016 Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine kampovi 54 10.06.2016 Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine kampovi 54 10.06.2016 Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine kampovi