Pravilnik o izmjenama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu

NN 54/2016 (10.6.2016.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu

MINISTARSTVO TURIZMA

1411

Na temelju odredbi članka 31. stavka 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 85/2015), ministar nadležan za turizam, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU I KATEGORIZACIJI OBJEKATA U KOJIMA SE PRUŽAJU UGOSTITELJSKE USLUGE U DOMAĆINSTVU

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

U Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (»Narodne novine«, broj 9/2016), u članku 3. stavak 5. briše se.

Članak 2.

U članku 5. stavak 5. mijenja se i glasi: »Za jedan ili više objekata moraju biti osigurana sredstva za pružanje prve pomoći.«.

Članak 3.

U članku 8. točka 5. mijenja se i glasi: »fiksnu ili mobilnu telefonsku vezu.«.

Članak 4.

U članku 10. stavak 3. mijenja se i glasi: »Sve prostorije modula – objekta, moraju biti povezane unutarnjom komunikacijskom vezom osim za dvije najniže kategorije Kuće za odmor.«.

Članak 5.

U članku 17. stavku 2. Prilog IV. mijenja se tako da glasi kao u prilogu ovog Pravilnika.

Članak 6.

U članku 22. stavku 6. broj: »30« zamjenjuje se brojem: »40«.

Članak 7.

U članku 26. Prilozi I., II. i III. mijenjaju se tako da glase kao u prilozima ovog Pravilnika.

Članak 8.

Točka 5.: »KATEGORIZACIJA I ZAHTJEV ZA KATEGORIZACIJU OBJEKTA« mijenja se i glasi: »KATEGORIZACIJA I ZAHTJEV ZA IZHOĐENJE RJEŠENJA O ODOBRENJU«.

Članak 9.

U članku 28. stavak 1. mijenja se i glasi: »Zahtjev za izhođenje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu podnosi iznajmljivač nadležnom tijelu kada je objekt spreman za prijem gosta.«.

Članak 10.

U članku 31. dodaje se stavak 2. koji glasi: »Odredba članka 22. stavka 6. Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (»Narodne novine«, broj 9/2016) ne primjenjuje se na iznajmljivače koji su podnjeli zahtjev za rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu do 31. prosinca 2016. godine.«.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/16-03/19

Urbroj: 529-03-16-1

Zagreb, 30. svibnja 2016.

Ministar

Anton Kliman, v. r.

PRILOG I. – UVJETI ZA KATEGORIJE SOBE I STUDIO APARTMANA
PRILOG II. – UVJETI ZA KATEGORIJE APARTMANA I KUĆE ZA ODMOR
PRILOG III. – UVJETI ZA KATEGORIJE KAMPA
PRILOG IV. – UVJETI ZA KAMP ODMORIŠTE

54 10.06.2016 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu 54 10.06.2016 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu