Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju

NN 54/2016 (10.6.2016.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju

HRVATSKA NARODNA BANKA

1414

Na temelju članka 162. stavka 1. točke 2. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013., 19/2015. i 102/2015.), članka 394. Uredbe (EU) br. 575/2013 i članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O STATISTIČKOM I BONITETNOM IZVJEŠĆIVANJU

Članak 1.

U Odluci o statističkom i bonitetnom izvješćivanju (»Narodne novine«, br. 35/2010., 95/2010., 146/2010., 68/2011., 37/2012., 121/2013., 41A/2014., 127/2014., 67/2015. i 119/2015.) članak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ovom Odlukom propisuju se vrsta i oblik podataka koje su banke, štedne banke, stambene štedionice i Hrvatska banka za obnovu i razvitak dužne dostavljati Hrvatskoj narodnoj banci radi statističkog i bonitetnog izvješćivanja.

(2) Podružnice stranih banaka u Republici Hrvatskoj dužne su podatke propisane ovom Odlukom dostavljati Hrvatskoj narodnoj banci radi statističkog izvješćivanja.«

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»(1) Banke, štedne banke, stambene štedionice, podružnice stranih banaka u Republici Hrvatskoj i Hrvatska banka za obnovu i razvitak (u nastavku teksta: obveznici izvješćivanja) dužne su Hrvatskoj narodnoj banci dostavljati podatke koji su predmet ove Odluke, i to na sljedeći način:

– dvaput na mjesec ako se radi o desetodnevnim izvješćima sa stanjem za deseti i dvadeseti dan u mjesecu, i to najkasnije u roku od pet radnih dana nakon izvještajnog datuma,

– jedanput na mjesec ako se radi o mjesečnim statističkim izvješćima, i to u roku od šest radnih dana nakon završetka izvještajnog mjeseca,

– jedanput na mjesec ako se radi o mjesečnim bonitetnim izvješćima, i to u roku od 42 kalendarska dana nakon izvještajnog mjeseca,

– jedanput na mjesec ako se radi o mjesečnim izvješćima o kamatnim stopama, i to u roku od deset radnih dana nakon završetka izvještajnog mjeseca,

– četiri puta godišnje ako se radi o tromjesečnim izvješćima za 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca, i to u roku od 42 kalendarska dana nakon izvještajnog tromjesečja,

– jedanput godišnje ako se radi o nekonsolidiranim revidiranim izvješćima sa stanjem na dan 31. prosinca, i to najkasnije u roku od četiri mjeseca nakon završetka kalendarske godine na koju se odnose,

– jedanput godišnje ako se radi o konsolidiranim nerevidiranim izvješćima sa stanjem na dan 30. lipnja, i to u roku od 42 kalendarska dana nakon izvještajnog datuma,

– jedanput godišnje ako se radi o konsolidiranim revidiranim izvješćima sa stanjem na dan 31. prosinca, i to najkasnije u roku od četiri mjeseca nakon završetka kalendarske godine na koju se odnose.

(2) Podaci koji se prikupljaju u svrhu statističkog odnosno bonitetnog izvješćivanja određuju se Uputom za statističko i bonitetno izvješćivanje.«

Članak 3.

U Uputi za statističko i bonitetno izvješćivanje, koja je sastavni dio Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju, iza točke 42. dodaje se točka 42a., koja glasi:

»42a. Oznakom »statističko« ili »bonitetno« u nazivu izvješća u točki 41. ove Upute ne određuje se prikuplja li se izvješće za statističke ili bonitetne svrhe, nego se njome isključivo upućuje na rok dostave određenog izvješća. Za statističke svrhe koriste se sljedeći modaliteti obilježja »Izvješće«: »AA«, »AB«, »AN«, »AE«, »AK«, »AD«, »IZ«, »PO«, »OI«, »KS« i »RA«. Za bonitetne svrhe koriste se sljedeći modaliteti obilježja »Izvješće«: »AA«, »AS«, »AP«, »AF«, »AN«, »AV«, »AW«, »AE«, »AD«, »AU«, »AM«, »IZ«, »PO«, »OI« i »RA«.«

Članak 4.

U točki 108. podtočka 15. mijenja se i glasi:

»15. Modalitet »DZ« – kriterij izloženosti kreditnom riziku; osoba je davatelj zaštite na način definiran u obilježju »Davatelj zaštite ili fiducijarni dioničar«. Ako grupa povezanih osoba davatelja zaštite ispunjava ove kriterije, tada se članice te grupe koje su davatelji zaštite identificiraju ovim modalitetom.«

Članak 5.

Članak 6.

U dijelu Upute 6.2.2. Skupina obilježja B, obilježje 13. »Instrument«, u dijelu »Stavke aktive« mijenja se stavka A0201 i glasi:

A0201

Računi za namiru kod HNB-a

 

Računi za namiru kod HNB-a jesu računi izvještajne institucije otvoreni unutar Hrvatskog sustava velikih plaćanja i sustava TARGET2 kod HNB-a.

Članak 7.

U Uputi za izradu i dostavljanje datoteke statističkog i bonitetnog izvješća, koja je sastavni dio Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju, u poglavlju 3.2.2. alineji 4. briše se riječ »»A0201«,«.

U alineji 8. iza riječi »»D0015«,« dodaju se riječi »»D0016«,«.

Iza alineje 9. dodaje se alineja 10., koja glasi:

»– Ako je polje 14 = »A0201«, tada polje 16 mora biti »HRK« ili »EUR«.«

Članak 8.

U poglavlju 3.2.4. iza riječi »»D0015«« dodaju se riječi »i »D0016««.

Članak 9.

U poglavlju 3.5.3. kontrola 493 mijenja se i glasi:

Ako je (Vrsta iznosa = 1 & Instrument nije 'P1108', 'P1109', 'P1110', 'P1111', 'P1115', 'P1116', 'P1118', 'P1119', 'P1122', 'P1123', 'P1124', 'P1125', 'P9992', 'D0008', 'D0009', 'D0014', 'D0015' ili 'D0016'), tada je Iznos >= 0.

493

Kontrola 455 mijenja se i glasi:

Ako je Instrument = ''D0008'', ''D0009'', ''D0014'', ''D0015'' ili "D0016", tada je (Oznaka izvještaja = ''NP'', ''NR'', ''KP'' ili ''KR'' & Datum stanja = 31. 3., 30. 6., 30. 9. ili 31. 12.).

455

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 154-020/06-16/BV

Zagreb, 2. lipnja 2016.

Guverner
Hrvatske narodne banke
prof. dr. sc. Boris Vujčić, v. r.

54 10.06.2016 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju 54 10.06.2016 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju