Odluka o izmjeni Odluke o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu u istražnom prostoru ugljikovodika "DR-02"

NN 55/2016 (15.6.2016.), Odluka o izmjeni Odluke o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu u istražnom prostoru ugljikovodika "DR-02"

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1430

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11 i 119/14), te članka 16. stavka 5. i članka 17. Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (»Narodne novine«, br. 94/13 i 14/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. lipnja 2016. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O IZDAVANJU DOZVOLE ZA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU UGLJIKOVODIKA NA KOPNU U ISTRAŽNOM PROSTORU UGLJIKOVODIKA »DR-02«

I.

U Odluci o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu u istražnom prostoru ugljikovodika »DR-02« (»Narodne novine«, broj 63/15), točka V. mijenja se i glasi:

»Istražni prostor ugljikovodika »DR-02« površine 2 506 km², ima oblik nepravilnog mnogokuta omeđenog spojnicama vršnih točaka 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7, koordinata kako slijedi:

Oznaka točke

Koordinate točaka

HTRS96

E

N

1

524 811,29

5 137 121,94

2

572 197,66

5 087 994,54

3

549 723,00

5 056 145,00

4

539 243,00

5 058 999,00

5

528 005,00

5 069 415,00

6

494 772,00

5 100 219,00

7

503 089,00

5 110 426,00

Stranica istražnog prostora ugljikovodika »DR-02« između vršnih točaka 1 i 2, predstavlja državnu granicu između Republike Hrvatske i Mađarske.

Iz istražnog prostora ugljikovodika »DR-02« izuzeta su područja utvrđenih eksploatacijskih polja ugljikovodika kako slijedi:

Redni broj

Naziv eksploatacijskog polja ugljikovodika

1.

Legrad

2.

Veliki otok

3.

Kutnjak – Đelekovec

4.

Peteranec

5.

Cvetkovec

6.

Gola

7.

Lepavina

8.

Jagnjedovac

9.

Mosti

10.

Čepelovac – Hampovica

11.

Molve

12.

Ferdinandovac

13.

Kalinovac

14.

Stari Gradac

15.

Letičani

16.

Šandrovac

17.

Bilogora

18.

Bačkovica

19.

Galovac – Pavljani

20.

Grubišno polje (dio eksploatacijskog polja koji se nalazi unutar istražnog prostora »DR-02«)

21.

Gakovo

Koordinate vršnih točaka istražnog prostora ugljikovodika »DR-02« odredilo je Ministarstvo gospodarstva sukladno dostavljenim podacima od Državne geodetske uprave.«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-04/146
Urbroj: 50301-05/05-16-4
Zagreb, 8. lipnja 2016.

Predsjednik
Tihomir Orešković, v. r.

55 15.06.2016 Odluka o izmjeni Odluke o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu u istražnom prostoru ugljikovodika "DR-02" 55 15.06.2016 Odluka o izmjeni Odluke o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu u istražnom prostoru ugljikovodika "DR-02"