Rješenje Ministarstva zdravlja klasa: UP/I-510-01/15-01/28, urbroj: 534-04-1-2/7-16-13 od 27. svibnja 2016.

NN 55/2016 (15.6.2016.), Rješenje Ministarstva zdravlja klasa: UP/I-510-01/15-01/28, urbroj: 534-04-1-2/7-16-13 od 27. svibnja 2016.

55 15.06.2016 Rješenje Ministarstva zdravlja klasa: UP/I-510-01/15-01/28, urbroj: 534-04-1-2/7-16-13 od 27. svibnja 2016.

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

1433

Ministar zdravlja na temelju članka 112. stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12, 70/12, 82/13, 159/13, 22/14 i 154/14) na prijedlog Nacionalnog zdravstvenog vijeća Ministarstva zdravlja te na temelju odredbe članka 96. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine« broj 47/09), donosi

RJEŠENJE

1. Klinici za dermatovenerologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb, verificira se i dodjeljuje naziv »Referentni centar Ministarstva zdravlja za korektivnu dermatologiju« na vrijeme od pet godina.

2. Klinika za dermatovenerologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb, dužna je do isteka pet godina od donošenja rješenja o dodjeli odnosno obnovi naziva podnijeti zahtjev za obnovu naziva »Referentni centar Ministarstva zdravlja za korektivnu dermatologiju«.

3. »Referentni centar Ministarstva zdravlja za korektivnu dermatologiju« Klinike za dermatovenerologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb, obvezan je dostaviti izvješće o radu za protekle tri godine i plan rada za iduće dvogodišnje razdoblje najkasnije 60 dana nakon isteka tri godine, od dana donošenja ovog rješenja.

Klasa: UP/I-510-01/15-01/28
Urbroj: 534-04-1-2/7-16-13
Zagreb, 27. svibanj 2016.

Ministar
doc. dr. sc. Dario Nakić, v. r.