Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi

NN 55/2016 (15.6.2016.), Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi

55 15.06.2016 Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi

MINISTARSTVO KULTURE

1434

Na temelju članka 10a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine«, br. 47/90, 27/93 i 38/09) ministar kulture donosi

PRAVILNIK

O IZBORU I UTVRĐIVANJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI

I. UVODNA ODREDBA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuju se rokovi, kriteriji i postupak izbora kulturnih programa, te utvrđivanje programa javnih potreba u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u državnom proračunu.

II. POSTUPAK IZBORA PROGRAMA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU

Članak 2.

Utvrđivanje kulturnih programa od interesa za Republiku Hrvatsku i njihovo uvrštavanje u program javnih potreba u kulturi provodi se putem Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske što ga raspisuje Ministarstvo kulture (u daljnjem tekstu: Poziv).

Članak 3.

Poziv se objavljuje u javnim glasilima i na mrežnoj stranici Ministarstva kulture i otvoren je najmanje mjesec dana od dana objave.

Poziv se objavljuje najkasnije do kraja mjeseca srpnja za sljedeću proračunsku godinu.

Članak 4.

Pravo podnošenja programa na temelju Poziva imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi, kao i pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine.

Potpore za programe koji se odnose na knjigu i nakladništvo mogu se dodijeliti i fizičkim i pravnim osobama koje obavljajući gospodarsku djelatnost sudjeluju u prometu roba i usluga. Navedeni programi prethodno se prijavljuju Ministarstvu financija.

Članak 5.

Prijavnice je obvezno ispuniti na mrežnim stranicama Ministarstva kulture.

Prijavnice ispunjene na mrežnim stranicama Ministarstva kulture obvezno je ispisati i sa svim prilozima navedenima u prijavnici, odnosno Pozivu, poslati u Ministarstvo kulture do datuma određenoga u Pozivu.

Javne ustanove i druge pravne osobe kojima je osnivač ili suosnivač Republika Hrvatska koje prijavljuju programe javnih potreba u kulturi dužne su u prilozima prijavnici dostaviti strateški plan ustanove.

Za prijavu programa za zaštitu i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara svi zainteresirani, bez obzira na status, dužni su u prilozima prijavnici dostaviti dokaz o vlasništvu na nepokretnom kulturnom dobru (izvadak iz zemljišne knjige).

Umjetničke organizacije i udruge koje prijavljuju programe javnih potreba u kulturi dužne su u prilozima prijavnici dostaviti izlistaj iz Registra neprofitnih organizacija.

Prijavnice koje nisu ispunjene na mrežnim stranicama Ministarstva kulture te nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Članak 6.

Stručno vrednovanje podnesenih prijedloga provode kulturna vijeća za:

1. glazbu i glazbeno-scenske umjetnosti

2. dramsku i plesnu umjetnost te izvedbene umjetnosti

3. knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost

4. vizualne umjetnosti

5. kulturno-umjetnički amaterizam

6. inovativne umjetničke i kulturne prakse

7. međunarodnu kulturnu suradnju.

Slijedeći razvoj suvremene umjetnosti, kulture, kreativnih industrija, osnivaju se prema potrebi stručna povjerenstva i za druga područja odlukom ministra kulture.

Stručno vrednovanje podnesenih prijedloga za djelatnosti za koje je prema posebnom zakonu osnovano stručno vijeće (Hrvatsko muzejsko vijeće, Hrvatsko vijeće za kulturna dobra, Hrvatsko knjižnično vijeće i Hrvatsko arhivsko vijeće) provodi nadležno stručno vijeće.

Članak 7.

Pri stručnom vrednovanju podnesenih prijedloga vijeća i povjerenstva iz članka 6. ovoga Pravilnika primjenjivat će sljedeće temeljne kriterije:

1. kvaliteta i sadržajna inovativnost ponuđenog programa

2. važnost programa za očuvanje kulturne baštine i kulturnog identiteta

3. primjena novih tehnologija, partnerstvo, koprodukcije i umrežavanje

4. ekonomičnost i dugoročnost programa

5. promicanje hrvatske kulture u svijetu i uključenost u europske i međunarodne kulturne mreže i projekte

6. opći interes za kulturni razvitak kao i posebni interesi prema područjima obrazovanja, znanosti, gospodarstva, turizma itd.

7. promicanje programa za djecu i mlade

8. sudjelovanje osoba s invaliditetom u programu te prilagođenost programa osobama s invaliditetom

9. podrška jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u ostvarivanju programa

10. podrška međunarodnih vladinih i nevladinih organizacija u ostvarivanju programa te

11. financijska potpora iz drugih izvora.

Ministar kulture može za pojedina područja utvrditi posebne kriterije za vrednovanje programa, poštujući specifičnosti tih područja, a nakon provedenog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, te ih objaviti na mrežnim stranicama Ministarstva kulture.

III. UTVRĐIVANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI

Članak 8.

Nakon provedenog postupka vrednovanja prijedloga, vijeća i povjerenstva dostavljaju ministru kulture svoj prijedlog. Prijedlog mora sadržavati popis programa čije se financiranje predlaže s prijedlogom iznosa financijske potpore, kao i popis programa koji su odbijeni.

Članak 9.

Ministar kulture razmotrit će prijedloge iz članka 8. ovog Pravilnika te donijeti o njima odluku. Podnositelji prijedloga programa bit će obaviješteni o donesenoj odluci.

IV. DODJELA SREDSTAVA ZA PROGRAME I NAČIN PRAĆENJA NJIHOVA KORIŠTENJA

Članak 10.

Na temelju odluke ministra kulture iz članka 9. ovoga Pravilnika s podnositeljem programa za koji je dodijeljena financijska potpora sklapa se ugovor o korištenju sredstava Ministarstva kulture kojim se pobliže uređuju rokovi i uvjeti osiguranja sredstava te izvršenja programa, kao i dostavljanje programskog i financijskog izvješća o izvršenju programa.

Ministarstvo kulture ovlašteno je pratiti izvršenje programa iz stavka 1. ovoga članka te preispitati način trošenja sredstava za vrijeme trajanja financijske potpore i nakon završetka programa.

Ako korisnik sredstava nenamjenski koristi sredstva, ne izvrši program ili ne podnese programsko i financijsko izvješće u skladu s ugovorom iz stavka 1. ovoga članka, dužan je vratiti primljena sredstva s pripadajućom zakonskom kamatom.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (»Narodne novine«, br. 69/12, 44/13, 91/13, 72/15).

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/16-01/0129
Urbroj: 532-06-01-02/6-16-3
Zagreb, 14. lipnja 2016.

Ministar
dr. sc. Zlatko Hasanbegović, v. r.