Pravilnik o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. - NKD 2007.

NN 55/2016 (15.6.2016.), Pravilnik o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. - NKD 2007.

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU

1435

Na temelju članka 5. stavka 3. i članka 8. stavka 2. Zakona o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (»Narodne novine«, br. 98/94.) i Odluke o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.) ravnatelj Državnog zavoda za statistiku donosi

PRAVILNIK

O RAZVRSTAVANJU POSLOVNIH SUBJEKATA PREMA NACIONALNOJ KLASIFIKACIJI DJELATNOSTI 2007. – NKD 2007.

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuje sadržaj i način podnošenja prijave za razvrstavanje pravnih osoba, fizičkih osoba koje obavijaju djelatnost u skladu s propisima, tijela javne vlasti (tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne I područne (regionalne) samouprave, pravne osobe i druga tijela koja imaju javne ovlasti, pravne osobe čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koje obavljaju javnu službu, pravne osobe koje se na temelju posebnog propisa financiraju pretežito ili u cijelosti iz državnog proračuna iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno iz javnih sredstava (nameta, davanja, i sl.), kao i trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju zasebno ili zajedno većinsko vlasništvo), (u daljnjem tekstu: poslovni subjekti) prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. — NKD 2007. (u daljnjem tekstu: NKD 2007.), postupak razvrstavanja prema NKD 2007., sadržaj i način dostavljanja Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u (u daljnjem tekstu: Obavijest o razvrstavanju), način određivanja matičnog broja te ostala pitanja važna za Registar poslovnih subjekata Državnog zavoda za statistiku (u daljnjem tekstu: Registar).

Članak 2.

Državni zavod za statistiku dodjeljuje kontingente matičnih brojeva nadležnim tijelima koja vode registre ili evidencije o fizičkim osobama koje obavljaju djelatnost u skladu s propisima te isto tijelo, prema utvrđenim kriterijima, dodjeljuje izravno matične brojeve tim fizičkim osobama.

Tijelo nadležno za vođenje Obrtnog registra razvrstava obrtnike prema NKD-u 2007. te im Državni zavod za statistiku ne dodjeljuje matični broj.

Osobe iz stavka 1. 1 2. ovog članka ne vode se u Registru.

Strane udruge koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj ne upisuju se u Registar. Poslovni subjekti koji nemaju sjedište u Republici Hrvatskoj ne upisuju se u Registar.

II. PRIJAVE ZA RAZVRSTAVANJE POSLOVNIH SUBJEKATA

Sadržaj prijave

Članak 3.

Poslovni subjekt podnosi prijavu za razvrstavanje po djelatnostima prema NKD-u 2007. na obrascu RPS-1.

Članak 4.

Uz prijavu na obrascu RPS-1 poslovni subjekt podnosi i prijavu na obrascu RPS-2, i to:

1) kada u svom sastavu ima podružnicu, pogan i slično koji su upisani u registar kod nadležnog tijela (u daljnjem tekstu: dijelovi poslovnog subjekta)

2) kada u svom sastavu ima dijelove koji nisu upisani u registar kod nadležnog tijela, a koji na različitoj adresi odnosno u različitom sjedištu obavljaju istu ili različitu djelatnost, ili koji na istoj adresi odnosno u istom sjedištu obavljaju različitu djelatnost (u daljnjem tekstu: dijelovi poslovnog subjekta)

3) kada u svom sastavu ima urede, ispostave. postaje i slično kad je to utvrđeno propisom (u daljnjem tekstu: dijelovi poslovnog subjekta).

Članak 5.

Poslovni subjekt u obvezi je platiti troškove naknade svakog upisa/promjene/brisanja/prijepisa Obavijesti o razvrstavanju i Eurocertifikata (Obavijest o razvrstavanju na engleskom jeziku).

Naknada iz stavka 1. ovog članka prihod je Državnog proračuna i uplaćuje se u korist žiroračuna Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Troškovi naknade uređuju se Cjenikom publikacija i usluga koji donosi i javno objavljuje ravnatelj Državnog zavoda za statistiku. Cjenik usluga može sadržavati i izuzeće od plaćanja u utvrđenim slučajevima.

Članak 6.

Uz prijavu na obrascu RPS-1 i/ili RPS-2 i dokaz o uplati iz članka 5. ovog Pravilnika poslovni subjekt dostavlja na uvid i presliku sljedećih dokumenata:

• kod prvog upisa poslovnog subjekta u Registar kopiju rješenja nadležnog tijela o osnivanju i kopiju potvrde o OIB-u

• kod promjene šifre djelatnosti poslovnog subjekta i dijela poslovnog subjekta, zamolbu za promjenu šifre djelatnosti i presliku povijesnog izvatka iz sudskog registra u kojem se navodi djelatnost u koju se želi preregistrirati

• kod promjene podataka o poslovnom subjektu ili dijelu poslovnog subjekta u Registru (adresa, naziv i ostali podaci iz obrasca RPS-1 i RPS-2, brisanje) kopiju Povijesnog izvatka iz Sudskog registra, ako je poslovni subjekt registriran pri Trgovačkom sudu, kopiju rješenja registarskog tijela ako se radi o poslovnom subjektu koji je registriran kod drugoga nadležnog tijela

• kod prijave dijela poslovnog subjekta odluku o osnivanju dijela poslovnog subjekta presliku rješenja ovlaštenog tijela o ispunjavanju zakonom propisanih uvjeta ili presliku rješenja o upisu dijela poslovnog subjekta u posebni registar.

Članak 7.

Za izdavanje Obavijesti o razvrstavanju kod otvaranja likvidacije ili stečaja, ako su sve ranije promjene uredno prijavljene u Registar u skladu s člankom 6. ovoga Pravilnika, potrebno je dostaviti samo popunjen obrazac RPS-1 i presliku rješenja o pokretanju likvidacije ili stečaja.

Članak 8.

Za izdavanje prijepisa ili Eurocertifikata na engleskom jeziku, koja sadržava naziv, matični broj i OIB poslovnog subjekta, sa zahtjevom za izdavanje potrebno je predočiti dokaz o plaćenim troškovima naknade iz članka 5. ovoga Pravilnika.

Način podnošenja prijave, zahtjeva i dostava Obavijesti o razvrstavanju

Članak 9.

Do konačne uspostave Jedinstvene kontaktne točke za usluge, prijave i zahtjevi se podnose i dostavljaju na sljedeći način.

Podnošenje prijava:

• elektroničkom poštom u skeniranom obliku

• poštom

• telefaksom na broj ustrojstvene jedinice nadležne za vodenje Registra

• osobno, na adresi ustrojstvene jedinice nadležne za vodenje Registra

• putem servisa HITRO.HR.

Dostava Obavijesti o razvrstavanju:

• elektroničkom poštom u skeniranom obliku

• preporučenom poštom na adresu sjedišta poslovnog subjekta

• telefaksom na broj poslovnog subjekta

• osobno stranci, na adresi ustrojstvene jedinice nadležne za vodenje Registra – putem servisa HITRO.HR.

Članak 10.

Prijave za razvrstavanje iz članaka 3. i 4. ovoga Pravilnika poslovni subjekt podnosi Državnom zavodu za statistiku u roku od 15 dana od dana primitka rješenja o upisa u registar kod nadležnog tijela, odnosno od dana donošenja odluke o osnivanju nadležnog tijela poslovnog subjekta, odnosno akta o unutarnjem ustrojstvu poslovnog subjekta, odnosno stupanja na snagu i primjene propisa.

Kopija rješenja, odluke i akata iz stavka 1. ovoga članka prilažu se na uvid uz prijavu za razvrstavanje.

III. POSTUPAK RAZVRSTAVANJA POSLOVNIH SUBJEKATA

Članak 11.

Državni zavod za statistiku razvrstava poslovni subjekt prema djelatnosti koju pretežito obavlja (u daljnjem tekstu: glavna djelatnost).

Poslovni subjekti razvrstavaju se prema NKD-u 2007. tako da se utvrđuje brojčana oznaka razreda glavne djelatnosti.

Djelatnost dijelova poslovnog subjekta utvrđuje se neovisno o djelatnosti poslovnog subjekta u čijem su sastavu.

Članak 12.

Kada je za poslovni subjekt rješenjem o upisu u registar kod nadležnog tijela ili propisom utvrđeno obavljanje više djelatnosti. prvo razvrstavanje prema NKD-u 2007. provodi se na prijedlog poslovnog subjekta.

Svako sljedeće razvrstavanje poslovnog subjekta kojim se mijenja glavna djelatnost provodi se:

1) na zahtjev poslovnog subjekta

2) po službenoj dužnosti na temelju promjene rješenja o upisu u registar kod nadležnog tijela promjene propisa.

Članak 13.

Promjena glavne djelatnosti utvrđuje se:

1) za poslovne subjekte koji obavljaju djelatnost radi ostvarivanja dobiti proizvodnjom, prometom robe ili pružanjem usluga na tržištu prema najvećem udjelu u ukupnoj dodanoj vrijednosti

2) za poslovne subjekte koji ne ostvaruju dobit proizvodnjom, prometom robe ili pružanjem usluga na tržištu prema najvećem udjelu broja zaposlenih po platnoj listi i isplaćenim bruto plaćama.

Za utvrđivanje pokazatelja iz stavka 1. ovoga članka koriste se podaci poslovnog subjekta o broju zaposlenih prema platnoj listi, isplaćenim bruto plaćama, materijalnoj imovini po sadašnjoj vrijednosti, investicijama u materijalnu imovinu, poslovnom prihodu, nabavnoj vrijednosti prodane robe, materijalnim i nematerijalnim troškovima i troškovima usluga te dodanoj vrijednosti, a koji se daju za prethodnu kalendarsku godinu.

Promjena glavne djelatnosti dijela poslovnog subjekta utvrđuje se na zahtjev poslovnog subjekta u skladu s rješenjem o upisu u registar kod nadležnog tijela, odnosno propisom o osnivanju, neovisno o pokazateljima iz stavka 1. ovoga članka.

IV. OBAVIJEST O RAZVRSTAVANJU POSLOVNIH SUBJEKATA

Članak 14.

Državni zavod za statistiku izdaje poslovnom subjekta Obavijest o razvrstavanju u roku od 15 dana od dana primitka potpune prijave za razvrstavanje.

Članak 15.

Obavijest o razvrstavanju sadržava: naziv odnosno tvrtku poslovnog subjekta, adresu sjedišta poslovnog subjekta, brojčanu oznaku pravno-ustrojbenog oblika, brojčanu oznaku i naziv razreda djelatnosti NKD-a 2007., matični broj, osobni identifikacijski broj poslovnog subjekta, obrazloženje i uputu o pravnom lijeku.

Obavijest o razvrstavanju dijelova poslovnog subjekta sadržava: naziv odnosno tvrtku dijela, sjedište i adresu dijela, brojčanu oznaku razreda djelatnosti NKD-a 2007., matični broj i osobni identifikacijski broj.

Članak 16.

Obavijest iz članka 14. ovoga Pravilnika Državni zavod za statistiku izdaje poslovnom subjektu u dva primjerka. Za sve dijelove poslovnog subjekta izdaje se poslovnom subjektu Obavijest o razvrstavanju u jednom primjerku.

V. MATIČNI BROJ POSLOVNOG SUBJEKTA

Članak 17.

Državni zavod za statistiku svakom poslovnom subjektu određuje sedmeroznamenkasti matični broj postupkom dodjele kontrolnog broja po modulu 11, a dijelu poslovnog subjekta određuje se i četveroznamenkasti redni broj uz matični broj.

Članak 18.

Matični je broj stalna identifikacijska oznaka svakoga poslovnog subjekta.

Matični broj koristi se u svim aktivnostima službene statistike, a primjenjuje se pri razmjeni podataka i izvan područja službene statistike.

VI. SADRŽAJ REGISTRA, ZAŠTITA PODATAKA I DISEMINACIJA

Članak 19.

Poslovni subjekti i njihovi dijelovi razvrstani po djelatnostima prema NKD-u 2007. upisuju se u Registar koji vodi Državni zavod za statistiku. Registar sadržava obvezatne i neobvezatne podatke s obrazaca RPS-1 i RPS-2 koje je dao poslovni subjekt.

O promjenama podataka iskazanih na obrascima RPS-1 i RPS-2 poslovni subjekt izvješćuje Državni zavod za statistiku u roku iz članka 10. stavka 1. ovoga Pravilnika.

Članak 20.

Registar se sastoji od jedinstvene baze podataka i dosjea.

Jedinstvena baza podataka vodi se u elektroničkome obliku za svaki poslovni subjekt i njegove dijelove. U bazi podataka uz podatke iz članka 19. stavka 1. ovoga Pravilnika vode se i obilježja potrebna za statističke obrade.

Dosje svakoga poslovnog subjekta sadržava sve zaprimljene prijave za razvrstavanje na obrascima RPS-1 i RPS-2, Obavijesti o razvrstavanju i Eurocertifikat.

Članak 21.

Svi podaci iz Registra javni su podaci.

Svojim potpisom na obrascima RPS-1 i RPS-2 osoba koja je popunila prijavu i rukovoditelj/ovlaštenik poslovnog subjekta potvrđuju da su uneseni podaci za Registar potpuni, istiniti i vjerodostojni. Državni zavod za statistiku ima pravo naknadne promjene podataka iz Registra, ukoliko su novi podaci naknadno prikupljeni iz javnih (općedostupnih) zbirki podataka.

Svojim potpisom na obrascima RPS-1 i RPS-2 osoba koja je popunila prijavu i rukovoditelj/ovlaštenik poslovnog subjekta daju Državnom zavoda za statistiku izričito i neopozivo pravo za daljnje pojedinačno korištenje, javnu objavu i diseminaciju svih podataka Registra iz stavka 1. ovoga članka u statističke i druge svrhe.

Matični broj poslovnog subjekta i razred glavne djelatnosti prema NKD-u poslovnog subjekta jesu temeljni, autentični i javno dostupni podaci.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Obrasci prijava za razvrstavanje RPS-1 i RPS-2 s uputama za popunjavanje otisnuti su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 23.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika u Registru se prestaje čuvati sva ranija dokumentacija poslovnih subjekata dosjea Registra iz članka 20. ovoga Pravilnika. osim prijava na obrascima RPS-1 i RPS-2, Obavijesti o razvrstavanju i Eurocertifikata.

Poslovni subjekti upisani u Registar prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika u obvezi su u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika obavijestiti Državni zavod za statistiku o eventualnom ograničenju javnost svojih podataka ili promjeni istih u odnosu na članak 21. ovoga Pravilnika.

Članak 24.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 80/07., 45/09., 16/12. i 8/13.).

Članak 25.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 951-03/16-01/441
Urbroj: 555-13-02-16-1
Zagreb, 9. lipnja 2016.

Ravnatelj
Marko Krištof, v. r.

55 15.06.2016 Pravilnik o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. - NKD 2007. 55 15.06.2016 Pravilnik o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. - NKD 2007. 55 15.06.2016 Pravilnik o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. - NKD 2007.