Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijama u gospodarstvu

NN 56/2016 (17.6.2016.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijama u gospodarstvu

56 17.06.2016 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijama u gospodarstvu

HRVATSKI SABOR

1446

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INSPEKCIJAMA U GOSPODARSTVU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijama u gospodarstvu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 3. lipnja 2016. godine.

Klasa: 011-01/16-01/27

Urbroj: 71-06-01/1-16-2

Zagreb, 9. lipnja 2016.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INSPEKCIJAMA U GOSPODARSTVU

Članak 1.

U Zakonu o inspekcijama u gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 14/14.) u članku 3. stavku 2. podstavku 3. riječi »i pakiranje« brišu se.

U podstavku 5. iza riječi: »proizvoda« dodaju se riječi: »i zahtjevi za ekodizajn proizvoda povezanih s energijom«.

Iza podstavka 5. dodaje se novi podstavak 6. koji glasi:

»– zahtjevi u vezi s proizvodnjom, stavljanjem na tržište ili na raspolaganje na tržištu građevnih proizvoda«.

Dosadašnji podstavci 6. i 7. postaju podstavci 7. i 8.

Članak 2.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»Inspekcijski nadzor koji se odnosi na primjenu zakona i drugih propisa u području zaštite potrošača provodi tržišni inspektor II. vrste, tržišni inspektor, viši tržišni inspektor i viši tržišni inspektor – specijalist.«.

Članak 3.

U članku 12. stavcima 1., 2. i 3. iza riječi: »kemijsko-inženjerske,« dodaju se riječi: »veterinarske, agronomske, sanitarno-inženjerske,«.

Članak 4.

U članku 19. stavku 1. iza riječi: »medicine,« dodaje se riječ: »veterine,«.

Članak 5.

U članku 23. iz stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Jedan primjerak zapisnika obvezno se uručuje ili dostavlja nadziranoj osobi ili njezinu zakonskom zastupniku, ili opunomoćeniku, ili sudioniku zatečenom u inspekcijskom nadzoru.«.

Članak 6.

U članku 28. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Inspektor odnosno drugi državni službenik je dužan kao inspekcijsku tajnu čuvati dokumentaciju, činjenice te sve druge podatke i dokaze utvrđene, odnosno nastale u inspekcijskom postupku, kao i identitet podnositelja predstavke.«.

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. i stavak 6. koji glase:

»(5) Iznimno od stavka 4. ovog članka inspektor odnosno drugi državni službenik nije dužan čuvati identitet podnositelja predstavke koji sudjeluje u postupku kao zainteresirana osoba radi zaštite svojih prava i pravnih interesa, ako to po prirodi stvari nije moguće ili je tako propisano zakonom.

(6) Na obradu osobnih podataka koji se obrađuju u inspekcijskom postupku primjenjuju se odredbe općeg propisa kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.«.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 7.

Članak 7.

Članak 34. mijenja se i glasi:

»(1) Osim kad mu je to dopušteno prema posebnom zakonu, inspektor neće podnijeti optužni prijedlog, odnosno izdati prekršajni nalog ako:

– nadzirana pravna ili fizička osoba tijekom inspekcijskog nadzora odnosno do donošenja rješenja otkloni nepravilnosti i nedostatke utvrđene u inspekcijskom nadzoru

– za utvrđene nepravilnosti je donijeto rješenje i nadzirana osoba je postupila po izvršnom rješenju inspektora

– nadzirana osoba očitovanjem na zapisnik preuzme obvezu da u određenom roku otkloni nepravilnosti i nedostatke utvrđene u inspekcijskom nadzoru za koje nije izrečena upravna mjera, a inspektor utvrdi da je počinjen prekršaj.

(2) Radi ispunjenja obveze iz stavka 1. podstavka 3. ovog članka inspektor će nadziranoj osobi izdati pisanu naredbu u kojoj će točno odrediti preuzetu obvezu i rok za izvršenje ovisno o prirodi preuzete obveze.

(3) Ako nadzirana osoba ne postupi na način opisan u stavku 1. ovog članka odnosno ne ispuni obvezu u određenom roku iz naredbe iz stavka 2. ovog članka, inspektor je dužan bez odgađanja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana završetka nadzora odnosno u roku od 15 dana od isteka roka za ispunjenje obveze iz naredbe podnijeti optužni prijedlog za pokretanje prekršajnog postupka odnosno izdati prekršajni nalog.

(4) Iznimno od stavaka 1. – 3. ovoga članka, ako inspektor utvrdi da je počinjen prekršaj kojim se ugrožava život, sigurnost i zdravlje ljudi, imovina veće vrijednosti, okoliš, u svim slučajevima kada je propisana upravna mjera zabrane te ponovnog utvrđenja istog prekršaja u roku od godinu dana, dužan je bez odgađanja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana završetka nadzora podnijeti optužni prijedlog za pokretanje prekršajnog postupka odnosno izdati prekršajni nalog.

(5) Radi provedbe odredbi ovoga članka Ministarstvo vodi službenu evidenciju u elektroničkom očevidniku sukladno odredbi članka 38. ovog Zakona.

(6) Na postupanje inspektora u vezi s prekršajnim postupkom koje nije uređeno ovim Zakonom primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju prekršaji.«.

Članak 8.

U članku 36. stavku 1. briše se točka, stavlja se zarez i dodaju riječi: »ako je to propisano posebnim zakonom.«.

Članak 9.

Članak 40. mijenja se i glasi:

»Ako je u postupku inspekcijskog nadzora potrebno utvrditi odgovara li proizvod stavljen na tržište propisanim zahtjevima označavanja, sigurnosnim odnosno tehničkim zahtjevima, inspektor od tog proizvoda može uzeti jedan uzorak i dati ga zapečaćenog i propisno označenog na ispitivanje stručnoj instituciji.«.

Članak 10.

Iza članka 40. dodaje se članak 40.a koji glasi:

»Članak 40.a

Ako inspektor ne raspolaže potrebnim stručnim znanjem ili opremom za provedbu potrebnih pregleda i uzorkovanja iz članka 40. ovoga Zakona, može zatražiti pomoć stručne institucije za provedbu tih radnji u okviru inspekcijskog nadzora.«.

Članak 11.

Članak 41. mijenja se i glasi:

»Prilikom uzimanja uzorka pojedinog proizvoda inspektor će:

– sastaviti zapisnik o uzimanju uzorka

– uzorak uzet za analizu bez odgađanja dostaviti stručnoj instituciji

– pisano izvijestiti stranku o rezultatima analize u roku od pet dana od dana zaprimanja izvješća stručne institucije.«.

Članak 12.

Članak 42. briše se.

Članak 13.

U članku 43. stavak 4. briše se.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 4.

Članak 14.

Članak 50. briše se.

Članak 15.

Članak 51. briše se.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Postupci pokrenuti do dana stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema odredbama Zakona o inspekcijama u gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 14/14.).

Članak 17.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-01/44

Zagreb, 3. lipnja 2016.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
akademik Željko Reiner, v. r.