Zakon o izmjenama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama

NN 56/2016 (17.6.2016.), Zakon o izmjenama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama

HRVATSKI SABOR

1447

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O POMORSKOM DOBRU I MORSKIM LUKAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 3. lipnja 2016. godine.

Klasa: 011-01/16-01/28

Urbroj: 71-06-01/1-16-2

Zagreb, 9. lipnja 2016.

Predsjednica

Republike Hrvatske

Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O POMORSKOM DOBRU I MORSKIM LUKAMA

Članak 1.

U Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03., 100/04., 141/06., 38/09. i 123/11.) u članku 19. stavku 3. riječi: »i posebnom rezervatu« brišu se.

Članak 2.

U članku 26. stavku 1. riječi: »davatelja koncesije« zamjenjuju se riječima: »tijela koje provodi prethodni postupak za davanje koncesije«.

Članak 3.

(1) Ugovori o koncesiji u posebnim rezervatima koji su sklopljeni temeljem Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03., 100/04., 141/06., 38/09. i 123/11.) ostaju na snazi do isteka vremena na koje su sklopljeni.

(2) Ministarstvo je dužno u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona dostaviti jedinicama područne (regionalne) samouprave ugovore o koncesiji sklopljene za gospodarsko korištenje pomorskog dobra u posebnim rezervatima, kao i svu dokumentaciju temeljem koje su ugovori o koncesiji zaključeni.

(3) Jedinice područne (regionalne) samouprave stupaju u pravni položaj davatelja koncesije te preuzimaju sva prava i obveze davatelja koncesije danom preuzimanja ugovora o koncesiji i dokumentacije iz stavka 2. ovoga članka, o čemu obavještavaju koncesionare.

Članak 4.

Postupci pokrenuti do dana stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema odredbama ovoga Zakona.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-01/45

Zagreb, 3. lipnja 2016.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

akademik Željko Reiner, v. r.