Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o informiranju potrošača o hrani

NN 56/2016 (17.6.2016.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o informiranju potrošača o hrani

HRVATSKI SABOR

1449

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INFORMIRANJU POTROŠAČA O HRANI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o informiranju potrošača o hrani, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 3. lipnja 2016. godine.

Klasa: 011-01/16-01/30

Urbroj: 71-06-01/1-16-2

Zagreb, 9. lipnja 2016.

Predsjednica

Republike Hrvatske

Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INFORMIRANJU POTROŠAČA O HRANI

Članak 1.

U Zakonu o informiranju potrošača o hrani (»Narodne novine«, br. 56/13. i 14/14.) članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovim se Zakonom utvrđuju nadležna tijela, zadaće nadležnih tijela, službene kontrole i načini postupanja te se propisuju upravne mjere i prekršajne odredbe za provedbu:

– Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani, izmjeni uredbi (EZ) br. 1924/2006 i (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Komisije 87/250/EEZ, Direktive Vijeća 90/496/EEZ, Direktive Komisije 1999/10/EZ, Direktive 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Komisije 2002/67/EZ i 2008/5/EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004 (SL L 304, 22. 11. 2011.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1169/2011);

– Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 828/2014 od 30. srpnja 2014. o zahtjevima za informiranje potrošača o odsutnosti ili smanjenoj prisutnosti glutena u hrani (SL L 228, 31. 7. 2014.) (u daljnjem tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) br. 828/2014).«.

Članak 2.

U članku 3. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Sukladno članku 17. stavku 5. i Prilogu VI. Dijelu A točki 7. Uredbe (EU) br. 1169/2011, mesni proizvodi, mesni pripravci i proizvodi ribarstva koji izgledaju kao da su dobiveni od cijeloga komada mesa ili ribe, ali se zapravo sastoje od različitih komada spojenih drugim sastojcima, uključujući prehrambene aditive i prehrambene enzime ili druge tvari, moraju biti označeni sljedećim navodom: »sastavljeno i oblikovano meso od komada mesa« ili »sastavljena i oblikovana riba od komada ribe«.«.

Članak 3.

U članku 5. stavku 2. iza riječi: »stavka 2.« dodaju se riječi: »ovoga Zakona«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4)Službene kontrole nad provedbom ovoga Zakona i uredbi iz članka 1. ovoga Zakona provode poljoprivredni inspektori, sanitarni inspektori, veterinarski inspektori i ribarski inspektori (u daljnjem tekstu: osoba ovlaštena za provedbu službenih kontrola) iz tijela navedenih u stavku 3. ovoga članka, sukladno posebnom propisu o službenim kontrolama te propisima kojima su uređeni djelokrug i ovlasti tih tijela.«.

Članak 4.

U članku 6. stavci 1., 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(1) Osoba ovlaštena za provedbu službenih kontrola iz članka 5. stavka 4. ovoga Zakona u obavljanju službenih kontrola ima pravo i dužnost rješenjem:

– narediti otklanjanje nesukladnosti i odrediti primjereni rok za njihovo otklanjanje;

– subjektu koji nema utjecaja na informacije o hrani narediti otklanjanje nesukladnosti u okviru svoje djelatnosti i odrediti primjereni rok za njihovo otklanjanje;

– privremeno zabraniti ili zabraniti stavljanje na tržište i/ili narediti povlačenje s tržišta i/ili opoziv od krajnjeg potrošača hrane s utvrđenim nesukladnostima;

– privremeno zabraniti ili zabraniti stavljanje na tržište hrane s utvrđenim nesukladnostima ako subjekt u poslovanju s hranom ne postupi prema rješenju iz podstavka 1. i 2. ovoga stavka;

– zabraniti sve oblike informiranja potrošača o hrani koji ne ispunjavaju uvjete iz ovoga Zakona, uredbi iz članka 1. ovoga Zakona i provedbenih propisa donesenih na temelju ovoga Zakona i

– narediti ostale mjere koje smatra primjerenima i mjere propisane posebnim propisom o službenim kontrolama.

(2) Žalba izjavljena protiv rješenja osobe ovlaštene za provedbu službenih kontrola ne odgađa izvršenje rješenja.

(3) Žalbe protiv rješenja osoba ovlaštenih za provedbu službenih kontrola rješava Povjerenstvo za žalbe prema posebnom propisu o službenim kontrolama.«.

U stavku 5. riječi: »stavka 2.« zamjenjuju se riječima: »stavka 1.«.

Članak 5.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»(1) Nesukladnosti koje ne utječu na zdravlje potrošača i za koje se može odrediti primjereni rok za njihovo otklanjanje, a koji ne smije biti duži od šest mjeseci, pritom uzimajući u obzir količinu hrane na tržištu i zalihe ambalaže, su sljedeće:

– u popisu sastojaka sastojci hrane nisu navedeni padajućim redoslijedom s obzirom na masu koja je utvrđena u vrijeme njihove uporabe u proizvodnji hrane, što je protivno članku 18. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1169/2011;

– koriste se istoznačnice umjesto izraza točno propisanih Uredbom (EU) br. 1169/2011 i njezinim provedbenim uredbama i

– obvezni podaci nisu prezentirani sukladno članku 13. stavku 5. Uredbe (EU) br. 1169/2011.

(2) Nesukladnosti za koje se može odrediti kraći rok za njihovo otklanjanje, a najdulje do dva mjeseca jer mogu dovoditi potrošače u zabludu, a pod uvjetom da ne mogu utjecati na zdravlje potrošača, su sljedeće:

– nije naveden naziv hrane, što je protivno članku 9. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1169/2011;

– nije navedena količina određenih sastojka ili kategorije sastojaka, što je protivno članku 9. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1169/2011;

– nije navedena netokoličina, što je protivno članku 9. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1169/2011;

– zemlja ili mjesto podrijetla nije navedeno sukladno članku 26. Uredbe (EU) br. 1169/2011, što je protivno članku 9. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1169/2011;

– upute za upotrebu ili pripremu nisu navedene u slučaju kada u nedostatku takve upute nije moguća pravilna upotreba hrane, što je protivno članku 9. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1169/2011;

– nije navedena nutritivna deklaracija, što je protivno članku 9. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1169/2011;

– dostupnost i položaj obveznih informacija o hrani nisu u skladu s odredbama članka 12. Uredbe (EU) br. 1169/2011;

– obvezni podaci nisu prezentirani sukladno članku 13. stavcima 1., 2. i 3. Uredbe (EU) br. 1169/2011;

– koristi se naziv hrane koji nije sukladan članku 17. Uredbe (EU) br. 1169/2011 i članku 3. stavku 4. ovoga Zakona;

– popis sastojaka nije naveden sukladno članku 18. stavcima 2., 3. i 4. Uredbe (EU) br. 1169/2011;

– podaci o određenim tvarima ili proizvodima koji uzrokuju alergije ili intolerancije nisu navedeni sukladno članku 21. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1169/2011;

– količina sastojka istaknutog na etiketi riječima, slikama ili grafičkim prikazima nije navedena sukladno članku 22. Uredbe (EU) br. 1169/2011;

– netokoličina nije navedena sukladno članku 23. Uredbe (EU) br. 1169/2011;

– datum minimalne trajnosti, datum »upotrijebiti do« i datum zamrzavanja nisu navedeni sukladno članku 24. Uredbe (EU) br. 1169/2011;

– podaci o posebnim uvjetima čuvanja ili upotrebe nisu navedeni sukladno članku 25. Uredbe (EU) br. 1169/2011;

– zemlja ili mjesto podrijetla nije navedeno sukladno članku 26. Uredbe (EU) br. 1169/2011;

– stvarna alkoholna jakost nije navedena sukladno članku 28. Uredbe (EU) br. 1169/2011 i

– nutritivna deklaracija nije navedena sukladno člancima od 30. do 35. Uredbe (EU) br. 1169/2011.

(3) Nesukladnosti koje mogu utjecati na sigurnost i zdravlje potrošača i/ili dovoditi potrošače u zabludu i koje zahtijevaju poduzimanje mjera privremene zabrane ili zabrane stavljanja na tržište i/ili povlačenja s tržišta i/ili opoziva od krajnjeg potrošača su sljedeće:

– informacije nisu navedene na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, što je protivno članku 3. stavku 2. ovoga Zakona i članku 15. Uredbe (EU) br. 1169/2011;

– navedene informacije o hrani nisu u skladu s praksom poštenog informiranja, što je protivno članku 7. Uredbe (EU) br. 1169/2011;

– nije naveden popis sastojaka, što je protivno članku 9. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1169/2011;

– nisu navedeni sastojci koji uzrokuju alergije ili intolerancije, što je protivno članku 9. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1169/2011;

– nije naveden datum minimalne trajnosti ili datum »upotrijebiti do«, što je protivno članku 9. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1169/2011;

– nema podataka o posebnim uvjetima čuvanja i/ili upotrebe za hranu koja to zahtijeva, što je protivno članku 9. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1169/2011;

– nije naveden naziv i adresa subjekta u poslovanju s hranom iz članka 8. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1169/2011, što je protivno članku 9. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1169/2011;

– nije navedena stvarna alkoholna jakost po volumenu za pića koja sadrže više od 1,2 % vol. alkohola, što je protivno članku 9. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1169/2011;

– nisu navedene dodatne obvezne informacije o hrani, što je protivno članku 10. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1169/2011 i

– hrana označena jednom izjavom ili s više izjava navedenim u članku 3. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 828/2014 ne udovoljava uvjetima propisanim tom Uredbom.

(4) Mjere propisane člankom 6. ovoga Zakona za nesukladnosti iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka odnose se i na hranu koja se stavlja na tržište sukladno člancima 14. i 36. Uredbe (EU) br. 1169/2011 i posebnom propisu o nepretpakiranoj hrani.«.

Članak 6.

U članku 8. stavku 1. podstavku 2. iza riječi: »Uredbom (EU) br. 1169/2011« dodaju se riječi: »i njezinim provedbenim uredbama«.

Na kraju podstavka 2. briše se točka i dodaje se podstavak 3. koji glasi:

»– obvezni podaci nisu prezentirani sukladno članku 13. stavku 5. Uredbe (EU) br. 1169/2011.«.

Članak 7.

U članku 9. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom od 30.000,00 do 70.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

– nema utjecaja na informacije o hrani, a dobavlja hranu za koju zna ili pretpostavlja da ne udovoljava primjenjivim propisima o informacijama o hrani i zahtjevima odgovarajućih nacionalnih propisa donesenih temeljem ovoga Zakona, što je protivno članku 8. stavku 3. Uredbe (EU) br. 1169/2011;

– u okviru svog poslovanja pod vlastitim nadzorom ne osigura sukladnost sa zahtjevima propisa o informacijama o hrani i odgovarajućih nacionalnih propisa donesenih temeljem ovoga Zakona koji se odnose na njezinu djelatnost te ako nije provjerila jesu li ti zahtjevi ispunjeni, što je protivno članku 8. stavku 5. Uredbe (EU) br. 1169/2011;

– u okviru svog poslovanja ne osigura da se informacije o nepretpakiranoj hrani, namijenjenoj krajnjem potrošaču ili objektima javne prehrane, prenesu subjektu u poslovanju s hranom koji zaprima hranu kako bi, prema potrebi, krajnjem potrošaču osigurao dostupnost obveznih informacija o hrani, što je protivno članku 8. stavku 6. Uredbe (EU) br. 1169/2011;

– u okviru svog poslovanja, za slučaj pretpakirane hrane namijenjene krajnjem potrošaču, ali koja se stavlja na tržište prije prodaje krajnjem potrošaču te pretpakirane hrane namijenjene objektu javne prehrane za pripremu, obradu, raspodjelu ili rezanje, ne ispuni zahtjeve propisane člankom 8. stavkom 7. Uredbe (EU) br. 1169/2011;

– ne osigura dovoljno informacija drugim subjektima u poslovanju s hranom u slučaju kada isporučuje hranu koja nije namijenjena krajnjem potrošaču ili objektu javne prehrane, što je protivno članku 8. stavku 8. Uredbe (EU) br. 1169/2011;

– nije naveden naziv hrane, što je protivno članku 9. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1169/2011;

– nije navedena količina određenih sastojaka ili kategorije sastojaka, što je protivno članku 9. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1169/2011;

– nije navedena netokoličina, što je protivno članku 9. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1169/2011;

– zemlja ili mjesto podrijetla nije navedeno sukladno članku 26. Uredbe (EU) br. 1169/2011, što je protivno članku 9. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1169/2011;

– upute za upotrebu ili pripremu nisu navedene u slučaju kada u nedostatku takve upute nije moguća pravilna upotreba hrane, što je protivno članku 9. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1169/2011;

– dostupnost i položaj obveznih informacija o hrani nisu u skladu s odredbama članka 12. Uredbe (EU) br. 1169/2011;

– obvezni podaci nisu prezentirani sukladno članku 13. stavcima 1., 2. i 3. Uredbe (EU) br. 1169/2011;

– koristi naziv hrane koji nije sukladan članku 17. Uredbe (EU) br. 1169/2011;

– popis sastojaka nije naveden sukladno članku 18. stavcima 2., 3. i 4. Uredbe (EU) br. 1169/2011;

– podaci o određenim tvarima ili proizvodima koji uzrokuju alergije ili intolerancije nisu navedeni sukladno članku 21. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1169/2011;

– količina sastojka istaknutog na etiketi riječima, slikama ili grafičkim prikazima nije navedena sukladno članku 22. Uredbe (EU) br. 1169/2011;

– netokoličina nije navedena sukladno članku 23. Uredbe (EU) br. 1169/2011;

– datum minimalne trajnosti, datum »upotrijebiti do« i datum zamrzavanja nisu navedeni sukladno članku 24. Uredbe (EU) br. 1169/2011;

– podaci o posebnim uvjetima čuvanja ili upotrebe nisu navedeni sukladno članku 25. Uredbe (EU) br. 1169/2011;

– zemlja ili mjesto podrijetla nije navedeno sukladno članku 26. Uredbe (EU) br. 1169/2011;

– stvarna alkoholna jakost nije navedena sukladno članku 28. Uredbe (EU) br. 1169/2011;

– nutritivna deklaracija nije navedena sukladno člancima od 30. do 35. Uredbe (EU) br. 1169/2011;

– dobrovoljno pruža informacije o hrani koje ne ispunjavaju zahtjeve iz članka 36. stavaka 1. i 2. Uredbe (EU) br. 1169/2011 i

– stavlja na tržište hranu protivno propisu o nepretpakiranoj hrani.«.

Članak 8.

U članku 10. stavku 1. podstavak 2. mijenja se i glasi:

»– navedene informacije o hrani nisu u skladu s praksom poštenog informiranja, što je protivno članku 7. Uredbe (EU) br. 1169/2011;«.

Iza podstavka 2. dodaje se novi podstavak 3. koji glasi:

»– u okviru svog poslovanja mijenja informacije o hrani koje bi krajnjeg potrošača mogle dovesti u zabludu ili na bilo koji drugi način smanjiti razinu zaštite potrošača i mogućnost krajnjeg potrošača da bude informiran pri odabiru, što je protivno članku 8. stavku 4. Uredbe (EU) br. 1169/2011;«.

Dosadašnji podstavci 3. − 6. postaju podstavci 4. − 7.

U dosadašnjem podstavku 7., koji postaje podstavak 8., iza riječi: »u poslovanju hranom« dodaju se riječi: »iz članka 8. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1169/2011«.

Dosadašnji podstavci 8., 9. i 10. postaju podstavci 9., 10. i 11.

Dosadašnji podstavci 11. i 12. brišu se.

Dosadašnji podstavak 13. postaje podstavak 12.

Dosadašnji podstavci 14., 15. i 16. brišu se.

U dosadašnjem podstavku 17., koji postaje podstavak 13., riječi: »stavka 2.« zamjenjuju se riječima: »stavka 1.«.

Iza dosadašnjeg podstavka 17., koji postaje podstavak 13., dodaje se podstavak 14. koji glasi:

»– stavlja na tržište hranu označenu jednom izjavom ili s više izjava navedenim u članku 3. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 828/2014 koja ne udovoljava uvjetima propisanim tom Uredbom.«.

Članak 9.

U članku 11. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Pod nesukladnošću iz stavka 1. ovoga članka, za koju je utvrđeno da ju je odgovoran subjekt u poslovanju s hranom počinio prvi put, smatra se bilo koja nesukladnost koja ne može utjecati na zdravlje potrošača i navedena je u članku 7. stavcima 1. i 2. ovoga Zakona, a za svaku sljedeću bilo koju nesukladnost iz članka 7. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona istog subjekta u poslovanju s hranom podnosi se optužni prijedlog ili izdaje prekršajni nalog.«.

Članak 10.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 20. srpnja 2016.

Klasa: 022-03/16-01/58

Zagreb, 3. lipnja 2016.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

akademik Željko Reiner, v. r.