Pravilnik o osobnoj nadzornoj knjižici, iskaznici protuminskog djelovanja i vođenju upisnika

NN 57/2016 (21.6.2016.), Pravilnik o osobnoj nadzornoj knjižici, iskaznici protuminskog djelovanja i vođenju upisnika

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1457

Na temelju članka 100. stavak 5. podstavak 2. Zakona o protuminskom djelovanju (»Narodne novine« broj: 110/2015), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O OSOBNOJ NADZORNOJ KNJIŽICI, ISKAZNICI PROTUMINSKOG DJELOVANJA I VOĐENJU UPISNIKA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se izgled, sadržaj i način izdavanja iskaznice protuminskog djelovanja, osobne nadzorne knjižice te sadržaj i način vođenja upisnika u protuminskom djelovanju.

Članak 2.

Uz zahtjev za izdavanje iskaznice protuminskog djelovanja te dokaze iz članka 101. Zakona o protuminskom djelovanja podnositelj mora priložiti i sljedeće:

– fotografiju veličine 30 mm×35 mm;

– dokaz o podmirenju troškova izrade iskaznice;

– dokaz da je iskaznica nakon što je izgubljena, otuđena ili na drugi način nestala, oglašena nevažećom u »Narodnim novinama«.

Ministar unutarnjih poslova utvrđuje visinu troškova izrade iskaznice protuminskog djelovanja.

Iskaznica protuminskog djelovanja izrađuje se od PVC materijala u formatu ID1 i veličine je 85,6×54 mm. Iskaznica sadrži određene ugrađene zaštitne elemente protiv krivotvorenja, a vizualno najzastupljenija je svijetlo plava boja. Podaci na prednjoj strani iskaznice s fotografijom koja je u boji zaštićeni su transparentnom folijom.

Obrazac iskaznice protuminskog djelovanja tiskan je u Prilogu 1. ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 3.

Ukoliko je osoba stručno osposobljena za višu razinu posla od poslova odobrenih na izdanoj iskaznici protuminskog djelovanja, može sukladno članku 2. ovog Pravilnika ishoditi novu iskaznicu protuminskog djelovanja s time da je dužna prilikom podnošenja zahtjeva vratiti postojeću iskaznicu.

Iskaznicu protuminskog djelovanja koja je dotrajala, oštećena, na kojoj slika više ne odgovara izgledu osobe ili ako iz bilo kojega drugog razloga iskaznica više ne služi svrsi osoba je dužna vratiti Ministarstvu te podnijeti zahtjev za izdavanjem nove iskaznice protumininskog djelovanja.

U slučaju nestanka, gubitka ili krađe iskaznice osoba je dužna pisanom izjavom o tome bez odgode izvijestiti Ministarstvo. Trošak objave nevažećom iskaznice protuminskog djelovanja u »Narodnim novinama« snosi podnositelj koji je podnio zahtjev za izdavanje nove iskaznice.

Osoba može obavljati poslove protuminskog djelovanja do izdavanja iskaznice protuminskog djelovanja na temelju potvrde, koju će Ministarstvo izdati na njezin zahtjev ukoliko su ispunjeni uvjeti iz članka 2. ovog Pravilnika.

Osoba može posjedovati 1 (jednu) iskaznicu protuminskog djelovanja te ne može, ukoliko je ista oduzeta od strane ovog Ministarstva, ishoditi novu iskaznicu protuminskog djelovanja u roku na koji je ista oduzeta.

Nakon zaprimljenog zahtjeva za izradom nove iskaznice protuminskog djelovanja Ministarstvo izdaje rješenje o prestanku važenja iskaznice iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka.

Članak 4.

Osobna nadzorna knjižica pravokutnog je oblika, izmjere 146×86,5 mm, ukoričena koricama narančaste boje, a sastoji se od 53 stranice.

Obrazac osobne nadzorne knjižice tiskan je u Prilogu 2. ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Voditelj pirotehničke skupine svojim potpisom ovjerava podatke upisane od strane pirotehničara odnosno pomoćnog djelatnika.

Članak 5.

Ovlaštene pravne osobe, obrtnici te Hrvatski centar za razminiranje dužni su voditi Upisnik o izdanim osobnim nadzornim knjižicama za pirotehničare koji neposredno obavljaju poslove dopunskog općeg izvida, tehničkog izvida i razminiranja te za pomoćne djelatnike u vlastitoj kartoteci i elektronskom obliku.

Obrazac Upisnika o izdanim osobnim nadzornim knjižicama tiskan je u Prilogu 3. ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Ovlaštene pravne osobe, obrtnici te Hrvatski centar za razminiranje dužne su Ministarstvu dostaviti ispunjeni i ovjereni Upisnik o izdanim osobnim nadzornim knjižicama za proteklu kalendarsku godinu (od 1. siječnja do 31. prosinca) najkasnije do 15. siječnja iduće godine.

Na traženje Ministarstva, ovlaštene pravne osobe, obrtnici te Hrvatski centar za razminiranje dužne su Upisnik o izdanim osobnim nadzornim knjižicama dostaviti Ministarstvu neovisno o navedenom razdoblju iz stavka 3. ovog članka, najkasnije u roku 8 (osam) dana.

Članak 6.

Ministarstvo vodi upisnik o izdanim, oduzetim, izgubljenim i vraćenim iskaznicama protuminskog djelovanja.

Upisnik iz stavka 1. ovog članka vodi se u kartoteci i u elektronskom obliku.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 7.

Osobe koje imaju iskaznicu humanitarnog razminiranja izdanu sukladno odredbama Pravilnika o osobnoj nadzornoj knjižici, iskaznici humanitarnog razminiranja i vođenu upisnika (»Narodne novine«, br. 111/07., 55/09. i 159/13.) istu su dužne vratiti prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanjem iskaznice protuminskog djelovanja sukladno članku 2. ovog Pravilnika.

Osobe iz stavka 1. ovog članka dužne su ishoditi iskaznicu protuminskog djelovanja najkasnije do 20. listopada 2016. godine.

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o osobnoj nadzornoj knjižici, iskaznici humanitarnog razminiranja i vođenju upisnika (»Narodne novine«, br. 111/07., 55/09. i 159/13.).

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-14181/16.

Zagreb, 8. lipnja 2016.

Ministar
Vlaho Orepić, v. r.

PRILOG 1. – PRILOG 3.


57 21.06.2016 Pravilnik o osobnoj nadzornoj knjižici, iskaznici protuminskog djelovanja i vođenju upisnika 57 21.06.2016 Pravilnik o osobnoj nadzornoj knjižici, iskaznici protuminskog djelovanja i vođenju upisnika 57 21.06.2016 Pravilnik o osobnoj nadzornoj knjižici, iskaznici protuminskog djelovanja i vođenju upisnika 57 21.06.2016 Pravilnik o osobnoj nadzornoj knjižici, iskaznici protuminskog djelovanja i vođenju upisnika