Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene osobe za obavljanje stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite

NN 57/2016 (21.6.2016.), Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene osobe za obavljanje stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU
I SPAŠAVANJE

1467

Na temelju članka 49. stavka 3. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«, br. 82/15) ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI OVLAŠTENE OSOBE ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA U PODRUČJU PLANIRANJA CIVILNE ZAŠTITE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti koje moraju ispunjavati ovlaštene pravne osobe ili obrtnici za obavljanje stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite, sadržaj zahtjeva za izdavanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite, način izdavanja, uvjeti stjecanja i način oduzimanja suglasnosti, rok na koji se suglasnost izdaje te sadržaj i način vođenja očevidnika.

Članak 2.

(1) Ovlaštenje za obavljanje stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite mogu dobiti pravne osobe ili obrtnici (u daljnjem tekstu: Ovlaštenik) na temelju rješenja čelnika središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove civilne zaštite pod uvjetima određenim Zakonom o sustavu civilne zaštite (u daljnjem tekstu: Zakon) i ovim Pravilnikom te sukladno posebnim propisima u području civilne zaštite i zaštite okoliša.

(2) Ovlaštenik je dužan za vrijeme trajanja ovlasti ispunjavati sve uvjete propisane odredbama Zakona i propisima za njegovu provedbu i ovog Pravilnika.

II. STRUČNI POSLOVI U PODRUČJU PLANIRANJA CIVILNE ZAŠTITE

Članak 3.

(1) Stručni poslovi u području planiranja civilne zaštite podijeljeni su u dvije grupe:

1. Prva grupa stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite obuhvaća poslove na izradi sljedećih planskih dokumenata:

– plana djelovanja civilne zaštite jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

– procjene rizika i operativnih planova pravnih osoba koje u obavljanju djelatnosti koriste opasne tvari.

2. Druga grupa stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite obuhvaća poslove na izradi vanjskog plana civilne zaštite jedinice područne (regionalne) samouprave za slučaj nesreća koje uključuju opasne tvari za postrojenje ili industrijsku zonu.

(2) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu za prvu grupu stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite sklopiti ugovor sa Ovlaštenikom u svojstvu konzultanta/savjetnika:

– u postupku izrade procjena rizika od velikih nesreća i

– analize stanja i izrade godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine.

III. UVJETI, NAČIN IZDAVANJA I ODUZIMANJA SUGLASNOSTI ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA U PODRUČJU PLANIRANJA CIVILNE ZAŠTITE

1. Opći uvjeti

Članak 4.

(1) Pravna osoba ili obrtnik podnose središnjem tijelu državne uprave nadležnom za poslove civilne zaštite zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite koji mora sadržavati podatke i dokumentaciju o ispunjavanju sljedećih općih uvjeta:

1. u registru Trgovačkog suda mora imati upisanu djelatnost za obavljanje stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite

2. mora imati zaposlene voditelja/voditelje stručnih poslova i stručnjake, sukladno minimalnim uvjetima propisanih ovim Pravilnikom

3. mora raspolagati poslovnim prostorom sukladno članku 8. ovog Pravilnika

4. mora raspolagati odgovarajućom opremom za obavljanje stručnih poslova za koje traži suglasnost, a propisana je člankom 9. ovog Pravilnika.

(2) Uz zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite, koji je u prilogu broj 1. ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio, prilažu se dokazi o ispunjavanju propisanih uvjeta iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Kao dokaz o ispunjavanju uvjeta iz stavka 1. alineje 1. ovog članka smatra se i registracija za obavljanje stručnih poslova u području zaštite i spašavanja.

2. Uvjeti koje mora ispunjavati voditelj stručnih poslova

Članak 5.

(1) Voditelj stručnih poslova mora ispunjavati sljedeće uvjete:

a) voditelj stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite iz prve grupe stručnih poslova iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika može biti magistar/a društvene ili magistar/a inženjer/ka prirodnih i tehničkih znanosti ili specijalist/ica društvene, prirodne ili tehničke struke koji mora imati najmanje tri godine radnog iskustva na stručnim poslovima u području planiranja civilne zaštite

b) voditelj stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite iz druge grupe stručnih poslova iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika može biti magistar/a ili inženjer/ka prirodnih i tehničkih znanosti ili stručni specijalist/ica prirodne ili tehničke struke koji mora imati najmanje tri godine radnog iskustva na stručnim poslovima planiranja civilne zaštite ili zaštite okoliša.

(2) Voditelj stručnih poslova iz stavka 1. ovoga članka odgovoran je za kvalitetnu, vjerodostojnu i točnu pripremu baza podataka i drugih izvora potrebnih za izradu studija, elaborata, izvješća, programa, rješenja, izradu i provedbu verifikacija, proračuna i dr. za potrebe izrade dokumenata u području planiranja civilne zaštite koje izrađuje Ovlaštenik.

(3) Voditelj stručnih poslova smatrat će se odgovornom osobom Ovlaštenika što ne isključuje i odgovornost odgovorne osobe za zastupanje Ovlaštenika.

3. Uvjeti koje moraju ispunjavati ostali stručnjaci

Članak 6.

Ovlaštenik za obavljanje poslova planiranja civilne zaštite iz prve grupe stručnih poslova, osim voditelja stručnih poslova, mora imati zaposlena najmanje dva stručnjaka, i to minimalno prvostupnika ili inženjera iz područja društvenih, prirodnih ili tehničkih znanosti ili društvene, prirodne i tehničke struke, koji ima najmanje jednu godinu radnog iskustva na poslovima u području planiranja civilne zaštite.

Članak 7.

Ovlaštenik za obavljanje poslova planiranja civilne zaštite iz druge grupe stručnih poslova, osim voditelja stručnih poslova, mora imati zaposlena najmanje dva stručnjaka, i to minimalno prvostupnika ili inženjera iz područja prirodnih ili tehničkih znanosti ili društvene, prirodne i tehničke struke, koji ima najmanje jednu godinu radnog iskustva na poslovima u području planiranja civilne zaštite.

4. Ostali uvjeti

Članak 8.

Ovlaštenik mora raspolagati poslovnim prostorom koji ispunjava minimalne zahtjeve zaštite na radu za mjesta rada sukladno posebnim propisima o zaštiti na radu za mjesta rada.

Članak 9.

(1) Ovlaštenik mora raspolagati informatičkom i drugom opremom, odnosno alatima za potporu obavljanja stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite i stručnom literaturom.

(2) Sredstva iz stavka 1. ovog članka Ovlaštenik mora zaštititi od pristupa neovlaštenih osoba.

Članak 10.

(1) Ovlaštenik mora pretežiti dio stručnih poslova obavljati sa svojim stručnjacima.

(2) Ovlaštenik za potrebe izvršenja konkretnog naručenog posla koji zahtijeva odgovarajuće mjerenje, uzorkovanje i ispitivanje, a za te poslove nema pribavljeno odgovarajuće ovlaštenje sukladno ovom Pravilniku, odnosno posebnom propisu (dozvolu, suglasnost, potvrdu o akreditaciji i dr.), dužan je te poslove obaviti korištenjem usluga vanjskog stručnjaka, obrta ili pravnih osoba koje su na propisani način ovlaštene za obavljanje takvih poslova i posjeduju potvrde Hrvatske akreditacijske agencije o ispunjavaju uvjeta za obavljanje takvih poslova.

(3) Korištenje usluga iz stavka 2. ovog članka Ovlaštenik dokazuje ugovorom sklopljenim s ovlaštenim stručnjakom, obrtom ili pravnom osobom koji prilaže uz izrađeni dokument u svakom pojedinom naručenom poslu koji obavlja za naručitelja.

(4) Ovlaštenik je dužan za svaki naručeni i prihvaćeni stručni posao sklopiti pisani ugovor s naručiteljem toga posla.

Članak 11.

(1) Ovlaštenik je dužan u skladu sa zakonom čuvati i zaštiti svaku poslovnu tajnu naručitelja svojih usluga za koju sazna tijekom pružanja naručenih usluga.

(2) Poslovnu tajnu u smislu stavka 1. ovoga članka dužni su čuvati i zaštiti voditelji, stručnjaci, vanjski stručnjaci i posebnim propisima ovlašteni obrti i pravne osobe koje Ovlaštenik ugovorom angažira prilikom izvršenja konkretnog posla.

IV. IZDAVANJE I ODUZIMANJE SUGLASNOSTI

Članak 12.

(1) Pravna osoba ili obrtnik koji ispunjavaju uvjete iz ovog Pravilnika podnose zahtjev za izdavanje suglasnosti središnjem tijelu državne uprave nadležnom za poslove civilne zaštite u pisanom obliku na propisanim obrascima koji se nalazi u prilozima 1. i 2. ovog Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovog članka podnosi se za jednu od grupa stručnih poslova ili za prvu i drugu grupu i sadrži:

– naziv obrta ili pravne osobe, adresu i OIB

– popis zaposlenih stručnih djelatnika za rad na stručnim poslovima u području planiranja civilne zaštite za svaku grupu poslova

– mjesto i datum podnošenja

– potpis osobe ovlaštene za zastupanje podnositelja zahtjeva.

Članak 13.

Uz zahtjev iz članka 12. ovog Pravilnika, pravna osoba ili obrtnik dužni su priložiti dokaze o ispunjavanju sljedećih uvjeta:

– izvadak iz registra Trgovačkog suda, ne stariji od tri mjeseca

– podatke i dokaz o zaposlenim stručnjacima koji će obavljati stručne poslove planiranja civilne zaštite s dokazom o njihovoj stručnoj spremi, opisom radnog iskustva, nazivom i adresom pravnih osoba kod kojih su bili zaposleni i na kojim poslovima

– popis obavljenih stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite

– dokaz o plaćenoj upravnoj pristojbi i drugim troškovima, u visini koja je propisana posebnim propisima.

Članak 14.

Voditelji i stručnjaci zaposleni kod Ovlaštenika dužni su položiti stručni ispit koji organizira i provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove civilne zaštite najmanje dva puta godišnje.

Članak 15.

(1) Čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove civilne zaštite osniva Povjerenstvo za provođenje postupka ocjenjivanja uvjeta za izdavanje i oduzimanje suglasnosti ovlaštenim osobama za obavljanje stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

(2) Povjerenstvo ima tri člana: predsjednika i dva člana koji su državni službenici središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove civilne zaštite i imaju najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima planiranja civilne zaštite.

(3) Osim državnih službenika iz stavka 2. ovog članka, za provjeru ispunjavanja uvjeta za drugu grupu stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite, čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove civilne zaštite na prijedlog čelnika središnjeg tijela državne uprave za zaštitu okoliša imenuje u Povjerenstvo jednog državnog službenika iz središnjeg tijela državne uprave nadležnog za zaštitu okoliša.

(4) Državni službenik iz stavka 3. ovog članka mora imati najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima zaštite okoliša.

Članak 16.

U postupku izdavanja suglasnosti za obavljanje stručnih poslova iz prve grupe stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite, Povjerenstvo provodi postupak provjere poznavanja važećih propisa u području civilne zaštite, djelokruga središnjih i drugih tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, udruga građana, ustanova te drugih pravnih osoba od značaja za sustav civilne zaštite, te međunarodnih propisa, konvencija, sporazuma i preporuka u području civilne zaštite, osobito:

– obilježja prirodnih i tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa

– Procjene rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku

– metodologije za izradu analiza i procjenjivanje rizika

– posljedica velikih nesreća i katastrofa po stanovništvo, materijalna i kulturna dobra i okoliš

– ugroženosti i zaštite kritičnih infrastruktura

– operativnih snaga sustava civilne zaštite

– sadržaja procjena rizika i planova djelovanja civilne zaštite općina, gradova i županija

– sadržaja procjena rizika i operativnih planova civilne zaštite pravnih osoba

– Državnog plana djelovanja civilne zaštite

– međunarodnih propisa u području civilne zaštite s naglaskom na propise u području civilne zaštite i zaštite okoliša.

Članak 17.

(1) U postupku izdavanja suglasnosti za obavljanje stručnih poslova iz druge grupe stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite, Povjerenstvo provjerava znanje propisa koji uređuju poslove i aktivnosti u području:

– zaštite kritičnih infrastruktura

– operativnih snaga sustava civilne zaštite

– sadržaja procjena rizika i planova djelovanja civilne zaštite općina, gradova i županija

– sadržaja procjena rizika i operativnih planova civilne zaštite pravnih osoba

– obilježja prirodnih i tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa

– zaštite okoliša (osobito Uredbe o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari):

– obveze operatera u obavješćivanju javnosti o zaštitnim mjerama i ponašanju u slučaju nesreće

– metodologije i alata te sadržaja i namjene scenarija mogućih izvanrednih događaja, utjecaja smjesa koje nastaju kao produkti reakcije različitih opasnih tvari, posljedica ispuštanja u okoliš, njihovih kemijskih i fizikalnih karakteristika te mogućih parametara njihovog širenja

– načina proračunavanja radijusa utjecaja i koncentracija opasnih tvari, štetnih učinaka ispuštanja opasnih tvari u medij po ljude i sastavnice okoliša

– sadržaj vanjskog plana s detaljnim poznavanjem mjera civilne zaštite i sposobnosti potrebnih operativnih snaga civilne zaštite

– uključivanje javnosti i komuniciranja s javnosti.

(2) Provjera obveza iz stavka 1. ovog članka obuhvatit će poznavanje sadržaja planskih dokumenata civilne zaštite propisane Pravilnikom o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja.

Članak 18.

(1) Stručni ispit provodi se pismenim testom i usmenim ispitom, koji obuhvaćaju pitanja iz područja navedenih u člancima 16. i 17. ovog Pravilnika.

(2) Prolaznost za pismeni test je najmanje 70 posto točnih odgovora, a za usmeni ispit točnost odgovora najmanje 80 posto pitanja.

(3) Na temelju ocjene i prijedloga Povjerenstva (prilog 3. ovog Pravilnika), čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove civilne zaštite donosi rješenje o izdavanju suglasnosti u roku od 30 dana.

(4) Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 19.

(1) Kada se u postupku prema ovom Pravilniku utvrdi da je zahtjev pravne osobe ili obrtnika za izdavanjem suglasnosti neosnovan, donosi se rješenje kojim se zahtjev odbija.

(2) Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka ne može se izjaviti žalba ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 20.

(1) Središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove civilne zaštite vodi očevidnik Ovlaštenika (pravnih osoba i obrtnika) kojima je izdano rješenje iz članka 18. stavka 3. i članka 19. ovog Pravilnika.

(2) Očevidnik o izdanim rješenjima vodi se na propisanim obrascima koji su u prilozima 4. i 5. ovog Pravilnika i njegov je sastavni dio, a može se voditi i u elektroničkom obliku i sadrži:

– naziv obrta i pravne osobe, sjedište i adresu

– matični broj (OIB)

– upisni broj središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove civilne zaštite

– broj i nadnevak rješenja o izdavanju suglasnosti

– ime, prezime, datum rođenja i adresu stanovanja odgovorne osobe Ovlaštenika

– popis zaposlenih voditelja i stručnjaka

– naknadno upisane podatke o izdanim aktima koji su nastali nakon prvobitnog upisa u očevidnik

– broj i datum rješenja o oduzimanju suglasnosti.

(3) Popis Ovlaštenika kojima je izdana ili oduzeta suglasnost objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Članak 21.

(1) Postupak obnove ispunjavanja uvjeta iz članaka 16. ovog Pravilnika provodi se svake tri godine.

(2) Ovlaštenik je postupak iz stavka 1. ovog članka dužan pokrenuti najmanje tri mjeseca prije isteka roka na koji je izdana prethodna suglasnost.

(3) Uz zahtjev iz stavka 2. ovog članka prilaže potvrde o pohađanju edukacija iz članka 28. ovog Pravilnika.

(4) Postupak obnove ispunjavanja uvjeta iz stavka 1. ovog članka obuhvaća provjeru ostalih uvjeta propisanih člancima 8. i 9., tehničke sastavnice iz članka 16., stavka 1. podstavaka 3 – 5, uvjeta koje moraju ispunjavati voditelji stručnih poslova propisanih člankom 5. te uvjeta koje moraju ispunjavati ostali stručnjaci sukladno članku 6. ovog Pravilnika.

Članak 22.

Na postupak donošenja rješenja iz članaka 18. i 19. ovog Pravilnika primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

Članak 23.

(1) Središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove civilne zaštite će Ovlašteniku po službenoj dužnosti rješenjem oduzeti suglasnost ako u propisanom roku ne podnese zahtjev za produženje roka važenja suglasnosti.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovog članka Ovlaštenika će se danom isteka roka na koji mu je suglasnost izdana brisati iz evidencije Ovlaštenika.

Članak 24.

(1) Ovlašteniku će središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove civilne zaštite oduzeti suglasnost u sljedećim slučajevima:

– ako se inspekcijskim nadzorom utvrdi da je Ovlaštenik prestao udovoljavati propisanim uvjetima iz Zakona i ovog Pravilnika, odnosno ako u roku određenom rješenjem o inspekcijskim nadzoru ne ispuni propisane mjere

– ako se inspekcijskim nadzorom stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite koje je jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave povjerila Ovlašteniku, na zahtjev naručitelja utvrdi da sadržaj dokumenata nije sukladan važećim zakonskim i podzakonskim aktima iz područja civilne zaštite te ako dva puta ne provede mjere naložene rješenjem nadležnog inspektora civilne zaštite u određenim rokovima

– kada naručitelj izvijesti središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove civilne zaštite kako Ovlaštenik ne poštuje obveze preuzete ugovorom, osim u opravdanim razlozima koje u pokrenutom postupku utvrđuju inspektori civilne zaštite

– postupi suprotno odredbama akata kojima se utvrđuje poslovna i službena tajna.

(2) Suglasnost koja se Ovlašteniku oduzima u slučajevima propisanim u stavku 1. ovog članka, prestaje važiti danom pravomoćnosti rješenja kojim je suglasnost oduzeta.

Članak 25.

(1) Ovlaštenik kojemu je oduzeta suglasnost ponovni zahtjev može podnijeti nakon proteka roka od tri godine ako ispunjava uvjete propisane Zakonom i ovim Pravilnikom.

(2) Suglasnost se pored pravne osobe/obrta oduzima i odgovornim osobama Ovlaštenika na rok od tri godine.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

Ovlaštenici upisani u očevidnik dužni su središnjem tijelu državne uprave nadležnom za poslove civilne zaštite, najkasnije u roku od 10 dana od dana nastanka, prijaviti sve nastale promjene koje mogu imati utjecaja na status Ovlaštenika te o tome priložiti dokaze.

Članak 27.

Ovlaštenici kojima je središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove civilne zaštite izdalo suglasnost prije stupanja na snagu ovog Pravilnika, dužni su u roku od 90 dana po njegovom stupanju na snagu podnijeti zahtjev za izdavanje suglasnosti, sukladno odredbama ovog Pravilnika.

Članak 28.

(1) Voditelji i stručnjaci zaposleni kod Ovlaštenika mogu prisustvovati edukacijama koje organizira središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove civilne zaštite.

(2) Sadržaj i termini edukacija objavljuju se na internetskoj stranici središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove civilne zaštite.

Članak 29.

Radnim iskustvom na stručnim poslovima u području planiranja civilne zaštite iz članaka 5., 6. i 7. ovog Pravilnika smatra se radno iskustvo:

– na poslovima civilne zaštite u tijelima uprave središnjih tijela državne uprave i tijelima uprave jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

– na poslovima civilne zaštite u pravnim osobama

– rada na poslovima planiranja zaštite i spašavanja od dana izdavanja ovlaštenja fizičkim osobama na temelju odredbi Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene osobe za obavljanje stručnih poslova u području planiranja zaštite i spašavanja (»Narodne novine«, broj 91/13) do dana podnošenja zahtjeva za izdavanje suglasnosti iz članka 4. ovog Pravilnika

– stručno osposobljavanje za rad bez prava na zasnivanje radnog odnosa provedeno u tijelima uprave središnjih tijela državne uprave i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na poslovima civilne zaštite ili

– dugotrajno volontiranje na obavljanju poslova civilne zaštite.

Članak 30.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika stavlja se izvan snage Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene pravne osobe za obavljanje stručnih poslova u području planiranja zaštite i spašavanja, »Narodne novine«, broj 91/13.

Članak 31.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 012-02/15-03/06
Urbroj: 543-01-08-01-16-2
Zagreb, 9. lipnja 2016.

Ravnatelj
dr. sc. Jadran Perinić, v. r.

PRILOZI

57 21.06.2016 Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene osobe za obavljanje stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite 57 21.06.2016 Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene osobe za obavljanje stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite