Pravilnik o sadržaju te načinu i rokovima dostave redovitih izvješća leasing društava i izvješća na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

NN 57/2016 (21.6.2016.), Pravilnik o sadržaju te načinu i rokovima dostave redovitih izvješća leasing društava i izvješća na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

57 21.06.2016 Pravilnik o sadržaju te načinu i rokovima dostave redovitih izvješća leasing društava i izvješća na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1475

Na temelju članka 76. Zakona o leasingu (»Narodne novine«, br. 141/2013), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 17. lipnja 2016. donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU TE NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVE REDOVITIH IZVJEŠĆA LEASING DRUŠTAVA I IZVJEŠĆA NA ZAHTJEV HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj te način i rokovi dostave redovitih izvješća i izvješća na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija) koja su leasing društva dužna dostavljati Agenciji na temelju članka 76. Zakona o leasingu (»Narodne novine« broj: 141/2013, dalje u tekstu: Zakon).

Članak 2.

(1) U smislu ovog Pravilnika, redovita izvješća su izvješća o sljedećim činjenicama i okolnostima iz odredbe članka 76. stavka 1. Zakona koja su leasing društva dužna dostavljati Agenciji:

1. upisu i promjenama podataka koji se upisuju u sudski registar,

2. sazivu skupštine i svim odlukama prihvaćenim na skupštini,

3. imateljima poslovnih udjela ili dionica leasing društva te stjecanju, odnosno izmjeni kvalificiranih udjela,

4. planiranom otvaranju, preseljenju, zatvaranju ili privremenom prestanku podružnice ili predstavništva, odnosno drugim organizacijskim promjenama,

5. ulaganjima na temelju kojih je leasing društvo neizravno ili izravno steklo kvalificirani udjel u drugoj pravnoj osobi kao i o svakom daljnjem ulaganju u tu pravnu osobu,

6. promjenama u strukturi kapitala,

7. prestanku obavljanja pojedinih poslova leasinga.

(2) U smislu ovog Pravilnika, izvješća na zahtjev Agencije su izvješća i informacije o svim poslovima bitnim za obavljanje nadzora, odnosno obavljanje drugih poslova Agencije koja su leasing društva dužna dostaviti Agenciji na temelju odredbe članka 76. stavka 2. Zakona.

Članak 3.

Leasing društva su dužna redovito izvješćivati Agenciju o sljedećim činjenicama i okolnostima:

1. upisu i promjenama podataka koji se upisuju u sudski registar, dostavljanjem prijave s prilozima uz prijavu, odnosno zahtjeva sa svim prilozima u roku od pet dana od dana dostave registarskom sudu s vidljivim podatkom o datumu predaje te dokumentacije registarskom sudu, osim za upise i promjene podataka koji se upisuju u sudski registar u vezi s podružnicama,

2. sazivu skupštine dostavljanjem poziva na skupštinu s dnevnim redom i prijedlogom odluka najmanje sedam dana prije održavanja skupštine, a nakon održane skupštine dostavljanjem zapisnika o svim odlukama prihvaćenim na skupštini u roku od osam dana od dana održavanja skupštine, s pročišćenim tekstom osnivačkog akta, kad je to primjenjivo,

– u slučaju kada se svi članovi društva s ograničenom odgovornošću, u pisanom obliku dogovore o odluci koju treba donijeti ili izjave da su suglasni s time da se o njoj glasuje pisanim putem, dostavljanjem prijedloga odluke najmanje sedam dana prije predviđenog dana njezinog donošenja i donesene odluke u roku od osam dana od dana donošenja odluke,

– u slučaju kada sve poslovne udjele u društvu drži samo jedan član ili uz njega i društvo, dostavljanjem prijedloga odluka najmanje sedam dana prije predviđenog dana njezinog donošenja i potpisanog zapisnika o donesenoj odluci u roku od osam dana od dana sastavljanja zapisnika.

3. imateljima dionica leasing društva (osobni podaci i prebivalište za fizičke osobe, a tvrtku i sjedište za pravne osobe), dostavljanjem pisane obavijesti s podacima o stanju na računima vrijednosnih papira pojedinog imatelja dionica navodeći podatke o nominalnom iznosu i postotku udjela u glasačkim pravima odnosno temeljnom kapitalu leasing društva, u roku od osam dana nakon isteka svakog tromjesečja, u kojoj su istaknute eventualne promjene imatelja dionica u odnosu na podatke iz prethodne obavijesti,

4. stjecanju, odnosno izmjeni kvalificiranih udjela iz članka 16. Zakona, dostavljanjem pisane obavijesti o stjecanju odnosno izmjeni kvalificiranih udjela (osobni podaci i prebivalište za fizičke osobe, a tvrtku i sjedište za pravne osobe) navodeći podatke o nominalnom iznosu i postotku udjela u glasačkim pravima odnosno temeljnom kapitalu leasing društva kao i o stjecanju manjem od 10%, ako je omogućeno ostvarenje značajnog utjecaja na upravljanje leasing društvom, s priloženim ugovorom ili drugom ispravom o pravnom poslu stjecanja, u roku od osam dana od dana sklapanja pravnog posla stjecanja udjela,

5. ulaganjima na temelju kojih je leasing društvo neizravno ili izravno steklo kvalificirani udio u drugoj pravnoj osobi kao i o svakom daljnjem ulaganju u tu pravnu osobu, dostavljanjem pisane obavijesti o stjecanju odnosno izmjeni kvalificiranih udjela s osnovnim registarskim podacima pravne osobe i navodeći podatke o nominalnom iznosu i postotku udjela u glasačkim pravima odnosno temeljnom kapitalu pravne osobe, s priloženim ugovorom ili drugom ispravom o pravnom poslu stjecanja, odnosno ulaganja, u roku od osam dana od dana sklapanja pravnog posla stjecanja, odnosno ulaganja,

6. ako leasing društvo namjerava prodati ili na drugi način otuđiti udjel u drugoj pravnoj osobi za čije stjecanje je dobilo suglasnost Agencije, ili namjerava smanjiti udjel ispod granica određenih Zakonom, o svojoj namjeri dužno je pisanim putem obavijestiti Agenciju, dostavljanjem izvješća o načinu otuđenja, visini udjela koje namjerava otpustiti i osobi koja stječe te dionice odnosno poslovne udjele, najkasnije u roku osam dana prije sklapanja pravnog posla prodaje odnosno drugog načina otuđenja.

7. upisu i promjenama članova leasing društva i njihovih poslovnih udjela, dostavljanjem popisa članova leasing društva u kojem su navedeni zakonom propisani podaci istodobno s dostavljanjem ovog popisa registarskom sudu,

8. planiranom otvaranju, preseljenju, zatvaranju ili privremenom prestanku podružnice ili predstavništva, dostavljanjem sažetog izvješća koje sadrži osnovne podatke o tim promjenama za svaku kalendarsku godinu uključujući podatke o koji se odnose na postojeće stanje na dan 31.12., najkasnije do 31. siječnja za prethodnu kalendarsku godinu,

9. organizacijskim promjenama u leasing društvu (pr. promjene u organizacijskoj strukturi leasing društva), u roku od osam dana od dana nastanka promjene,

10. promjenama u strukturi kapitala dostavljanjem odluke leasing društva o promjeni strukture kapitala u roku od osam dana od dana donošenja odluke,

11. prestanku obavljanja pojedinih poslova leasinga, za koje je leasing društvo dobilo odobrenje Agencije, dostavljanjem odluke leasing društva o prestanku obavljanja pojedinih poslova leasinga, u roku od osam dana od dana donošenja odluke leasing društva,

12. prestanku funkcija člana uprave, prokuriste i člana nadzornog odbora prije isteka razdoblja na koja su imenovani dostavljanjem odluke o opozivu, ili obavijesti o primljenoj ostavci u roku od osam dana od donošenja odluke odnosno primljene obavijesti o ostavci,

13. sastavu i strukturi nadzornog odbora leasing društva u odnosu na uvjete za članstvo u tom organu propisane Pravilnikom o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru leasing društva, dostavljanjem izvješća o nastalim promjenama u izboru odnosno imenovanju članova nadzornog odbora koji sadrži najmanje sljedeće podatke o svim članovima nadzornog odbora na dan nastanka promjene: osobni podaci, stručne kvalifikacije, te opis stečenog relevantnog iskustva, najkasnije u roku od osam dana od dana nastanka promjene,

14. o promjenama u vezi obavljanja poslova interne revizije, dostavljanjem odluke o imenovanju odnosno razrješenju internog revizora uključujući dostavu informacije o statusu internog revizora (u radnom odnosu s leasing društvom, interni revizor po osnovi izdvajanja poslova interne revizije i sl.), osim ako to nije vidljivo iz dostavljene odluke, u roku od osam dana od dana donošenja odluke.

Članak 4.

(1) Leasing društva dužna su Agenciji dostavljati dokumentaciju iz odredbe članka 3. ovog Pravilnika na način i u skladu s Tehničkom uputom za korištenje servisa unosa WEB obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku i Uputom za popunjavanje WEB obrazaca za leasing društva.

(2) Smatra se da je leasing društvo dostavilo dokumentaciju iz članka 3. ovoga Pravilnika u trenutku kada je dokumentacija zabilježena na poslužitelju za slanje takve dokumentacije.

(3) U opravdanim slučajevima tehničke nemogućnosti dostave ili dostave koja nije pravilno izvršena (pr. kvar na sustavu, nemogućnost čitanja zaprimljene dokumentacije i sl.) na način propisan stavkom 1. ovoga članka, leasing društvo dužno je dokumentaciju dostaviti u pisanom obliku, neposredno ili poštom u svrhu pravodobnog izvješćivanja. Leasing društvo dužno je dostaviti dokumentaciju na način propisan stavkom 1. ovoga članka čim prestanu razlozi nemogućnosti takve dostave, a najkasnije u roku od 8 dana od prestanka okolnosti koje su prouzročile tehničku nemogućnost takve dostave.

(4) Osim dokumentacije propisane člankom 3. ovoga Pravilnika, leasing društva su dužna dostaviti na zahtjev Agencije i drugu dokumentaciju ili podatke za potrebe nadzora ili za obavljanje drugih poslova iz nadležnosti i djelokruga Agencije u vezi s poslovanjem leasing društva, na način kako je propisano odredbama ovoga članka i u roku određenom u zahtjevu.

(5) Agencija može, u slučaju potrebe, zatražiti od leasing društva dostavu određene dokumentacije propisane ovim Pravilnikom i u izvorniku ili ovjerenoj preslici, neovisno o izvršenoj dostavi u elektroničkom obliku.

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju redovitih izvješća i izvješća na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga koja su dužna dostavljati leasing društva te načinu i rokovima njihove dostave (»Narodne novine« br. 54/14.).

Članak 6.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. srpnja 2016. godine.

Klasa: 011-02/16-05/02

Urbroj: 326-01-550-552-16-1

Zagreb, 17. lipnja 2016.

Predsjednik Upravnog vijeća
Petar-Pierre Matek, v. r.