Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni odredaba Zakona o leasingu i drugih propisa na leasing društva u likvidaciji

NN 57/2016 (21.6.2016.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni odredaba Zakona o leasingu i drugih propisa na leasing društva u likvidaciji

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1476

Na temelju članka 120. stavka 5. Zakona o leasingu (»Narodne novine«, br. 141/2013.), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 17. lipnja 2016. donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ODREDABA ZAKONA O LEASINGU I DRUGIH PROPISA NA LEASING DRUŠTVA U LIKVIDACIJI

Članak 1.

U članku 3. Pravilnika o primjeni odredaba Zakona o leasinga i drugih propisa na leasing društva u likvidaciji (»Narodne novine« broj: 60/2014, dalje u tekstu: Pravilnik) mijenjaju se stavci 2. i 7. koji glase:

»(2) Likvidator leasing društva je dužan Agenciji dostaviti obavijest o donošenju odluke o likvidaciji leasing društva u roku od 3 radna dana od dana njezina donošenja s priloženom odlukom o likvidaciji leasing društva na način i u skladu s Tehničkom uputom za korištenje servisa unosa WEB obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku i Uputom za popunjavanje WEB obrazaca za leasing društva«.

»(7) Sve izvještaje i dokumentaciju iz odredbi ovoga članka, likvidator dostavlja Agenciji na način propisan odredbom stavka 2. ovoga članka.«.

Članak 2.

U članku 5. Pravilnika iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Iznimno od odredbi pravilnika iz stavka 1. ovoga članka, leasing društva u likvidaciji dužna su dostaviti samo:

– tromjesečne izvještaje iz stavka 1. ovoga članka sa stanjem na dan 30. lipnja tekuće godine najkasnije do 31. srpnja tekuće godine,

– godišnje izvještaje iz stavka 1. ovoga članka sa stanjem na dan 31. prosinca tekuće godine najkasnije do 30. travnja sljedeće godine«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3. koji se mijenja i glasi:

»(3) Leasing društvo u likvidaciji nije obvezno Agenciji dostavljati:

– obavijesti i izvješća iz članka 9. i 10. pravilnika kojim se, na temelju članka 74. Zakona, propisuje opseg i sadržaj revizije, odnosno revizijskih postupka i revizorskog izvješća o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja, odnosno drugih izvještaja leasing društva,

– izvješća o statusnim promjenama propisana pravilnikom kojim se, na temelju članka 76. Zakona, propisuje sadržaj izvješća, način i rokovi izvješćivanja Agencije koja se odnose na primjenu članka 76. stavka 1. točke 1. Zakona u vezi s podružnicama, točke 4. i 7. toga članka Zakona.«

Članak 3.

Iza članka 5. Pravilnika dodaje se novi članak 5. a koji glasi:

»(1) Iznimno od odredbe članka 74. stavka 1. Zakona, godišnje financijske izvještaje leasing društva u likvidaciji mora revidirati revizor isključivo na poseban zahtjev Agencije.

(2) Ako Agencija zatraži reviziju godišnjih financijskih izvještaja, leasing društvo u likvidaciji dužno je dostaviti Agenciji revidirane godišnje financijske izvještaje u roku određenom u zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka«.

Članak 4.

Iza članka 6. dodaje se novi članak 6.a koji glasi:

»(1) Smatra se da je leasing društvo dostavilo dokumentaciju iz članka 3., 5. i 5a ovoga Pravilnika u trenutku kada je dokumentacija zabilježena na poslužitelju za slanje takve dokumentacije.

(2) U opravdanim slučajevima tehničke nemogućnosti dostave ili dostave koja nije pravilno izvršena (pr. kvar na sustavu, nemogućnost čitanja zaprimljene dokumentacije i sl.) na način propisan odredbama članka 3., 5. i 5.a ovoga Pravilnika, leasing društvo dužno je dokumentaciju dostaviti u pisanom obliku, neposredno ili poštom u svrhu pravodobnog izvješćivanja. Leasing društvo dužno je dostaviti dokumentaciju elektroničkim putem na način propisan ovim Pravilnikom čim prestanu razlozi nemogućnosti takve dostave, a najkasnije u roku od 8 dana od prestanka okolnosti koje su prouzročile tehničku nemogućnost takve dostave.

(3) Agencija može, u slučaju potrebe, zatražiti od leasing društva dostavu određene dokumentacije propisane ovim Pravilnikom i u izvorniku ili ovjerenoj preslici, neovisno o izvršenoj dostavi u elektroničkom obliku.«.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. srpnja 2016. godine.

Klasa: 011-02/16-05/03

Urbroj: 326-01-550-552-16-1

Zagreb, 17. lipnja 2016.

Predsjednik Upravnog vijeća

Petar-Pierre Matek, v. r.

57 21.06.2016 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni odredaba Zakona o leasingu i drugih propisa na leasing društva u likvidaciji