Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o reviziji izvještaja leasing društva

NN 57/2016 (21.6.2016.), Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o reviziji izvještaja leasing društva

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1477

Na temelju članka 74. stavka 4. Zakona o leasingu (»Narodne novine« broj 141/13) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 17. lipnja 2016. donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O REVIZIJI IZVJEŠTAJA LEASING DRUŠTVA

Članak 1.

U članku 9. Pravilnika o reviziji izvještaja leasing društva (»Narodne novine« broj: 68/14., dalje: Pravilnik) mijenja se stavak 2. koji glasi:

»(2) Dokumentaciju iz stavka 1. ovoga članka, leasing društva su dužna dostaviti na način i u skladu s Tehničkom uputom za korištenje servisa unosa WEB obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku i Uputom za popunjavanje WEB obrazaca za leasing društva«.

Članak 2.

U članku 10. Pravilnika dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Leasing društvo je dužno dostaviti izvješća iz stavka 2. i 3. ovoga članka na način i u skladu s Tehničkom uputom za korištenje servisa unosa WEB obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku i Uputom za popunjavanje WEB obrazaca za leasing društva«.

Članak 3.

Iza članka 10. dodaje se novi članak 10.a koji glasi:

»(1) Smatra se da je leasing društvo dostavilo dokumentaciju iz članka 9. i 10. ovoga Pravilnika u trenutku kada je dokumentacija zabilježena na poslužitelju za slanje takve dokumentacije.

(2) U opravdanim slučajevima tehničke nemogućnosti dostave ili dostave koja nije pravilno izvršena (pr. kvar na sustavu, nemogućnost čitanja zaprimljene dokumentacije i sl.) na način propisan člankom 9. i 10. ovoga Pravilnika, leasing društvo dužno je dokumentaciju dostaviti u pisanom obliku, neposredno ili poštom u svrhu pravodobnog izvješćivanja. Leasing društvo dužno je dostaviti dokumentaciju na način propisan člankom 9. i 10. ovoga Pravilnika čim prestanu razlozi nemogućnosti takve dostave, a najkasnije u roku od 8 dana od prestanka okolnosti koje su prouzročile tehničku nemogućnost takve dostave.

(3) Agencija može, u slučaju potrebe, zatražiti od leasing društva dostavu određene dokumentacije propisane ovim Pravilnikom i u izvorniku ili ovjerenoj preslici, neovisno o izvršenoj dostavi u elektroničkom obliku«.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. srpnja 2016. godine.

Klasa: 011-02/16-05/04

Urbroj: 326-01-550-552-16-1

Zagreb, 17. lipnja 2016.

Predsjednik Upravnog vijeća

Petar-Pierre Matek, v. r.