Pravilnik o posebnim uvjetima i tehničkim zahtjevima za Europsku elektroničku naplatu cestarine i elementima interoperabilnosti

NN 58/2016 (24.6.2016.), Pravilnik o posebnim uvjetima i tehničkim zahtjevima za Europsku elektroničku naplatu cestarine i elementima interoperabilnosti

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1490

Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o cestama (»Narodne novine«, br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O POSEBNIM UVJETIMA I TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA EUROPSKU ELEKTRONIČKU NAPLATU CESTARINE I ELEMENTIMA INTEROPERABILNOSTI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu s Direktivom 2004/52/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o interoperabilnosti elektroničkih sustava za naplatu cestarine u Zajednici – Tekst od značaja za EGP (SL L 166 od 30. travnja 2004.).

Članak 2.

(1) Ovim Pravilnikom se propisuju posebni uvjeti koje mora ispunjavati pružatelj usluge Europske elektroničke naplate cestarine koji ima sjedište na teritoriju Republike Hrvatske i tehnički zahtjevi za Europsku elektroničku naplatu cestarine koje moraju ispuniti pružatelji usluge Europske elektroničke naplate cestarine koji ima sjedište na teritoriju Republike Hrvatske te elementi interoperabilnosti.

(2) Europska elektronička naplata cestarine (u daljnjem tekstu: EENC), pružatelj usluge EENC i upisnik pružatelja usluga EENC imaju značenje propisano Zakonom o cestama.

II. POSEBNI UVJETI

Članak 3.

Pružatelj usluge EENC-a koji se želi registrirati u Republici Hrvatskoj mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

– da je pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti organiziranja sustava naplate cestarine,

– da ima temeljni kapital u iznosu od najmanje 2.000.000,00 kuna,

– da posjeduje certifikat EN ISO 9001 ili drugi odgovarajući certifikat,

– da je usvojio Plan upravljanja rizikom koji se odnosi na zaštitu informacija,

– da dokaže da ima tehničku opremu i deklaraciju Europske komisije (EC deklaraciju) ili certifikat koji potvrđuje usklađenost komponenata interoperabilnosti navedenih u Prilogu 4, koji čini sastavni dio ovoga Pravilnika,

– da dokaže kompetenciju u pružanju usluga elektroničke naplate cestarine ili u odgovarajućem području.

III. TEHNIČKI ZAHTJEVI

Članak 4.

Tehnički zahtjevi za pružatelja usluge EENC-a koji ima sjedište na teritoriju Republike Hrvatske jesu:

– Uređaj za elektroničku naplatu cestarine (u daljnjem tekstu: ENC uređaj) kojim se ostvaruje plaćanje cestarine u sustavu EENC-a. Specifikacije formata ENC uređaja i tehnički opis za uslugu EENC-a sadržane su u Prilogu 1, koji čini sastavni dio ovoga Pravilnika.

– Sustav EENC kompatibilan s ENC uređajem iz podstavka a. ovoga stavka mora omogućiti razmjenu podataka između pružatelja usluge EENC-a i Hrvatskih autoceste d.o.o. i koncesionara. Protokoli za razmjenu podataka između pružatelja usluge EENC-a i Hrvatskih autocesta d.o.o. i koncesionara sadržani su u Prilogu 2, koji čini sastavni dio ovoga Pravilnika.

– Tehnička oprema za pružanje usluge EENC-a kompatibilna s elementima interoperabilnosti iz članka 5. ovoga Pravilnika.

IV. ELEMENTI INTEROPERABILNOSTI

Članak 5.

(1) Elementi interoperabilnosti za prihvat usluge EENC-a koje moraju ispunjavati Hrvatske autoceste d.o.o. odnosno koncesionari uključuju obvezu ugradnje sljedeće opreme:

– ENC antena na ulaznoj stazi s pripadajućom upravljačko-procesnom jedinicom

– ENC antenu na izlaznoj stazi s pripadajućom upravljačko-procesnom jedinicom

– Video nadzor visokog stupnja pouzdanosti na svim stazama opremljenim ENC antenama s pripadajućom upravljačko procesnom jedinicom

– Sustav za utvrđivanje skupina vozila na ENC stazi s pripadajućom upravljačko-procesnom jedinicom

– Telekomunikacijska oprema i infrastruktura potrebna za prijenos EENC podataka unutar informacijskih sustava

– Poslužitelj za prihvat podataka od pružatelja usluge EENC-a, odnosno za obradu i razmjenu podataka prikupljenih s ulaznih i izlaznih ENC staza prema pružatelju usluge EENC-a. Poslužitelj za prihvat podataka treba osigurati razmjenu podataka s pružateljem EENC usluge prema tehničkom opisu iz Priloga 2 ovoga Pravilnika

– Sustav za pohranu i arhivu podataka s rokom čuvanja podataka u razdoblju od najmanje 3 (tri) godine od dana nastanka transakcije iz usluge EENC-a

– Prateća oprema i infrastruktura koja mora osigurati odgovarajući stupanj zaštite opreme i aplikacija koje se koriste u sustavu pružanja usluge EENC-a.

(2) Tehnički opis i specifikacija opreme iz stavka 1. ovoga članaka sadržan je u Prilogu 3, koji čini sastavni dio ovoga Pravilnika.

V. POTVRDA O ISPUNJAVANJU TEHNIČKIH ZAHTJEVA I ELEMENATA INTEROPERABILNOSTI

Članak 6.

(1) Potvrdu o ispunjavanju tehničkih zahtjeva iz članka 4. i elemenata interoperabilnosti iz članka 5. ovoga Pravilnika za pružanje i prihvat usluge EENC-a izdaje Državni zavod za mjeriteljstvo.

(2) Ispunjavanje tehničkih zahtjeva i elemenata interoperabilnosti potvrđuje se svakih tri godine.

(3) Hrvatske autoceste d.o.o. i koncesionar te pružatelj usluge EENC-a koji ne posjeduju važeću potvrdu o ispunjavanju tehničkih zahtjeva i elemenata interoperabilnosti za prihvat i pružanje usluge EENC-a brisat će se iz upisnika pružatelja usluge EENC-a.

Članak 7.

Prije sklapanja ugovora iz članka 11. stavka 2. Zakona o cestama pružatelj usluge EENC-a i Hrvatske autoceste d.o.o., odnosno koncesionar moraju provesti probni rad informatičkih sustava za usluge EENC-a, radi provjere ispunjavanja tehničkih zahtjeva iz članak 3. i uvjeta interoperabilnosti iz članka 4. ovoga Pravilnika.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠENE ODREDBE

Članak 8.

Hrvatske autoceste d.o.o. i koncesionar obvezni su najkasnije 5 godina od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji u potpunosti ispuniti tehničke zahtjeve iz članka 4. i elemente interoperabilnosti iz članka 5. ovoga Pravilnika te osigurati uvjete da s ovlaštenim pružateljem usluge EENC-a u Europskoj uniji mogu sklapati ugovore i omogućiti plaćanje cestarine na način propisan Zakonom o cestama.

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o posebnim uvjetima i tehničkim zahtjevima za europsku elektroničku naplatu cestarine i elementima interoperabilnosti (»Narodne novine«, broj 74/13) i Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o posebnim uvjetima i tehničkim zahtjevima za europsku elektroničku naplatu cestarine i elementima interoperabilnosti (»Narodne novine«, broj 17/16).

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 340-03/16-10/08
Urbroj: 530-05-3-16-1
Zagreb, 15. lipnja 2016.

Ministar
Oleg Butković, v. r.


PRILOG 1 – PRILOG 3


PRILOG 4

USKLAĐENOST S PROPISIMA I PRIKLADNOST ZA UPORABU KOMPONENATA INTEROPERABILNOSTI

IZJAVA O SUKLADNOSTI

1. Usklađenost sa specifikacijama

Za ocjenjivanje usklađenosti komponenata interoperabilnosti (uključujući opremu na cesti te sučelja) s uvjetima navedenima u ovom pravilniku i svim relevantnim tehničkim specifikacijama, proizvođač komponenata interoperabilnosti koje će koristiti u pružanju usluga EENC ili njegov ovlašteni predstavnik, odabrat će postupke među modulima navedenim u Odluci 768/2008/EC. Slijedom toga, označiti će deklaracijom »EC« usklađenost specifikacija za komponente interoperabilnosti, prema potrebi, ovisno o dobivanju certifikata o pregledu od prijavljenoga tijela.

Ovisno o izabranom modulu za ocjenjivanje usklađenosti Odluke br. 768/2008/EC, deklaracija »EC« o usklađenosti sa specifikacijama obuhvaća proizvođačevo samoocjenjivanje ili ocjenjivanje prijavljenog tijela ili prijavljenih tijela i to unutarnje usklađenosti komponenata interoperabilnosti, samih za sebe, u usporedbi sa specifikacijama kojim treba udovoljiti.

2. Prikladnost za uporabu (interoperabilnost usluge)

Prikladnost za uporabu komponenata interoperabilnosti ocjenjuje se kroz rad ili uporabu komponenata unutar usluge, reprezentativno integrirane u sustav naplate EENC Subjekta (subjekata) za naplatu cestarine u čijoj će domeni oprema instalirana u vozilu prometovati kroz određeno vrijeme rada.

Za provođenje takvog pregleda pomoću iskustva tijekom rada sa ciljem da se pokaže interoperabilnost komponenata interoperabilnosti unutar usluge, proizvođač, Pružatelj usluge EENC ili ovlašteni predstavnik će:

(a) surađivati izravno sa Subjektom (subjektima) za naplatu cestarine u čijoj domeni pod naplatom će oprema biti instalirana u vozilo koje će prometovati. U tom slučaju:

proizvođač, Pružatelj usluge EENC ili ovlašteni predstavnik će:

1. staviti u uporabu jedan (ili više) primjeraka koji predstavlja predviđeni proizvod;

2. pratiti način rada komponenata interoperabilnosti pomoću postupka koji je Subjekt (subjekti) za naplatu cestarine dogovorio i pregledao;

3. dati dokaz Subjektu (subjektima) za naplatu cestarine da komponente interoperabilnosti ispunjavaju sve uvjete interoperabilnosti ovog (ovih) Subjekta (subjekata) za naplatu cestarine;

4. formulirati Deklaraciju o prikladnosti za uporabu, koja uvjetuje dobivanje atesta za prikladnost za uporabu, a isporučuje ga Subjekt (subjekti) za naplatu cestarine. Deklaracija o prikladnosti za uporabu obuhvaća ocjenjivanje koje provodi Subjekt (subjekti) za naplatu cestarine za prikladnost za uporabu komponenata interoperabilnosti usluge EENC.

Subjekt (subjekti) za naplatu cestarine će:

1. se složiti s programom za potvrdu valjanosti kroz iskustvo tijekom rada;

2. odobriti postupke za praćenje načina rada unutar usluge u svojim domenama pod naplatom te će provoditi posebne provjere;

3. ocijeniti interoperabilnost tijekom rada sa svojim sustavom;

4. atestirati prikladnost za uporabu na svojim domenama pod naplatom u slučaju uspješnog načina rada komponenata interoperabilnosti;

(b) ili podnijeti zahtjev prijavljenom tijelu. U tom slučaju,

proizvođač, Pružatelj usluge EENC ili ovlašteni predstavnik će:

1. staviti u uporabu jedan (ili više) primjeraka koje predstavlja predviđeni proizvod;

2. pratiti način rada komponenata interoperabilnosti pomoću postupka koji je prijavljeno tijelo dogovorilo i pregledalo (usklađeno s pripadajućim Modulima Odluke br. 768/2008/EC)

3. dati dokaz prijavljenom tijelu da komponente interoperabilnosti ispunjavaju sve uvjete interoperabilnosti, uključujući rezultate iskustva stečenog tijekom rada;

4. formulirati Deklaraciju »EC« o prikladnosti za uporabu, koja uvjetuje dobivanje certifikata za prikladnost za uporabu, a isporučuje ga prijavljeno tijelo. Deklaracija »EC« o prikladnosti za uporabu obuhvaća ocjenjivanje/procjenu koje provodi prijavljeno tijelo za prikladnost za uporabu komponenata interoperabilnosti usluge EENC unutar usluge EENC odabranog (odabranih) Subjekta (subjekata) za naplatu cestarine, a osobito u slučajevima kada su uključeni međusklopovi, koji se odnose na tehničke specifikacije, posebice one funkcionalne prirode, koje je potrebno provjeriti;

i prijavljeno tijelo će:

1. uzeti u obzir deklaraciju usklađenosti sa specifikacijama. Stoga pregled tijekom rada neće iznova vrednovati specifikacije koje su već obuhvaćene deklaracijom o usklađenosti, osim kada postoje dokazi da su problemi neinteroperabilnosti na koje se naišlo povezani s takvim specifikacijama;

2. organizirati suradnju sa Subjektom (subjektima) za naplatu cestarine koje je odabrao proizvođač;

3. provjeriti tehničku dokumentaciju i program za potvrdu valjanosti kroz iskustvo tijekom rada;

4. odobriti postupke za praćenje načina rada i usluge i provoditi poseban nadzor;

5. procijeniti način rada interoperabilnosti sa sustavom i operativnim procesima Subjekta (subjekata) za naplatu cestarine;

6. izdati certifikat za prikladnost za uporabu u slučaju uspješnog načina rada komponenata interoperabilnosti;

7. izdati izvješće s objašnjenjem u slučaju neuspješnog načina rada komponenata interoperabilnosti. U izvješću će se također razmatrati problemi koji bi mogli proizaći kao rezultat neusklađenosti sustava i procesa Subjekta za naplatu sa relevantnim standardima i tehničkim specifikacijama. U izvješću će prema potrebi biti navedene preporuke u svrhu rješavanja problema.

3. Sadržaj Deklaracija »EC«

Deklaracije »EC« o usklađenosti sa specifikacijama i prikladnosti za uporabu te popratni dokumenti moraju biti datirani i potpisani.

Deklaracije moraju biti napisane na istom jeziku kao i upute, te moraju sadržavati sljedeće:

(a) reference Direktive;

(b) ime i adresu proizvođača, Pružatelja usluge EENC ili ovlaštenog predstavnika sa sjedištem u Zajednici (trgovački naziv i punu adresu, u slučaju ovlaštenog predstavnika, također navedite marku proizvođača ili konstruktora);

(c) opis komponenata interoperabilnosti (marka, tip, verzija, itd.);

(d) opis postupka koji se potrebno pridržavati kako bi se objavila usklađenost sa specifikacijama ili prikladnost za uporabu;

(e) svi relevantni uvjeti koje komponente interoperabilnosti ispunjavaju, osobito njihovi uvjeti korištenja;

(f) prema potrebi, ime i adresa Subjekta (subjekata) za naplatu cestarine/prijavljenog (prijavljenih) tijela uključenih u postupak kojeg je potrebno slijediti radi usklađenosti sa specifikacijama ili ocjenjivanja prikladnosti za uporabu;

(g) prema potrebi, referencu za tehničke specifikacije;

(h) prepoznavanje potpisnika koji je ovlašten za sklapanje ugovornih obveza u ime proizvođača ili proizvođačevog ovlaštenog predstavnika sa sjedištem u Zajednici.

58 24.06.2016 Pravilnik o posebnim uvjetima i tehničkim zahtjevima za Europsku elektroničku naplatu cestarine i elementima interoperabilnosti 58 24.06.2016 Pravilnik o posebnim uvjetima i tehničkim zahtjevima za Europsku elektroničku naplatu cestarine i elementima interoperabilnosti 58 24.06.2016 Pravilnik o posebnim uvjetima i tehničkim zahtjevima za Europsku elektroničku naplatu cestarine i elementima interoperabilnosti 58 24.06.2016 Pravilnik o posebnim uvjetima i tehničkim zahtjevima za Europsku elektroničku naplatu cestarine i elementima interoperabilnosti