Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje

NN 58/2016 (24.6.2016.), Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA

1493

Na temelju članka 88. stavka 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, broj: 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13, 101/14 – Odluka i Rješenje USRH i 60/15 – Odluka USRH), ministar znanosti, obrazovanja i sporta donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA REDOVITIH STUDENATA NA SUBVENCIONIRANO STANOVANJE

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti i način ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirani smještaj u studentskim domovima, učeničkim domovima i subvencioniranje smještaja studenata koji stanuju kod privatnih stanodavaca.

Članak 2.

Pojmovi koji se u ovom pravilniku upotrebljavaju u muškome rodu odnose se na pripadnike obaju spolova.

Opći uvjeti

Članak 3.

(1) Pravo na subvencionirani smještaj u studentskim domovima, učeničkim domovima i subvencioniranje smještaja studenata koji stanuju kod privatnih stanodavaca imaju redoviti studenti hrvatski državljani i državljani EU-a s prijavljenim boravkom u RH koji imaju odobren status stranca na stalnome boravku u RH, a koji su upisani na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj na preddiplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, kratkim stručnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima i studenti s invaliditetom poslijediplomskih sveučilišnih studija pod uvjetima određenim ovim pravilnikom.

(2) Svi redoviti studenti iz stavka 1. ovog članka imaju pravo sudjelovati u natječaju za raspodjelu mjesta u studentskim domovima studentskih centara i slobodnim kapacitetima učeničkih domova u Republici Hrvatskoj, osim studenata kojima je mjesto prebivališta u mjestu u kojem studiraju.

(3) Studenti mogu sudjelovati u natječaju za raspodjelu mjesta isključivo u studentskim domovima u mjestima u kojima studiraju. Iznimka su studenti koji studiraju u Opatiji, a prijavljuju se na natječaj za smještaj u Rijeci.

(4) Studenti koji su ostvarili manje od 18 ECTS bodova u akademskoj godini prijave na natječaj ne mogu ostvariti pravo na subvencionirani smještaj. Ovaj uvjet ne odnosi se na:

– studente koji će u akademskoj godini za koju se raspisuje natječaj prvi put upisati prvu godinu prve razine studija,

– studente s invaliditetom od 1. do 5. kategorije invalidnosti,

– studente koji će u akademskoj godini za koju se raspisuje natječaj prvi put upisati prvu godinu druge razine studija, a trenutno imaju upisano zaostajanje zadnje godine prve razine studija ili su prvu razinu studija završili ranijih godina,

– studente prve godine druge razine studija koji su upisali godinu u ljetnom semestru.

(5) Studenti koji su ostvarili manje od 40 ECTS bodova prosječno u prethodnim godinama studiranja ne mogu ostvariti pravo na subvencionirani smještaj. Ovaj uvjet ne odnosi se na:

– studente koji su trenutno prvi put upisani u prvu godinu prve razine studija,

– studente koji će u akademskoj godini za koju se raspisuje natječaj prvi put upisati prvu godinu prve razine studija i

– studente s invaliditetom od 1. do 5. kategorije invalidnosti.

(6) Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) može posebnim odlukama, neovisno o natječaju, dodijeliti mjesta u studentskim domovima u pojedinom studentskom centru u Republici Hrvatskoj studentima u sklopu međunarodne razmjene i mobilnosti, studentske prakse te redovitim studentima, žrtvama tragičnih događaja većih razmjera (iznenadni gubitak obaju roditelja, iznenadno pogoršanje imovinskoga statusa, prirodna nepogoda) ili kod izmjena uvjeta studiranja uz uvjet da dostave zamolbu s popratnom dokumentacijom kojom dokazuju svoj status. Na studente iz ovog stavka ne primjenjuju se ostali uvjeti iz ovog članka, ali se mogu uzeti u obzir kriteriji napredovanja u studiju.

(7) Ministarstvo može posebnim odlukama dodijeliti mjesta u studentskim domovima i redovitim studentima sportašima od I. do IV. kategorije uz uvjet da su, u pravilu, prijavljeni na natječaj studentskoga centra u natječajnome roku i da su dostavili Ministarstvu zamolbu s cjelokupnom dokumentacijom. Na studente iz ovog stavka ne primjenjuju se ostali uvjeti iz ovog članka, ali se mogu uzeti u obzir kriteriji napredovanja u studiju.

UVJETI ZA OSTVARENJE PRAVA NA IZRAVAN SMJEŠTAJ U DOMU

Izravan smještaj na temelju kriterija izvrsnosti

Članak 4.

Pravo na izravan smještaj u domu prema kriteriju izvrsnosti ostvaruju studenti kojima mjesečni prihodi njihova kućanstva u prethodnoj godini ne prelaze po članu kućanstva iznos od 65% proračunske osnovice i koji ispunjavaju jedan od sljedećih uvjeta:

1. Studenti koji će prvi put upisati prvu godinu preddiplomskoga sveučilišnog, integriranoga preddiplomskog i diplomskoga sveučilišnog studija, kratkoga stručnog studija ili preddiplomskoga stručnog studija u Republici Hrvatskoj, a koji imaju prosjek ocjena 5,0 tijekom svih razreda srednjoškolskog obrazovanja;

2. Studenti prvi put upisani u prvu godinu preddiplomskoga sveučilišnog, kratkoga stručnog i preddiplomskoga stručnog te integriranoga preddiplomskog i diplomskoga sveučilišnog studija koji imaju prosjek svih položenih ispita najmanje 4,5 uz najmanje stečenih 55 ECTS boda u tekućoj akademskoj godini, a zaključno do dana prijave na natječaj;

3. Studenti viših godina preddiplomskoga sveučilišnog, kratkoga stručnog studija i preddiplomskoga stručnog studija te integriranoga preddiplomskog i diplomskoga sveučilišnog studija koji imaju prosjek ocjena svih položenih ispita na studiju najmanje 4,5 uz najmanje stečenih 55 ECTS boda u tekućoj akademskoj godini, a zaključeno do dana prijave na natječaj, te prosječno 55 i više ECTS bodova u prethodnim godinama studiranja;

4. Studenti koji prvi put upisuju prvu godinu diplomskoga sveučilišnog studija i prvu godinu specijalističkoga diplomskoga stručnog studija, a koji imaju prosjek ocjena svih položenih ispita na prethodno završenoj razini studija (preddiplomskome, sveučilišnome ili preddiplomskome stručnom studiju) najmanje 4,5 te prosječno 55 i više ECTS bodova u prethodnim godinama studiranja na prethodnoj razini studija;

5. Studenti prve godine diplomskoga sveučilišnog studija i specijalističkoga diplomskoga stručnog studija koji imaju prosjek ocjena svih položenih ispita na prethodno završenoj razini studija (preddiplomskome sveučilišnom ili preddiplomskome stručnom studiju) te na prvoj godini diplomskoga studija ili specijalističkoga diplomskoga stručnog studija najmanje 4,5 uz najmanje stečena 55 ECTS boda u tekućoj akademskoj godini, a zaključno do dana prijave na natječaj te prosječno 55 i više ECTS bodova u prethodnim godinama studiranja;

6. Iznimno, studenti prve godine diplomskoga sveučilišnog studija koji su upisali samo ljetni semestar i koji imaju prosjek ocjena svih položenih ispita na prethodno završenoj razini studija (preddiplomskome sveučilišnom studiju) te u ljetnome semestru najmanje 4,5 uz najmanje stečena 27 ECTS boda u tekućoj akademskoj godini, a zaključno do dana prijave na natječaj te prosječno 55 i više ECTS bodova u prethodnim godinama studiranja.

Izravan smještaj na temelju ostalih kriterija

Članak 5.

Pravo na izravan smještaj u domu ostvaruju studenti kojima mjesečni prihodi njihova kućanstva u prethodnoj godini ne prelaze po članu kućanstva iznos od 60% proračunske osnovice i koji ispunjavaju jedan od sljedećih uvjeta:

1. Studenti, djeca smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskoga rata, studenti, djeca HRVI iz Domovinskoga rata, studenti, HRVI iz Domovinskoga rata I. skupine te studenti hrvatski branitelji iz Domovinskoga rata koji:

– imaju prosječno 55 i više ECTS bodova u prethodnim godinama studiranja ili

– prvi put upisuju prvu godinu studija, a u srednjoj školi su imali prosjek 4,0 i više ili

– su u tekućoj akademskoj godini prvi put upisali prvu godinu prve razine studija i do dana prijave na natječaj stekli 30 i više ECTS bodova.

2. Studenti, djeca poginulih, umrlih i nestalih pod okolnostima iz članka 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, studenti koji su civilni invalidi rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članka 8. navedenoga zakona te studenti, djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. skupine sa 100% oštećenjem organizma, koji:

– imaju prosječno 55 i više ECTS bodova u prethodnim godinama studiranja ili

– prvi put upisuju prvu godinu studija, a u srednjoj školi su imali prosjek 4,0 i više ili

– su u tekućoj akademskoj godini prvi put upisali prvu godinu prve razine studija i do dana prijave na natječaj stekli 30 i više ECTS bodova.

3. Studenti stipendisti Fonda za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskoga rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskoga rata, uz uvjet:

– imaju prosječno 55 i više ECTS bodova u prethodnim godinama studiranja ili

– su u tekućoj akademskoj godini prvi put upisali prvu godinu prve razine studija i do dana prijave na natječaj stekli 30 i više ECTS bodova,

te da imaju potpisan ugovor s Fondom o dodjeli studentske stipendije (ne odnosi se na studente koji upisuju prvu godinu studija te imaju ugovor o dodjeli stipendije za srednjoškolsko obrazovanje).

Članak 6.

Pravo na izravan smještaj imaju i studenti koji ostvaruju jedan od sljedećih uvjeta:

1. Studenti kojima su oba roditelja umrla, nestala ili nepoznata;

2. Studenti čiji su roditelji razvedeni (uključujući i djecu iz izvanbračnih zajednica), a preminuo je onaj kome su bili sudski dodijeljeni ili s kojim su živjeli. Uvjet ostvarivanja prava na izravan smještaj u dom na temelju ove točke postojanje je odluke o privremenom uzdržavanju nadležnoga centra za socijalnu skrb, što je doneseno sukladno odredbi članka 352. Obiteljskoga zakona zbog propuštanja drugog roditelja da ispunjava obvezu uzdržavanja studenta;

3. Studenti koji su bili smješteni u domove socijalne skrbi ili u udomiteljske obitelji do punoljetnosti;

4. Studenti s invaliditetom od 1. do 5. kategorije invalidnosti (iznad 50% tjelesnog oštećenja), uključujući i studente s invaliditetom na poslijediplomskome sveučilišnom studiju. Status ovih studenata dokazuje se rješenjem o postotku tjelesnog oštećenja nadležne ustanove. 5. Studenti iz ovoga članka mogu ostvariti pravo na subvencionirani smještaj i u razdoblju od 15. srpnja do 1. rujna.

UVJETI ZA OSTVARENJE PRAVA NA SMJEŠTAJ U DOMU I NAČIN BODOVANJA

Članak 7.

Studenti koji ne ostvaruju pravo na izravan smještaj u domu, a zadovoljavaju opće uvjete iz članka 3. ovog pravilnika, mjesto u domu mogu dobiti na temelju ukupnog broja bodova koji su ostvarili. Ukupni broj bodova studenti ostvaruju na temelju prosjeka ocjena, uspjeha na studiju, osvajanih nagrada, studiranja na studiju za deficitarna zanimanja, na temelju socijalno-ekonomskoga statusa te statusa hrvatskoga branitelja ili djeteta hrvatskoga branitelja.

Broj bodova na temelju prosjeka ocjena

Članak 8.

(1) Studenti koji će u akademskoj godini za koju se raspisuje natječaj upisati prvi put prvu godinu preddiplomskoga sveučilišnog studija, integriranoga preddiplomskog i diplomskog studija, kratkoga stručnog ili preddiplomskoga stručnog studija u RH, broj bodova na temelju prosjeka ocjena u svim razredima srednjoškolskoga obrazovanja ostvarit će tako da im se izračunani osobni prosjek na tri decimale podijeli s prosjekom na tri decimale svih studenata koji prvi put upisuju prvu godinu preddiplomskoga sveučilišnog studija, integriranoga preddiplomskog i diplomskoga studija, kratkoga stručnog ili preddiplomskoga stručnog studija iz natječaja.

(2) Studenti koji su u tekućoj akademskoj godini prvi put upisali prvu godinu preddiplomskoga sveučilišnog, kratkoga stručnog ili preddiplomskoga stručnog studija, integriranoga preddiplomskog i diplomskoga studija ostvaruju broj bodova na temelju prosjeka ocjena na način da se izračunani osobni prosjek studenta na tri decimale podijeli s izračunanim prosjekom na tri decimale svih osobnih prosjeka studenata na istoj razini studija s istoga visokog učilišta iz natječaja.

(3) Svi ostali studenti preddiplomskoga sveučilišnog, kratkoga stručnog ili preddiplomskoga stručnog studija, integriranoga preddiplomskog i diplomskoga sveučilišnog studija ostvaruju broj bodova na temelju prosjeka ocjena na način da se izračunani osobni prosjek studenta na tri decimale podijeli s izračunanim prosjekom na tri decimale svih osobnih prosjeka studenata na istoj razini studija s istoga visokog učilišta iz natječaja.

(4) Studenti koji će u akademskoj godini za koju se raspisuje natječaj upisati prvu godinu diplomskoga sveučilišnog studija ili prvu godinu specijalističkoga diplomskoga stručnog studija ostvaruju broj bodova na temelju prosjeka ocjena na način da se izračunani osobni prosjek studenta na tri decimale na prethodnoj razini studija (preddiplomskome sveučilišnom ili preddiplomskome stručnom studiju) podijeli s izračunanim prosjekom na tri decimale svih studenata koji će u akademskoj godini upisati prvu godinu diplomskoga sveučilišnog ili specijalističkoga diplomskoga stručnog studija na istome visokom učilištu, a prijavljenih na natječaj.

(5) Studenti koji su u tekućoj akademskoj godini prvi put upisali prvu godinu diplomskoga sveučilišnog studija ili specijalističkoga diplomskoga stručnog studija ostvaruju broj bodova na temelju prosjeka ocjena na način da se izračunani osobni prosjek studenta na tri decimale podijeli s izračunanim prosjekom na tri decimale svih studenata diplomskoga sveučilišnog ili specijalističkoga diplomskoga stručnog studija s istoga visokog učilišta prijavljenih na natječaj.

(6) Svi ostali studenti diplomskoga sveučilišnog studija i specijalističkoga diplomskoga stručnog studija ostvaruju broj bodova na temelju uspjeha na način da se izračunani osobni prosjek studenta na tri decimale podijeli s izračunanim prosjekom na tri decimale svih studenata diplomskoga sveučilišnog ili specijalističkoga diplomskoga stručnog studija s istoga visokog učilišta prijavljenih na natječaj.

(7) Broj bodova iz stavaka 1. do 6. množi se s 1.000.

(8) Broj bodova iz stavka 7. umanjuje se:

– za 10% ako je student u prethodnim godinama studiranja i na svim razinama studija ostvario u prosjeku 50 do 54 ECTS boda,

– za 20% ako je student u prethodnim godinama studiranja i na svim razinama studija ostvario u prosjeku 45 do 49 ECTS boda,

– za 30% ako je student u prethodnim godinama studiranja i na svim razinama studija ostvario u prosjeku 40 do 44 ECTS boda.

Ovo se ne odnosi na studente iz stavka 1. i 2.

(9) Ako je student u tekućoj akademskoj godini ostvario između 18 i 30 ECTS bodova, broj bodova iz stavka 7. umanjuje mu se za 10%. Ako su studentu bodovi iz stavka 7. već umanjeni na temelju stavka 8. ovog članka, umanjuju mu se bodovi i iz stavka 8. za 10%. Navedeno se ne odnosi na studente iz stavka 1. i 4.

Broj bodova na temelju uspjeha na studiju

Članak 9.

(1) Studenti koji su u statusu redovitoga studenta u Republici Hrvatskoj upisani u drugu godinu studiranja, a u prethodnoj godini su ostvarili najmanje 55 ECTS bodova – 100 bodova.

(2) Studenti koji su u statusu redovitoga studenta u Republici Hrvatskoj upisani u treću godinu studiranja, a u prethodnima godinama studiranja su ostvarili u prosjeku najmanje 55 ECTS bodova – 150 bodova.

(3) Studenti koji su u statusu redovitoga studenta u Republici Hrvatskoj upisani u četvrtu godinu studiranja, a u prethodnim godinama studiranja su ostvarili u prosjeku najmanje 55 ECTS bodova – 200 bodova.

(4) Studenti koji su u statusu redovitoga studenta u Republici Hrvatskoj upisani u petu godinu studiranja, a u prethodnim godinama studiranja su ostvarili u prosjeku najmanje 55 ECTS bodova – 250 bodova.

(5) Studenti koji su u statusu redovitoga studenta u Republici Hrvatskoj upisani u šestu godinu studiranja, a u prethodnim godinama studiranja su ostvarili u prosjeku najmanje 55 ECTS bodova – 300 bodova.

(6) Studenti koji će u akademskoj godini (za koju se raspisuje natječaj) u statusu redovitog studenta upisati prvi put prvu godinu diplomskoga sveučilišnog ili specijalističkoga diplomskog studija, ostvaruju bodove kao i studenti iz stavaka 2. i 3.. ovisno o propisanom trajanju prethodno završenoga studija.

(7) Studenti koji su završili preddiplomski studij s propisanim trajanjem od 3,5 godine i koji će u akademskoj godini (za koju se raspisuje natječaj) u statusu redovitog studenta upisati prvi put prvu godinu ili su u tekućoj akademskoj godini upisani u prvi semestar diplomskoga sveučilišnog ili specijalističkoga diplomskog studija, ostvaruju bodove kao i studenti iz stavka 3.

(8) Studenti koji su u tekućoj akademskoj godini u statusu redovitoga studenta u Republici Hrvatskoj upisani u prvu ili drugu godinu diplomskoga sveučilišnog studija i prvu ili drugu godinu specijalističkoga diplomskoga stručnog studija, ostvaruju bodove kao i studenti iz stavaka 3.-5. ovisno o broju godina studiranja na svim razinama studija uključujući i tekuću akademsku godinu.

(9) Studenti iz stavaka 1. do 8. koji ispunjavaju uvjete iz ovoga članka mogu ostvariti bodove samo po jednoj osnovi iz navedenih stavaka.

Broj bodova za osvajanje nagrada i za uspjeh u srednjoškolskom obrazovanju i na studiju

Članak 10.

(1) Studenti koji prvi put upisuju prvu godinu studija, a položili su državnu maturu »A« razine (svi predmeti) te postigli rezultat u rješavanju obveznih ispita državne mature u ukupnom postotku:

– od 80 do 90% – 200 bodova;

– više od 90% – 400 bodova.

(2) Studenti koji prvi put upisuju prvu godinu studija, a osvojili su neku od državnih nagrada na službenim natjecanjima iz područja koja su vezana uz nastavni program (jedno od prvih triju mjesta) tijekom srednjoškolskoga obrazovanja – 300 bodova.

(3) Studenti koji prvi put upisuju prvu godinu studija, a osvojili su neku od međunarodnih nagrada iz područja koja su vezana uz nastavni program (jedno od prvih triju mjesta) tijekom srednjoškolskog obrazovanja – 400 bodova.

(4) Studenti dobitnici rektorove nagrade (nisu uključene posebne rektorove nagrade) – 400 bodova.

(5) Studenti dobitnici dekanove nagrade – 200 bodova.

(6) Studenti koji ostvaruju bodove na temelju 4. i 5. st. ovoga članka mogu iskoristiti bodove za svaku nagradu samo jedanput tijekom studija.

Bodovi za studij deficitarnih studijskih programa

Članak 11.

Studenti koji studiraju na studijskim programima u znanstvenim područjima koja se vode kao deficitarna na nacionalnoj razini pri Hrvatskome zavodu za zapošljavanje odnosno nalaze se u prvih 10 na listi deficitarnih zanimanja Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje – 200 bodova. Studenti na dvopredmetnim studijima mogu ostvariti najviše 200 bodova.

Bodovi na temelju socijalno-ekonomskoga statusa

Članak 12.

(1) Studentu kojem je jedan roditelj preminuo, nestao ili nepoznat – 600 bodova.

(2) Studenti koji imaju brata ili sestru predškolske dobi ili na redovitom školovanju (do završetka srednjega obrazovanja, odnosno do završetka propisanog trajanja sveučilišnoga preddiplomskog, integriranoga preddiplomskog i diplomskoga studija, diplomskoga studija te završetka propisanog trajanja kratkoga stručnog studija, preddiplomskoga stručnog studija i specijalističkoga stručnoga diplomskog studija) – 150 bodova za svakoga brata ili sestru, uz uvjet da žive u zajedničkom kućanstvu.

(3) Studenti koji imaju brata ili sestru koji će upisati srednju školu ili početi studirati u školskoj odnosno akademskoj godini za koju se raspisuje natječaj, bodove ostvaruju na temelju potvrde o upisu brata ili sestre u srednju školu ili na studijski program na visokom učilištu.

(4) Studenti razvedenih roditelja (uključujući i djecu iz izvanbračnih zajednica), a koji žive u zajedničkom kućanstvu samo s jednim roditeljem – 150 bodova.

(5) Studenti koji imaju brata ili sestru s teškoćama u razvoju zbog kojih nisu obuhvaćeni sustavom redovitog školovanja, uz uvjet da žive u zajedničkom kućanstvu – 200 bodova za svakog brata ili sestru.

(6) Studenti koji imaju jednog ili oba roditelja s tjelesnim oštećenjem od 100% (osim tjelesnog oštećenja iz Domovinskoga rata koje je obuhvaćeno člankom 13.) – 200 bodova po roditelju.

(7) Studenti s invaliditetom od 6. do 10. kategorije invalidnosti prema sljedećoj raspodjeli:

– 6. kategorija (50% tjelesnog oštećenja) – 400 bodova;

– 7. kategorija (40% tjelesnog oštećenja) – 320 bodova;

– 8. kategorija (30% tjelesnog oštećenja) – 250 bodova;

– 9. kategorija (20% tjelesnog oštećenja) – 200 bodova;

– 10. kategorija (10% tjelesnog oštećenja) – 150 bodova.

(8) Studenti čije zajedničko kućanstvo koristi zajamčenu minimalnu naknadu (stalnu pomoć za uzdržavanje prema propisima o socijalnoj skrbi, dokazuje se rješenjem i/ili potvrdom nadležne ustanove za socijalnu skrb) – 750 bodova. Ako student ostvari bodove po ovom stavku, ne može ostvariti bodove po stavku 10. ovoga članka.

(9) Studentici majci ili studentu ocu koji imaju malodobno dijete – 300 bodova za svako dijete.

(10) Studenti čiji ukupni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (svi članovi koji su prijavljeni na istoj adresi) u prethodnoj kalendarskoj godini iznosi:

– do 500 kn – 750 bodova;

– od 500,01 do 700,00 kn – 600 bodova;

– od 700,01 do 900,00 kn – 525 bodova;

– od 900,01 do 1.100,00 kn – 450 bodova;

– od 1.100,01 do 1.300,00 kn – 375 bodova;

– od 1.300,01 do 1.500,00 kn – 300 bodova;

– od 1.500,01 do 1.700,00 kn – 225 bodova;

– od 1.700,01 do 1.900,00 kn – 150 bodova;

– od 1.900,01 do 65% proračunske osnovice – 75 bodova.

(11) Studenti koji se prijavljuju na prebivalištu bez članova kućanstva dužni su dostaviti OIB i presliku osobne iskaznice oba roditelja.

(12) U prihod sukladno stavku 10. ovog članka ulaze ukupni dohodak i neoporezivi primici koji se nalaze na popisu u Prilogu 1 koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Bodovi za studente hrvatske branitelje i studente djecu hrvatskih branitelja koji ne ostvaruju pravo na izravan smještaj u domu

Članak 13.

(1) Studenti, hrvatski branitelji iz Domovinskoga rata koji su bili u zarobljeništvu, studenti koji su ranjeni kao hrvatski branitelji i studenti HRVI iz Domovinskoga rata, studenti hrvatski branitelji iz Domovinskoga rata, djeca smrtno stradaloga branitelja iz Domovinskoga rata, djeca HRVI iz Domovinskoga rata te studenti, djeca hrvatskih branitelja – 200 bodova.

(2) Studenti djeca smrtno stradaloga branitelja, HRVI iz Domovinskoga rata te djeca hrvatskih branitelja ostvaruju 200 bodova za svakog od roditelja koji imaju reguliran status iz Domovinskoga rata.

DISCIPLINSKI PREKRŠAJ, ODUZIMANJE BODOVA I ZLOUPORABA OSTVARENOG PRAVA NA SMJEŠTAJ

Članak 14.

(1) Studenti kojima je izrečena disciplinska mjera opomene, sukladno općim aktima studentskoga centra, pred gubitak prava na smještaj, oduzima se 200 bodova od ukupnog broja bodova, odnosno gubi pravo na izravan smještaj kod iduće prijave na natječaj.

(2) Studenti koji počine teški prekršaj zlouporabe dodijeljenog smještaja, sukladno općim aktima studentskoga centra, u studentskome domu bit će sankcionirani oduzimanjem prava na smještaj za cijelo vrijeme studiranja.

(3) Studenti koji stječu pravo na smještaj u studentskome domu, ali su za vrijeme prethodnoga stanovanja učinili teži disciplinski prijestup (uništavanje inventara doma, tučnjava, konzumacija alkohola i droga i ostala neprimjerena ponašanja studenata navedena u kućnome redu studentskoga doma), na temelju čega im je izrečena disciplinska mjera opomene za teži prekršaj, utvrđena općim aktima studentskoga centra, gube pravo na smještaj u studentskome domu za cijelo vrijeme studiranja.

STUDENTI KOJI NEMAJU PRAVO NA SMJEŠTAJ

Članak 15.

Pravo na smještaj nemaju:

1. Studenti koji nisu upisani u statusu redovitoga studenta u akademsku godinu za koju se raspisuje natječaj nemaju pravo na smještaj bez obzira na ostvareno pravo u natječaju.

2. Pravo na smještaj nemaju studenti koji mijenjaju studij (bez završetka studija) i na drugome studiju ponovno upisuju prvu godinu, ako se prijave s prosjekom ocjena iz srednje škole. Studenti koji mijenjaju studij natječu se s prosjekom ocjena i brojem ostvarenih ECTS bodova s prethodnoga studija.

3. Pravo na smještaj nemaju studenti koji su stekli kvalifikaciju određene razine ako ponovno upisuju studij te razine.

PROVEDBA NATJEČAJA

Članak 16.

(1) Smještaj u studentske domove dodjeljuje se na temelju provedenoga javnog natječaja. Javni natječaj za dodjelu smještaja u studentske domove i javni natječaj za dodjelu subvencije stanovanja raspisuju studentski centri za svaku novu akademsku godinu. Studentski centar može odrediti posebnu kvotu za subvencionirani smještaj za studente sa prebivalištem izvan Republike Hrvatske.

(2) Natječaj za dodjelu smještaja i subvencija stanovanja provode Povjerenstvo za provedbu javnoga natječaja i Povjerenstvo za rješavanje prigovora, koja imenuju studentski centri u skladu sa svojim općim aktima.

Članak 17.

Tekst natječaja za dodjelu smještaja i subvencija stanovanja objavljuje se na oglasnim pločama studentskih centara i na internetskoj stranici pojedinoga studentskog centra.

Članak 18.

(1) Nakon isteka roka za podnošenje prijave na javni natječaj za dodjelu smještaja i subvencija stanovanja te razmatranja svih potpunih i pravodobnih prijava, Povjerenstvo za provedbu natječaja na temelju kriterija natječaja iz članka 8. do uključivo članka 14. stavka 1. ovog pravilnika utvrđuje prijedlog rang-liste (privremenu rang-listu).

(2) Povjerenstvo za provedbu natječaja prijedlog rang-liste (privremenu rang-listu) objavljuje na oglasnim pločama i na internetskoj stranici studentskoga centra.

(3) Studentski centri prikupljaju osobne podatke radi utvrđivanja rang-liste studenata koji su podnijeli prijavu na natječaj za smještaj u studentskome domu i za subvencioniranje smještaja.

(4) Rang-lista sadrži sljedeće podatke: ime i prezime studenta, naziv visokog učilišta, broj ECTS bodova u tekućoj godini, prosječan broj ECTS bodova u prethodnim godinama studiranja, ukupan broj stečenih ECTS bodova na svim razinama studija, broj bodova po kriterijima iz članaka 8. do 14. stavka 1. na temelju kojih se studentu odobrava smještaj u studentskome domu ili subvencioniranje smještaja te ostvareno pravo ili ostvareno pravo na izravan smještaj.

(5) Studentski centri od kandidata za smještaj u studentskome domu u obrascima za prijavu na natječaj pribavljaju privolu za prikupljanje i obradu njihovih osobnih podataka i suglasnost za objavu osobnih podataka na rang-listi. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj.

(6) Studenti koji upisuju drugu razinu studija dužni su dostaviti dokaze o upisu na tu razinu prema uvjetima natječaja sukladno članku 3. stavku 4. Student koji ne dostavi dokaz o upisu na drugu razinu studija gubi pravo koje je ostvario na natječaju.

Članak 19.

(1) Nakon objavljivanja privremene rang-liste studenti studenti mogu podnijeti pisani prigovor Povjerenstvu za rješavanje prigovora studentskoga centra sukladno proceduri i rokovima opisanim u natječaju.

(2) Prigovori studenata kojima je zbog promjene uvjeta studiranja onemogućeno ostvarivanje određenog uvjeta iz natječaja mogu se rješavati ovisno o okolnostima unutar roka za prigovor ili posebnim odlukama ministra.

Članak 20.

(1) Povjerenstvo za rješavanje prigovora razmatra prigovore zaprimljene u roku te najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora donosi odluku o prihvaćanju ili odbijanju prigovora studenata i utvrđuje konačnu rang-listu.

(2) Konačna rang-lista objavljuje se na oglasnim pločama studentskoga centra i na internetskim stranicama studentskoga centra.

(3) Na temelju konačne rang-liste studentski centri utvrđuju pojedinačno pravo na smještaj ili pravo na subvenciju smještaja i o tome izvješćuju studente, studentske i učeničke domove.

(4) U postupku donošenja odluke o prigovoru Povjerenstvo za prigovore dužno je postupati po odredbama Zakona o općem upravnom postupku.

Članak 21.

Studentski centri obvezni su dostaviti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta odmah nakon svake objave rezultata (privremene i konačne) listu studenata u digitalnome obliku (u excel datoteci) s podacima iz članka 18. ovoga pravilnika i ostvarenim bodovima po svim kriterijima za raspodjelu mjesta iz ovoga pravilnika ili dodjelu subvencija smještaja za sve studente koji su se prijavili na natječaj.

Članak 22.

(1) Smještaj studenata u slobodne kapacitete učeničkih domova obavljat će se isključivo s liste prvenstva koju utvrde studentski centri.

(2) Učenički domovi obvezni su dostaviti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta i studentskim centrima najkasnije do 1. rujna broj slobodnih mjesta namijenjenih za smještaj studenata.

(3) Učenički domovi obvezni su dostaviti Ministarstvu do 15. rujna popis studenata kojima je odobren smještaj u učeničkome domu zajedno s obrazloženjem odabira, a kojima će Ministarstvo sufinancirati smještaj.

(4) U mjestima u kojima nije ustrojen studentski centar, natječaj za subvencionirani smještaj može provesti i visoko učilište.

UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA SUBVENCIONIRANI SMJEŠTAJ KOD PRIVATNOG STANODAVCA

Članak 23.

Studenti ostvaruju pravo na subvencionirani smještaj kod privatnog stanodavca na temelju ukupnoga broja bodova koji su ostvarili, kao i studenti koji se natječu za studentski smještaj. Kvote za broj subvencija u određenome mjestu određuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta na temelju broja studenata koji u tome mjestu studiraju, a prebivalište im nije u mjestu studiranja, i u odnosu na raspoloživa sredstva u Državnome proračunu.

IZNOS SUBVENCIJA ZA SMJEŠTAJ U STUDENTSKOME DOMU I SUBVENCIONIRANO STANOVANJE

Članak 24.

Novčani iznos za subvenciju smještaja u studentskome i učeničkome domu, kao i za subvencionirani smještaj kod privatnoga stanodavca utvrđuje ministar, sukladno raspoloživim sredstvima u Državnome proračunu, posebnom odlukom. Ministar može odrediti iznos subvencije ovisno o socijalno-ekonomskome statusu studenata. Studenti imaju pravo na subvencionirani smještaj tijekom akademske godine izuzev u periodu od 15. srpnja do 1. rujna osim studenata iz članka 6.

SMJEŠTAJNI KAPACITETI OBNOVLJENI ILI IZGRAĐENI SREDSTVIMA STRUKTURNIH FONDOVA EU-a

Članak 25.

Od ukupnog broja smještajnih kapaciteta obnovljenih ili izgrađenih sredstvima iz Strukturnih fondova EU-a najmanje 50% mora biti namijenjeno studentima čiji ukupni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (svi članovi koji su prijavljeni na istoj adresi) u prethodnoj kalendarskoj godini iznosi manje ili jednako 65% proračunske osnovice.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

Danom stupanja na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje (»Narodne novine«, broj 68/15) i Ispravak Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje (»Narodne novine« 84/15).

Članak 27.

Ovaj pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-01/16-03/00138
Urbroj: 533-20-16-0001
Zagreb, 21. lipnja 2016.

Ministar
Predrag Šustar, v. r.

PRILOG 1.

SIF_NOP_PRM

OPIS

01

Primici od kamata na kunsku i deviznu štednju, na pologe (po viđenju i oročene) na žiroračunu, tekućem i deviznom računu koji su ostvareni od banaka, štedionica i štedno-kreditnih zadruga, te primici od kamata po vrijednosnim papirima

02

Primici od otuđenja financijske imovine ako to nije djelatnost poreznog obveznika (čl. 9. st. 1. t. 3. Zakona o porezu na dohodak)

03

Izravne uplate premije osiguranja za dokup dijela doživotne mirovine određene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju kojeg bi osiguranik ostvario da je navršio određenu starosnu dob i/ili određeni mirovinski staž

04

Obiteljske mirovine koje djeca ostvaruju nakon smrti roditelja prema Zakonu o mirovinskom osiguranju i Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (čl. 9. st. 1. t. 5. Zakona o porezu na dohodak)

22

Prigodne nagrade, do propisanog iznosa (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) i nagrade radnicima za navršene godine staža, do propisanih iznosa (čl. 10. t. 9. Zakona o porezu na dohodak i čl. 13. st. 2. t. 11. i 12. Pravilnika o porezu na dohodak)

33

Primici po osnovi dividendi i udjela u dobiti ostvareni u okviru ESOP programa (čl. 30. st. 12. Zakona o porezu na dohodak)

35

Obiteljske mirovine odnosno novčane naknade u visini obiteljske mirovine ostvarene prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (čl. 53. st. 2. Zakona o porezu na dohodak)

36

Primici na koje je sukladno ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja predujam poreza na dohodak plaćen u inozemstvu, a za koje se sukladno članku 2. stavku 4. Pravilnika o porezu na dohodak ne plaćaju predujmovi poreza na dohodak u tuzemstvu

37

Primici koji bi bili oporezivi porezom na dohodak da ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije uređeno drukčije, u slučaju kada Republika Hrvatska sukladno ugovoru izuzima te primitke od oporezivanja

38

Primici fizičkih osoba po osnovi izravnih plaćanja u poljoprivredi sukladno posebnim propisima po osnovi kojih se ne utvrđuje dohodak sukladno članku 18. stavku 3. Zakona

41

Ostali nenavedeni neoporezivi primici iz članka 10. točke 3. Zakona o porezu na dohodak, a vezano uz članak 7. Pravilnika o porezu na dohodak (naknade)

42

Primici po osnovi dividendi i udjela u dobiti koji ne podliježu oporezivanju

54

Novčana pomoć polaznicima stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa (čl. 10. t. 19. Zakona o porezu na dohodak)

58 24.06.2016 Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje 58 24.06.2016 Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje