Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova te o načinu izračuna dopuštenih indikatora buke

NN 60/2016 (1.7.2016.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova te o načinu izračuna dopuštenih indikatora buke

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

1516

Na temelju članka 7. stavka 9. Zakona o zaštiti od buke (»Narodne novine«, broj 30/09, 55/13, 153/13 i 41/16) ministar zdravlja uz prethodnu suglasnost ministara nadležnih za zaštitu okoliša, graditeljstvo i promet donosi

PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU IZRADE I SADRŽAJU KARATA BUKE I AKCIJSKIH PLANOVA TE O NAČINU IZRAČUNA DOPUŠTENIH INDIKATORA BUKE


60 01.07.2016 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova te o načinu izračuna dopuštenih indikatora buke 60 01.07.2016 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova te o načinu izračuna dopuštenih indikatora buke