Pravilnik o prijavljivanju stvarnih ili potencijalnih kršenja Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća

NN 60/2016 (1.7.2016.), Pravilnik o prijavljivanju stvarnih ili potencijalnih kršenja Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća

60 01.07.2016 Pravilnik o prijavljivanju stvarnih ili potencijalnih kršenja Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1524

Na temelju odredbi članka 469. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« br. 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13, 18/15 i 110/15), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 29. lipnja 2016. godine donijela

PRAVILNIK

O PRIJAVLJIVANJU STVARNIH ILI POTENCIJALNIH KRŠENJA UREDBE (EU)
br. 596/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

Svrha Pravilnika i pravo Europske unije

Članak 1.

1. Ovim se Pravilnikom uređuju postupci iz članka 32. stavka 1. Uredbe (EU) br. 596/2014, koji obuhvaćaju postupke za zaprimanje prijava kršenja i daljnje postupanje po istima, mjere za zaštitu radnika koji u okviru svog radnog odnosa prijave kršenje ili su optuženi za kršenje te mjere za zaštitu osobnih podataka.

2. Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose odredbe Provedbene direktive Komisije (EU) 2015/2392 od 17. prosinca 2015. o Uredbi (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu prijavljivanja stvarnih ili potencijalnih kršenja te Uredbe nadležnim tijelima (SL, L 332, 18. 12. 2015.).

Pojmovi

Članak 2.

1. U smislu ovoga Pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

(a) Agencija je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga čije su nadležnosti i djelokrug rada propisani Zakonom o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, br. 140/05, 12/12).

(b) Uredba (EU) br. 596/2014 je Uredba (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ (Tekst od značaja za EGP) (SL, L 173, 12. 6. 2014.).

(c) podnositelj prijave je osoba koja Agenciji prijavljuje stvarno ili potencijalno kršenje Uredbe (EU) br. 596/2014.

(d) prijavljena osoba je osoba koju je podnositelj prijave prijavio za stvarno ili potencijalno kršenje Uredbe (EU) br. 596/2014.

(e) prijava kršenja je prijava koju je podnositelj prijave podnio Agenciji u vezi sa stvarnim ili potencijalnim kršenjem Uredbe (EU) br. 596/2014.

(f) radnik je osoba koja u okviru svog radnog odnosa prijavi kršenje ili je optužena za kršenje Uredbe (EU) br. 596/2014.

(g) ovlašteni zaposlenici Agencije su zaposlenici Agencije zaduženi za postupanje s prijavama kršenja, koji su imenovani internim aktom Agencije.

2. Ostali pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju istovjetno značenje kao pojmovi upotrijebljeni u Provedbenoj direktivi Komisije (EU) 2015/2392 od 17. prosinca 2015. o Uredbi (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu prijavljivanja stvarnih ili potencijalnih kršenja te Uredbe nadležnim tijelima.

Ovlašteni zaposlenici Agencije

Članak 3.

Ovlašteni zaposlenici Agencije obavljaju sljedeće zadaće:

(a) pružanje informacija zainteresiranim osobama o postupcima prijave kršenja,

(b) zaprimanje prijava kršenja i daljnje postupanje po njima,

(c) kontaktiranje s podnositeljem prijave ako je isti otkrio svoj identitet.

Informacije o zaprimanju prijava kršenja i daljnjem postupanju

Članak 4.

1. Agencija je dužna u okviru svoje internetske stranice objaviti informacije o načinu zaprimanja prijava kršenja.

2. Informacije iz stavka 1. obuhvaćaju sljedeće:

(a) komunikacijske kanale za zaprimanje prijava kršenja i daljnje postupanje s njima, te za kontaktiranje s ovlaštenim zaposlenicima Agencije, uključujući sljedeće:

– telefonske brojeve, uz obavijest o tome snimaju li se razgovori pri uporabi tih telefonskih linija,

– posebne elektroničke i poštanske adrese za kontaktiranje s ovlaštenim zaposlenicima Agencije,

(b) postupke koji se primjenjuju na prijave kršenja, u skladu s odredbama članka 5. ovog Pravilnika,

(c) režim povjerljivosti koji se primjenjuje na prijave kršenja, u skladu s odredbama članka 10. ovog Pravilnika,

(d) postupke zaštite radnika,

(e) izjavu koja sadrži jasno upozorenje da se za osobe koje informacije stavljaju na raspolaganje Agenciji u skladu s Uredbom (EU) br. 596/2014, ne smatra da krše ikakvo ograničenje povezano s objavljivanjem informacija koje je nametnuto ugovorom ili bilo kojim zakonom ili drugim propisom, te da ni na koji način ne snose odgovornost u vezi s takvim objavljivanjem.

3. Agencija je, pored informacija iz stavka 2. ovog članka, ovlaštena na svojoj internetskoj stranici objaviti i dodatne informacije o zaprimanju prijava kršenja i daljnjem postupanju s njima, te za kontaktiranje s ovlaštenim zaposlenicima Agencije.

Postupak prijave kršenja

Članak 5.

1. Prijava kršenja dostavljena Agenciji sadržava sljedeće:

(a) kontakt podatke podnositelja prijave (ime i prezime, poštanska adresa, elektronička adresa, broj telefona odnosno tvrtka i sjedište, kad je riječ o pravnim osobama),

(b) podatke prijavljene osobe dostupne podnositelju prijave,

(c) predmet prijave kršenja,

(d) prateću dokumentaciju kojom podnositelj prijave raspolaže.

2. Prijave kršenja dostavljene poštom moraju sadržavati i potpis fizičke osobe podnositelja prijave, odnosno, kad je riječ o pravnim osobama, potpis osobe ovlaštene za zastupanje.

3. Agencija je dužna zaprimiti i prijavu kršenja anonimnog podnositelja, u kojem slučaju će se zaštitne mjere iz odredbi članaka 8., 9. i 10. ovog Pravilnika, primjenjivati ako anonimni podnositelj prijave naknadno Agenciji otkrije svoj identitet.

4. Agencija može od podnositelja prijave zatražiti pojašnjenje informacija iz prijave ili dostavljanje dodatnih informacija koje su mu na raspolaganju. Ovisno o okolnostima slučaja, a vodeći se načelom efikasnosti i zaštite podnositelja prijave, ovlašteni zaposlenik Agencije će kontaktirati podnositelja prijave pisanim putem ili telefonom, osim ako podnositelj prijave nije drugačije zatražio.

5. Odgovor na prijavu kršenja, osim ako se radi o prijavi anonimnog podnositelja, dostavlja se podnositelju prijave u pisanom obliku na poštansku ili elektroničku adresu podnositelja prijave, u roku od 30 dana od dana podnošenja prijave kršenja. Ako je pri rješavanju prijave kršenja razvidno kako se konačan odgovor na prijavu, zbog potrebe provođenja postupka Agencije, podnositelju prijave neće moći dostaviti u navedenom roku, ovlašteni zaposlenik Agencije će prije isteka roka za konačan odgovor podnositelju prijave dostaviti obavijest da je prijava kršenja zaprimljena, da se obrađuje te da će se odgovor dostaviti naknadno, odnosno nakon što Agencija izvrši sve potrebne radnje na temelju kojih može odgovoriti na prijavu kršenja.

Posebni komunikacijski kanali

Članak 6.

1. Agencija će uspostaviti komunikacijske kanale za zaprimanje prijava kršenja i daljnje postupanje, kojima se jamči zaštita osobnih podataka.

2. Prijava kršenja zaprima se kroz jedan od sljedećih komunikacijskih kanala:

(a) u pisanom obliku neposredno (urudžbiranjem ili usmeno na zapisnik) ili poštom, s naznakom na omotnici pismena: »ne otvarati – zlouporaba tržišta«,

(b) elektroničkom poštom na posebnu adresu elektroničke pošte: »zlouporaba.tržišta@hanfa.hr«,

(c) usmenom prijavom kršenja telefonskim pozivom na poseban broj objavljen na internetskoj stranici Agencije,

(d) na sastanku s ovlaštenim zaposlenicima Agencije.

3. Agencija je dužna osobi koja podnosi prijavu kršenja pružiti informacije iz članka 4. stavka 2. prije nego što zaprimi prijavu kršenja ili najkasnije pri njezinu primitku.

4. Prijava kršenja koja nije zaprimljena posebnim komunikacijskim kanalima iz ovog članka, odmah i bez izmjena prosljeđuje se ovlaštenim zaposlenicima Agencije uporabom posebnih komunikacijskih kanala.

Vođenje evidencije o zaprimljenim prijavama

Članak 7.

1. Agencija vodi evidenciju o svakoj zaprimljenoj prijavi kršenja.

2. Agencija odmah po primitku pisanih prijava kršenja potvrđuje njihov primitak na poštansku ili elektroničku adresu koju je naveo podnositelj prijave, osim ako je podnositelj prijave izričito naveo drugačije ili ako Agencija opravdano vjeruje da bi potvrda primitka pisane prijave ugrozila zaštitu identiteta podnositelja prijave.

3. Ako se za prijavu kršenja upotrebljava telefonska linija na kojoj se razgovori snimaju, Agencija ima pravo usmenu prijavu dokumentirati u sljedećim oblicima:

(a) zvučni zapis razgovora u trajnom i dostupnom obliku ili

(b) potpun i točan prijepis razgovora koji izrađuje ovlašteni zaposlenik Agencije.

4. Ako je podnositelj prijave otkrio svoj identitet, Agencija je dužna toj osobi omogućiti da provjeri i ispravi prijepis telefonskog razgovora te da svojim potpisom izrazi suglasnost s njim.

5. Ako se za prijavu kršenja upotrebljava telefonska linija na kojoj se razgovori ne snimaju, Agencija je dužna usmenu prijavu dokumentirati u obliku zapisnika razgovora koji sastavlja ovlašteni zaposlenik Agencije. Ako je podnositelj prijave otkrio svoj identitet, Agencija je dužna podnositelju prijave omogućiti da provjeri i ispravi zapisnik telefonskog razgovora te da svojim potpisom izrazi suglasnost s njim.

6. Ako osoba zatraži sastanak s ovlaštenim zaposlenikom Agencije radi prijave kršenja u skladu s člankom 6. stavkom 3. točkom (c), Agencija je dužna osigurati zapisnik sa sastanka dokumentiran u sljedećim oblicima:

(a) zvučni zapis razgovora u trajnom i dostupnom obliku ili

(b) zapisnik sa sastanka koji sastavlja ovlašteni zaposlenik Agencije.

7. Agencija će podnositelju prijave omogućiti da provjeri i ispravi sastavljeni zapisnik sa sastanka te da svojim potpisom izrazi suglasnost s njim.

Zaštita radnika

Članak 8.

1. Agencija će razmjenjivati informacije i surađivati s drugim nadležnim tijelima koja sudjeluju u zaštiti radnika od odmazde, diskriminacije ili drugih vrsta nepoštenog postupanja do kojih može doći zbog prijave kršenja Uredbe (EU) br. 596/2014 ili u vezi s njom.

2. U suradnji s drugim nadležnim tijelima osigurava se sljedeće:

(a) podnositelji prijave imaju pristup informacijama i savjetima o pravnim lijekovima i postupcima za zaštitu od nepoštenog postupanja, između ostalog i o postupcima za podnošenje zahtjeva za novčanu naknadu ako bi na nju imali pravo u skladu s važećim propisima,

(b) podnositelji prijave imaju pristup učinkovitoj pomoći nadležnih tijela uključenih u njihovu zaštitu od nepoštenog postupanja.

3. Kao povreda čuvanja poslovne tajne neće se smatrati priopćenje koje osoba upoznata s tajnim podatkom učini u prijavi kaznenog djela, privrednog prijestupa ili prekršaja nadležnom tijelu te ako priopći nadzornom tijelu radi ostvarivanja svojih prava iz radnog odnosa, sukladno zakonima koji uređuju poslovnu tajnu.

Postupci zaštite osobnih podataka

Članak 9.

1. Agencija evidenciju iz članka 7. ovog Pravilnika pohranjuje na način koji će osigurati zaštitu identiteta podnositelja prijave i prijavljenih osoba.

2. Pristupiti sustavu iz stavka 1. ovog članka mogu samo ovlašteni zaposlenici Agencije.

3. Na prikupljanje, korištenje i zaštitu osobnih podataka podnositelja prijave i prijavljene osobe, na odgovarajući način, primjenjuju se odredbe zakona kojima se uređuje prikupljanje, korištenje i zaštita podataka za potrebe kaznenog postupka.

Prosljeđivanje podataka unutar i izvan nadležnog tijela

Članak 10.

1. Na zaštitu osobnih podataka podnositelja prijave i prijavljene osobe primjenjuju se odredbe zakona kojima je uređena zaštita osobnih podataka te njihovo prikupljanje, obrada i korištenje u Republici Hrvatskoj.

2. Ovlašteni zaposlenici Agencije ne smiju otkriti, posredno ili neposredno, identitet podnositelja prijave ili prijavljene osobe ili bilo koju drugu naznaku okolnosti na temelju kojih bi se mogao utvrditi identitet podnositelja prijave ili prijavljene osobe.

3. Iznimno se mogu, unutar ili izvan Agencije, proslijediti podaci o identitetu podnositelja prijave ili prijavljene osobe ili bilo koja druga naznaka okolnosti na temelju kojih bi se mogao utvrditi identitet tih osoba, kada je:

(a) potrebno ili u vezi s pokretanjem i/ili započinjanjem prekršajnog ili kaznenog postupka ili

(b) nužno radi sprječavanja počinjenja kaznenog djela ili

(c) dan pristanak podnositelja prijave.

4. Agencija vodi evidenciju zaposlenika Agencije kojima su ovlašteni zaposlenici Agencije, pod uvjetima iz stavka 3.ovoga članka, proslijedili osobne podatke podnositelja prijave ili prijavljene osobe.

Preispitivanje postupaka od strane nadležnih tijela

Članak 11.

Agencija prema potrebi, a najmanje jednom u dvije godine, preispituje svoje postupke za zaprimanje prijava kršenja i daljnje postupanje.

Stupanje na snagu

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/16-01/06

Urbroj: 326-01-770-772-16-2

Zagreb, 29. lipnja 2016.

Predsjednik Upravnog vijeća
Petar-Pierre Matek, v. r.