Uredba o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje

NN 61/2016 (6.7.2016.), Uredba o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1527

Na temelju članka 46. stavka 2. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«, broj 82/15), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. listopada 2016. godine donijela

UREDBU

O JEDINSTVENIM ZNAKOVIMA ZA UZBUNJIVANJE

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom Uredbom propisuju se znakovi za uzbunjivanje stanovništva, vatrogasnih i drugih postrojbi civilne zaštite, izdavanje priopćenja za stanovništvo i način upoznavanja stanovništva sa znakovima za uzbunjivanje.

II. ZNAKOVI ZA UZBUNJIVANJE

Članak 2.

(1) Znakovi za uzbunjivanje stanovništva su signali i emitiraju se putem sirena na sljedeći način:

a) Upozorenje na nadolazeću opasnost upotrebljava se za nadolazeće prirodne i druge opasnosti koje ne zahtijevaju trenutnu reakciju na dati znak (nadolazeći vodni val, požar koji se približava određenom području, približavanje oluje, onečišćenje okoliša i sl.). Oglašava se kombinacijom jednoličnog i zavijajućeg tona u trajanju od sto /100/ sekundi (tri jednolična tona po dvadeset /20/ sekundi koja dijele dva zavijajuća tona od dvadeset /20/ sekundi).

b) Neposredna opasnost upotrebljava se za neposredne opasnosti od požara, pucanja nasipa ili brana, radioloških i kemijskih nesreća, vojnih borbenih djelovanja i drugih opasnosti kada je potrebna žurna reakcija na dani znak. Oglašava se neprekidnim zavijajućim tonom u trajanju šezdeset /60/ sekundi.

c) Prestanak opasnosti upotrebljava se kada se ocjeni da su sve opasnosti za stanovništvo prestale, a obavezno nakon neposredne opasnosti. Znak se upotrebljava i za potrebe ispitivanja ispravnosti i razvoja sustava za uzbunjivanje. Oglašava se jednoličnim tonom u trajanju od šezdeset /60/ sekundi.

(2) Donositelj odluke o uzbunjivanju stanovništva dužan je izdati priopćenje za stanovništvo ugroženog područja o vrsti opasnosti i mjerama koje je potrebno poduzeti.

(3) Priopćenje će se nadležnim televizijskim i/ili radijskim postajama uputiti putem centra 112 koje je oglasilo opasnost i/ili putem operativno-komunikacijskog centra u sjedištu središnjeg tijela državne uprave nadležnog za uzbunjivanje stanovništva.

Članak 3.

Dodatni znak »Vatrogasna uzbuna« za uzbunjivanje vatrogasnih i drugih postrojbi civilne zaštite je signal koji se upotrebljava za potrebe žurnog okupljanja vatrogasnih i drugih postrojbi civilne zaštite, a emitira se putem sirena. Oglašava se jednoličnim tonom sa stankama sveukupno u trajanju od devedeset /90/ sekundi (tri jednolična tona po dvadeset /20/ sekundi i dvije stanke po petnaest /15/ sekundi).

Članak 4.

Grafički prikaz znakova za uzbunjivanje tiskan je uz ovu Uredbu i čini njezin sastavni dio.

III. PRIOPĆENJA ZA STANOVNIŠTVO

Članak 5.

(1) Priopćenja za stanovništvo su sastavni dijelovi znakova za uzbunjivanje nadolazeće i neposredne opasnosti.

(2) Priopćenja se emitiraju putem sirena (elektroničke sirene), razglasnih uređaja i putem elektroničkih medija.

(3) Središnje tijelo državne uprave nadležno za civilnu zaštitu određuje elektroničke medije koji emitiraju priopćenja u postupku uzbunjivanja stanovništva.

(4) Elektronički mediji iz stavka 3. ovog članka dužni su odmah emitirati priopćenja koja su im dostavljena putem nadležnog centra 112 ili operativno-komunikacijskog centra u sjedištu središnjeg tijela državne uprave nadležnog za uzbunjivanje stanovništva.

(5) Priopćenja za stanovništvo mogu se dostavljati i putem SMS poruka. Operateri u GSM mrežama nisu dužni tražiti pristanak za dostavljanje SMS poruka od korisnika GSM uređaja koji se zateknu na ugroženom području.

IV. NAČIN UPOZNAVANJA STANOVNIŠTVA SA ZNAKOVIMA ZA UZBUNJIVANJE

Članak 6.

(1) Znakovi za uzbunjivanje jedinstveni su za cijeli teritorij Republike Hrvatske.

(2) Središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove civilne zaštite određuje izgled i sadržaj obvezatnog i jedinstvenog plakata s prikazom grafičkih znakova za uzbunjivanje i obavijesti o jedinstvenom europskom broju za hitne službe 112.

(3) Za potrebe turističkih mjesta, prometnih terminala, hotela i autokampova izrađuje se plakat i na engleskom ili drugom stranom jeziku.

(4) Vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja ili istodobno boravi više od 250 ljudi, kao što su odgojne, obrazovne, zdravstvene i druge ustanove, prometni terminali, sportske dvorane, stadioni, trgovački centri, hoteli, autokampovi, proizvodni prostori i slično, dužni su nabaviti službene plakate iz stavka 2. ovog članka i istaknuti ih na vidnim mjestima.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje (»Narodne novine«, br. 13/06 i 49/06).

Članak 8.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-03/26

Urbroj: 50301-09/06-16-2

Zagreb, 8. lipnja 2016.

Predsjednik

Tihomir Orešković, v. r.

ZNAKOVI ZA UZBUNJIVANJE


61 06.07.2016 Uredba o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje 61 06.07.2016 Uredba o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje