Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za kibernetičku sigurnost i Operativno-tehničke koordinacije za kibernetičku sigurnost

NN 61/2016 (6.7.2016.), Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za kibernetičku sigurnost i Operativno-tehničke koordinacije za kibernetičku sigurnost

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1529

Na temelju članka 24. stavaka 1. i 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11 i 119/14), a u vezi s Nacionalnom strategijom kibernetičke sigurnosti (»Narodne novine«, broj 108/15), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. lipnja 2016. godine donijela

ODLUKU

O OSNIVANJU NACIONALNOG VIJEĆA ZA KIBERNETIČKU SIGURNOST I OPERATIVNO-

-TEHNIČKE KOORDINACIJE ZA KIBERNETIČKU SIGURNOST

I.

Ovom Odlukom osniva se Nacionalno vijeće za kibernetičku sigurnost (u daljnjem tekstu: Nacionalno vijeće).

Radi osiguranja podrške radu Nacionalnog vijeća, ovom Odlukom osniva se i Operativno-tehnička koordinacija za kibernetičku sigurnost (u daljnjem tekstu: Operativno-tehnička koordinacija).

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

II.

Zadaće Nacionalnog vijeća su:

– sustavno pratiti i koordinirati provedbu Nacionalne strategije kibernetičke sigurnosti (u daljnjem tekstu: Strategija) te raspravljati o svim pitanjima od važnosti za kibernetičku sigurnost

– predlagati mjere za unaprjeđenje provođenja Strategije i Akcijskog plana za provedbu Strategije (u daljnjem tekstu: Akcijski plan)

– predlagati organiziranje nacionalnih vježbi iz područja kibernetičke sigurnosti,

– izrađivati preporuke, mišljenja, izvješća i smjernice u vezi s provedbom Strategije i Akcijskog plana

– predlagati izmjene i dopune Strategije i Akcijskog plana odnosno donošenje nove Strategije i akcijskih planova, u skladu s novim potrebama

– razmatrati pitanja bitna za upravljanje u kibernetičkim krizama i predlagati mjere za veću učinkovitost

– razmatrati izvješća o stanju kibernetičke sigurnosti koja mu dostavlja Operativno-tehnička koordinacija

– izrađivati periodične procjene o stanju kibernetičke sigurnosti

– utvrđivati planove postupanja u kibernetičkim krizama te

– izrađivati programe i planove aktivnosti Operativno-tehničke koordinacije i usmjeravati njezin rad.

Nacionalno vijeće donosi Poslovnik o radu kojim se uređuje organizacija i način rada Nacionalnog vijeća.

Osim izvješća o provedbi Akcijskog plana u rokovima utvrđenim Strategijom, Nacionalno vijeće podnosi Vladi Republike Hrvatske i godišnje izvješće o svom radu i radu Operativno-tehničke koordinacije i to najkasnije do kraja prvog kvartala tekuće godine, za prethodnu godinu.

III.

Zadaće Operativno-tehničke koordinacije su:

– pratiti stanje sigurnosti nacionalnog kibernetičkog prostora, u svrhu otkrivanja prijetnji koje mogu imati za posljedicu kibernetičku krizu

– izrađivati izvješća o stanju kibernetičke sigurnosti

– predlagati planove postupanja u kibernetičkim krizama

– obavljati druge poslove prema utvrđenim programima i planovima aktivnosti.

Operativno-tehnička koordinacija obavlja zadaće prema programima, planovima aktivnosti i smjernicama Nacionalnog vijeća.

Operativno-tehnička koordinacija podnosi Nacionalnom vijeću godišnje izvješće o svom radu i to najkasnije do 31. siječnja tekuće godine, za prethodnu godinu.

IV.

Članovi Nacionalnog vijeća su:

– predstavnik Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost, predsjednik

– predstavnik Ministarstva unutarnjih poslova, član

– predstavnik Ministarstva vanjskih i europskih poslova, član

– predstavnik Ministarstva uprave, član

– predstavnik Ministarstva gospodarstva, član

– predstavnik Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, član

– predstavnik Ministarstva obrane, član

– predstavnik Ministarstva pravosuđa, član

– predstavnik Sigurnosno-obavještajne agencije, član

– predstavnik Zavoda za sigurnost informacijskih sustava, član

– predstavnik Operativno-tehničkog centra za nadzor telekomunikacija, član

– predstavnik Državne uprave za zaštitu i spašavanje, član

– predstavnik Hrvatske akademske i istraživačke mreže – CARNet-a, Nacionalnog CERT-a, član

– predstavnik Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, član

– predstavnik Hrvatske narodne banke, član

– predstavnik Agencije za zaštitu osobnih podataka, član.

Članovi Nacionalnog vijeća za središnja tijela državne uprave su predstavnici u rangu zamjenika ministra ili pomoćnika ministra odnosno zamjenika ili pomoćnika čelnika za ostala tijela i pravne osobe iz stavka 1. ove točke.

Kako bi se osiguralo da sjednice Nacionalnog vijeća imaju stalnu prisutnost predstavnika, imenovat će se zamjenik za svakog člana Nacionalnog vijeća.

Na temelju prijedloga tijela, pravnih osoba i institucija iz stavka 1. ove točke, Vlada Republike Hrvatske donijet će rješenje o imenovanju članova i zamjenika članova Nacionalnog vijeća.

Prijedlozi iz stavka 4. ove točke dostavljaju se Uredu Vijeća za nacionalnu sigurnost, u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

U rad Nacionalnog vijeća mogu se, prema potrebi, uključiti i druge osobe, o čemu odlučuje Nacionalno vijeće.

Administrativne i tehničke poslove za potrebe rada Nacionalnog vijeća obavlja Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost.

V.

Članovi Operativno-tehničke koordinacije su:

– predstavnik Ministarstva unutarnjih poslova, koordinator

– predstavnik Ministarstva obrane, član

– predstavnik Sigurnosno-obavještajne agencije, član

– predstavnik Zavoda za sigurnost informacijskih sustava, član

– predstavnik Operativno-tehničkog centra za nadzor telekomunikacija, član

– predstavnik Hrvatske akademske i istraživačke mreže – CARNet-a, Nacionalnog CERT-a, član

– predstavnik Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, član

– predstavnik Hrvatske narodne banke, član.

Čelnici tijela i pravnih osoba iz stavka 1. ove točke će u roku od 8 dana od dana dostave rješenja Vlade Republike Hrvatske iz točke IV. stavka 4. ove Odluke, imenovati predstavnika i njegovog zamjenika u Operativno-tehničkoj koordinaciji te o tome obavijestiti predsjednika Nacionalnog vijeća.

U rad Operativno-tehničke koordinacije mogu se, prema potrebi, uključiti i druge osobe, o čemu odlučuje Nacionalno vijeće.

Administrativne i tehničke poslove za potrebe rada Operativno-tehničke koordinacije obavlja Ministarstvo unutarnjih poslova.

VI.

Zadužuje se Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost da o donošenju ove Odluke, bez odgode, obavijesti tijela i pravne osobe iz točke IV. stavka 1. ove Odluke.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-04/527

Urbroj: 50301-09/09-16-4

Zagreb, 8. lipnja 2016.

Predsjednik

Tihomir Orešković, v. r.