Pravilnik o dopuni Pravilnika o sigurnosnim znakovima

NN 61/2016 (6.7.2016.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o sigurnosnim znakovima

61 06.07.2016 Pravilnik o dopuni Pravilnika o sigurnosnim znakovima

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

1556

Na temelju članka 42. stavka 2. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/14, 118/14 i 154/14), ministar nadležan za rad donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O SIGURNOSNIM ZNAKOVIMA

Članak 1.

U točki 3.2. PRILOGA II. Pravilnika o sigurnosnim znakovima (»Narodne novine«, broj 91/15 i 102/15) iza tablice s piktogramima dodaje se tekst koji glasi: »Bilješka: znak upozorenja za opću opasnost ne koristi se radi upozoravanja na opasne kemijske tvari ili smjese, osim kada se rabi u skladu s točkom 5. podtočkom 2. PRILOGA III. za označavanje skladišta opasnih tvari ili smjesa.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/16-01/05

Urbroj: 524-03-02-01/2-16-17

Zagreb, 23. lipnja 2016.

Ministrica
dr. sc. Nada Šikić, v. r.