Pravilnik o izmjenama Pravilnika o poštanskim markama

NN 61/2016 (6.7.2016.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o poštanskim markama

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1557

Na temelju članka 42. stavka 2. Zakona o poštanskim uslugama (»Narodne novine«, br. 144/12., 153/13. i 78/15.) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture, na prijedlog HP – Hrvatske pošte d.d., donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O POŠTANSKIM MARKAMA

Članak 1.

U Pravilniku o poštanskim markama (»Narodne novine«, br. 91/13.), u članku 9. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Obvezna obilježja poštanskih maraka Republike Hrvatske su sljedeća:

– skraćeni naziv države: »Hrvatska«

– izdavač: logotip HP-a d.d.

– godina izdavanja (otisnuta arapskim brojkama)

– nominalna vrijednost (otisnuta arapskim brojkama ili latiničnim pismom).«

Članak 2.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»Odluka o izdavanju poštanskih maraka, koju donosi Uprava HP-a d.d. ili od nje ovlaštena osoba, mora sadržavati sljedeće sastavnice:

– naziv i vrstu izdanja

– nominalnu vrijednost poštanskih maraka

– način zupčanja i/ili oblik zaštite izdanja

– nakladu

– broj poštanskih maraka u arku

– odabranog ponuditelja grafičkog i/ili likovnog rješenja

– dan izdavanja i puštanja u prodaju.«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/16-01/80

Urbroj: 530-06-2-16-4

Zagreb, 24. lipnja 2016.

Ministar
Oleg Butković, v. r.

61 06.07.2016 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o poštanskim markama 61 06.07.2016 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o poštanskim markama