Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena žitarica

NN 61/2016 (6.7.2016.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena žitarica

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1558

Na temelju članka 2. stavka 3., članka 9. stavka 3., članka 12. stavka 6., članka 13. stavka 4., članka 14. stavka 5., članka 15. stavka 4., članka 16. stavka 5., članka 17. stavka 3., članka 18. stavka 4., članka 19. stavka 6., članka 20. stavka 11., članka 21. stavka 2. i 5., članka 22. stavka 3., članka 23. stavka 2. i 9., članka 24. stavka 3., članka 25. stavka 3., članka 27. stavka 3., članka 28. stavka 4. i 5., članka 29. stavka 9., članka 31. stavka 3. i članka 73. stavka 2. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 140/05, 35/08, 25/09, 124/10, 55/11 i 14/14) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE SJEMENA ŽITARICA

Članak 1.

U Pravilniku o stavljanju na tržište sjemena žitarica (»Narodne novine« br. 83/09 i 31/13) članak 1.a mijenja se i glasi:

»Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva Vijeća 66/402/EEZ od 14. lipnja 1966. o stavljanju na tržište sjemena žitarica (SL L 125, 30. 11. 2012.) kako je zadnji put izmijenjena Provedbenom direktivom Komisije (EU) 2016/317 od 3. ožujka 2016. o izmjeni Direktiva Vijeća 66/401/EEZ, 66/402/EEZ, 2002/54/EZ, 2002/55/EZ, 2002/56/EZ i 2002/57/EZ u pogledu službenih oznaka na pakiranjima sjemena. (SL L 60, 5. 3. 016.).«.

Članak 2.

U članku 5. stavku 3. ispred riječi: »Zavodu« dodaju se riječi: »Hrvatskom centru za poljoprivredu, hranu i selo – «.

Članak 3.

U članku 6. stavku 7. riječi: »uz obavijest nadležnoj inspekciji radi zabrane stavljanja na tržište i povlačenja s tržišta sjemena« brišu se.

Članak 4.

U članku 7. stavku 4. podstavku 4. riječi: »,ribarstva i ruralnog razvoja« brišu se.

Članak 5.

U članku 14. stavku 8. iza riječi: »povrede« dodaju se riječi: »čistoće vrste, sorte te«.

Članak 6.

U članku 16. stavku 5. podstavku 1. riječ: »proizvodnju« zamjenjuje riječ: »doradu«.

Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»Proizvodna godina traje od 1. lipnja tekuće godine do 31. svibnja sljedeće godine.«.

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 7.

Članak 7.

U članku 18. stavku 6. iza riječi: »Ministarstvo« riječ: »će« zamjenjuje se riječju: »može«.

Članak 8.

U članku 20. stavku 1. podstavku 1. riječi: »hrvatskom jeziku« zamjenjuju se riječima: »bilo kojem službenom jeziku Europske unije:«.

U podstavku 2. riječi: »hrvatskom jeziku« zamjenjuju se riječima: »bilo kojem službenom jeziku Europske unije.«.

Članak 9.

U članku 21. stavku 9. prva rečenica mijenja se i glasi: »Ne dovodeći u pitanje odredbe posebnih propisa vezanih uz označavanje tretiranog sjemena, pakiranje sjemena kategorija osnovno i certificirano sjeme svih generacija, koje je tretirano bilo kojim kemijskim sredstvom, na Certifikatu o sjemenu na pakiranju, Certifikatu proizvođača i na ili unutar pakiranja mora sadržavati naznaku: »tretirano i naziv aktivne tvari«.«.

Članak 10.

U članku 24. stavku 2. iza riječi: »slučaju ponovnog plombiranja« dodaje se riječ: »(pakiranja)«.

Članak 11.

U članku 25. stavak 1. mijenja se i glasi:

»1) Ukoliko je iz ponovljenog ispitivanja kvalitete sjemena utvrđeno da sjeme ispunjava zahtjeve iz Dodatka 2. ovoga Pravilnika, dobavljač će, na posebnoj naljepnici koja je priložena uz Certifikat o sjemenu na pakiranju, staviti naznaku: »ponovno ispitano«, broj izvješća o kakvoći sjemena te u nastavku mjesec i godinu ponovljenog ispitivanja kvalitete sjemena.«.

Stavak 2. briše se

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

Članak 12.

U članku 26. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka sjeme žitarica kategorija osnovno i certificirano sjeme svih generacija može se staviti na tržište označeno OECD certifikatom ukoliko je na njemu naznačeno »EU pravila i standardi«.«.

Dosadašnji stavci 2., 3., 4., 5., 6., 7., i 8. postaju stavci 3., 4., 5., 6., 7., 8. i 9.

Članak 13.

Članak 32. mijenja se i glasi:

»1) Sjeme žitarica koje se uvozi i stavlja na tržište mora biti originalno pakirano i označeno OECD certifikatom na pakiranju izdanim od nadležnog tijela zemlje izvoznice.

2) Svaku pošiljku partije sjemena koja se uvozi uz OECD certifikat o sortnosti mora pratiti i ISTA ili AOSA certifikat o kakvoći sjemena koji ne može biti stariji od 8 mjeseci.

3) Za pošiljku sjemena iz uvoza smatra se da je istovjetna sjemenu proizvedenom prema Zakonu i ovome Pravilniku ukoliko je OECD certifikat o sortnosti iz stavka 1. i 2. ovoga članka od nadležnog tijela zemlje i ako u pogledu sorte, kategorije i kakvoće sjemena pošiljka sjemena udovoljava zahtjevima propisanim Zakonom i ovim Pravilnikom.

4) Prilikom pregleda pošiljke sjemena na graničnom prijelazu ili na određenim mjestima unutar države koji su pod carinskim nadzorom fitosanitarni inspektor kontrolira da li je:

– dobavljač propisno upisan i registriran u Upisniku dobavljača sjemena,

– pakiranje sjemena originalno pakirano i pošiljka sjemena označena u skladu sa stavkom 1. i 2. ovoga članka,

– OECD Certifikat koji prati partiju sjemena izdan od nadležnog tijela zemlje izvoznice,

– sjeme udovoljava uvjetima propisanim ovim Pravilnikom i Zakonom u pogledu sorte, kategorije i kvalitete.

5) Uvoznik vodi evidenciju o uvezenim količinama sjemena preko 2 kg s podacima o:

– vrsti,

– sorti,

– kategoriji,

– zemlji proizvodnje sjemena,

– nadležnom tijelu zemlje koje je izdalo certifikat o sortnosti,

– državi izvoznici,

– uvozniku,

– količini sjemena.

6) Obrazac evidencije iz stavka 5. ovoga članka propisan je u Obrascem 7b. koji se nalazi u Dodatku 6. ovoga Pravilnika.

7) Izvješće o uvezenim količinama sjemena preko 2 kg uz navođenje podataka iz Obrasca 7b. uvoznik dostavlja Zavodu najkasnije u roku 30 dana od dana uvoza.

8) U slučaju uvoza sjemena u skladu s odredbom članka 31. stavak 1. Zakona, po pojedinom uzorku sjemena bilo da se radi o populaciji, sorti, hibridu ili samooplodnoj liniji može se uvesti do 5 kg sjemena kukuruza i sirka, odnosno do 10 kg sjemena ostalih žitarica.

9) U slučaju uvoza sjemena u skladu sa odredbom članka 73. stavka 1. Zakona, građani Republike Hrvatske mogu uvesti do 10 kg žitarica, kukuruza do 1 kg i sirka do 0,5 kg.«

Članak 14.

U Dodatku 1. u točki 5. mijenja se prva rečenica koja glasi:

»Usjevi za proizvodnju certificiranog sjemena hibrida zobi, golozrne zobi, crne zobi, ječma, riže, pšenice, tvrde pšenice, pravog pira i samooplodne pšenoraži te usjevi za proizvodnju certificiranog sjemena hibrida ječma tehnikom koja nije citoplazmatska muška sterilnost (CMS).«.

Iza točke 5. dodaje se točka 5.a koja glasi:

»5.a Usjevi za proizvodnju osnovnog i certificiranog sjemena hibrida ječma tehnikom citoplazmatske muške sterilnosti:

(a) Usjev mora biti u skladu sa sljedećim standardima u pogledu udaljenosti od susjednih izvora peludi koja može rezultirati nepoželjnim stranim oprašivanjem:

Usjev

Najmanja udaljenost

za proizvodnju osnovnog sjemena

100 m

za proizvodnju certificiranog sjemena

50 m

(b) Usjev mora imati dovoljan sortni identitet i čistoću u pogledu svojstava komponenata.

Usjev posebno mora biti u skladu sa sljedećim standardima:

i. Postotak broja biljaka koje očito nisu pravi pripadnici tipa ne smije prelaziti:

– za usjeve koji se upotrebljavaju za proizvodnju osnovnog sjemena, 0,1% za liniju održavanja i obnavljanja te 0,2% za žensku komponentu CMS-a,

– za usjeve koji se upotrebljavaju za proizvodnju certificiranog sjemena, 0,3% za liniju obnavljanja i žensku komponentu CMS-a te 0,5% u slučaju da je ženska komponenta CMS-a jednostruki hibrid.

ii. Razina muške sterilnosti ženske komponente iznosi najmanje:

– 99,7% za usjeve koji se upotrebljavaju za proizvodnju osnovnog sjemena,

– 99,5% za usjeve koji se upotrebljavaju za proizvodnju certificiranog sjemena.

iii. Zahtjevi iz točaka i. te ii. ispituju se službenim testovima nakon provjere.

(c) Certificirano sjeme može se proizvoditi u miješanom uzgoju ženske muško-sterilne komponente s muškom komponentom kojom se obnavlja plodnost.«.

Članak 15.

U Dodatku 2. točki 1. podtočka C mijenja se i glasi:

»C. Hibridi zobi, golozrne zobi, crne zobi, ječma, riže, pšenice, tvrde pšenice, pravog pira i samooplodne pšenoraži

Najmanja sortna čistoća sjemena kategorije certificirano sjeme iznositi će 90%.

U slučaju ječma proizvedenog tehnikom CMS iznositi će 85%. Nečistoće koje nisu linija obnavljanja ne smiju prelaziti 2%.

Najmanja sortna čistoća ispituje se službenim testovima nakon provjere na primjerenoj količini uzoraka.«.

U točki 1. mijenja se naslov podtočke E. koji glasi:

»E. Hibridi raži i hibridi ječma proizvedeni tehnikom CMS«.

Članak 16.

U Dodatku 4. u dijelu A (a) dodaje se točka 2.a koja glasi:

»2.a Službeno dodijeljen serijski broj;«.

U dijelu A (b) dodaje se točka 2.a koja glasi:

»2.a Službeno dodijeljen serijski broj.«.

Članak 17.

U Dodatku 5. u dijelu A nakon prvog podstavka dodaje se podstavak koji glasi:

»– službeno dodijeljen serijski broj,«.

U dijelu C nakon prvog podstavka dodaje se podstavak koji glasi:

»– službeno dodijeljen serijski broj,«.

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-04/16-01/33

Urbroj: 525-09/1158-16-2

Zagreb, 24. lipnja 2016.

Ministar
prof. dr. sc. Davor Romić, v. r.

61 06.07.2016 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena žitarica 61 06.07.2016 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena žitarica