Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina

NN 61/2016 (6.7.2016.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina

61 06.07.2016 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA
I PROSTORNOGA UREĐENJA

1560

Na temelju članka 66. stavka 3. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13) ministar graditeljstva i prostornoga uređenja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O OBVEZNOM SADRŽAJU I OPREMANJU PROJEKATA GRAĐEVINA

Članak 1.

U Pravilniku o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (»Narodne novine«, broj 64/14, 41/15 i 105/15) u članku 46. riječi: »1. srpnja 2016.« zamjenjuju se riječima: »1. srpnja 2018.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/16-04/8

Urbroj: 531-01-16-2

Zagreb, 30. lipnja 2016.

Ministar
Lovro Kuščević, dipl. iur., v. r.