Odluka o davanju ovlasti Državnom uredu za središnju javnu nabavu za provedbu postupka središnje javne nabave za javne naručitelje koji nisu obuhvaćeni člankom 12. stavkom 1. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu državnog ureda za središnju javnu nabavu

NN 62/2016 (8.7.2016.), Odluka o davanju ovlasti Državnom uredu za središnju javnu nabavu za provedbu postupka središnje javne nabave za javne naručitelje koji nisu obuhvaćeni člankom 12. stavkom 1. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu državnog ureda za središnju javnu nabavu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1567

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11 i 119/14) i članka 12. stavka 3. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za središnju javnu nabavu (»Narodne novine«, broj 3/15), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. lipnja 2016. godine donijela

ODLUKU

O DAVANJU OVLASTI DRŽAVNOM UREDU ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU ZA PROVEDBU POSTUPKA SREDIŠNJE JAVNE NABAVE ZA JAVNE NARUČITELJE KOJI NISU OBUHVAĆENI ČLANKOM 12. STAVKOM 1. UREDBE O UNUTARNJEM USTROJSTVU DRŽAVNOG UREDA ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU

I.

Ovlašćuje se Državni ured za središnju javnu nabavu da u okviru ključnih reformskih mjera za poboljšanje upravljanja i provedbu fiskalne konsolidacije i daljnjeg razvoja sustava objedinjene javne nabave iz Nacionalnog programa reformi 2016. prilikom provođenja postupaka središnje javne nabave, koje provodi za obveznike središnje javne nabave navedene u članku 12. stavka 1. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za središnju javnu nabavu (»Narodne novine«, broj 3/15) uključi potrebe, te zaključi okvirne sporazume za sve javne naručitelje koji su proračunski korisnici (u daljnjem tekstu: korisnici središnje javne nabave) sukladno članku 12. stavku 3. Uredbe.

II.

Postupci središnje javne nabave za čiju je provedbu Državni ured za središnju javnu nabavu zadužen u skladu s točkom I. ove Odluke obuhvaćaju sljedeće nabavne kategorije:

– gorivo

– opskrba prirodnim plinom.

III.

Korisnici središnje javne nabave obvezuju se da u svrhu provođenja postupaka javne nabave za kategorije navedene u točki II. ove Odluke, bez obzira na vrijednost njihove nabave, dostave Državnom uredu za središnju javnu nabavu podatke vezane uz iskazivanje potreba u obliku i rokovima koje odredi Državni ured za središnju javnu nabavu.

IV.

Prije pokretanja svakog postupka javne nabave za kategorije navedene u točki II. ove Odluke, Državni ured za središnju javnu nabavu u koordinaciji s nadležnim središnjim tijelima državne uprave definirat će popis korisnika središnje javne nabave.

Središnja tijela državne uprave dužna su Državnom uredu za središnju javnu nabavu dostaviti podatke o svim promjenama naziva i broja korisnika iz svoje nadležnosti.

V.

Na javne naručitelje koji će biti korisnici središnje javne nabave odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 17. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za središnju javnu nabavu.

VI.

Zadužuje se Državni ured za središnju javnu nabavu da o donošenju ove Odluke izvijesti korisnike središnje javne nabave na koje se Odluka odnosi.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-04/171

Urbroj: 50301-05/05-16-2

Zagreb, 23. lipnja 2016.

Predsjednik

Tihomir Orešković, v. r.