Pravilnik o provedbi mjere M04 "Ulaganja u fizičku imovinu", Podmjere 4.3. "Potpora za ulaganje u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva", tip operacije 4.3.1. "Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja" iz Programa ruralnog razvoja Repub­like Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

NN 62/2016 (8.7.2016.), Pravilnik o provedbi mjere M04 "Ulaganja u fizičku imovinu", Podmjere 4.3. "Potpora za ulaganje u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva", tip operacije 4.3.1. "Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja" iz Programa ruralnog razvoja Repub­like Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1580

Na temelju članka 10. stavka 9. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 30/15) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI MJERE M04 »ULAGANJA U FIZIČKU IMOVINU«, PODMJERE 4.3. »POTPORA ZA ULAGANJA U INFRASTRUKTURU VEZANO UZ RAZVOJ, MODERNIZACIJU I PRILAGODBU POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA«, TIP OPERACIJE 4.3.1. »INVESTICIJE U OSNOVNU INFRASTRUKTURU JAVNOG NAVODNJAVANJA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

DIO PRVI

POGLAVLJE I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuje provedba Podmjere 4.3. »Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva« (u daljnjem tekstu: Podmjera 4.3.), tip operacije 4.3.1. »Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja« (u daljnjem tekstu: tip operacije 4.3.1.) unutar mjere M04 »Ulaganja u fizičku imovinu« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu: Program), u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20. 12. 2013), (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1305/2013).

Članak 2.

(1) Upravljačko tijelo Programa je Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), sukladno članku 10. stavku 8. Zakona o poljoprivredi.

(2) Operativnu provedbu Programa obavlja Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja), sukladno članku 14. stavku 1. Zakona o poljoprivredi.

(3) Tehničku potporu u pripremi i provedbi projekata javnog navodnjavanja provode Hrvatske vode sukladno članku 186. stavku 2. točki 7. Zakona o vodama (»Narodne novine« br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14), što uključuje i komisiono vođenje projekta sukladno ugovoru između korisnika i Hrvatskih voda.

Članak 3.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. projekt je cjelokupna, sveobuhvatna investicijska aktivnost, koja se sastoji od prihvatljivog i neprihvatljivog dijela ulaganja za sufinanciranje iz Programa te pripada određenom tipu operacije

2. tip operacije je skup aktivnosti ili pojedinačnih projekata koji doprinose ostvarivanju ciljeva jednog ili više prioriteta na koje se odnose iz Programa koji je usklađen s ciljevima i prioritetima politike ruralnog razvoja Europske unije

3. ulaganje je prihvatljivi dio projekta za koji se traži potpora putem natječaja raspisanog temeljem odredbi ovoga Pravilnika, a može sadržavati prihvatljive i neprihvatljive troškove

4. prihvatljivi troškovi su troškovi (materijalni, nematerijalni, opći) koji mogu biti sufinancirani iz Programa

5. korisnik je svaki subjekt koji je izravno odgovoran za početak, upravljanje, provedbu i rezultate projekta

6. intenzitet potpore izražen je kao postotni udio javne potpore u prihvatljivim troškovima ulaganja

7. javna potpora je svaki oblik potpore iz javnih izvora Republike Hrvatske i potpora iz proračuna Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (u daljnjem tekstu: EPFRR).

8. intenzitet potpore izražen je kao postotni udio javne potpore u prihvatljivim troškovima ulaganja

9. nepravilnost znači povreda odredaba prava Zajednice koja proizlazi iz učinjene ili propuštene radnje od strane gospodarskog subjekta, a što je dovelo ili je moglo dovesti u pitanje opći proračun Zajednica ili proračune kojima Zajednice upravljaju, bilo smanjenjem ili gubitkom prihoda iz vlastitih sredstava prikupljenih izravno u ime Zajednica, ili neopravdanim izdacima (sukladno Uredbi Komisije (EZ, Euratom) br. 2988/95 od 18. prosinca 1995. o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica, članak 1., stavak 2.)

10. sumnja na prijevaru znači nepravilnost koja je razlog za pokretanje upravnih ili sudskih postupaka na nacionalnoj razini kako bi se utvrdilo postojanje postupanja s namjerom, osobito prijevare, iz članka 1. stavka 1. točke a) Konvencije o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica koja je sastavljena na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji (sukladno članku 2. stavak (a), delegirane Uredbe Komisije (EU) 2015/1971 od 7. srpnja 2015)

11. bagatelna nabava je nabava koju provode javni naručitelji za nabavu radova, robe i/ili usluga u slučaju kada je procijenjena vrijednost predmeta nabave ispod praga primjene propisa koji uređuju postupak javne nabave.

(2) Ostali pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju jednako značenje kao pojmovi u Uredbi (EU) br. 1305/2013 i posebnim propisima koji uređuju područje javnog navodnjavanja.

Članak 4.

Sastavni dio ovoga Pravilnika su:

– Prilog I. Kriteriji odabira zahtjeva za potporu

– Prilog II. Označavanje ulaganja sufinanciranih iz proračuna Europske unije

– Prilog III. Popis grešaka u postupcima javne nabave s primjenjivom stopom ispravka.

POGLAVLJE II.

KORISNICI, TROŠKOVI I POTPORA

Članak 5.

(1) Korisnici su jedinice područne (regionalne) samouprave.

(2) Korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu (u daljnjem tekstu: Evidencija korisnika) najkasnije do dana izdavanja Odluke o prihvatljivosti.

(3) Upute za upis u Evidenciju korisnika i za korištenje AGRONET-a dostupne su na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

Članak 6.

(1) Prihvatljivi materijalni troškovi za sufinanciranje u okviru tipa operacije 4.3.1. su:

1. ulaganje u gradnju cjelovitog sustava navodnjavanja u skladu s tehničkim rješenjima i građevinskom dozvolom (akumulacije, kanali, površinska i/ili podzemna drenaža kao elementi funkcionalne cjeline projekta, crpne stanice, cjevovodi, distribucijska mreža nadzorno upravljački sustav i slično)

2. radovi na priključenju sustava na električnu mrežu (kablovi, transformatorske stanice solarna elektrana i slično).

(2) Prihvatljivi nematerijalni troškovi za sufinanciranje u okviru tipa operacije 4.3.1. su:

1. nabava ili razvoj računalnog softvera

2. nabava patenata, licenci

3. ostale nematerijalne investicije vezane uz materijalne investicije.

(3) Prihvatljivi opći troškovi za sufinanciranje u okviru tipa operacije 4.3.1. su:

1. izrada projektne dokumentacije (idejni, glavni i izvedbeni projekt), uključujući i stručne tehničke revizije

2. izrada studijske dokumentacije (predinvesticijska studija izvodljivosti, studija izvodljivosti, studija utjecaja na okoliš ili elaborat zaštite okoliša, ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu kao i ostala izvješća/elaborati i studije koje su potrebne za izradu projektne dokumentacije

3. rješavanje imovinsko-pravnih odnosa (kupovina i/ili izvlaštenje, ostali troškovi vezani uz postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa poput kupovine, troškovi javnog bilježnika, odvjetnika, sudskih vještaka, geodeta, konzultanata i slično)

4. stručni nadzor nad građenjem (arhitektonski, građevinski, geotehnički, strojarski, elektrotehnički, projektantski, geodetski, arheološki nadzor i nadzor sigurnosti na radu i ostale vrste nadzora u ovisnosti o zahtjevima javnih ili nadležnih tijela)

5. kontrola kvalitete ugrađenih materijala tijekom gradnje

6. provođenje istražnih (probnih i/ili zaštitnih) arheoloških istraživanja prije i/ili tijekom gradnje ako je primjenjivo prema dokumentima koje izdaju nadležna tijela

7. provedba mjera zaštite okoliša i prirode prije i/ili tijekom gradnje ako je primjenjivo prema dokumentima koje izdaju nadležna tijela i

8. administrativni troškovi (troškovi provođenja javne nabave roba, radova i usluga, troškovi ishođenja dozvola, troškovi postupaka vezanih uz zaštitu okoliša i prirode, troškovi tehničke inspekcije i slično).

(4) Opći troškovi iz stavka 3. ovoga članka prihvatljivi su u iznosu do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova (bez općih troškova).

(5) Aktivnost vezana uz projekt, vrijednosti ne veće od 10% vrijednosti prihvatljivog dijela projekta, može započeti prije podnošenja zahtjeva za potporu, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine.

Članak 7.

Neprihvatljivi troškovi za sufinanciranje u okviru tipa operacije 4.3.1. su:

1. porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) u slučaju da je korisnik porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak PDV-a

2. drugi porezi, naknade, doprinosi

3. kamate

4. rabljena poljoprivredna mehanizacija i oprema, rabljena gospodarska vozila, rabljeni radni strojevi

5. svi troškovi održavanja, jednostavne gradnje/zamjene i amortizacije

6. troškovi vezani uz ugovor o leasingu kao što su marža davatelja leasinga, troškovi refinanciranja kamata, režijski troškovi i troškovi osiguranja

7. troškovi vlastitog rada

8. plaćanje u gotovini

9. troškovi nastali prije podnošenja zahtjeva za potporu, osim općih troškova, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine i

10. troškovi nastali aktivnostima iz članka 6. stavka 5. ovoga Pravilnika.

Članak 8.

(1) Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava.

(2) Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna EPFRR-a i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega EPFRR sudjeluje s 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela, a intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova.

(3) Broj projekata odobrenih pojedinom korisniku u programskom razdoblju nije ograničen.

(4) Isti korisnik može podnijeti više zahtjeva za potporu tijekom jednog natječaja.

(5) Isplata potpore bit će u maksimalno šest rata.

(6) Najniža vrijednost javne potpore po projektu može iznositi 150.000 eura u kunskoj protuvrijednosti prema tečaju iz članka 9. ovoga Pravilnika.

(7) Najviša vrijednost javne potpore po projektu može iznositi 15.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti prema tečaju iz članka 9. ovoga Pravilnika.

Članak 9.

Preračun tečaja eura u kune obavlja se prema mjesečnom tečaju eura utvrđenom od Europske komisije za mjesec u kojem je podnesen zahtjev za potporu te objavljenom na mrežnoj stranici Europske komisije http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/.

DIO DRUGI

POGLAVLJE I.

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI I KRITERIJI ODABIRA

Članak 10.

Zahtjev za potporu je prihvatljiv za sufinanciranje uz ispunjavanje sljedećih uvjeta:

1. Stanje vodnog tijela nije identificirano kao manje od dobroga stanja u relevantnom planu upravljanja vodnim područjem iz razloga vezanih uz količinu vode, uz izuzeće od ovoga uvjeta u slučaju kada se investicija opskrbljuje vodom iz postojeće akumulacije uz odobrenje nadležnih vlasti prije 31. listopada 2013. godine, pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

a) dotična akumulacija je identificirana u relevantnom planu upravljanja vodnim područjem i podliježe zahtjevima kontrole iz članka 11. stavka 3. točka e) Okvirne direktive o vodama (SL L 327, 22.12.2000.) (u daljnjem tekstu: Okvirna direktiva o vodama)

b) do 31. listopada 2013. godine na snazi je bila maksimalna količina ukupnog zahvaćanja iz akumulacije ili minimalni zahtjevi za protokom u vodnim tijelima na koja utječe akumulacija

c) maksimalna količina ili minimalni zahtjevi za protokom moraju biti u skladu s uvjetima iz članka 4. Okvirne direktive o vodama

d) planirana investicija ne smije rezultirati zahvaćanjima iznad maksimalne količine zahvaćanja na snazi 31. listopada 2013. godine niti smanjenjem protoka u pogođenim vodnim tijelima ispod minimalno potrebne razine na snazi 31. listopada 2013. godine.

2. Investicija mora biti vezana isključivo uz novu infrastrukturu za navodnjavanje, koja dovodi do povećanja neto navodnjavanog područja.

3. Mjerenje zahvaćenih količina vode mora biti uspostavljeno ili se mora uspostaviti kao dio investicije na razini ulaganja za koje se dodjeljuje potpora.

4. Analiza utjecaja na okoliš mora pokazati da ulaganje nema značajan negativni utjecaj na okoliš i/ili ekološku mrežu kao i ulaganje koje uz provedbu mjera ublažavanja nemaju značajan negativan utjecaj na okoliš i/ili ekološku mrežu.

5. Ulaganje mora biti u skladu sa zahtjevima Okvirne direktive o vodama što se potvrđuje vodopravnim uvjetima/potvrdom o suglasnosti projekta s ciljevima Okvirne direktive o vodama koje je izdalo nadležno tijelo.

6. U studiji izvodljivosti iz stavka 1. članka 13. ovoga Pravilnika koja se izrađuje za ekonomski vijek projekta od 30 godina korisnik mora dokazati:

a) da je projektu potrebno sufinanciranje:

– financijska neto sadašnja vrijednost projekta (FNPV) mora biti negativna

– financijska interna stopa povrata (FRR) mora biti niža od diskontne stope korištene za izračun diskontnog faktora (FDR)

b) da projekt ostvaruje korist za društvo:

– ekonomska interna stopa povrata u društveno-ekonomskoj analizi (ERR) mora biti veća od socijalne diskontne stope (SDR)

– omjer diskontiranih koristi i troškova (B/C) mora biti veći od jedan

c) da projekt ne ostvaruje neto prihod (neto prihod je manji ili jednak 0).

7. Za ulaganje u izgradnju sustava navodnjavanja minimalno 70% poljoprivrednih površina unutar obuhvata sustava navodnjavanja mora imati ugovorno definiran odnos jedinica područne (regionalne) samouprave i krajnjih korisnika.

8. Tlo za navodnjavanje na cjelokupnoj neto poljoprivrednoj površini obuhvaćenoj projektom mora biti pogodno za navodnjavanje, što se ocjenjuje sukladno pravilima struke.

9. Do kraja investicije u novu infrastrukturu navodnjavanja korisnik mora imati vodopravnu dozvolu za zahvaćanje voda za navodnjavanje koje je izdalo nadležno tijelo.

10. Trajanje projekta od sklapanja ugovora o financiranju do podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu može trajati najduže do 36 mjeseci.

Članak 11.

(1) Kriteriji odabira zahtjeva za potporu koji se primjenjuju na sve podnijete zahtjeve određeni su u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

(2) Ulaganje je prihvatljivo za dodjelu potpore, ako korisnik ima minimalan broj bodova sukladno Prilogu I. ovoga Pravilnika.

DIO TREĆI

POGLAVLJE I.

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU I ADMINISTRATIVNA KONTROLA ZAHTJEVA ZA POTPORU

Članak 12.

(1) Zahtjev za potporu se podnosi temeljem natječaja o provedbi mjere M04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.3. »Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju ili prilagodbu poljoprivrede i šumarstva«, tipa operacije 4.3.1. »Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja«, kojeg raspisuje Agencija za plaćanja.

(2) Natječaj iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se u »Narodnim novinama« i na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr) i Ministarstva poljoprivrede (www.mps.hr).

(3) Natječajem iz stavka 1. ovoga članka određuju se rokovi i uvjeti za podnošenje zahtjeva za potporu za dodjelu sredstava iz EPFRR-a, tipa operacije 4.3.1.

(4) Lista prihvatljivih troškova je lista troškova prihvatljivih za sufinanciranje unutar tipa operacije 4.3.1. a objavljuje se uz Natječaj.

(5) Nakon objave natječaja, korisnici dostavljaju zahtjev za potporu zajedno s propisanom dokumentacijom, u izvorniku neposredno ili preporučenom pošiljkom s povratnicom na adresu Agencije za plaćanja.

(6) Ako su zahtjev za potporu i dokumentacija iz stavka 4. ovoga članka upućeni poštom preporučeno ili predani ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga, vrijeme predaje pošti odnosno ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga (datum, sat, minuta, sekunda) smatra se vremenom podnošenja zahtjeva za potporu.

(7) Kad se zahtjev i dokumentacija iz stavka 5. ovoga članka predaju neposredno Agenciji za plaćanja, vremenom podnošenja zahtjeva smatra se vrijeme zaprimanja u Agenciji za plaćanja.

Članak 13.

(1) Studija izvodljivosti treba biti izrađena u skladu s uputama i pojašnjenjima iz »Vodiča za izradu studija izvodljivosti projekata navodnjavanja koji se planiraju financirati iz EPFRR-a za programsko razdoblje 2014-2020«. Takvu studiju izvodljivosti obvezno je priložiti uz zahtjev za potporu koju korisnici moraju dostaviti uz svu ostalu obveznu dokumentaciju propisanu natječajem.

(2) Prijave kod kojih studija izvodljivosti priložena u zahtjevu za potporu ne sadrži sve podatke propisane »Vodičem za izradu studija izvodljivosti projekata navodnjavanja koji se planiraju financirati iz EPFRR-a za programsko razdoblje 2014. – 2020.«, a koje su nužne za donošenje odluke o zadovoljenju kriterija iz stavka 6., članka 10, biti će odbijene.

(3) Ako će za donošenje odluke o zadovoljenju kriterija iz prethodnog stavka biti potrebni dodatni podaci, korisnik će dobiti zahtjev za obrazloženje i/ili ispravak sa specifikacijom podataka koje treba dostaviti. Korisnik je dužan dostaviti traženu dokumentaciju preporučenom pošiljkom s povratnicom ili neposredno u Agenciju za plaćanja u roku od 10 dana od dana zaprimanja zahtjeva za obrazloženje/ispravak. Zahtjevi za potporu za koje korisnik na zaprimljeni zahtjev za obrazloženje/ispravak ne dostavi tražene podatke u propisanom roku (ili ako ti podaci budu nepotpuni ili neodgovarajućeg sadržaja), biti će odbijeni.

(4) Podaci navedeni u studiji izvodljivosti podložni su provjerama nadležnih institucija i nakon isplate sredstava iz EPFRR-a i to u periodu od pet godina nakon konačne isplate potpore iz EPFRR-a.

Članak 14.

(1) Prilikom administrativne kontrole zahtjeva za potporu utvrđuje se pravovremenost, potpunost, udovoljavanje propisanim uvjetima i kriterijima, broj bodova sukladno kriterijima odabira te maksimalni iznos prihvatljivih troškova.

(2) Agencija za plaćanja će dodijeliti broj bodova sukladno kriterijima odabira iz Priloga I. ovoga Pravilnika i na temelju traženih iznosa potpore formirati rang listu.

(3) Za nepravovremene zahtjeve za potporu izdaje se Odluka o odbijanju.

(4) Za zahtjeve za potporu u kojima u sklopu propisane dokumentacije nije dostavljen obrazac zahtjeva za potporu Agencija za plaćanja će donijeti Odluku o odbijanju.

(5) Ako je zahtjev za potporu nepotpun ili ako je potrebno tražiti dodatna obrazloženja/ispravke vezane uz dostavljenu dokumentaciju, Agencija za plaćanja će korisniku izdati zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak. Korisnik je dužan dostaviti traženu dokumentaciju preporučenom pošiljkom s povratnicom ili neposredno u Agenciju za plaćanja u roku od 10 dana od dana zaprimanja zahtjeva za dopunu/obrazloženje/ispravak.

(6) Ako korisnik nije preuzeo zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak prilikom prve dostave, dostava preporučene pošiljke bit će ponovljena još jednom. Ako korisnik ne preuzme zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak niti nakon ponovljene dostave, zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak će se objaviti na oglasnoj ploči u sjedištu Agencije za plaćanja te će se dostava smatrati obavljenom istekom osmoga dana od dana stavljanja zahtjeva za dopunu/obrazloženje/ispravak na oglasnu ploču Agencije za plaćanja.

(7) Datumom podnošenja potpunog zahtjeva za potporu smatra se datum dostave tražene dokumentacije i/ili traženih podataka iz stavka 5. ovoga članka.

(8) Za nepravovremeno dopunjene zahtjeve za potporu Agencija za plaćanja će korisniku izdati Odluku o odbijanju.

(9) Potpuni i pravovremeno dopunjeni zahtjevi za potporu ulaze u daljnju obradu u skladu s procedurama Agencije za plaćanja.

POGLAVLJE II.

DONOŠENJE ODLUKA I POSTUPAK UGOVARANJA I ADMINISTRATIVNA KONTROLA POSTUPKA NABAVE

Članak 15.

(1) Nakon završene administrativne kontrole i provjere dostupnosti sredstava Agencija za plaćanja će donijeti:

(a) Odluku o prihvatljivosti za sve pozitivno ocijenjene zahtjeve za potporu za koje su sredstva dostatna kojom će definirati prihvatljive troškove te najviši iznos javne potpore i sklopiti ugovor o financiranju

(b) Odluku o odbijanju za sve negativno ocijenjene zahtjeve za potporu donijeti ili

(c) Odluku o odbijanju za sve zahtjeve za potporu koji su pozitivno ocijenjeni u administrativnoj kontroli ali sredstava nisu dostatna.

(2) Agencija za plaćanja donosi Odluku o odbijanju u slučaju:

(a) neispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom i Natječajem

(b) nepravovremeno podnesenih zahtjeva za potporu i nepravovremeno/nepotpuno/neodgovarajuće dopunjenih zahtjeva za potporu

(c) utvrđene nepravilnosti

(d) da zahtjev za potporu nije dostavljen uz ostalu prijavnu dokumentaciju

(e) da se utvrdi da su informacije dostavljene od strane korisnika lažne ili pogrešne

(f) sprječavanja pristupa i kontrole na terenu predstavnicima Agencije za plaćanja od strane korisnika sukladno članku 146. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 30/15).

(g) da se utvrdi da je ulaganje za koje je podnesen zahtjev za potporu za financiranje unutar EPFRR-a, financirano drugim sredstvima proračuna Europske unije.

(3) U slučaju kada se nakon zaprimanja svih zahtjeva za potporu i provjere ukupnog traženog iznosa potpore utvrdi da ima dovoljno raspoloživih sredstava za sve korisnike, Agencija za plaćanja će, nakon završetka administrativne kontrole svakog pojedinačnog zahtjeva za potporu donijeti odluke iz stavka 1., točke a) i b) ovoga članka.

(4) U slučaju kada se nakon zaprimanja svih zahtjeva za potporu i provjere ukupnog traženog iznosa potpore utvrdi da nema dovoljno raspoloživih sredstava za sve korisnike, Agencija za plaćanja će, nakon završetka administrativne kontrole svih zaprimljenih zahtjeva za potporu pripremiti Rang listu temeljem koje će donijeti odluke.

(5) U slučaju da dva ili više zahtjeva za potporu nakon rangiranja imaju isti broj bodova zahtjevi će se rangirati na temelju ranijeg vremena podnošenja zahtjeva za potporu na način da prioritet ide sljedećim redoslijedom:

a) zahtjevi za potporu zaprimljeni potpuni (za koje nije bilo potrebe za izdavanjem zahtjeva za dopunu) do roka za podnošenje zahtjeva za potporu propisanoga Natječajem

b) zahtjevi za potporu zaprimljeni nepotpuni (za koje je Agencija izdala zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak).

(6) Vremenom podnošenja potpunog zahtjeva za potporu za zahtjeve sukladno stavku 5. točki a) smatra se trenutak slanja (datum, sat, minuta, sekunda) potpunog zahtjeva za potporu u slučaju slanja preporučenom pošiljkom ili trenutak zaprimanja (datum, sat, minuta, sekunda) u Agenciji za plaćanja ukoliko se dostavlja neposredno.

(7) Vremenskim rokom potrebnim za podnošenje potpunog zahtjeva za potporu za zahtjeve sukladno stavku 5. točki b) smatra se vrijeme proteklo od dana zaprimanja zahtjeva za dopunu od strane korisnika do trenutka podnošenja dopune/obrazloženja/ispravka (datum, sat, minuta, sekunda).

(8) Ako zahtjevi iz stavka 5. točke b) ovoga članka imaju jednaki broj bodova i jednako vrijeme podnošenja dopune prednost imaju zahtjevi za potporu s ranijim vremenom podnošenja zahtjeva za potporu na Natječaj (datum, sat, minuta, sekunda).

(9) Ako dva ili više zahtjeva za potporu imaju jednaki broj bodova i jednako vrijeme podnošenja dopune/obrazloženje/ispravka odnosno zahtjeva za potporu provest će se postupak izvlačenja slučajnim odabirom, u prisutnosti javnog bilježnika.

Članak 16.

(1) Nakon donošenja Odluke o prihvatljivosti Agencija za plaćanja će s korisnikom sklopiti ugovor o financiranju kojim se uređuju međusobna prava i obveze.

(2) Ugovorom o financiranju se uređuju:

a) najviši iznos javne potpore u operaciji 4.3.1. i

b) prihvatljivi troškovi.

(3) Korisnik je obvezan vratiti dva potpisana primjeraka ugovora iz stavka 1. ovoga članka u roku od 30 dana od dana zaprimanja ugovora o financiranju u Agenciju za plaćanja.

(4) Ukoliko korisnik ne postupi u skladu sa stavkom 2. ovoga članka smatrat će se da je odustao od ulaganja te će se korisniku izdati Odluka o poništenju ugovora o financiranju.

(5) Korisnik je obvezan obavijestiti Agenciju za plaćanja o manjim izmjenama ugovora o financiranju iz stavka 1. ovoga članka odmah nakon što su iste nastale, a koje su definirane člankom 20. ovoga Pravilnika.

(6) Manje izmjene ugovora o financiranju su izmjene podataka koje Agencija za plaćanja vodi o korisniku u Evidenciji korisnika.

(7) Manje izmjene iz stavka 5. ovoga članka ne zahtijevaju izradu aneksa ugovora o financiranju.

(8) Agencija za plaćanja je ovlaštena u bilo kojem trenutku, ako za istim postoji potreba, izraditi aneks ugovora o financiranju koji se odnosi na administrativne pogreške učinjene omaškom prilikom izrade ugovora o financiranju i /ili bilo kojeg akta Agencije za plaćanja koji je u izravnoj i/ili neizravnoj vezi s ugovorom o financiranju.

(9) U slučaju potrebe za aneksom ugovora o financiranju, a koja nije obuhvaćena stavkom 5. ovoga članka ugovorne strane se obvezuju pisanim putem obavijestiti suprotnu stranu o potrebi izmjene ugovora o financiranju odnosno sklapanja aneksa ugovora o financiranju.

(10) Agencija za plaćanja ne snosi odgovornost, neposrednu ili posrednu, za štete proizašle iz bilo koje aktivnosti korisnika u provedbi ugovorenog ulaganja.

(11) Obveze korisnika s kojim je Agencija za plaćanja sklopila ugovor o financiranju su:

a) čuvati dokumentaciju koja se odnosi na dodjelu sredstava iz EPFRR-a pet godina od datuma konačne isplate potpore

b) informirati javnost o potpori sukladno EU zakonodavstvu

c) dokumentacija koja se odnosi na plaćanje odobrenog projekta mora biti datirana nakon datuma podnošenja zahtjeva za potporu, osim računa za opće troškove

d) u svakom trenutku osigurati nesmetani pristup i kontrolu na terenu koja se odnosi na potporu te da će dati na uvid svu dokumentaciju vezanu za sufinancirane izdatke djelatnicima Agencije za plaćanja, Ministarstva, Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske unije (u daljnjem tekstu: ARPA), Europske komisije, Europskog revizorskog suda i Europskog ureda za borbu protiv prijevara (u daljnjem tekstu: OLAF)

e) zabrana poduzimanja radnji koje bi mogle dovesti do dvostrukog financiranja istog ulaganja iz proračuna EU

f) osigurati dokaze o provedbi aktivnosti

g) osigurati da svi podaci i informacije dostavljeni Agenciji za plaćanja budu točni

h) dostaviti Agenciji za plaćanja sve potrebne podatke koje Agencija za plaćanja zatraži

i) Korisnik je obvezan poduzeti sve mjere u svrhu izbjegavanja sukoba interesa pri korištenju sredstava potpore iz ugovora o financiranju i bez odgode će obavijestiti Agenciju za plaćanja financijskih sredstava o svim situacijama koje predstavljaju ili bi mogle dovesti do takvog sukoba te izvještavati Agenciju za plaćanja u pisanom obliku o bilo kojoj situaciji postojanja vlasničke povezanosti između njega s jedne strane i ponuditelja s druge strane i postojanje odnosa između korisnika i ponuditelja u kojem postoji izravna ili neizravna kontrola nad poslovanjem u razdoblju od dana stupanja na snagu ugovora o financiranju i tijekom sljedećih pet (5) godina od datuma konačne isplate potpore

j) zabrana prekoračenja najvećeg dozvoljenog iznosa javne potpore, ako su troškovi financirani iz nacionalnog proračuna

k) vođenje građevinske knjige i sličnih dokumenata koji dokazuju količinu i vrstu ugrađenih materijala i opreme te izvršenih radova

l) stavljanje ulaganja u uporabu ili spremnost za uporabu prije konačne isplate i

m) osigurati posjet ulaganju od strane predstavnika Agencije za plaćanja.

(12) Kraj ulaganja je dan podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.

(13) Za provedbu stavka 10. točke b) ovoga članka korisnik će provesti obvezu informiranja o potpori sukladno Prilogu II. ovoga Pravilnika.

Članak 17.

(1) U slučaju kad provodi postupak »bagatelne nabave«, za sve nabave procijenjene vrijednosti 35.000,00 kuna bez PDV-a i više, a manje od 200.000,00 kuna bez PDV-a za nabavu roba i usluga, odnosno 500.000,00 kuna bez PDV-a za radove, korisnik je obvezan prikupiti ponude za prihvatljive troškove putem poziva za prikupljanje ponuda koji će se objaviti na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja

(2) Odredbe stavka 1. i stavaka 3. do 9. ovoga članka se ne primjenjuju na opće troškove i bagatelnu nabavu vrijednosti manje od 35.000,00 kn bez PDV-a.

(3) Korisnici mogu započeti postupak objave poziva za prikupljanje ponuda danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(4) Postupak objave poziva za prikupljanje ponuda provodi se sukladno uputi za objavu poziva za prikupljanje ponuda koja se objavljuje na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja prije objave Natječaja.

(5) Korisnik u pozivu za prikupljanje ponuda definira rok za dostavu ponuda, koji iznosi najmanje 14 dana od dana objave poziva za prikupljanje ponuda.

(6) Korisnik je obvezan izvršiti odabir ponude sukladno kriterijima odabira ponude koje je obvezan navesti u pozivu za prikupljanje ponuda.

(7) Kriterij odabira ponuda može biti najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda (ENP).

(8) Kriteriji za odabir ponuda ne smiju biti diskriminirajući i ne smiju narušavati slobodu tržišnog natjecanja.

(9) Kada se odabire ekonomski najpovoljnija ponuda korisnik, ekonomsku prednost pojedine ponude mjeri i uspoređuje s kriterijima odabira vezanim uz predmet nabave koji služe za identificiranje najpovoljnije ponude. Pri korištenju kriterija ENP-a korisnik može osim cijene uzeti u obzir i druge kriterije poput kvalitete, roka isporuke, ili usluga nakon prodaje. Svakom odabranom kriteriju korisnik pridaje relativni značaj koji odražava njegovu relativnu važnost u odnosu na druge kriterije. Svrha kriterija ENP-a jest odabrati ponudu koja nudi najveću vrijednost za uloženi novac.

(10) Nakon isteka roka za dostavu ponude i nakon donošenja Odluke o prihvatljivosti zahtjeva za potporu, a najkasnije u roku od 12 mjeseci od dana donošenja Odluke o prihvatljivosti zahtjeva za potporu, korisnik dostavlja Agenciji za plaćanja odabrane ponude, uključujući i ponude za opće troškove i bagatelnu nabavu vrijednosti manje od 35.000,00 kn bez PDV-a, te Sažetak izbora ponude čiji minimalni sadržaj će biti propisan u uputi za objavu poziva za prikupljanje ponuda.

(11) Odabrane ponude, uključujući i ponude za opće troškove i bagatelnu nabavu vrijednosti manje od 35.000,00 kn bez PDV-a i ostalu prateću dokumentaciju korisnik dostavlja u elektronskom obliku na CD-u/DVD-u.

(12) Način predaje dokumentacije na elektronskom mediju propisuje se natječajem.

(13) Odabrane ponude moraju biti izdane nakon datuma objave poziva za prikupljanje ponuda i moraju biti važeće na dan zaprimanja u Agenciju, osim ponuda za opće troškove.

(14) Ponude inozemnih ponuditelja izražavaju se u domicilnim valutama ili euru, a ponude tuzemnih ponuditelja isključivo u kunama.

(15) Agencija za plaćanja može umanjiti iznos potpore ako utvrdi da su cijene za robu, radove ili usluge u odabranim ponudama veće od referentnih cijena istih ili sličnih roba, radova i usluga.

(16) Agencija za plaćanja može umanjiti iznos potpore za pojedini trošak i/ili zatražiti ponavljanje postupka prikupljanja ponuda ako utvrdi da kriteriji odabira ponuda nisu u skladu sa stavkom 8. ovoga članka ili ako odabir ponuda nije izvršen sukladno kriterijima odabira ponuda navedenim u pozivu za prikupljanje ponuda.

(17) Svaki pojedinačni trošak iz stavka 1. ovoga članka mora se nalaziti na Listi prihvatljivih troškova kako bi bio predmet sufinanciranja iz EPFRR-a.

(18) Stavke u dostavljenim ponudama moraju sadržavati točan naziv tip/model, kataloški broj proizvoda iz proizvođačkog cjenika (ukoliko postoji), naziv proizvođača te iskazane po jedinici mjere, količini, jediničnoj cijeni i ukupnoj cijeni stavke te ukupnoj cijeni ponude. PDV mora biti posebno iskazan. Ako se kao posebna stavka u ponudama iskazuju usluge kao što su prijevoz, montaža i obuka, moraju se iskazati jediničnom cijenom po jedinici mjere i ukupnom cijenom usluge. Agencija za plaćanje može zatražiti od ponuditelja detaljnije informacije ili obrazloženja o stavkama iz ponude, a korisnik je dužan osigurati da ponuditelj dostavi tražene informacije ili obrazloženja.

(19) Tijekom administrativne kontrole Agencija za plaćanja može zatražiti dokaz o vlasničkoj strukturi ponuditelja. Na zahtjev Agencije za plaćanja korisnik je dužan dostaviti traženi dokument, ne stariji od 6 mjeseci na dan dostave traženog dokumenta.

(20) Ako je ponuditelj roba, radova i usluga iz inozemstva, ponude i dokazi o vlasništvu (ako budu zatraženi) moraju biti na hrvatskom jeziku. Ako je korisnik prikupio ponude i dokaze o vlasništvu na jeziku koji nije hrvatski, korisnik mora priložiti i ovjereni prijevod sudskog tumača navedenih dokumenata.

(21) Tijekom administrativne kontrole Agencija za plaćanja može zatražiti dokaze o vlasničkoj i/ili upravljačkoj strukturi korisnika i poduzetnika koji su u partnerskom i/ili povezanom odnosu s korisnikom, kao i poslovne knjige koje je takav poduzetnik dužan voditi prema važećim zakonskim propisima o računovodstvu. Na zahtjev Agencije za plaćanja korisnik je dužan dostaviti traženi dokument.

(22) Korisnik je obvezan odredbe ovoga članka primijeniti i na zahtjeve za promjenu kojima se traži promjena ponuditelja, u suprotnom će zahtjev za promjenu ponuditelja biti odbijen.

(23) Agencija za plaćanja nije nadležna za odabir ponuda te eventualne sporove između korisnika i ponuditelja.

(24) Ukoliko je potrebno tražiti dodatna obrazloženja vezano uz dostavljenu dokumentaciju koju korisnik dostavlja temeljem ovoga članka, Agencija za plaćanja će korisniku dostaviti zahtjev za obrazloženje/ispravak.

(25) Ukoliko korisnik nije preuzeo zahtjev za obrazloženje/ispravak prilikom prve dostave, dostava preporučene pošiljke bit će ponovljena još jednom. Ukoliko korisnik ne preuzme zahtjev za obrazloženje/ispravak niti nakon ponovljene dostave, zahtjev se objavljuje na oglasnoj ploči u sjedištu Agencije za plaćanja te se dostava smatra obavljenom istekom osmoga dana od dana stavljanja zahtjeva na oglasnu ploču.

(26) Korisnik je dužan u roku od 10 dana od dana zaprimanja zahtjeva za obrazloženje/ispravak dostaviti traženo obrazloženje/ispravak.

(27) U svrhu ispunjenja obveza iz ovoga članka vezano za objavu poziva za prikupljanje ponuda, korisnici moraju biti upisani u Evidenciju korisnika kako bi Agencija za plaćanja korisniku dodijelila korisničko ime i zaporku kojima se prijavljuje u AGRONET sustav.

Članak 18.

(1) Postupak javne nabave za nabavu roba, radova ili usluga provodi se prema propisima koji uređuju postupak javne nabave.

(2) Agencija za plaćanja vrši administrativnu kontrolu provedbe postupka javne nabave.

(3) Administrativna kontrola provedbe postupka javne nabave provodi se u svim fazama projekta korisnika:

1. prije pokretanja postupka javne nabave

2. nakon dovršetka postupka javne nabave

3. tijekom odobrenja zahtjeva za isplatu.

(4) Nakon donošenja Odluke o prihvatljivosti zahtjeva za potporu i sklapanja ugovora o financiranju, a prije pokretanja postupka javne nabave, korisnik dostavlja Agenciji za plaćanja dokumentaciju za nadmetanje s prilozima te popratnom dokumentacijom.

(5) Ako je dostavljena dokumentacija iz stavka 4. ovoga članka nepotpuna/nejasna/netočna, Agencija za plaćanja će izdati Pismo preporuke koje za korisnika nije obvezujuće.

(6) Po dovršetku postupka javne nabave, a najkasnije u roku od 12 mjeseci od sklapanja ugovora o financiranju korisnik dostavlja Agenciji za plaćanja dokumentaciju iz provedenog postupka javne nabave.

(7) U slučaju da korisnik ne postupi sukladno stavku 6. ovoga članka, Agencija za plaćanja raskinuti će ugovor o financiranju.

(8) Korisnik je u obvezi dostaviti i dokumentaciju iz provedenog postupka javne nabave za opće troškove.

(9) Zajedno sa zahtjevom za isplatu korisnik dostavlja dokumentaciju vezano uz postupak javne nabave i izvršenje ugovora.

(10) Dokumentaciju koja se odnosi na postupak javne nabave/provedbu ugovora korisnik dostavlja u elektronskom obliku na CD-u/DVD-u.

(11) Popis dokumentacije iz stavaka 4., 6. i 9. ovoga članka te način predaje dokumentacije na elektronskom mediju propisuje se natječajem.

(12) Ukoliko je potrebno tražiti dodatna obrazloženja, ispravak ili dopunu vezano uz dostavljenu dokumentaciju navedenu u stavku 6. i 9. ovoga članka Agencija za plaćanja će korisniku dostaviti zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak.

(13) Ukoliko korisnik nije preuzeo zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak prilikom prve dostave, dostava preporučene pošiljke bit će ponovljena još jednom. Ukoliko korisnik ne preuzme zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak niti nakon ponovljene dostave, zahtjev se objavljuje na oglasnoj ploči u sjedištu Agencije za plaćanja te se dostava smatra obavljenom istekom osmoga dana od dana stavljanja zahtjeva na oglasnu ploču.

(14) Korisnik je dužan u roku od 10 dana od dana zaprimanja zahtjeva za dopunu/obrazloženje/ispravak dostaviti dopunu/obrazloženje/ispravak.

(15) U slučaju da dokumentacija iz postupka javne nabave nije prihvatljiva, Agencija za plaćanja donosi odluku o odbijanju zahtjeva za potporu čime se prethodno donesena odluka o prihvatljivosti zahtjeva za potporu stavlja izvan snage i ujedno se raskida ugovor o financiranju.

(16) Ako dokumentacija vezana uz postupak javne nabave i izvršenja ugovora koja se dostavlja sa zahtjevom za isplatu nije prihvatljiva, Agencija za plaćanja donosi odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu i ujedno se raskida ugovor o financiranju.

(17) U slučaju sklapanja izmjena ili dodatka ugovora o javnoj nabavi, korisnik je u obvezi poštovati propise kojima se uređuje postupak javne nabave. Iznos dodatka ugovora ne smije prelaziti iznos ugovora o financiranju. Iznosi koji prelaze iznos ugovora o financiranju smatrat će se neprihvatljivim troškom.

(18) Administrativna kontrola postupka javne nabave koju temeljem ovoga Pravilnika provodi Agencija za plaćanja ne može se smatrati kontrolnim mehanizmima u smislu posebnih propisa koji uređuju postupak javne nabave.

(19) U slučaju nepoštivanja posebnih propisa koji uređuju postupak javne nabave, Agencija za plaćanja može primijeniti financijske ispravke.

(20) Popis grešaka u postupcima javne nabave s primjenjivim stopama financijskih ispravaka čini Prilog III. ovoga Pravilnika. U prilogu je popis mogućih slučajeva koji nije konačan.

(21) Kada se u jednom postupku javne nabave utvrdi više pogrešaka, stope ispravka se ne zbrajaju i primjenjuje se greška za koju je određena najveća stopa ispravka.

(22) Neovisno o greškama za koje se primjenjuje financijski ispravak, Agencija za plaćanja zadržava pravo odbijanja zahtjeva za potporu ukoliko se utvrde ostale greške u provedbi postupka javne nabave koje nisu navedene u Prilogu III. ovoga Pravilnika.

Članak 19.

(1) Nakon administrativne kontrole postupka nabave i odabranih ponuda, ako su ispunjeni uvjeti i kriteriji propisani ovim Pravilnikom i Natječajem, Agencija za plaćanja korisniku dostavlja obavijest o provedenom postupku nabave te u istoj navodi, ako je primjenjivo, neprihvatljive troškove.

(2) Nakon administrativne kontrole postupka nabave i odabranih ponuda Agencija za plaćanja donosi Odluku o odbijanju u slučaju:

a) neispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom i Natječajem

b) nepravovremenosti i/ili nepotpunosti odgovora na zahtjev za obrazloženje/ispravak

c) da se utvrdi da vrijednost dijela započetog projekta/operacije iznosi više od 10% ukupnog iznosa projekta/operacije

d) sprječavanja kontrole na terenu predstavnicima Agencije za plaćanja od strane korisnika

e) utvrđene nepravilnosti

f) da se utvrdi da je ulaganje za koje je podnesen zahtjev za potporu za financiranje unutar EPFRR-a, financirano drugim sredstvima proračuna EU

g) da se utvrdi da su informacije dostavljene od strane korisnika ili ponuditelja lažne ili pogrešne

h) da se utvrdi da dokumentacija iz postupka prikupljanja ponuda nije dostavljena Agenciji za plaćanja ili nije odgovarajuća

i) da su cijene u dostavljenim ponudama namjerno uvećane i/ili

j) da se, uvažavajući odredbe Zakona o javnoj nabavi i ovoga Pravilnika, utvrdi da dokumentacija iz provedenog postupka javne nabave nije dostavljena Agenciji za plaćanja i/ili nije prihvatljiva.

(3) Ukoliko je korisnik proveo više postupaka javne nabave unutar jednog zahtjeva za potporu, a Agencija za plaćanja utvrdi da dokumentacija iz jednog od provedenih postupka javne nabave nije dostavljena Agenciji za plaćanja i/ili nije prihvatljiva za odobrenje, uvažavajući odredbe ovoga Pravilnika kao i odredbe posebnih propisa koji uređuju postupak javne nabave, korisniku se dostavlja obavijest iz stavka 1. ovoga članka ili odluka o odbijanju uzimajući u obzir odobrenu odnosno neodobrenu dokumentaciju iz provedenog postupka javne nabave.

POGLAVLJE III.

PRIJAVA PROMJENA PODATAKA O KORISNIKU, PROMJENA ZAHTJEVA ZA POTPORU I ODUSTAJANJE

Članak 20.

(1) Promjene podataka o korisniku podrazumijevaju promjene podataka koji se vode u Evidenciji korisnika.

(2) Promjene iz stavka 1. ovoga članka korisnik podnosi putem AGRONET-a sukladno uputi za upis u Evidenciju korisnika kojeg korisnik može preuzeti sa službene mrežne stranice Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

(3) Korisnik mora obavijestiti Agenciju za plaćanja o promjenama navedenim u stavku 1. ovoga članka nakon pojave događaja koji ih je izazvao.

(4) Po odobrenju/odbijanju zahtjeva za promjenu podataka u Evidenciji korisnika, Agencija za plaćanja će korisniku poslati putem elektronske pošte obavijest da su promjene izvršene/nisu izvršene.

Članak 21.

(1) U slučaju da korisnik želi odustati od dodjele sredstava iz EPFRR-a dužan je poslati zahtjev za odustajanje.

(2) Ukoliko korisnik podnese zahtjev za odustajanje tijekom administrativne kontrole zahtjeva za potporu odnosno prije donošenja odluke o prihvatljivosti, Agencija za plaćanja će prekinuti sve aktivnosti nad zahtjevom za potporu te će korisniku izdati potvrdu o odustajanju.

(3) Ukoliko korisnik podnese zahtjev za odustajanje nakon donošenja odluke o prihvatljivosti i sklapanja ugovora o financiranju a prije podnošenja zahtjeva za isplatu predujma/prvog zahtjeva za isplatu, Agencija za plaćanja će korisniku izdati odluku o poništenju te raskinuti ugovor o financiranju.

(4) U slučaju da je Agencija za plaćanja donijela korisniku odluku o prihvatljivosti, a korisnik nije propisanom roku vratio potpisani ugovor o financiranju, Agencija za plaćanja će donijeti odluku o poništenju.

(5) Ukoliko je korisniku izdana odluka o prihvatljivosti i sklopljen ugovor o financiranju, a nakon toga mu izdana odluka o odbijanju nakon provedbe procesa nabave, Agencija za plaćanja će izdati odluku o poništenju i izjavu o raskidu ugovora.

(6) Agencija za plaćanja će izdati odluku o poništenju u sljedećim slučajevima:

a) kada korisnik prekrši odredbe ovoga Pravilnika ili natječaja i/ili

b) ako korisnik ne dostavi zahtjev za isplatu/zahtjev za isplatu predujma u za to predviđenom roku.

POGLAVLJE IV.

ZAHTJEV ZA ISPLATU, POSTUPAK OBRADE I DONOŠENJE ODLUKE

Članak 22.

(1) Potpora se korisniku isplaćuje temeljem zahtjeva za isplatu i/ili zahtjeva za isplatu predujma.

(2) Korisnik može podnijeti zahtjev za isplatu jednokratno ili u najviše 6 rata. Maksimalni iznos prve rate iznosi do 50 posto odobrenih sredstava javne potpore.

(3) Korisnik može putem zahtjeva za isplatu predujma tražiti predujam za ulaganje i to do 50 posto odobrenih sredstava javne potpore. Ako nema mogućnosti plaćanja predujma, isplata se može vršiti u ratama. Plaćanje predujma ne isključuje plaćanje u ratama, a maksimalan broj isplata u ratama kod plaćanja predujma iznosi maksimalno pet rata.

(4) Zahtjev za isplatu/zahtjev za isplatu predujma korisnik može podnijeti nakon što zaprimi Obavijest od Agencije za plaćanja.

(5) Uvjet za isplatu predujma jest dostava bankarske garancije ili istovjetne vrste jamstva plative »na prvi poziv« i »bez prigovora« ili zadužnice u stopostotnoj vrijednosti iznosa predujma. Bankarska garancija ili zadužnica mora vrijediti od trenutka podnošenja zahtjeva za isplatu predujma do isteka šest mjeseci nakon krajnjeg roka za podnošenje zahtjeva za isplatu.

(6) Isplaćeni predujam iz stavka 3. ovoga članka opravdava se plaćenim računima za ulaganja za koja je sklopljen ugovor o financiranju pri podnošenju zahtjeva za isplatu.

(7) Garancija/zadužnica iz stavka 5. ovoga članka vraća se korisniku sukladno stavku 6. ovoga članka temeljem Odluke o jamstvu ako korisnik dokaže izvršenje ulaganja iz ugovora o financiranju.

(8) Garancija/zadužnica iz stavka 5. ovoga članka aktivira se temeljem odluke o jamstvu radi povrata sredstava isplaćenog predujma u slučaju neispunjavanja uvjeta iz stavka 6. ovoga članka.

(9) Korisnik je dužan dostaviti izvještaj o napretku svakih šest mjeseci, počevši od dana sklapanja ugovora o financiranju, poštom, na adresu Agencije za plaćanja.

(10) Korisnik prije podnošenja zahtjeva za isplatu mora imati podmirene/regulirane financijske obveze prema državnom proračunu.

(11) Korisnik je dužan nakon završenog projekta, neposredno ili preporučenom pošiljkom s povratnicom dostaviti zahtjev za isplatu na adresu Agencije za plaćanja.

(12) Prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu/zahtjeva za isplatu predujma korisnici su obavezno dostaviti svu dokumentaciju propisanu natječajem koji će biti obavljen na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

(13) Uz zahtjev za isplatu korisnik osim dokumentacije navedene u stavku 12. ovoga članka obvezan je dostaviti u elektroničkom obliku na prijenosnom mediju (CD-u/DVD-u) dokumentaciju propisanu natječajem, a vezano uz postupak javne nabave i izvršenje ugovora.

(14) Vremenom podnošenja zahtjeva za isplatu/zahtjeva za isplatu predujma smatra se vrijeme slanja dokumentacije u slučaju slanja preporučenom pošiljkom s povratnicom odnosno vrijeme zaprimanja u Agenciju za plaćanja ako se dostavlja neposredno.

Članak 23.

(1) Zahtjev za isplatu treba sadržavati sve plaćene račune sukladno Listi prihvatljivih troškova, a svi priloženi računi moraju biti plaćeni u cijelosti.

(2) Korisniku se ne može isplatiti potpora u ukupnom iznosu višem od iznosa navedenoga u ugovoru o financiranju. U slučaju isplate u ratama zbroj zatražene potpore iz svih rata ne može biti viši od iznosa navedenoga u ugovoru o financiranju.

(3) Ako korisnik u zahtjevu za isplatu navede iznos koji je viši od prihvatljivog iznosa potpore Agencija za plaćanja može umanjiti iznos za isplatu sukladno članku 63. Provedbene Uredbe Komisije (EU br.809/2014) оd 17. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava, mjera ruralnog razvoja i višestruke sukladnosti.

(4) Zahtjev za isplatu ne može sadržavati samo račune kojima se pravda predujam.

(5) Za nepotpun zahtjev za isplatu Agencija za plaćanja će izdati zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak kojim će od korisnika tražiti dostavljanje dokumentacije koja nedostaje. Korisnik je dužan dostaviti traženu dokumentaciju preporučenom pošiljkom ili osobno u Agenciju za plaćanja u roku od 10 radnih dana od dana zaprimanja zahtjeva za dopunu/obrazloženje/ispravak. Ako tražena dokumentacija ne bude poslana u zadanom roku smatrat će se da je korisnik odustao od dijela iznosa potpore za koji dokumentacija nije dostavljena.

(6) Danom zaprimanja zahtjeva za dopunu/obrazloženje/ispravak smatra se datum kada korisnik zaprimi preporučenu pošiljku.

(7) Ako korisnik nije preuzeo zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak prilikom prve dostave, dostava preporučene pošiljke bit će ponovljena još jednom. Ako korisnik ne preuzme zahtjev za dopunu niti nakon ponovljene dostave, zahtjev za dopunu će se objaviti na oglasnoj ploči u sjedištu Agencije za plaćanja te će se dostava smatrati obavljenom istekom osmoga dana od dana stavljanja zahtjeva za dopunu na oglasnu ploču.

(8) Za plaćanja izvršena u stranoj valuti u svrhu odobrenja zahtjeva za isplatu obračunat će se:

a) protuvrijednost u kunama po tečaju Europske komisije ECB u mjesecu zaprimanja zahtjeva za isplatu iskazanom na šest decimala (navedeni tečaj objavljen je na mrežnoj stranici http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/),

b) u slučaju da je korisnik kupio strana sredstva plaćanja po nižem tečaju od ECB u mjesecu zaprimanja zahtjeva za isplatu iskazanom na šest decimala, obračun potpore temeljit će se na ostvarenom tečaju.

(9) Ako korisnik ne dostavi prvi zahtjev za isplatu u propisanom roku, izdat će se izjava o poništenju obveze.

(10) Ako korisnik dostavi zahtjev za isplatu nakon propisanog roka, Agencija za plaćanja će izdati odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu.

(11) Ako se tijekom obrade zahtjeva za isplatu utvrdi ukupna nepravilnost, uzimajući u obzir i nepravilnosti utvrđene u prethodnim zahtjevima za isplatu u slučaju isplate u ratama, a koja ne prelazi iznos od 50% ukupne vrijednosti odobrenih sredstava javne potpore, Agencija za plaćanja će odbiti iznos nepravilnog izdatka od zahtjeva za isplatu i izdati odluku o isplati u kojoj će ukupan iznos biti umanjen za iznos nepravilnog izdatka.

(12) Dio administrativne kontrole može biti i posjeta ulaganju prije isplate koju će provoditi djelatnici Agencije za plaćanja.

Članak 24.

(1) Nakon provjere zahtjeva za isplatu/zahtjeva za isplatu predujma s pripadajućom dokumentacijom, Agencija za plaćanja će donijeti:

a) Odluku o isplati predujma

b) Odluku o jamstvu

c) Odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu predujma

d) Odluku o isplati

e) Izmjenu odluke o isplati ili

f) Odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu.

(2) Odluka o odbijanju zahtjeva za isplatu predujma izdaje se zbog nedostavljanja valjane bankarske garancije/zadužnice.

(3) Odluka o odbijanju zahtjeva za isplatu izdaje se zbog:

a) neispunjavanja uvjeta propisanih ovim Pravilnikom, odnosno natječajem

b) neprihvatljivosti ulaganja i/ili svih troškova utvrđenih u Listi prihvatljivih troškova

c) dostavljanja zahtjeva za isplatu nakon roka propisanog ugovorom o financiranju

d) utvrđene nepravilnosti tijekom obrade zahtjeva za isplatu, uzimajući u obzir i nepravilnosti utvrđene u prethodnim zahtjevima za isplatu u slučaju isplate u ratama, a koja prelazi iznos od 50% ukupne vrijednosti odobrenih sredstava javne potpore

e) onemogućavanja obavljanja posjeta ulaganju/kontrole na terenu

f) ne stavljanja ulaganja u funkciju/uporabu ili spremnost za uporabu

g) korištenja ulaganja na način koji nije u skladu s njegovom namjenom

h) utvrđenih razlika između dokumenata priloženih uz zahtjev za isplatu i dokumenata zatečenih u kontroli na terenu

i) nedostavljanja dokumentacije navedene u članku 23. stavku 5. ovoga Pravilnika u roku propisanom ovim Pravilnikom ako se dopuna/obrazloženje/ispravak odnosi na cjelokupno ulaganje

j) nedostavljanja i/ili neprihvatljive dokumentacije vezane uz provedbu ugovora o javnoj nabavi

k) utvrđene nepravilnosti kod koje je utvrđena i sumnja na prijevaru, a sredstva potpore nisu isplaćena korisniku. Provedbeno tijelo će zbog sumnje na prijevaru izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske (DORH) kako bi se pokrenuo postupak pred nadležnim sudom i/ili

l) neprihvatljivosti dokumentacije vezane uz postupak javne nabave i izvršenja ugovora koja se dostavlja sa zahtjevom za isplatu.

(4) U slučaju donošenja Odluke o odbijanju zahtjeva za isplatu kad se radi se o isplati potpore u ratama korisniku će biti omogućeno podnošenje zahtjeva za isplatu preostalih rata ako su ostali uvjeti propisanih ovim Pravilnikom, odnosno Natječajem zadovoljeni.

(5) U slučaju promjene Odluke o isplati, korisniku će biti izdana Izmjena Odluke o isplati.

POGLAVLJE V.

KONTROLA NA TERENU

Članak 25.

(1) Kontrolu na terenu provode djelatnici Agencije za plaćanja (u daljnjem tekstu: kontrolori).

(2) Kontrolori provode kontrolu izvršenih usluga, radova i nabavljene opreme kod isplate u ratama dok kod konačne isplate kontroliraju i upotrebu ulaganja prema odobrenoj namjeni.

(3) Kontrolori provode kontrolu prije isplate i tijekom petogodišnjeg razdoblja nakon izvršene konačne isplate (ex post kontrola).

(4) Osim redovnih kontrola, kontrole na terenu mogu se provoditi u bilo kojem trenutku unutar razdoblja iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Kontrolu na terenu moguće je provesti i prije donošenja Odluke o prihvatljivosti ukoliko je to potrebno.

(6) Osim djelatnika iz stavka 1. ovoga članka kontrolu ulaganja mogu obavljati i djelatnici Službe za unutarnju reviziju Agencije za plaćanja, djelatnici upravljačkog tijela, ARPA-e, revizori Europske komisije, Europski revizorski sud, predstavnici OLAF-a te druge institucije koje za to imaju ovlasti po posebnim propisima.

Članak 26.

(1) Pri obavljanju kontrole na terenu kontrolori su ovlašteni:

1. pregledati predmetno ulaganje te poslovnu dokumentaciju korisnika

2. izvršiti uvid u dokumente korisnika koji se odnose na stjecanje prava na potporu

3. provjeravati računovodstvene podatke iz poslovnih knjiga korisnika

4. provjeravati evidencije vezane uz ulaganje i poslovanje korisnika

5. provjeravati dokumente (račune, potvrde o plaćanju, bankovna izvješća korisnika i s njim povezanih osoba, podatke o korištenom materijalu i dr.)

6. provjeravati vjerodostojnost dokumenata poslanih uz zahtjev za isplatu

7. provjeravati uporabu ili spremnost ulaganja za uporabu

8. provjeravati rješenja, dozvole, ugovore, potvrde drugih tijela koja prate rad korisnika

9. provjeravati sve podatke koji se odnose na kvantitetu i kvalitetu roba i usluga

10. provjeravati tehničku dokumentaciju vezanu za ulaganje (građevinski dnevnik, građevinska knjiga, glavni projekt i dr.)

11. izvještavati nadležna tijela i tražiti provođenje određenog postupka ako sama nije ovlaštena izravno postupiti i

12. prikupljati podatke i obavijesti od odgovornih osoba, svjedoka, vještaka i drugih osoba kad je to potrebno za obavljanje kontrole.

(2) Kontrolori su ovlašteni izvršiti kontrolu kod pravnih i fizičkih osoba te osoba koje su povezane s korisnikom u vezi predmetnog ulaganja.

(3) Pravne i fizičke osobe iz stavka 2. ovoga članka dužne su omogućiti obavljanje kontrole, pružiti potrebne podatke i informacije te osigurati uvjete za nesmetani rad.

(4) Kontrolu je moguće najaviti prije njezine provedbe pod uvjetom da se ne naruši svrha kontrole, pružajući korisniku samo nužne informacije.

POGLAVLJE VI.

POVRAT SREDSTAVA

Članak 27.

(1) Agencija za plaćanja će odlukom o povratu sredstava od korisnika zahtijevati:

a) povrat utvrđenog iznosa ako se utvrdi administrativna pogreška, učinjena od strane Agencije za plaćanja

b) povrat djelomično utvrđenog nepravilnog iznosa ako su utvrđeni pojedini nepravilno isplaćeni troškovi, odnosno kada utvrđena nepravilnost ne prelazi iznos od 50 posto odobrenih sredstava javne potpore

c) povrat ukupno isplaćenih sredstava potpore ako utvrđena nepravilnost prelazi iznos od 50 posto odobrenih sredstava javne potpore

d) povrat ukupno isplaćenih sredstava potpore ako utvrđena nepravilnost ujedno predstavlja sumnju na prijevaru

e) povrat isplaćenih sredstava ako se zahtjev za isplatu preostalih sredstava u slučaju isplate u ratama ne dostavi u roku

f) povrat isplaćenih sredstava ako kontrola na terenu utvrdi nepravilnosti vezano za ulaganje

g) povrat isplaćenih sredstava ako je korisnik nezakonito ostvario pravo na isplatu novčanih sredstava

h) povrat isplaćenih sredstava ako ulaganje nije izvršeno u skladu s ugovorom o javnoj nabavi i/ili s propisima koji uređuju postupak javne nabave ili

i) povrat ukupno isplaćenih sredstava potpore ukoliko se provjerom provedenom temeljem članka 58. Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. godine o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008 radi zaštite financijskih interesa Europske unije, utvrde nepravilnosti odnosno da su uvjeti za stjecanje sredstava potpore stvoreni umjetno i suprotno ciljevima Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske, ovoga Pravilnika i Natječaja.

(2) Korisnik iz stavka 1. ovoga članka dužan je isplaćena novčana sredstva vratiti u roku 30 dana od primitka odluke o povratu sredstava ili u slučaju Prigovora od dana zaprimanja odluke Povjerenstva.

(3) Ukoliko korisnik nije vratio sredstva određena odlukom o povratu sredstava na taj iznos se nakon isteka roka iz stavka 2. ovoga članka obračunava zakonska zatezna kamata.

(4) U slučaju nepoštivanja roka za povrat sredstava Agencija za plaćanja će postupiti sukladno članku 143. Zakona o poljoprivredi.

(5) Ukoliko je Agencija za plaćanja s korisnikom raskinula ugovora o financiranju, a to zbog razloga koji su na strani korisnika, a korisniku su djelomično ili u cijelosti isplaćena sredstva potpore, korisnik je obvezan izvršiti povrat sredstava sukladno odredbama ovoga članka.

POGLAVLJE VII.

RASKID UGOVORA O FINANCIRANJU, PRIGOVORI I INFORMIRANJE

Članak 28.

(1) Agencija za plaćanja raskinut će ugovor o financiranju iz članka 16. ovoga Pravilnika Izjavom o raskidu ugovora o financiranju u slučaju da sredstva potpore nisu isplaćena korisniku, iz sljedećih razloga:

a) ako je korisnik prekršio odredbe ovoga Pravilnika, ili nije ispunio obveze predviđene ugovorom o financiranju, ili utvrđena nepravilnost ujedno predstavlja sumnju na prijevaru

b) u slučaju donošenja Odluke o odbijanju iz članka 14 stavak 2. ovoga Pravilnika

c) ako korisnik nije dostavio prvi zahtjev za isplatu ili ga je dostavio nakon isteka roka

d) ako je korisnik obavijestio Agenciju za plaćanja da odustaje od ulaganja odnosno otkazuje ugovor o financiranju

e) u slučaju donošenja Odluke o odbijanju zahtjeva za isplatu kada se ne radi o isplati u ratama

f) zbog razloga koji su na strani korisnika

g) ukoliko se kod korisnika utvrde nepravilnosti, odnosno da su uvjeti za stjecanje sredstava potpore stvoreni umjetno i suprotno ciljevima Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske, ovoga Pravilnika i Natječaja i/ili

h) u slučajevima navedenim u članku 18. stavcima 7., 16. i 17. ovoga Pravilnika.

(2) Agencija za plaćanje će raskinuti ugovor o financiranju u slučajevima da su sredstva potpore isplaćena korisniku i izdana je Odluka o povratu iz članka 27. stavka 1. točke c), d), e), g) i h).

Članak 29.

(1) Svi akti koji proizlaze iz ovoga Pravilnika nisu upravni akti.

(2) Akti koji proizlaze iz ovoga Pravilnika stupaju na snagu danom donošenja.

(3) Dan donošenja akta koji proizlazi iz ovoga Pravilnika je datum naveden na tom aktu.

(4) Korisnik može na sve akte koji proizlaze iz ovoga Pravilnika podnijeti prigovor Povjerenstvu za rješavanje po prigovorima (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje imenuje ministar.

(5) Ako korisnik nije preuzeo akt prilikom prve dostave, dostava preporučene pošiljke bit će ponovljena još jednom. Ako korisnik ne preuzme akt niti nakon ponovljene dostave, isti će se objaviti na oglasnoj ploči u sjedištu Agencije za plaćanja te će se dostava smatrati obavljenom istekom osmoga dana od dana stavljanja Odluka na oglasnu ploču Agencije za plaćanja.

(6) Korisnik može podnijeti prigovor u roku od 8 dana od dana preuzimanja akata iz stavka 1. ovoga članka ili proteka osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči.

(7) Prigovori iz stavka 5. ovoga članka podnose se preporučenom pošiljkom s povratnicom Povjerenstvu putem Agencije za plaćanja Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb.

(8) Povjerenstvo odlučuje po prigovoru iz stavka 2. ovoga članka u roku od 30 radnih dana od zaprimanja prigovora.

(9) Odluke Povjerenstva po prigovorima iz stavka 2. ovoga članka su konačne.

Članak 30.

(1) Informiranje je sastavni dio projekta.

(2) Korisnik treba biti upoznat s izvorom financiranja iz kojeg će dobiti nepovratna sredstva za svoje ulaganje.

(3) Po završetku ulaganja, korisnik mora informaciju iz stavka 2. ovoga članka osigurati javnosti sukladno Prilogu II. ovoga Pravilnika (npr. postavljanjem informativnih ploča na istaknuto mjesto) kako bi i posjetitelji bili upoznati s činjenicom da je ulaganje sufinancirano kroz sustav EU potpora.

POGLAVLJE VIII.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 31.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/84

Urbroj: 525-08/0610-16-21

Zagreb, 4. srpnja 2016.

Ministar

prof. dr. sc. Davor Romić, v. r.

PRILOG I.

KRITERIJI ODABIRA ZAHTJEVA ZA POTPORU

KRITERIJI ODABIRA ZA TIP OPERACIJE 4.3.1.

Redni broj

KRITERIJI

BODOVI

1.

Ekonomska stopa povrata

najviše 25


a) IRR ≥ 15%

25


b) IRR ≥ 13% < 15%

20


c) IRR ≥ 11% < 13%

17


d) IRR ≥ 9% < 11%

15


e) IRR ≥ 7% < 9%

10


f) IRR > 5% < 7%

5

2.

Pogodnost tala za navodnjavanje izračun prema formuli (P1(%) x 20 + P2 (%) x 10

+ P3(%) x 5] /100

5-20


a) P1 – Pogodna tala za navodnjavanje u%b) P2 – Umjereno pogodna i pogodna tla za navodnjavanje u%c) P3 – Ograničeno pogodna, umjereno i pogodna tla za navodnjavanje u%


3.

Priključenost proizvodnih poljoprivrednih površina na sustav navodnjavanja

najviše 16


a) P ≥ 85% polj. površina

16


b) P ≥ 80% < 85% polj. površina

10


c) P ≥ 75% < 80% polj. površina

7


d) P ≥ 70% < 75% polj. površina

5

4.

Broj poljoprivrednih gospodarstava ili drugih korisnika uključenih unutar projekta

najviše 14


a) n ≥ 11

14


b) n ≥ 8 ≤ 10

10


c) n ≥ 4 ≤ 7

8


d) n = 3

6


e) n = 2

4


f) n = 1

2

5.

Ocjena energetske učinkovitosti projekta

najviše 11


a) niskotlačni sustav (P≤ 250 000 Pa)

11


b) srednji tlak (250 000 < P≤ 400 000 Pa)

6


c) visoki tlak (P> 400 000 Pa)

1

6.

Sezonska aridnost područja

najviše 8


a) obuhvat sustava nalazi se u aridnom području u vegetacijskom razdoblju

8


b)obuhvat sustava nalazi se u području koje nije aridno u vegetacijskom razdoblju

2

7.

Indeks razvijenosti JL(R)S

najviše 6


a) manji od 75% prosjeka RH

6


b) između 75% i 100% prosjeka RH

4


c) između 100% i 125% prosjeka RH

2


d) veći od 125% prosjeka RH

1

MAKSIMALNI BROJ BODOVA

100

PRAG PROLAZNOSTI

21

3. Broj bodova vezano uz Pogodnost tala za navodnjavanje računa se prema formuli (P1(%) x 20 + P2 (%) x 10 + P3(%) x 5] /100, gdje je P1(%), P2 (%), P3(%) predstavlja udio pojedine klase pogodnost tala za navodnjavanje u postocima, u odnosu na ukupnu površinu obuhvata sustava javnog navodnjavanja. Minimalan broj bodova koji se može dobiti je 5, a maksimalan 20.

PRILOG II.

OZNAČAVANJE ULAGANJA SUFINANCIRANIH IZ PRORAČUNA EUROPSKE UNIJE

Sva ulaganja koja se provode u okviru Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020, a financiraju se iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR, engl. EAFRD) trebaju biti propisno označena, u skladu s točkom 2.2. Odgovornosti korisnika priloga XII Informiranje i komuniciranje o potpori iz fondova Uredbe (EU) br.1303/2013. Označavanje ulaganja je obveza korisnika.

1. Obveze korisnika

Korisnik je u obvezi propisno označiti svoje ulaganje i to:

1.1. Tijekom provedbe projekta:

a) Putem mrežne stranice, ako korisnik ima takvu stranicu namijenjenu poslovnim potrebama. Na stranici se objavljuje kratak opis projekta, uključujući njegove ciljeve i rezultate, ističući financijsku potporu Unije.

b) Putem plakata (minimalno formata A3), za ulaganja kod kojih javna potpora prelazi iznos od 10.000 eura

c) Putem informativne ploče, za ulaganja kod kojih vrijednost javne potpore prelazi iznos od 50.000 eura

d) Putem privremenog panoa, za ulaganja u infrastrukturu/građevinske radove kod kojih vrijednost javne potpore premašuje iznos od 500.000 eura.

Na plakatima, pločama i panoima trebaju biti navedeni podaci o projektu, uključujući i financijsku potporu Unije.

1.2. Nakon završetka ulaganja

Po završetku ulaganja, korisnik na mjestu koje je lako vidljivo, postavlja trajnu ploču ili pano primjerene veličine s podacima o ulaganju, financijskom doprinosu Unije. Ploča se postavlja i na sjedište Lokalne akcijske grupe.

1.3. Označavanje opreme

Osim u slučaju kada je, uz prethodno odobrenje Agencije za plaćanja, sufinancirana oprema označena pločom postavljenom na objekt, sva oprema (uključujući i prijenosnu elektroničku opremu) mora biti označena odgovarajućom naljepnicom – pločicom na kojoj je otisnut sljedeći tekst: »Sufinancirano sredstvima Europske unije – Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj«.

2. Primjer označavanja ulaganja

2.1. Elementi plakata/ploča/panoa

Plakat, informativna ploča, trajni ili privremeni pano za označavanje ulaganja moraju sadržavati sljedeće elemente:

2.2. Tehničke karakteristike plakata/ploča/panoa

(a) Uz amblem (zastavu) Europske unije stavlja se obavezno i zastava Republike Hrvatske

(b) Uz ambleme iz točke a) ovoga Priloga ističe se i sljedeća izjava: »Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja«.

(c) Oznaka obavezno sadrži i naziv fonda iz kojeg se projekt sufinancira (EPFRR), naziv projekta te iznos sufinanciranja iz proračuna Europske unije i Republike Hrvatske (izraženo u postotcima).

(d) Minimalno 25% površine oznake (reklamnog panoa/ploče/plakata/banera na mrežnoj stranici) zauzimaju zastave Europske unije i Republike Hrvatske te obavezni tekst.

(e) Detaljne informacije o grafičkim rješenjima oblikovanja simbola Europske unije, dostupne su na stranici http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual_identity/index_en.htm.

PRILOG III.

POPIS GREŠAKA U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE S PRIMJENJIVOM STOPOM ISPRAVKA

Br.

Vrsta greške

Opis greške

Stopa ispravka

1.

Pogrešan odabir vrste postupka javne nabave

Nije odabran odgovarajući postupak u skladu s propisima kojima se uređuje postupak javne nabave

100%

2.

Izostanak objave Poziva na nadmetanje

Poziv za nadmetanje nije objavljen u skladu s propisima koji uređuju postupak javne nabave (objava u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina RH ili u Službenom listu Europske unije (SLEU) kada je to primjenjivo).

100%

25% ako poziv na nadmetanje nije objavljen u SLEU-u.

3.

Podjela procijenjene vrijednosti ugovora o radovima/uslugama/nabavi robe

Procijenjena vrijednost nabave je podijeljena na način da se izbjegava primjena propisa koji uređuju postupak javne nabave.

Ukoliko se izbjegava objava u SLEU-u za cijelu skupinu predmetnih radova, usluga ili robe

100%

25% ako se objava poziva na nadmetanje zahtijeva direktivama, a poziv na nadmetanje nije objavljen u SLEU-u

4.

Neusklađenost

– s rokovima za zaprimanje ponuda,

ili

– s rokovima za zaprimanje zahtjeva za sudjelovanje.

Rokovi za zaprimanje ponuda (ili zaprimanje zahtjeva za sudjelovanje) bili su kraći od rokova propisanih propisima koji uređuju postupak javne nabave.

25% ako je smanjenje rokova

>= 50%

10% ako je smanjenje rokova

>= 30%

5% ako je drukčije smanjenje rokova (ta se stopa ispravka može smanjiti na od 2% do 5% kada se smatra da priroda i ozbiljnost nedostatka ne opravdavaju stopu ispravka od 5%).

5.

Izostanak objave

– produljenih rokova za zaprimanje ponuda,

ili

– produljenih rokova za zaprimanje zahtjeva za sudjelovanje.

Rokovi za zaprimanje ponuda (ili zaprimanje zahtjeva za sudjelovanje) produljeni su bez objave u skladu s relevantnim pravilima (tj. objave u SLEU-u ako je javna nabava obuhvaćena direktivama).

10%

Ispravak se može smanjiti na 5% ovisno o ozbiljnosti greške

6.

Nisu propisani:

– uvjeti sposobnosti u pozivu na nadmetanje,

i/ili

– kriteriji za odabir ponude (i njihova ponderiranja) u pozivu na nadmetanje ili u dokumentaciji za nadmetanje.

Pozivom za nadmetanje nisu određeni uvjeti sposobnosti.

i/ili

Kada ni u pozivu na nadmetanje niti u dokumentaciji za nadmetanje nisu dovoljno detaljno opisani kriteriji za odabir ponude te njihovo ponderiranje (primjenjivo kad je kriterij odabira ekonomski najpovoljnija ponuda).

25%

Ispravak se može smanjiti na 10% ili 5% ako su uvjeti sposobnosti/kriteriji za odabir ponude navedeni u pozivu na nadmetanje (ili u dokumentaciji za nadmetanje, u pogledu kriterija za odabir ponude), ali nedovoljno detaljno.

7.

Nezakoniti i/ili diskriminacijski uvjeti sposobnosti i/ili kriteriji za odabir ponude utvrđeni u pozivu na nadmetanje ili dokumentaciji za nadmetanje.

Slučajevi u kojima su gospodarski subjekti spriječeni dati ponudu zbog nezakonitih uvjeta sposobnosti i/ili kriterija za odabir ponude navedenih u pozivu na nadmetanje ili dokumentaciji za nadmetanje.

25%

Ispravak se može smanjiti na 10% ili 5% ovisno o ozbiljnosti greške

8.

Uvjeti sposobnosti nisu povezani s predmetom ugovora i nisu razmjerni predmetu ugovora.

Može se dokazati da minimalne razine sposobnosti za određeni ugovor nisu povezane s predmetom ugovora niti su razmjerne predmetu ugovora, pri čemu se ne osigurava jednak pristup ponuditeljima ili to ima učinak stvaranja neopravdanih prepreka otvaranju javne nabave za tržišno natjecanje.

25%

Ispravak se može smanjiti na 10% ili 5% ovisno o ozbiljnosti greške

9.

Diskriminirajuće tehničke

specifikacije

Određivanje tehničkih standarda koji su prespecifični i tako da se njima ne osigurava jednak pristup za ponuditelje ili imaju učinak stvaranja neopravdanih prepreka otvaranju javne nabave za tržišno natjecanje.

25%

Ispravak se može smanjiti na 10% ili 5% ovisno o ozbiljnosti greške

10.

Nedostatna definicija predmeta ugovora (predmeta nabave)

Opis u pozivu na nadmetanje i/ili dokumentaciji za nadmetanje nedostatan je potencijalnim ponuditeljima/natjecateljima za određivanje predmeta ugovora (predmeta nabave).

10%

Ispravak se može smanjiti na 5% ovisno o ozbiljnosti greške.

11.

Izmjena uvjeta sposobnosti nakon otvaranja ponuda što je dovelo do pogrešnog prihvaćanja ponuditelja.

Uvjeti sposobnosti izmijenjeni su tijekom faze odabira što je dovelo do toga da je ponuda koja je trebala biti ocijenjena kao neprihvatljiva, ocijenjena kao prihvatljiva.

25%

Ispravak se može smanjiti na 10% ili 5% ovisno o ozbiljnosti greške

12.

Izmjena uvjeta sposobnosti nakon otvaranja ponuda što je dovelo do pogrešnog odbijanja ponuditelja.

Uvjeti sposobnosti izmijenjeni su tijekom faze odabira što je dovelo do toga da je ponuda koja je trebala biti ocijenjena kao prihvatljiva, ocijenjena kao neprihvatljiva.

25%

Ispravak se može smanjiti na 10% ili 5% ovisno o ozbiljnosti greške

13.

Ocjena ponuditelja/natjecatelja upotrebom nezakonitih uvjeta sposobnosti ili kriterija za odabir ponude

Tijekom ocjene ponuditelja/natjecatelja uvjeti sposobnosti upotrijebljeni su kao kriteriji za odabir ponude ili se kriterije za odabir ponude navedeni u pozivu na nadmetanje ili dokumentaciji za nadmetanje nije poštovalo, što je dovelo do primjene nezakonitih uvjeta sposobnosti ili kriterija za odabir ponude.

(primjenjivo kod ekonomski najpovoljnije ponude)

25%

Ispravak se može smanjiti na 10% ili 5% ovisno o ozbiljnosti greške

14.

Nedostatak transparentnosti

i/ili

jednakog postupanja tijekom pregleda i ocjene ponuda

Revizijski trag koji se osobito odnosi na ocjene dane svakoj ponudi nije jasan/opravdan/transparentan ili ne postoji;

i/ili

Zapisnik o pregledu i ocjeni ne sadržava sve elemente.

25%

Ispravak se može smanjiti na 10% ili 5% ovisno o ozbiljnosti greške

15.

Izmjena ponude tijekom ocjene

Javni naručitelj omogućava ponuditelju/natjecatelju izmjenu ponude tijekom pregleda i ocjene ponuda

25%

Ispravak se može smanjiti na 10% ili 5% ovisno o ozbiljnosti greške

16.

Pregovori tijekom postupka javne nabave

U provedbi otvorenog ili ograničenog postupak javni naručitelj pregovara s ponuditeljima tijekom faze ocjenjivanja, što dovodi do značajne izmjene početnih uvjeta određenih u pozivu na nadmetanje ili dokumentaciji za nadmetanje.

25%

Ispravak se može smanjiti na 10% ili 5% ovisno o ozbiljnosti greške

17.

Pregovarački postupak s prethodnom objavom poziva na nadmetanje sa znatnom izmjenom uvjeta određenih u pozivu na nadmetanje ili dokumentaciji za nadmetanje.

U provedbi pregovaračkog postupka s prethodnom objavom poziva na nadmetanje, početni uvjeti ugovora znatno su izmijenjeni, čime se opravdava objava novog nadmetanja.

25%

Ispravak se može smanjiti na 10% ili 5% ovisno o ozbiljnosti greške

18.

Odbijanje ponude s neuobičajeno niskom cijenom

Kod ponude s neuobičajeno niskom cijenom, naručitelj je odbio ponudu bez da je prethodno pisanim putem od ponuditelja zatražio objašnjenje s podacima o sastavnim elementima ponude koje smatra bitnima za izvršenje ugovora.

25%

19.

Sukob interesa

Utvrđeno je da postoji sukob interesa između naručitelja i odabranog ponuditelja.

100%

20.

Znatna izmjena elemenata ugovora određenih u pozivu na nadmetanje ili dokumentaciji za nadmetanje.

Izmjene ugovora nisu u skladu s propisima kojima se uređuje postupak javne nabave.

25% iznosa ugovora i dodatno vrijednost dodatnog iznosa ugovora proizašlog iz znatne izmjene elemenata ugovora

21.

Smanjenje područja primjene ugovora

Ugovor je sklopljen u skladu s dokumentacijom za nadmetanje, s propisima kojima se uređuje postupak javne nabave, ali je nakon toga slijedilo smanjenje područja primjene ugovora bez opravdanog razloga.

Vrijednost smanjenja područja primjene i dodatno 25% vrijednosti konačnog područja primjene (samo kada je smanjenje područja primjene ugovora znatno).

22.

Sklapanje dodatnih ugovora o radovima/uslugama/nabavi robe (ako to sklapanje predstavlja znatnu izmjenu početnih uvjeta ugovora) bez provedbe javnog nadmetanja, a izostaje sljedeći uvjet:

– iznimna žurnost izazvana događajima koji se nisu mogli predvidjeti

Glavni ugovor sklopljen je u skladu s relevantnim odredbama, ali je nakon njega slijedio jedan ili više dodatnih ugovora o radovima/uslugama/nabavi robe (bezobzira na to jesu li formalno sklopljeni upisanom obliku) koji su sklopljeni tako da nisu u skladu odredbama postojećeg ugovora, dokumentacije za nadmetanje, propisima kojima se uređuje postupak javne nabave, tj. odredbama povezanima s pregovaračkim postupcima bez objave razloga iznimne žurnosti izazvane događajima koji se nisu mogli predvidjeti ili sklapanja dodatnih ugovora o nabavi robe, radovima i uslugama.

100% vrijednosti dodatnih ugovora.

23.

Dodatni radovi ili usluge koji prelaze graničnu vrijednost utvrđenu u relevantnim odredbama

Glavni ugovor sklopljen je u skladu s odredbama propisa kojima se uređuje postupak javne nabave, ali je nakon njega slijedio jedan ili više dodatnih ugovora koji prelaze vrijednost početnog ugovora iznad granice određene propisima kojima se uređuje postupak javne nabave.

100% iznosa koji prelazi vrijednost početnog ugovora

62 08.07.2016 Pravilnik o provedbi mjere M04 "Ulaganja u fizičku imovinu", Podmjere 4.3. "Potpora za ulaganje u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva", tip operacije 4.3.1. "Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja" iz Programa ruralnog razvoja Repub­like Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. 62 08.07.2016 Pravilnik o provedbi mjere M04 "Ulaganja u fizičku imovinu", Podmjere 4.3. "Potpora za ulaganje u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva", tip operacije 4.3.1. "Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja" iz Programa ruralnog razvoja Repub­like Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. 62 08.07.2016 Pravilnik o provedbi mjere M04 "Ulaganja u fizičku imovinu", Podmjere 4.3. "Potpora za ulaganje u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva", tip operacije 4.3.1. "Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja" iz Programa ruralnog razvoja Repub­like Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. 62 08.07.2016 Pravilnik o provedbi mjere M04 "Ulaganja u fizičku imovinu", Podmjere 4.3. "Potpora za ulaganje u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva", tip operacije 4.3.1. "Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja" iz Programa ruralnog razvoja Repub­like Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.