Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine

NN 62/2016 (8.7.2016.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

1581

Na temelju članka 139. stavka 2. i članka 140. stavka 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12, 70/12, 82/13, 22/14 i 154/14), ministar zdravlja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SPECIJALISTIČKOM USAVRŠAVANJU DOKTORA MEDICINE

Članak 1.

U Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (»Narodne novine«, broj 100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14 i 116/15) u članku 2. podstavak 8. mijenja se i glasi:

»Specijalizant jest doktor medicine kojem je ministar nadležan za zdravstvo (u daljnjem tekstu: ministar) izdao rješenje o odobrenju specijalizacije i s kojim je zdravstvena ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska, jedinica područne (regionalne) samouprave ili grad zasnovala radni odnos na neodređeno vrijeme s probnim radom od šest mjeseci. Radni odnos specijalizant može zasnovati i u drugoj zdravstvenoj ustanovi, trgovačkom društvu koje obavlja zdravstvenu djelatnost ili kod zdravstvenog radnika privatne prakse. Specijalizant jest i doktor medicine koji obavlja privatnu praksu te doktor medicine kojem je na temelju prijedloga tijela, odnosno osoba iz članka 8. ovog Pravilnika izdano rješenje ministra o odobrenju specijalizacije.«.

Podstavak 9. mijenja se i glasi:

»Voditelj programa specijalističkog usavršavanja jest doktor medicine specijalist određene grane specijalizacije sa znanstveno-nastavnim ili stručnim zvanjem i najmanje deset godina specijalističkog staža. Voditelj programa specijalističkog usavršavanja koordinira izvođenje programa specijalističkog usavršavanja određene specijalizacije u Republici Hrvatskoj te nadzire rad svih glavnih mentora i mentora za određenu granu specijalizacije. Voditelj programa specijalističkog usavršavanja koordinira izvođenje programa užih specijalizacija te akreditacijskih područja određene specijalizacije u Republici Hrvatskoj. Voditelja programa specijalističkog usavršavanja uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatske liječničke komore (u daljnjem tekstu: Komora) imenuje ministar na vrijeme od pet godina. Voditelj programa specijalističkog usavršavanja nadzire kvalitetu provedbe specijalističkog ispita te predlaže Povjerenstvu za specijalističko usavršavanje doktora medicine mjere za njegovo unaprjeđenje. Ministarstvo nadležno za zdravstvo (u daljnjem tekstu: ministarstvo) vodi evidenciju voditelja programa specijalističkog usavršavanja po granama specijalizacije, koju objavljuje na mrežnim stranicama ministarstva.«.

U podstavku 10. riječi: »Listu glavnih mentora u zdravstvenoj ustanovi iz članka 4. ovoga Pravilnika ministarstvu predlaže ravnatelj zdravstvene ustanove, koja se prilaže zahtjevu za dobivanje ovlaštenja za provođenje specijalističkog usavršavanja iz određene grane specijalizacije sukladno članku 6. ovoga Pravilnika. Ravnatelj predlaže jednog glavnog mentora za određenu granu specijalizacije.« zamjenjuju se riječima: »Listu glavnih mentora u zdravstvenoj ustanovi iz članka 4. ovoga Pravilnika donosi ravnatelj zdravstvene ustanove i objavljuje na mrežnim stranicama ustanove. Ravnatelj predlaže ministarstvu jednog glavnog mentora za određenu granu specijalizacije u zahtjevu za dobivanje ovlaštenja za provođenje specijalističkog usavršavanja iz određene grane specijalizacije. Glavnog mentora u zdravstvenoj ustanovi imenuje ministar rješenjem kojim ovlašćuje zdravstvenu ustanovu za provođenje specijalističkog usavršavanja.«.

U podstavku 11. riječi: »Mentor jest i doktor medicine specijalist srodne grane za koju se izvodi dio programa specijalističkog usavršavanja s najmanje pet godina specijalističkog staža.« zamjenjuju se riječima: »Iznimno, u slučaju kada se uvodi novo specijalističko usavršavanje, mentor je i doktor medicine specijalist srodne grane specijalizacije za koju se izvodi program specijalističkog usavršavanja s najmanje pet godina specijalističkog staža.«.

U podstavku 14. brišu se riječi »i najmanje pet godina specijalističkog staža«, a riječ: »Povjerenstvo« zamjenjuje se riječima: »Nacionalno povjerenstvo« u odgovarajućem rodu, broju i padežu.

U podstavku 15. riječi: »Ispitno povjerenstvo« zamjenjuju se riječima: »Ispitna komisija« u odgovarajućem rodu, broju i padežu.

Podstavak 17. mijenja se i glasi:

»Nacionalno povjerenstvo za specijalističko usavršavanje doktora medicine jest tijelo koje imenuje ministar na vrijeme od pet godina, a čine ga dva predstavnika Hrvatske liječničke komore, dva predstavnika ministarstva, jedan predstavnik Nacionalnog zdravstvenog vijeća, po jedan predstavnik svakog medicinskog fakulteta u Republici Hrvatskoj, jedan predstavnik Akademije medicinskih znanosti, dva predstavnika Hrvatskog liječničkog zbora i jedan predstavnik Hrvatskog društva mladih liječnika. Predsjednika povjerenstva imenuje ministar između članova Nacionalnog povjerenstva za specijalističko usavršavanje doktora medicine. Nacionalno povjerenstvo za specijalističko usavršavanje doktora medicine zaduženo je za provjeru, procjenu i unapređenje kvalitete specijalističkog usavršavanja te nadzire specijalističko usavršavanje doktora medicine. Obveze Nacionalnog povjerenstva za specijalističko usavršavanje doktora medicine su primjena europskih standarda, nadziranje trajanja i sadržaja specijalističkog usavršavanja, kontrola kvalitete specijalističkog usavršavanja, predlaganje ministru metoda procjene napredovanja specijalizanata putem formativnog i sumativnog ocjenjivanja, procjena uspješnosti rada ispitivača na specijalističkim ispitima i ispitima uže specijalnosti, procjena drugih načina kvalifikacija te predlaganje uvođenja metoda procjene uspješnosti napredovanja specijalizanata te stručne posjete. Nacionalno povjerenstvo za specijalističko usavršavanje doktora medicine provodi međunarodne posjete te uspoređuje ispunjenost kriterija za glavne mentore, mentore i zdravstvene ustanove s kriterijima navedenim u Prilogu V. ovoga Pravilnika.«.

Članak 2.

U članku 6. stavku 1. i u članku 33. u stavcima 1. i 2. riječ: »Povjerenstvo« zamjenjuje se riječima: »Nacionalno povjerenstvo« u odgovarajućem rodu, broju i padežu.

Članak 3.

U članku 9. stavku 2. riječi: »obrazac za odobrenje specijalizacije« zamjenjuju se riječima: »obrazac prijedloga za odobrenje specijalističkog usavršavanja«.

Članak 4.

U članku 10. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Prije isteka probnog rada specijalizanta, glavni mentor i mentor obvezni su dati pisano izvješće ravnatelju zdravstvene ustanove iz članka 11. stavka 1. ovoga Pravilnika o izvršavanju obveza specijalizanta iz programa specijalističkog usavršavanja s mišljenjem da li je specijalizant zadovoljio na probnom radu. Ravnatelj je obvezan donijeti pisanu odluku da specijalizant nije zadovoljio na probnom radu, ako to utvrdi iz izvješća glavnog mentora i mentora.«.

Dosadašnji stavci 2. – 12. postaju stavci 3. – 13.

Članak 5.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»Zdravstvena ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska, jedinica područne (regionalne) samouprave ili grad sa specijalizantom sklapa ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

Pri sklapanju ugovora iz stavka 1. ovoga članka obveza rada u radnom odnosu na neodređeno vrijeme nakon završetka specijalističkog usavršavanja i položenog specijalističkog ispita ne smije biti ugovorena u trajanju duljem od vremena trajanja specijalizacije.

Ako specijalizant namjerava otkazati ugovor o radu u zdravstvenoj ustanovi iz stavka 1. ovoga članka i želi zasnovati radni odnos u drugoj zdravstvenoj ustanovi čiji je osnivač Republika Hrvatska, jedinica područne (regionalne) samouprave ili grad, obvezan je zatražiti prethodnu suglasnost ministarstva te naknaditi troškove specijalizacije iz članka 12. stavka 1. ovoga Pravilnika zdravstvenoj ustanovi iz stavka 1. ovog članka.

Zdravstvena ustanova iz stavka 3. ovoga članka u kojoj specijalizant želi zasnovati radni odnos može umjesto specijalizanta naknaditi troškove specijalizacije zdravstvenoj ustanovi iz stavka 1. ovoga članka.

Raspisivanje javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa specijalizanta u drugoj zdravstvenoj ustanovi nije potrebno u slučaju kada specijalizant prelazi uz suglasnost ministarstva na istu specijalizaciju iz jedne zdravstvene ustanove u drugu zdravstvenu ustanovu. Za prelazak specijalizanta potrebna je i pisana suglasnost specijalizanta te suglasnost jednog i drugog poslodavca.

Ako specijalizant otkaže ugovor o radu u zdravstvenoj ustanovi iz stavka 1. ovoga članka bez prethodne suglasnosti ministarstva, obvezan je naknaditi troškove specijalizacije iz članka 12. stavka 1. ovoga Pravilnika, u roku od 30 dana od dana otkaza ugovora o radu.«.

Članak 6.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»Troškovi specijalizacije obuhvaćaju troškove glavnog mentora, mentora i komentora, trošak zdravstvenih ustanova u kojima se obavlja specijalističko usavršavanje, trošak poslijediplomskog specijalističkog studija, trošak završnog i specijalističkog ispita, trošak knjižice o specijalističkom usavršavanju doktora medicine i trošak dnevnika rada doktora medicine na specijalističkom usavršavanju.

Trošak zdravstvenih ustanova u kojima se obavlja specijalističko usavršavanje utvrđuje se za cijelo razdoblje trajanja specijalizacije u visini četverostrukog iznosa proračunske osnovice koja je važeća u trenutku obavljanja programa.

Troškove iz stavka 1. ovoga članka snosi podnositelj prijedloga za odobrenje specijalizacije iz članka 9. stavka 1. ovoga Pravilnika.

Zdravstvenoj ustanovi iz članka 4. ovoga Pravilnika i zdravstvenoj ustanovi, trgovačkom društvu koje obavlja zdravstvenu djelatnost i ordinaciji privatne prakse iz članka 5. ovoga Pravilnika te medicinskom fakultetu u kojoj specijalizant obavlja program specijalističkog usavršavanja, naknada troška iz stavka 2. ovoga članka doznačuje se razmjerno trajanju dijela specijalističkog usavršavanja.«.

Članak 7.

U članku 17. stavku 1. iza točke 2. dodaje se točka 3. koja glasi:

»3. ravnatelj donese odluku da specijalizant nije zadovoljio na probnom radu.«.

U stavku 3. riječi: »iz točke 1. ili 2. stavka 1. ovoga članka.« zamjenjuju se riječima: »iz točke 1., 2. ili 3. stavka 1. ovoga članka.«.

Članak 8.

U članku 21. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Prijava za polaganje specijalističkog ispita podnosi se ministarstvu najkasnije 30 dana prije polaganja specijalističkog ispita. Prijava za pisani dio specijalističkog ispita, koji se održava najmanje dva puta godišnje, može se podnijeti najranije šest mjeseci prije završetka programa, a na usmeni dio specijalizant može pristupiti nakon završetka cjelokupnog programa.«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»Prijavi iz stavka 1. ovoga članka prilaže se sljedeća dokumentacija: uredno popunjena knjižica o specijalističkom usavršavanju doktora medicine, uredno popunjen dnevnik rada doktora medicine na specijalističkom usavršavanju, dokaz o završenom poslijediplomskom specijalističkom studiju ili dokaz o odslušanom poslijediplomskom specijalističkom studiju i položenim ispitima, dokumentacija o ocjenjivanju dijelova programa specijalističkog usavršavanja i dokaz o položenom završnom ispitu nakon zajedničkog internističkog debla odnosno zajedničkog kirurškog debla, ako je ono predviđeno programom specijalizacije. Ostala dokumentacija prilaže se prijavi u skladu s odredbama članka 8. i 16. ovoga Pravilnika (potvrda ravnatelja zdravstvene ustanove, uprave trgovačkog društva koje obavlja zdravstvenu djelatnost ili doktora medicine privatne prakse odnosno čelnika tijela ili pravne osobe, odnosno obavijest ministarstva o prekidu tijekom specijalizacije), dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice, rodnog lista ili domovnice), rješenje ministarstva o odobrenju specijalizacije i preslika važećeg odobrenja za samostalan rad (licenca) izdanog od Komore. Preslika osobne iskaznice, putovnice, rodnog lista ili domovnice uzet će se kao valjani dokaz o promjeni prezimena. Prijavi za pisani dio specijalističkog ispita prilaže se preslik rješenja o odobrenju specijalizacije, preslik važećeg odobrenja za samostalan rad (licenca), preslika osobne iskaznice, putovnice, rodnog lista ili domovnice te presliku popunjene knjižice o specijalističkom usavršavanju doktora medicine, preslika popunjenog dnevnika rada doktora medicine na specijalističkom usavršavanju i preslika dokumentacije o ocjenjivanju dijelova programa.«.

Članak 9.

U članku 22. u stavcima 2., 3., 4. i 5., u članku 23. u stavcima 1. i 6., u članku 25. stavku 2. i u članku 27. u stavcima 1., 2. i 4. riječi: »Ispitno povjerenstvo« zamjenjuju se riječima: »Ispitna komisija« i riječ: »povjerenstvo« zamjenjuje se riječju: »komisija« u odgovarajućem rodu, broju i padežu.

Članak 10.

U članku 33. iza stavka 2. dodaju se stavci 3., 4., 5., 6., 7. i 8. koji glase:

»Nacionalno povjerenstvo za specijalističko usavršavanje doktora medicine donosi pravila o provjeri kvalitete specijalističkog usavršavanja, koja uključuju provjeru kriterija iz Priloga V. Pravilnika.

Na prijedlog Nacionalnog povjerenstva za specijalističko usavršavanje doktora medicine ministar imenuje Povjerenstvo za stručni posjet u pravnim osobama ovlaštenim za provođenje specijalističkog usavršavanja, koje provjerava kvalitetu specijalističkog usavršavanja tijekom stručnog posjeta zdravstvenoj ustanovi, trgovačkom društvu koje obavlja zdravstvenu djelatnost, ordinaciji i fakultetu.

Na temelju utvrđenog stanja, a sukladno zaključku, uvjetima i preporukama izvješća Povjerenstva za stručni posjet, Nacionalno povjerenstvo za specijalističko usavršavanje doktora medicine daje prijedlog ministarstvu za donošenje rješenja o davanju, uskraćivanju ili ukidanju rješenja o ovlaštenju za provođenje specijalističkog usavršavanja.

Zdravstvena ustanova, trgovačko društvo koje obavlja zdravstvenu djelatnost, ordinacija i fakultet ovlašteni za provođenje specijalističkog usavršavanja imaju pravo uložiti prigovor Nacionalnom povjerenstvo za specijalističko usavršavanje doktora medicine na izvješće Povjerenstva za stručni posjet.

Nacionalno povjerenstvo za specijalističko usavršavanje doktora medicine obvezno je odlučiti o prigovoru iz stavka 6. ovoga članka prije upućivanja prijedloga ministarstvu za donošenje rješenja o davanju, uskraćivanju ili ukidanju rješenja o ovlaštenju za provođenje specijalističkog usavršavanja.

Nacionalno povjerenstvo za specijalističko usavršavanje doktora medicine dostavlja ministarstvu godišnje izvješće o rezultatima provjere kvalitete specijalističkog usavršavanja najkasnije do ožujka tekuće godine za prethodnu godinu, koje se objavljuje na mrežnim stranicama ministarstva.«.

Članak 11.

U Prilogu II. Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (»Narodne novine«, broj 100/2011) u točki: »19. Klinička farmakologija s toksikologijom«, kod naslova: »Uvjeti za ustanovu u kojoj se provodi specijalizacija« ispod alineje: »- knjižnica stručne i znanstvene kliničko farmakološke literature.«, dodaju se nove alineje koje glase:

»Dio programa specijalističkog usavršavanja »Kliničke grane« može se obaviti u zdravstvenoj ustanovi u kojoj je zaposlen najmanje jedan doktor medicine specijalist kliničke farmakologije s toksikologijom ako ustanova ispunjava uvjete za obavljanje dijela kliničkog programa iz tih specijalnosti.

Posebni uvjeti za obavljanje specijalističkog usavršavanja:

U skladu s programom specijalističkog usavršavanja, dio programa može se obaviti u:

1. Zavodu za farmakologiju medicinskih fakulteta Sveučilišta u Republici Hrvatskoj,

2. Institutu za medicinska istraživanja,

3. Hrvatskom zavodu za toksikologiju i antidoping,

4. Agenciji za lijekove i medicinske proizvode,

5. Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje i

6. Ministarstvu nadležnom za zdravstvo.

U ustanovama pod točkom 1. mentor može biti nastavnik sa znanstveno-nastavnim zvanjem iz područja farmakologije, u ustanovama pod točkama 2. i 3. mentor može biti toksikolog, u ustanovama pod točkama 4., 5. i 6. mentor može biti doktor medicine specijalist kliničke farmakologije s toksikologijom.«.

U Prilogu I. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (»Narodne novine«, broj 139/2014) u točki: »47. Laboratorijska medicina«, kod naslova: »Uvjeti za ustanovu u kojoj se provodi specijalizacija« ispod alineje: »– odgovarajuću prostoriju za sastanke i seminare koja je dostupna za edukaciju liječnika na specijalizaciji.«, dodaje se nova alineja koja glasi:

»– iznimno, dok se ne steknu uvjeti u pogledu dovoljnog broja doktora medicine specijalista laboratorijske medicine, u zdravstvenoj ustanovi u kojoj se provodi specijalizacija, obvezu glavnog mentora preuzima doktor medicine s višegodišnjim iskustvom od deset godina, a obvezu mentora preuzima doktor medicine s dokazom višegodišnjeg iskustva najmanje pet godina, stručnog, nastavnog i znanstvenog rada na poslovima i djelatnostima jednog ili više područja laboratorijske medicine.«.

Članak 12.

U Prilogu V. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (»Narodne novine«, broj 139/2014) riječi: »inspekcijski posjet« zamjenjuju se riječima: »stručni posjet« u odgovarajućem padežu.

Članak 13.

U članku 38. Pravilnika u stavku 2., u programu užih specijalizacija Priloga I. Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (»Narodne novine«, broj 111/2009) u točki »10. Naziv specijalizacije: PEDIJATRIJA«, točke d), f), i) i k) ispod naslova: »UŽE SPECIJALIZACIJE PEDIJATRIJE JESU:« mijenjaju se i glase:

» d) Pedijatrijska gastroeneterologija, hepatologija i prehrana«

»f) Pedijatrijska endokrinologija i dijabetologija«

»i) Bolesti metabolizma u pedijatriji«

»k) Pedijatrijska hitna i intenzivna medicina«.

Iza točke: »l) Pedijatrijska reumatologija« dodaje se točka m), koja glasi:

»m) Pedijatrijska klinička farmakologija i toksikologija.«.

U točki: »a) Pedijatrijska kardiologija« ispod naslova: »Uvjeti za ustanovu u kojoj se provodi uža specijalizacija« iza riječi: »10 godina staža uže specijalizacije.« dodaju se riječi:

»Ustanova mora imati: 1. stacionar s najmanje 15 postelja, 2. neonatologiju koja može zbrinjavati novorođenčad s prirođenim srčanim greškama 3. jedinicu za intenzivno liječenje koja je u stanju zbrinjavati djecu poslije operacije na srcu, 4. laboratorijsku dijagnostiku za zbrinjavanje svih srčanih bolesti djece: EKG, 24-satni EKG, 24-satni monitoring krvnog tlaka, transtorakalni i transezofagijski ultrazvuk srca, ergospirometrijski laboratorij, fetalnu ehokardiografiju, 5. laboratorij za kateterizaciju srca s biplanom dijaskopijom s mogućnošću oksimetrijske analize, selektivne angiokardiografije, mjerenje tlakova, biopsije miokarda i izvođenje intervencijske kateterizacije srca, 6. cjelovito dijagnostičko zbrinjavanje svih vrsta prirođenih srčanih grešaka, upalnih srčanih bolesti, kardiomiopatija i aritmija, 7. mogućnost zbrinjavanja GUCH pacijenata u prijelaznom razdoblju iz dječje u odraslu dob u suradnji sa specijalistima kardiologije, 8. mogućnost elektrofiziologije, radionuklidne medicine, MSCT-a i NMR-a u suradnji s pridruženim laboratorijima u ustanovi gdje se nalazi pedijatrijska kardiologija, 9. mogućnost transplantacije srca, 10. znanstveno-nastavnu jedinicu koja ima uvjete za teorijski dio programa uže specijalizacije. 11. postojanje kardiokirurškog tima u istoj ustanovi.«.

U točki: »l) Pedijatrijska reumatologija«, ispod naslova: »Uvjeti za ustanovu u kojoj se provodi uža specijalizacija«, riječi:« U pogledu radnika uvjet je da imaju u radnom odnosu u punom radnom vremenu najmanje jednog doktora medicine specijalista uže specijalizacije pedijatrijske reumatologije.« zamjenjuju se riječima:

»U pogledu radnika uvjet je da imaju u radnom odnosu u punom radnom vremenu najmanje jednog doktora medicine specijalista pedijatra s užom specijalizacijom iz pedijatrijske reumatologije s najmanje 5 godina staža. Iznimno, dok se ne steknu uvjeti u pogledu dovoljnog broja doktora medicine specijalista pedijatra s užom specijalizacijom iz pedijatrijske reumatologije obvezu mentora preuzima doktor medicine specijalist pedijatrije najmanje s petogodišnjim iskustvom iz područja uže specijalizacije pedijatrijske reumatologije, koji radi u ustrojbenoj jedinici koja zadovoljava uvjete za provođenje edukacije.

Ustanova u kojoj se odvija najveći dio programa uže specijalizacije mora imati:

– jedinicu namijenjenu zbrinjavanju djece s reumatskim bolestima

– jedinicu za intenzivno liječenje djece koja je u stanju zbrinjavati akutna stanja u teškim bolestima vezivnog tkiva (kao što su sistemski eritemski lupus, vaskulitisi, dermatomiozitis)

– jedinicu (laboratorij) za humoralnu i staničnu imunodijagnostiku, i za tipizaciju tkiva

– pedijatrijsku reumatološku ambulantu

– mogućnost radiološke i nuklearne dijagnostike (MR, CT, UZV, scintigrafija kostiju, denzitometrija),

– mogućnost oftalmološkog pregleda i praćenja djece s očnim komplikacijama u sklopu reumatskih bolesti,

– mogućnost neurološke dijagnostike (elektromiografije, elektroencefalografije i elektroneurografije, transkranijski doppler) djece s reumatskim bolestima,

– mogućnost zbrinjavanja bolesnika u prijelaznom razdoblju iz dječje u odraslu dob u suradnji sa specijalistima reumatologije (tranzicijska ambulanta),

– dovoljan broj pacijenata s reumatskim bolestima (navedenih pod obveznim modulima).«.

Točke: »10.c PEDIJATRIJSKA NEFROLOGIJA«, »10.d PEDIJATRIJSKA GASTROENTEROLOGIJA, HEPATOLOGIJA I PREHRANA«, »10.e PEDIJATRIJSKA PULMOLOGIJA«, »10.f PEDIJATRIJSKA ENDOKRINOLOGIJA I DIJABETOLOGIJA«, »10.g PEDIJATRIJSKA HEMATOLOGIJA I ONKOLOGIJA«, »10.h NEONATOLOGIJA«, »10.i BOLESTI METABOLIZMA U PEDIJATRIJI«, »10.j PEDIJATRIJSKA ALERGOLOGIJA I KLINIČKA IMUNOLOGIJA« i »10.k PEDIJATRIJSKA HITNA I INTENZIVNA MEDICINA«, mijenjaju se i glase kao u Prilogu ovoga Pravilnika koji se objavljuje na internetskim stranicama »Narodnih novina«, www.nn.hr i Ministarstva zdravlja www.miz.hr.

Iza točke »10.l) PEDIJATRIJSKA REUMATOLOGIJA«, dodaje se nova točka: »10.m PEDIJATRIJSKA KLINIČKA FARMAKOLOGIJA I TOKSIKOLOGIJA«, koja glasi kao u Prilogu ovoga Pravilnika koji se objavljuje na internetskim stranicama »Narodnih novina«, www.nn.hr i Ministarstva zdravlja www.miz.hr.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Ministarstvo je obvezno objaviti na mrežnim stranicama Evidenciju voditelja programa specijalističkog usavršavanja po granama specijalizacije, u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 15.

Zdravstvena ustanova iz članka 4. Pravilnika obvezna je objaviti na mrežnim stranicama popis ovlaštenja za provođenje specijalističkog usavršavanja po granama specijalizacije s podacima o glavnom mentoru i vremenskom trajanju programa za koji je ustanova ovlaštena, u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Listu glavnih mentora i listu mentora iz članka 2. postavka 10. i 11. Pravilnika, koje donosi ravnatelj, zdravstvena ustanova iz članka 4. Pravilnika obvezna je objaviti na mrežnim stranicama u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Zdravstvena ustanova iz članka 5. Pravilnika obvezna je objaviti na mrežnim stranicama popis ovlaštenja za provođenje specijalističkog usavršavanja po granama specijalizacije s podacima o mentorima i vremenskom trajanju programa za koji je ustanova ovlaštena, u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 16.

Ministar će imenovati predsjednika i članove Nacionalnog povjerenstva za specijalističko usavršavanje doktora medicine u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 17.

Zdravstvene ustanove iz članka 11. stavka 1. Pravilnika obvezne su ponuditi specijalizantu sklapanje izmijenjenog ugovora o međusobnim pravima i obvezama, sukladno članku 5. i 6. ovoga Pravilnika, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Ravnatelj zdravstvene ustanove odgovoran je ministarstvu za izvršenje obveze iz stavka 1. ovog članka te je obvezan dostaviti ministarstvu obavijest o izmjeni ugovora u roku od 15 dana od dana isteka roka iz stavka 1. ovog članka.

Članak 18.

Zdravstvene ustanove iz članka 11. stavka 1. Pravilnika obvezne su na zahtjev specijaliste kojem su ugovorom o međusobnim pravima i obvezama utvrđeni obveza rada i naknada štete, ponuditi sklapanje izmijenjenog ugovora o međusobnim pravima i obvezama, sukladno članku 5. i 6. ovoga Pravilnika, u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Obveza zdravstvene ustanove iz stavka 1. ovog članka ne primjenjuje se na ugovore o međusobnim pravima i obvezama temeljem kojih je izdana ovršna sudska odluka, ovršna sudska nagodba, ovršna javnobilježnička odluka ili ovršna javnobilježnička isprava.

Ravnatelj zdravstvene ustanove odgovoran je ministarstvu za izvršenje obveze iz stavka 1. ovog članka te je obvezan dostaviti ministarstvu obavijest o izmjeni ugovora o međusobnim pravima i obvezama, u roku od 15 dana od dana sklapanja izmijenjenog ugovora.

Članak 19.

Specijalizanti koji su započeli specijalističko usavršavanje do stupanja na snagu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (»Narodne novine«, broj 116/2015), završit će specijalizaciju sukladno rješenju o odobrenju specijalizacije te nemaju obvezu polaganja pisanog dijela specijalističkog ispita.

Članak 20.

Za prijavu specijalističkog ispita priznat će se iznimno dokaz o odslušanoj nastavi predmeta poslijediplomskog specijalističkog studija:

– specijalizantima, koji do posljednje godine specijalističkog usavršavanja nisu mogli upisati poslijediplomski specijalistički studij na medicinskim fakultetima u Republici Hrvatskoj iz razloga što je temeljem natječaja prvi puta raspisan i započeo taj studij u akademskoj godini 2015./2016. i

– specijalizantima, koji do posljednje godine specijalističkog usavršavanja nisu mogli upisati poslijediplomski specijalistički studij na medicinskim fakultetima u Republici Hrvatskoj iz razloga što će se temeljem natječaja prvi puta raspisati i započeti taj studij u akademskoj godini 2016./2017.

Članak 21.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/16-04/16

Urbroj: 534-02-1-1/8-16-1

Zagreb, 5. srpnja 2016.

Ministar
doc. dr. sc. Dario Nakić, dr. med., v. r.


PRILOG UZ ČLANAK 13. PRAVILNIKA62 08.07.2016 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine 62 08.07.2016 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine 62 08.07.2016 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine