Izmjena Općih uvjeta ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju

NN 63/2016 (11.7.2016.), Izmjena Općih uvjeta ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1586

Na osnovi članka 295. Zakona o obveznim odnosima (»Narodne novine«, broj 35/05., 41/08., 125/11. i 78/15.), članka 4. stavka 4. Pravila uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 91/13., 136/13., 21/14., 135/14. i 144/14.) i članka 27. stavka 1. točke 2. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14. i 83/15.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 4. sjednici održanoj 29. lipnja 2016. godine donijelo je

IZMJENU OPĆIH UVJETA

UGOVORA O DOPUNSKOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

I.

U Općim uvjetima ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 91/13., 119/13., 18/14., 119/14., 135/14., 144/14., 17/15. i 139/15., u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) u točki VII. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Iznos premije, odnosno cijena police za pokriće troškova sudjelovanja iz točke VI. ovih Općih uvjeta utvrđuje se u skladu s važećom Odlukom o cijeni police dopunskog zdravstvenog osiguranja«.

II.

U točki XI. stavku 3. riječi: »utvrđene štete« zamjenjuju se riječima: »utvrđenih troškova zdravstvene zaštite«.

III.

U točki XII. stavku 2. riječi: »utvrđene štete« zamjenjuju se riječima: »utvrđenih troškova zdravstvene zaštite«.

IV.

Naslov točke XVI. Općih uvjeta mijenja se i glasi: »NAKNADA TROŠKOVA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE«.

Točka XVI. mijenja se glasi:

»Ugovaratelj s kojim je raskinut ugovor ili koji je otkazao ugovor obvezan je Zavodu platiti razliku između troškova zdravstvene zaštite i iznosa pripadajuće premije, ukoliko su troškovi zdravstvene zaštite viši od iznosa premije pripadajuće razdoblju osiguranja do dana raskida, odnosno otkaza ugovora, osim u slučaju kada je osigurateljno razdoblje trajalo najmanje godinu dana«.

V.

Ovi Opći uvjeti objavljuju se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/16-01/147

Urbroj: 338-01-01-16-01

Zagreb, 29. lipnja 2016.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda

za zdravstveno osiguranje

prim. Milivoj Novak, dr. med., v. r.