Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Šibensko-kninske županije o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju granica lučkih područja

NN 64/2016 (13.7.2016.), Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Šibensko-kninske županije o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju granica lučkih područja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1590

Na temelju članka 74. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09 i 123/11) i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11 i 119/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. lipnja 2016. godine donijela

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O UTVRĐIVANJU GRANICA LUČKIH PODRUČJA

I.

Daje se suglasnost na Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju granica lučkih područja, klase: 342-21/16-01/3, urbroja: 2182/1-01-16-1, koju je donijela Županijska skupština Šibensko--kninske županije na 19. sjednici održanoj 27. travnja 2016. godine, a koja se odnosi na utvrđivanje obuhvata izdvojenog lučkog bazena Gradske luke Šibenik – Uvale Vrnaža Šibenik, kao i ispravak greške u pisanju u odnosu na pogrešno navedeni podatak o površini izdvojenog lučkog područja luke Rogoznica – sidrišta.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-04/151

Urbroj: 50301-05/18-16-2

Zagreb, 23. lipnja 2016.

Predsjednik

Tihomir Orešković, v. r.