Odluka o izmjeni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Hramina

NN 64/2016 (13.7.2016.), Odluka o izmjeni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Hramina

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1592

Na temelju članka 20. stavka 8. i članka 80. stavka 4. točke 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09 i 123/11), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. lipnja 2016. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O KONCESIJI POMORSKOG DOBRA U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA LUKE POSEBNE NAMJENE – LUKE NAUTIČKOG TURIZMA HRAMINA

I.

U Odluci o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Hramina (»Narodne novine«, br. 18/99, 129/02 i 68/03), u točki I. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Područje pomorskog dobra – lučkog područja koje se daje u koncesiju (kopneni i morski dio) ukupne je površine 110 812 m2, te je obilježeno poligonom točaka izraženih u HTRS96/TM koordinatnom sustavu, kako slijedi:

točka

E

N

1

426888.213

4854714.811

2

426929.725

4854738.305

3

426933.560

4854738.306

4

426934.017

4854727.103

5

426936.032

4854713.378

6

426941.847

4854694.077

7

426943.455

4854689.692

8

426947.701

4854678.112

9

426949.293

4854673.771

10

426952.076

4854668.080

11

426962.504

4854650.725

12

426968.865

4854640.139

13

426975.450

4854631.606

14

426986.328

4854619.995

15

426997.542

4854608.038

16

427006.514

4854598.491

17

427018.003

4854586.271

18

427031.482

4854572.196

19

427029.906

4854568.203

20

427040.115

4854561.056

21

427055.568

4854555.556

22

427072.164

4854553.145

23

427080.455

4854551.588

24

427084.134

4854550.186

25

427089.703

4854546.789

26

427098.656

4854538.126

27

427103.486

4854532.321

28

427109.115

4854523.989

29

427116.726

4854509.418

30

427120.751

4854499.834

31

427125.643

4854487.983

32

427128.333

4854480.712

33

427131.294

4854472.707

34

427134.981

4854461.864

35

427141.544

4854442.536

36

427149.447

4854419.084

37

427151.741

4854412.277

38

427153.990

4854406.347

39

427157.751

4854395.311

40

427162.855

4854397.304

41

427167.871

4854384.083

42

427171.139

4854373.434

43

427163.850

4854370.423

44

427166.419

4854364.533

45

427167.389

4854360.092

46

427167.910

4854357.708

47

427168.673

4854354.216

48

427175.079

4854326.717

49

427084.937

4854244.136

50

427069.246

4854260.001

51

427058.846

4854270.372

52

427033.322

4854298.074

53

426957.164

4854297.565

54

426882.408

4854297.018

55

426882.567

4854358.560

56

426809.363

4854510.966

57

426807.954

4854513.899

58

426833.682

4854524.440

59

426791.633

4854558.686

60

426776.581

4854564.260

61

426738.901

4854577.686

62

426759.558

4854635.661

63

426768.102

4854651.635

64

426781.417

4854665.185

65

426858.212

4854709.213

66

426863.142

4854700.628

a sve kako je prikazano na grafičkoj podlozi, koja čini Prilog 1. ove Odluke i ne objavljuje se u ΄Narodnim novinama΄.«.

Stavci 3. i 4. brišu se.

II.

Ovlaštenik koncesije dužan je u pomorsko dobro koje se daje u koncesiju uložiti sveukupno 10.000.000,00 kuna kao investicijsko ulaganje, u roku ne dužem od 36 mjeseci od dana sklapanja Dodatka br. 3 Ugovoru o koncesiji iz točke IV. ove Odluke, sukladno Idejnom prostornom rješenju prijedloga akvatorijalnog i teritorijalnog obuhvata marine Hramina, koje čini Prilog 2. Odluke i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Ovlaštenik koncesije je ovlašten i dužan u roku ne dužem od 36 mjeseci od dana sklapanja Dodatka br. 3 Ugovoru o koncesiji iz točke IV. ove Odluke, dovršiti planiranu izgradnju i predati Davatelju koncesije uporabnu dozvolu.

III.

Zadužuje se Ovlaštenik koncesije da u roku 60 dana od dana donošenja ove Odluke Davatelju koncesije dostavi garanciju banke radi dobrog izvršenja posla u korist Republike Hrvatske – Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture na iznos od 500.000,00 kuna, a što je 5% od ukupne vrijednosti investicije, koja iznosi 10.000.000,00 kuna, s rokom važenja garancije do šest mjeseci od završetka planiranog investicijskog ciklusa, a koja garancija je bezuvjetna, bez prigovora i naplativa na prvi poziv.

Ako Ovlaštenik koncesije ne dostavi garanciju banke iz stavka 1. ove točke, gubi sva prava određena ovom Odlukom, te se neće zaključiti Dodatak br. 3. Ugovoru o koncesiji iz točke IV. ove Odluke.

IV.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar pomorstva, prometa i infrastrukture da sklopi Dodatak br. 3. Ugovoru o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Hramina, u roku od 90 dana od dana donošenja ove Odluke.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-04/150

Urbroj: 50301-05/18-16-2

Zagreb, 23. lipnja 2016.

Predsjednik

Tihomir Orešković, v. r.

64 13.07.2016 Odluka o izmjeni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Hramina