Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama

NN 64/2016 (13.7.2016.), Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1593

Na temelju članka 17. stavka 4. točke 2. Zakona o cestama (»Narodne novine«, br. 84/11, 22/13, 54/13 i 92/14) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture u suglasnosti s ministrom unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O TURISTIČKOJ I OSTALOJ SIGNALIZACIJI
NA CESTAMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom se propisuju vrsta, značenje, oblik, boja, dimenzije i postavljanje turističke i ostale signalizacije na cestama.

(2) Znakovi turističke i ostale signalizacije se proizvode, postavljaju i održavaju u skladu s važećim zakonskim propisima, smjernicama i stručno utemeljenim pravilima u okviru važećih propisa.

Članak 2.

Turistička i ostala signalizacija je namijenjena obavještavanju sudionika u prometu o kulturnim, povijesnim, prirodnim i turističkim znamenitostima te ostalim objektima i sadržajima u naselju.

Članak 3.

(1) Turističku signalizaciju na cestama čine:

1. znakovi obavijesti o kulturnim, povijesnim, prirodnim i turističkim znamenitostima,

2. znakovi za usmjeravanje prema kulturnim, povijesnim, prirodnim i turističkim znamenitostima,

3. znakovi za pružanje turističkih i drugih informacija.

(2) Ostalu signalizaciju na cestama u smislu ovog Pravilnika čine:

1. znakovi pozdrava,

2. znakovi obavijesti za usmjeravanje prema poslovno – trgovačkim objektima i centrima, važnim objektima i sadržajima u naselju te ostalim javnim prostorima (izložbeni i sajamski prostori, sportski centri i objekti) koji zbog svoje namjene privlače veći broj ljudi.

Članak 4.

(1) Na znakovima turističke i ostale signalizacije mogu se nalaziti nazivi i grafički prikazi turističkih odredišta ili simboli pojedinih turističkih objekata ili znamenitosti na koje se znakovi odnose.

(2) Na znakovima turističke i ostale signalizacije koriste se simboli koji se upotrebljavaju na prometnim znakovima iz skupine znakova obavijesti ili dodatni simboli iz Priloga 1. ovog Pravilnika.

(3) Ukoliko ne postoji simbol za potrebe označavanja određenog objekta ili znamenitosti mogu se koristiti međunarodno prepoznatljivi simboli (npr. UNECE, UNESCO, UNWTO).

(4) Numeričke i tekstualne oznake, kao i simboli na znakovima turističke i ostale signalizacije, dane su u ovom Pravilniku kao primjer i iste se, u praksi, prometnim elaboratom moraju uskladiti s konkretnom situacijom i ciljevima postavljanja turističke i ostale signalizacije.

Članak 5.

(1) Na turističkoj i ostaloj signalizaciji natpisi se ispisuju latiničnim pismom, u pravilu, malim slovima prema hrvatskoj normi.

(2) Dvojezični natpisi moraju biti ispisani na način da je prvi natpis na hrvatskom jeziku, a potom na jeziku nacionalne manjine sukladno posebnom propisu.

(3) Natpisi se mogu ispisati i na stranim jezicima na način da je prvi natpis na hrvatskom jeziku, a potom na stranom jeziku.

Članak 6.

(1) Znakovi turističke i ostale signalizacije izrađuju se tako da je njihovo značenje stalno te ne mogu biti izvedeni s vlastitim izvorom svjetlosti ili vanjskim izvorom svjetlosti (osvijetljen izvana s posebnom svjetiljkom), osim znakova postavljenih na odmorištima i drugim površinama za odmor uz cestu i ako se time ne ugrožava sigurnost prometa.

(2) Znakovi turističke i ostale signalizacije na autocestama i brzim cestama (u daljnjem tekstu: autoceste) izrađuju se od materijala retroreflektirajućih svojstava razreda retrorefleksije RA2, a na ostalim cestama RA1.

(3) Kada se turistička i ostala signalizacija postavlja s drugim prometnim znakovima obavijesti za vođenje prometa ili putokazima moraju biti istih retroreflektirajućih svojstava.

Članak 7.

(1) Turistička i ostala signalizacija postavlja se u skladu s odgovarajućim odredbama Pravilnika o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama.

(2) Turistička i ostala signalizacija postavlja se s desne strane uz kolnik, u smjeru kretanja vozila, tako da ne ometa kretanje sudionika u prometu.

(3) Od prvog mjesta znaka obavijesti iz članka 13. do mjesta znamenitosti kontinuirano vođenje prometa osigurava se jednim putokaznim znakom turističke signalizacije ili umetnutim smeđim poljem unutar prometnog znaka obavijesti za vođenje prometa ispred raskrižja na kojem se mijenja smjer vožnje.

Članak 8.

Turistička i ostala signalizacija ne smije se postavljati na udaljenosti manjoj od 30 m unutar naseljenog mjesta, odnosno 50 m izvan naseljenog mjesta od prometnog znaka, kao ni između prometnih znakova obavijesti za vođenje prometa, niti s njima kombinirati ili postavljati na istom mjestu.

Članak 9.

Iznimno od odredbi iz članka 8. ovog Pravilnika znakovi turističke i ostale signalizacije mogu se, ako to dopuštaju uvjeti za postavljanje prometne signalizacije, postaviti zajedno s prometnim znakovima obavijesti za vođenje prometa i to na sljedeći način:

– kao umetnuto smeđe polje,

– kao zaseban putokazni znak, na istom stupu uz prometni znak »putokaz«.

Članak 10.

(1) Turistička i ostala signalizacija postavlja se temeljem prometnog elaborata sukladno postupku propisanom Zakonom o cestama.

(2) Prometni elaborat turističke i ostale signalizacije mora sadržavati dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenje uvjeta iz članka 11. i 36. ovog Pravilnika, a za autoceste i dodatne uvjete članka 42.

(3) Turistička i ostala signalizacija koja nije uključena u glavni projekt ceste postavlja se i održava na teret naručitelja.

(4) Uvjeti postavljanja i održavanja turističke i ostale signalizacije reguliraju se ugovorom između naručitelja i pravne osobe koja upravlja cestom.

Članak 11.

Kulturne, prirodne, povijesne i turističke znamenitosti na koje se upozorava i na koje se vodi promet s turističkom i drugom signalizacijom obavijesti, moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

1. moraju biti uvršteni u popis kulturne, povijesne ili prirodne baštine,

2. moraju biti u općem interesu,

3. pristup do znamenitosti mora biti siguran i dostupan širokom krugu sudionika u prometu tijekom cijele godine,

4. moraju imati dovoljno parkirališnih mjesta, izgrađene sanitarne prostore i organiziran prihvat gostiju.

Članak 12.

Uz ovaj Pravilnik otiskan je Prilog 1. s dodatnim simbolima koji čine sastavni dio Pravilnika.

II. ZNAKOVI OBAVIJESTI O KULTURNIM, POVIJESNIM, PRIRODNIM I TURISTIČKIM ZNAMENITOSTIMA

Članak 13.

Znakovi obavijesti o kulturnim, povijesnim, prirodnim i turističkim znamenitostima jesu:

1. znak »obavijesna ploča za kulturnu znamenitost« (10), natpisom, simbolom ili grafičkim prikazom označava smjer i udaljenost do kulturne znamenitosti,

10

2. znak »obavijesna ploča za povijesnu znamenitost« (11), natpisom, simbolom ili grafičkim prikazom označava naziv, vrstu te smjer i udaljenost do povijesne znamenitosti,

11

3. znak »obavijesna ploča za područje prirodne znamenitosti« (12), natpisom, simbolom ili grafičkim prikazom označava naziv, vrstu te smjer i udaljenost do prirodne znamenitosti,


   

  

12

4. znak »obavijesna ploča za turističku znamenitost« (13), natpisom, simbolom ili grafičkim prikazom označava naziv, vrstu te smjer i udaljenost do turističke znamenitosti,

13

5. znak »obavijesna ploča za turističko-tematsku cestu« (14), označava mjesto na cesti, od kojeg je cesta ili njen dio proglašen kao turističko-tematska cesta (vinska, obalna, panoramska, planinska, cesta sira i slično).

14

Članak 14.

(1) Znakovi obavijesti iz članka 13. imaju oblik pravokutnika ili kvadrata.

(2) Znakovi obavijesti iz članka 13. mogu sadržavati naziv, simbol ili grafički prikaz turističkog odredišta, smjer i udaljenost u kilometrima do određene znamenitosti.

(3) Na znaku se mogu umetnuti i dodatna objašnjenja vezana za turističko odredište.

Članak 15.

(1) Osnovna boja znaka obavijesti turističke signalizacije je smeđa, a rubovi su bijele boje.

(2) Umetnuta polja, natpisi i strelice na turističkim znakovima obavijesti su bijele boje, a simboli su, u pravilu, crne boje.

(3) Uz znakove obavijesti turističke signalizacije mogu se postaviti dopunske ploče s dodatnim informacijama za jasno vođenje prometa.

(4) Osnovna boja dopunske ploče je bijela, boja natpisa i simbola je crna.

Članak 16.

Veličine turističkih znakova obavijesti jesu:

1. na autocestama do 12 m2, a iznimno 16 m2 kod označavanja više znamenitosti na jednom znaku;

2. na državnim cestama do 6 m2;

3. na ostalim cestama do 4 m2.

Članak 17.

Veličina simbola i grafičkog prikaza na turističkim znakovima obavijesti mora biti prepoznatljiva i razmjerna veličini turističkog znaka.

III. ZNAKOVI ZA USMJERAVANJE PREMA KULTURNIM, POVIJESNIM, PRIRODNIM I TURISTIČKIM ZNAMENITOSTIMA

1. Putokazni znakovi

Članak 18.

(1) Putokazni znakovi su znakovi koji označavaju smjer prema kulturnim, povijesnim, prirodnim i turističkim znamenitostima i objektima.

(2) Putokazni znakovi jesu:

1. znak »putokazna ploča za usmjeravanje prema kulturnim znamenitostima ili objektu« (20), označava smjer kojim se kreće do naznačene znamenitosti ili objekta,

20

2. znak »putokazna ploča za usmjeravanje prema povijesnoj znamenitosti ili objektu« (21), označava smjer kretanja do naznačene znamenitosti ili objekta,

21

3. znak »putokazna ploča za usmjeravanje prema prirodnoj znamenitosti ili objektu« (22), označava smjer kretanja do naznačene znamenitosti ili objekta,

22

4. znak »putokazna ploča za usmjeravanje prema turističkom objektu u naselju« (23), označava vrstu i naziv te smjer kretanja do naznačenog objekta,

23

5. znak »putokazna ploča za usmjeravanje prema javnom objektu ili prostoru kojem se prilazi od turističke ceste« (24),

24

6. znak »putokazna ploča za usmjeravanje prema kampu« (25).

25

Članak 19.

(1) Putokazni znak ima oblik pravokutnika na kojem su strelica i jedno polje sa simbolom, te jedan ili dva natpisa, odnosno natpis i udaljenost.

(2) Položaj strelice i simbola na putokaznom znaku su:

– s lijeve strane znaka kada se odnose na smjer »ravno« i »lijevo«,

– s desne strane kada se odnose na smjer »desno«.

Članak 20.

(1) Putokazni znak ima podlogu smeđe boje.

(2) Umetnuta polja, natpisi i strelice su bijele boje, a simboli su, u pravilu, crne boje.

Članak 21.

(1) Veličine stranica turističkog putokaznog znaka, u pravilu, su: 30x100 cm i 30x160 cm.

(2) Duljina turističkog putokaznog znaka određuje se prema duljini natpisa na znaku.

(3) Iznimno, ako se postavlja na isti stup s prometnim znakom »putokaz« ima dužinu putokaza.

(4) Visina slova, u pravilu, iznosi 14 cm.

(5) Bijelo polje simbola je kvadratno, veličine 20x20 cm.

2. Putokazne ploče i putokazni panoi za ugostiteljske objekte za smještaj

Članak 22.

(1) Putokazne ploče i putokazni panoi za ugostiteljske objekte za smještaj (U daljnjem tekstu: smještajni objekti) označavaju prilaze pojedinačnim smještajnim objektima (hotel, hostel, kamp i slično) u urbanim zonama i turističkim naseljima.

(2) Osnovna boja putokazne ploče i panoa je bijela, natpisi i strelice su crne boje, a rubovi i ostale crte su smeđe boje.

(3) Nazivi s oznakom kategorije smještajnog objekta na znaku putokazna ploča i putokazni pano grupiraju se po smjerovima, prvo ravno, potom lijevo, a zatim desno.

(4) Položaj strelica koje označavaju smjer kretanja na putokaznoj ploči i putokaznom panou mora odgovarati položaju prometnica na terenu.

Članak 23.

Putokazne ploče i putokazni panoi za smještajne objekte čine sljedeći znakovi:

1. znak »putokazna ploča za smještajne objekte« (40), označava pojedinačni smještajni objekt (hotel, hostel, kamp i drugo) prema kojem vodi cesta na koju putokazna ploča upućuje,

40

2. znak »putokazni pano za smještajne objekte« (41), označava smjerove na kojima se nalaze smještajni objekti (hotel, hostel, kamp i drugo) koji su na panou naznačeni.

41

Članak 24.

(1) Putokazna ploča za smještajne objekte ima oblik pravokutnika.

(2) Visina slova je, u pravilu, 14 cm.

(3) Veličina stranica putokazne ploče (40) je, u pravilu, 30x100 cm.

(4) Kod grupiranja više putokaznih ploča duljina se određuje prema najduljem nazivu smještajnog objekta, maksimalno do 160 cm.

Članak 25.

(1) Znak »putokazni pano za smještajne objekte« (41) je kvadratnog ili pravokutnog oblika maksimalne veličine 8 m2.

(2) Na gornjem dijelu putokaznog panoa velikim slovima se ispisuje vrsta smještajnih objekata. Polje na kojem stoji natpis vrste smještajnih objekata je za polovicu veće od polja koji označava smještajne objekte koji se nalaze ispod nje.

IV. ZNAKOVI ZA PRUŽANJE TURISTIČKIH I DRUGIH INFORMACIJA

Članak 26.

Znakovi za pružanje turističkih informacija su sljedeći:

1. znak »turističke informacije za određenu ponudu« (50), upućuje na mjesta na kojima se mogu dobiti određene turističke ponude,

2. znak »turističko-informativna ploča« (51), postavlja se na odmorištima i drugim prostorima uz cestu koji su namijenjeni odmoru, a sudionicima u cestovnom prometu pruža detaljnije informacije vezane za turizam u naselju, području ili županiji u kojoj se nalaze.

51

Članak 27.

(1) Znak »turističke informacije za određenu ponudu« (50) je pravokutnog ili kvadratnog oblika veličine:

1. na autocestama do 12 m2,

2. na državnim cestama do 6 m2,

3. na ostalim cestama do 4 m2.

(2) Podloga znaka je smeđe boje, natpisi su bijele boje, a na umetnutim bijelim poljima su simboli i slova, u pravilu, crne boje.

(3) Uz znak može se postaviti dopunska ploča s dodatnim informacijama za jasno vođenje prometa.

(4) Osnovna boja dopunske ploče je bijela, boja natpisa i simbola je crna.

Članak 28.

(1) Znak »turistička informativna ploča« (51) je pravokutnog oblika, veličine do 10 m2.

(2) Turistička informativna ploča ima osnovnu podlogu smeđe boje.

V. OSTALA SIGNALIZACIJA

1. Znakovi pozdrava

Članak 29.

Znakovi pozdrava na ulazu/izlazu u državu, županiju, turističku rivijeru, grad, općinu ili autocestu jesu:

1. znak »pozdrava na ulazu ili izlazu iz Republike Hrvatske« (60) (61);

   

60 61

2. znak »pozdrava na ulazu ili izlazu s autoceste« (62) (63);

   

62 63

3. znak »pozdrava na ulazu ili izlazu iz županije« (64);

64

3. znak »pozdrava na ulazu ili izlazu iz turističku rivijeru« (65);

65

5. znak »pozdrav na ulazu ili izlazu iz grada ili općine« (66) (67);

   

66 67

Članak 30.

(1) Znakovi pozdrava su pravokutnog ili kvadratnog oblika.

(2) Najveće dopuštene veličine znakova pozdrava jesu:

1) do 12 m2 na ulazu i/ili izlazu u državu ili autocestu,

2) do 6 m2 na ulazu i/ili izlazu u županiju i turističku rivijeru,

3) do 4 m2 na ulazu i/ili u grad,

4) do 2 m2 na ulazu i/ili izlazu u općinu.

Članak 31.

Znakovi pozdrava imaju podlogu bijele boje sa smeđim rubom, a natpisi, simboli i grafički prikazi su, u pravilu, crne boje.

2. Obavijesni putokazi i obavijesne ploče za druge objekte i sadržaje u naselju

Članak 32.

(1) Obavijesni putokazi i obavijesne ploče su znakovi koji upućuju prema poslovno-trgovačkim centrima i zonama, važnim objektima i sadržajima u naselju (muzej, kazalište, željeznički kolodvor, garaža, bolnica, hitna pomoć, ljekarna, izložbeni i sajamski prostor i dr.).

(2) Obavijesni putokazi i obavijesne ploče jesu:

1. znak »obavijesni putokaz« (70), upućuje na važnije sadržaje i objekte u naselju,

70

2. znak »obavijesna ploča« (71), obavještava o važnijim sadržajima i objektima u naselju,

71

(3) Znak obavijesna ploča kojom se obavještava o održavanju sajmova, izložbi, sportskih i ostalih događaja privremenog karaktera trajanja može se postaviti samo za vrijeme trajanja događaja.

Članak 33.

(1) Obavijesni putokazi su pravokutnog oblika dimenzija 30 x100 cm i 30 x160 cm.

(2) Obavijesne ploče su pravokutnog oblika veličine do 6 m2.

(3) Obavijesna ploča sadrži nazive, simbole i grafički prikaz objekta.

(4) Obavijesni putokaz i putokazna ploča su crne boje sa žutim natpisima i rubom.

VI. POSTAVLJANJE TURISTIČKE I OSTALE SIGNALIZACIJE

1. Općenito o postavljanju turističke i ostale signalizacije

Članak 34.

Mjesta postavljanja, visina i položaj turističke i ostale signalizacije obavijesti moraju biti takvi da:

1. ne zaklanjaju postavljene prometne znakove,

2. ne odvraćaju pozornost vozača od postavljenih prometnih znakova,

3. ne ugrožavaju kretanje sudionika u prometu.

Članak 35.

(1) Znakovi obavijesti turističke i ostale signalizacije postavljaju se u blizini turističke znamenitosti na koju se odnose, na zadnjem raskrižju javne ceste s pristupnom cestom koja vodi do naznačenog odredišta.

(2) Za kulturne, prirodne, povijesne i turističke znamenitosti od osobitog značaja, znakovi se mogu postavljati od najbližeg važnog raskrižja na autocesti, državnoj ili županijskoj cesti.

(3) »Znak turističko-tematska cesta« (14) postavlja se na početku turističko-tematske ceste (obalna, panoramska, planinska, vinska, cesta sira i slično).

Članak 36.

(1) Ispred raskrižja od kojeg se odvaja cesta koja vodi prema turističkoj znamenitosti postavlja se, u pravilu, samo jedna obavijesna ploča.

(2) Obavijesna ploča za slučaj iz stavka 1. ovog članka postavlja se:

1. na autocestama 250 m do 1500 m prije prvog najavnog znaka koji se odnosi na čvorište,

2. na državnim cestama izvan naselja, u pravilu, na udaljenosti najmanje 250 m od prvog prometnog znaka koji obavještava o smjeru vožnje u raskrižju,

3. na drugim cestama izvan naselja, u pravilu, na udaljenosti najmanje 150 m ispred prvog prometnog znaka, koji obavještava o smjeru vožnje u raskrižju, na cestama unutar naselja, u pravilu na udaljenosti najmanje 100 m ispred raskrižja,

4. Turistička znamenitost na koju se odnosi obavijesna ploča, u pravilu, udaljena je do 30 km od mjesta odvajanja ceste koja do nje vodi.

5. Ako je za isto čvorište prostorno vezano više znamenitosti istog ranga, na Turističkoj obavijesnoj ploči mogu biti naznačene sve znamenitosti, vodeći brigu o uočljivosti sadržaja na znaku.

Članak 37.

Putokazni znak (20), (21), (22) i (23) se, u pravilu, postavlja na cesti gdje upozorava na turistički važnu znamenitost kada je promet prema odredištu pojačan ili je cestovna veza koja vodi do odredišta s glavne ceste teško uočljiva.

Članak 38.

Znakovi za usmjeravanje prema kulturnim (20), povijesnim (21), prirodnim znamenitostima i objektima (22), turističkim objektima u naselju (23) te javnom objektu ili prostoru u naselju (24) smiju se postavljati unutar područja naselja, u pravilu na udaljenosti najmanje 30 m ispred prvog prometnog znaka obavijesti koji obavještava o smjeru vožnje u naselju.

Članak 39.

Na gospodarske objekte i ustanove (zabavni park, etno-eko selo, umjetnički obrti i slično) smije se upozoriti putokaznim znakom (24) samo onda kada sadržaj ima i kulturno značenje te je pretežno prilagođen potrebama turizma i privlači veći broj turista.

Članak 40.

Putokazi za smještajne objekte (40) postavljaju se na mjestima gdje postoje poteškoće u izboru pravca kretanja prema istim.

Članak 41.

Znakovi za pružanje turističkih i drugih informacija (50 i 51) postavljaju se na površinama koje nisu namijenjene prometu, a pri tome ne smiju ometati kretanje pješaka.

2. Postavljanje turističke i ostale signalizacije

Članak 42.

(1) Na autocesti se mogu postavljati samo znakovi obavijesti koji se odnose na:

– znamenitosti iz popisa svjetske kulturne, povijesne i prirodne baštine (UNESCO),

– znamenitosti kulturne i povijesne baštine najvišeg međunarodnog i nacionalnog ranga,

– prirodna baština najvišeg međunarodnog i nacionalnog ranga (nacionalni parkovi, parkovi prirode),

– nacionalna svetišta,

– toplice i termalna lječilišta,

– olimpijski sportski centri.

(2) Znakovi obavijesti iz prethodnog stavka postavljaju se na autocesti kada je znamenitost na koju znak upućuje vidljiva s autoceste, u blizini autoceste ili do koje izravno vodi cesta koja se od autoceste odvaja na sljedećem čvorištu.

(3) Za postavu turističkih znakova obavijesti na autocestama turističke znamenitosti, osim ispunjavanja uvjeta iz članaka 11. i 36. i stavka 1. ovog članka, potrebno je u prometnom elaboratu predočiti dokaze za najmanje 5.000 posjetitelja godišnje.

Članak 43.

Na autocestama se mogu postavljati i znakovi pozdrava za autocestu.

Članak 44.

(1) Međusobna udaljenost dvaju turističkih znakova obavijesti na autocesti iznosi minimalno 500 m.

(2) U slučajevima kada se prema više turističkih znamenitosti izlazi na istom čvoru autoceste, svi se sadržaji, u pravilu, ispisuju na istom znaku.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 45.

(1) Turistička i ostala signalizacija na cestama koja nije u skladu s ovim Pravilnikom, a zatekne se na cestama na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika, mora se uskladiti odnosno ukloniti do 31. prosinca 2018. godine.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka turistička i ostala signalizacija čije značenje nije promijenjeno će se zamijeniti kada prestane zadovoljavati uvjete propisane člankom 6. ovog Pravilnika.

(3) Turistička i ostala signalizacija koja nije predviđena ovim Pravilnikom, a zatekne se na cestama na dan njegova donošenja, mora se ukloniti u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 46.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama (»Narodne novine«, broj 87/02).

Članak 47.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/16-02/09
Urbroj: 530-05-3-16-19
Zagreb, 1. srpnja 2016.

Ministar
Oleg Butković, v. r.

PRILOG 1.

DODATNI SIMBOLI

64 13.07.2016 Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama 64 13.07.2016 Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama 64 13.07.2016 Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama 64 13.07.2016 Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama 64 13.07.2016 Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama 64 13.07.2016 Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama 64 13.07.2016 Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama