Odluka o dokumentaciji koja se prilaže uz obavijest o namjeri primjene unutargrupnog izuzetka od obveze poravnanja iz članka 4. stavka 2. Uredbe (EU) br. 648/2012

NN 64/2016 (13.7.2016.), Odluka o dokumentaciji koja se prilaže uz obavijest o namjeri primjene unutargrupnog izuzetka od obveze poravnanja iz članka 4. stavka 2. Uredbe (EU) br. 648/2012

HRVATSKA NARODNA BANKA

1594

Na temelju članka 4. stavka 2. Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju, članka 4. stavka 2., članka 6. točaka 2., 3. i 4. te članka 14. stavka 2. Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. godine o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (»Narodne novine« broj 54/13), te članka 101. stavka 2. točke 1. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine« br. 159/2013., 19/2015. i 102/2015.) i članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine« br. 75/2008. i 54/2013.), guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O DOKUMENTACIJI KOJA SE PRILAŽE UZ OBAVIJEST O NAMJERI PRIMJENE UNUTARGRUPNOG IZUZETKA OD OBVEZE PORAVNANJA IZ ČLANKA 4. STAVKA 2.
UREDBE (EU) br. 648/2012

Članak 1.

(1) U smislu ove Odluke pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. Uredba (EU) br. 648/2012 je Uredba (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju.

2. Uredba (EU) br. 2015/2205 je Delegirana Uredba Komisije (EU) 2015/2205 o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za obvezu poravnanja.

3. Zakon je Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. godine o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (»Narodne novine« broj 54/13).

4. HNB je Hrvatska narodna banka, središnja banka Republike Hrvatske čiji su zadaci i nadležnosti propisani Zakonom o Hrvatskoj narodnoj banci, Zakonom i drugim zakonima.

5. ESMA je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala, osnovano Uredbom (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije br. 2009/77/EZ(EU).

6. Grupa je grupa društava iz članka 2. točke 16. Uredbe (EU) br. 648/2012.

7. Unutargrupna transakcija je ugovor o OTC izvedenicama koji je sklopljen s drugom ugovornom stranom koja čini dio iste grupe, a kako je definirano člankom 3. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 648/2012 za nefinancijske druge ugovorne strane i člankom 3. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 648/2012 za financijske druge ugovorne strane.

8. Obveza poravnanja je obveza ugovornih strana iz članka 4. stavka 1. točke a. Uredbe (EU) br. 648/2012 da se poravnanje OTC izvedenice koje podliježu obvezi poravnanja u skladu sa člankom 4. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 648/2012 obavlja posredstvom središnje druge ugovorne strane koja ima odobrenje u skladu s člankom 14. Uredbe (EU) br. 648/2012 ili koja je priznata u skladu s člankom 25. Uredbe (EU) br. 648/2012 za obavljanje poravnanja te vrste OTC izvedenica i navedena u registru u skladu s člankom 6. stavkom 2. točkom b. Uredbe (EU) br. 648/2012.

9. Obrazac je Obrazac o podnošenju obavijesti o namjeri primjene izuzeća iz članka 4. stavka 2. točke a. Uredbe (EU) br. 648/2012, odnosno zahtjeva iz članka 4. stavka 2. točke b. Uredbe (EU) br. 648/2012.

(2) Ostali pojmovi u smislu ove Odluke imaju istovjetno značenje kao pojmovi upotrijebljeni u Uredbi (EU) br. 648/2012 i Zakonu.

Članak 2.

Ovom Odlukom propisuju se:

a) popis dokumentacije koja mora biti priložena uz:

– obavijest o namjeri primjene unutargupnog izuzeća od obveze poravnanja OTC izvedenica iz članka 4. stavka 2. točke a. Uredbe br. 648/2012, a koja je HNB-u potrebna za ocjenu ispunjavaju li transakcije između ugovornih strana uvjete utvrđene u članku 3. Uredbe (EU) br. 648/2012, odnosno je li primjena izuzeća dopuštena,

– zahtjev za odobrenje primjene unutargupnog izuzeća od obveze poravnanja OTC izvedenica iz članka 4. stavka 2. točke b. Uredbe br. 648/2012, a koja je HNB-u potrebna za ocjenu ispunjavaju li transakcije između ugovornih strana uvjete utvrđene u članku 3. Uredbe (EU) br. 648/2012, odnosno je li primjena izuzeća dopuštena,

– obavijest o primjeni odgode obveze poravnanja u unutargrupnim transakcijama između ugovornih strana iz država članica koji spadaju u kategorije 1. do 3. iz članka 2. stavka 1. Uredbe (EU) 2015/2205 i ugovornih strana iz trećih zemalja, a koja je propisana u članku 3. stavku 2. Uredbe (EU) 2015/2205,

b) format obavijesti ili zahtjeva iz točke a) ovog članka te način dostave takve obavijesti ili zahtjeva HNB-u kao nadležnom tijelu,

c) način primjene rokova iz članka 4. stavka 2. Uredbe (EU) br. 648/2012.

Članak 3.

(1) Obavijest iz članka 2. točke a) alineje 1. ove Odluke dostavljaju kreditne institucije HNB sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje su od HNB-a dobile odobrenje za rad, a kada druga ugovorna strana u unutargrupnoj transakciji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici.

(2) HNB-u se može podnijeti i skupna obavijest kada kreditna institucija iz stavka 1. ovog članka namjerava izuzeće primijeniti s više ugovornih strana u grupi, pri čemu, ako je jedna ili više takvih ugovornih strana također kreditna institucija, smatrat će se da je zaprimanjem obavijesti kreditne institucije – podnositelja obavijesti, zaprimljena i obavijest za njegove ugovorne strane – kreditne institucije iz stavka 1. ovog članka, pod uvjetom da ovlaštene osobe ugovornih strana – kreditnih institucija iz stavka 1. ovog članka na koje se skupna obavijest odnosi supotpišu sažetu obavijest iz članka 5. ove Odluke.

(3) Zahtjev iz članka 2. točke a) alineje 2. ove Odluke dostavljaju kreditne institucije iz stavka 1. ovog članka, kada druga ugovorna strana u unutargrupnoj transakciji ima poslovni nastan u trećoj zemlji.

(4) Do isteka odgode obveze poravnanja u unutargrupnim transakcijama između ugovornih strana iz država članica koji spadaju u kategorije 1. do 3. iz članka 2. stavka 1. Uredbe (EU) 2015/2205 i ugovornih strana iz trećih zemalja, a koja je propisana u članku 3. stavku 2. Uredbe (EU) 2015/2205, kreditne institucije iz stavka 1. ovog članka koje sklapaju takve transakcije nisu dužne HNB-u dostaviti zahtjev iz članka 2. točke a) alineje 2. ove Odluke. U tom slučaju podnosi se obavijest iz članka 4. stavka 1. ove Odluke.

(5) Stavak 4. ovog članka na odgovarajući će se način primjenjivati i na naredne delegirane uredbe kojima se propisuje obveza poravnanja drugih klasa OTC izvedenica, a koje sadrže ekvivalentne odredbe o odgodi obveze poravnanja u unutargrupnim transakcijama s ugovornim stranama iz trećih zemalja koje sadrži i Uredba (EU) 2015/2205.

(6) Ako bude potrebno, HNB će ovu Odluku izmijeniti ili dopuniti na način da se omogući primjena unutargrupnih izuzeća ili odgoda primjene obveze poravnanja kod budućih delegiranih uredbi kojima se propisuje obveza poravnanja.

Članak 4.

(1) U slučaju utvrđenom u članku 3. stavku 3. ove Odluke, da bi kreditne institucije mogle primijeniti odgodu obveze poravnanja, iste su dužne obavijestiti HNB u pisanom obliku da su ispunjeni uvjeti utvrđeni u članku 3. stavku 2. točkama (a) do (d) Uredbe (EU) 2015/2205, pri čemu se dostavlja dokumentacija iz članka 5. ove Odluke.

(2) HNB će u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti utvrditi jesu li uvjeti iz stavka 1. ovog članka ispunjeni i o tome obavijestiti kreditnu instituciju.

Članak 5.

(1) Kreditne institucije koje dostavljaju obavijest ili zahtjev iz članka 2. točke a) ove Odluke dužne su HNB-u dostaviti sljedeću dokumentaciju:

a) sažetu obavijest u pisanom obliku koja će sadržavati:

– tvrtku kreditne institucije,

– pojašnjenje koja se vrsta obavijesti ili zahtjeva iz članka 2. točke a) ove Odluke dostavlja,

– podatke o vrsti OTC izvedenica za koje se traži izuzeće,

– popis ugovornih strana u unutargrupnim transakcijama na koje bi se primjenjivalo izuzeće ili odgoda obveze poravnanja,

– identifikacijsku oznaku Obrasca (OIB subjekta nadzora i datum prijave, u formatu: OIB_gggg-mm-dd),

– ime, prezime, funkciju i potpis ovlaštene osobe,

– u slučaju kada se podnosi skupna obavijest, ime, prezime, funkciju i supotpis ovlaštenih osoba drugih ugovornih strana za koje se podnosi obavijest.

b) popunjeni obrazac iz Priloga ove Odluke.

(2) Ovlaštena osoba koja potpisuje sažetu obavijest iz stavka 1. točke a) ovog članka mora biti jednaka potpisniku izjave o odgovornosti iz Dijela F Obrasca.

Članak 6.

(1) Rokovi određeni u članku 4. stavku 2. točkama a) i b) Uredbe (EU) br. 648/2012, kao i rok određen u članku 3. stavku 2. Uredbe (EU) 2015/2205 počinju teći od dana kada kreditna institucija dostavi potpunu obavijest ili zahtjev iz članka 2. točke a) ove Odluke.

(2) Obavijest ili zahtjev iz članka 2. točke a) ove Odluke smatrat će se potpunima kada kreditna institucija HNB-u dostavi podatke propisane člankom 5. ove Odluke.

(3) HNB će u roku od 5 radnih dana od dana zaprimanja obavijesti ili zahtjeva iz članka 2. točke a) ove Odluke utvrditi njihovu potpunost te o tome obavijestiti kreditnu instituciju koja je dostavila predmetnu obavijest ili zahtjev. Ako HNB utvrdi da su obavijest ili zahtjev iz članka 2. točke a) ove Odluke nepotpuni, o istome će obavijestiti kreditnu instituciju te je pozvati na dopunu obavijesti ili zahtjeva, u roku od 10 radnih dana od dana dostave poziva za o dopunu dokumentacije.

(4) O zahtjevu iz članka 2. točke a) alinieje 2. ove Odluke, HNB odlučuje rješenjem, u smislu zakona kojim je uređen opći upravni postupak.

(5) U slučaju obavijesti iz članka 2. točke a) ove Odluke, HNB će u propisanom roku kreditnu instituciju obavijestiti o tome je li primjena unutargrupnog izuzeća dopuštena. Pri tome će se smatrati da je primjena dopuštena ako HNB ne obavijesti kreditnu instituciju unutar tih rokova.

(6) Ako HNB pregledom dostavljene dokumentacije utvrdi da primjena unutargrupnog izuzeća nije dopuštena, unutar roka iz stavka 5. ovog članka, kreditnoj instituciji se izdaje rješenje o prigovoru na primjenu izuzeća o čemu se šalje obavijest nadležnom tijelu druge ugovorne strane na koju se odnosi unutargrupno izuzeće.

Članak 7.

Istinitost, točnost i potpunost podataka

(1) Potpisnik izjave o odgovornosti iz Dijela F Obrasca u potpunosti odgovara za istinitost, točnost i potpunost dostavljenih podataka.

(2) HNB je ovlaštena od kreditne institucije zatražiti dodatne podatke koji potvrđuju istinitost, točnost i potpunost dostavljenih podataka, uključujući i potvrde i uvjerenja drugih nadležnih domaćih ili inozemnih tijela.

Članak 8.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

O. br.: 212-020/07-16/BV

Zagreb, 5. srpnja 2016.

Guverner
prof. dr. sc. Boris Vujčić, v. r.

PRILOG

OBAVIJEST O NAMJERI PRIMJENE IZUZEĆA IZ ČLANKA 4. STAVKA 2. TOČKE A. UREDBE (EU) br. 648/2012, ODNOSNO ZAHTJEV IZ ČLANKA 4. STAVKA 2. TOČKE B. UREDBE (EU) br. 648/2012


64 13.07.2016 Odluka o dokumentaciji koja se prilaže uz obavijest o namjeri primjene unutargrupnog izuzetka od obveze poravnanja iz članka 4. stavka 2. Uredbe (EU) br. 648/2012 64 13.07.2016 Odluka o dokumentaciji koja se prilaže uz obavijest o namjeri primjene unutargrupnog izuzetka od obveze poravnanja iz članka 4. stavka 2. Uredbe (EU) br. 648/2012