Pravilnik o uvjetima koji se primjenjuju prilikom nekomercijalnog premještanja kućnih ljubimaca u Republiku Hrvatsku

NN 65/2016 (15.7.2016.), Pravilnik o uvjetima koji se primjenjuju prilikom nekomercijalnog premještanja kućnih ljubimaca u Republiku Hrvatsku

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1616

Na temelju članka 69. stavka 5. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/13 i 148/13), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA KOJI SE PRIMJENJUJU PRILIKOM NEKOMERCIJALNOG PREMJEŠTANJA KUĆNIH LJUBIMACA U REPUBLIKU HRVATSKU

Područje primjene

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju detaljna pravila za provedbu Uredbe (EU) br. 576/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o nekomercijalnom premještanju kućnih ljubimaca i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 998/2003 (SL L 178, 28. 6. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 576/2013) u dijelu koji se odnosi na uvjete koji se primjenjuju prilikom nekomercijalnog premještanja kućnih ljubimaca u Republiku Hrvatsku.

(2) Pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju jednako značenje kao pojmovi iz članka 3. Uredbe (EU) br. 576/2013.

Uvjeti za nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca iz drugih država članica Europske unije

Članak 2.

(1) Dozvoljeno je nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca iz članka 7. stavka 1. Uredbe (EU) br. 576/2013 u Republiku Hrvatsku iz drugih država članica Europske unije (u daljnjem tekstu: države članice) ako su prilikom nekomercijalnog premještanja ispunjeni uvjeti iz članka 7. stavka 2. Uredbe (EU) br. 576/2013.

(2) Izjava iz članka 7. stavka 2. točke (a) Uredbe (EU) br. 576/2013 mora biti sastavljena u skladu s formatom i izgledom izjave iz Priloga I. dijela 1. Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 577/2013 od 28. lipnja 2013. o obrascu identifikacijskih dokumenata za nekomercijalno premještanje pasa, mačaka i pitomih vretica, o sastavljanju popisa državnih područja i trećih zemalja i o zahtjevima koji se odnose na format, izgled i jezik izjava kojima se potvrđuje sukladnost s određenim uvjetima predviđenim u Uredbi (EU) br. 576/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 178, 28. 6. 2013.) (u daljnjem tekstu: Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 577/2013) i izrađena u skladu s jezičnim zahtjevima iz Priloga I. dijela 3. Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 577/2013..

Uvjeti za nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca iz Priloga I. dijela B Uredbe (EU) br. 576/2013 iz drugih država članica

Članak 3.

(1) U skladu s člankom 9. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 576/2013, osim uvjeta iz članka 9. stavka 2. Uredbe (EU) br. 576/2013, na temelju podataka o pojavi zaraznih i nametničkih bolesti u Republici Hrvatskoj i trećim zemljama proporcionalno riziku za javno zdravlje ili zdravlje životinja, čelnik Uprave nadležne za poslove veterinarstva (u daljnjem tekstu Uprava) može rješenjem odrediti i dodatne uvjete za nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca iz Priloga I. dijela B Uredbe (EU) br. 576/2013.

(2) Dodatne uvjete iz stavka 1. ovog članka, u svrhu informiranja javnosti, Uprava redovito objavljuje na svojim službenim mrežnim stranicama.

Uvjeti za nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca iz Priloga I. dijela A Uredbe (EU) br. 576/2013 iz trećih zemalja i državnih područja trećih zemalja

Članak 4.

Nije dozvoljeno nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca iz članka 11. stavka 1. Uredbe (EU) br. 576/2013 u Republiku Hrvatsku iz trećih zemalja.

Uvjeti za nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca iz Priloga I. dijela B Uredbe (EU) br. 576/2013 iz trećih zemalja i državnih područja trećih zemalja

Članak 5.

(1) U skladu s člankom 14. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 576/2013, osim uvjeta navedenih u članku 14. stavku 2 Uredbe (EU) br. 576/2013, na temelju podataka o pojavi zaraznih i nametničkih bolesti u Republici Hrvatskoj i trećim zemljama proporcionalno riziku za javno zdravlje ili zdravlje životinja, čelnik Uprave može rješenjem odrediti i dodatne uvjete za nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca iz Priloga I. dijela B Uredbe (EU) br. 576/2013.

(2) Dodatne uvjete iz stavka 1. ovoga članka, u svrhu informiranja javnosti, Uprava redovito objavljuje na svojim službenim mrežnim stranicama.

Izjave za nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca iz trećih zemalja i državnih područja trećih zemalja

Članak 6.

(1) Izjava iz članka 25. stavka 3. Uredbe (EU) br. 576/2013 mora biti sastavljena u skladu s obrascem izjave iz Priloga IV. Dijela 3. Odjeljka A Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 577/2013 i u skladu s dodatnim zahtjevima za izjavu iz Priloga IV. Dijela 3. Odjeljka B Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 577/2013.

(2) Izjava iz članka 12. stavka 1. točke (c) Uredbe (EU) br. 576/2013 mora biti sastavljena u skladu s formatom i izgledom izjave iz Priloga I. Dijela 2. Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 577/2013 i sukladna s jezičnim zahtjevima iz Priloga I. Dijela 3. Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 577/2013.

Odstupanja za nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca

Članak 7.

(1) U skladu i pod uvjetima navedenim u članku 32. Uredbe (EU) br. 576/2013 Uprava odobrava nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca iz Priloga I. Uredbe (EU) br. 576/2013 u Republiku Hrvatsku.

(2) Prije nekomercijalnog premještanja iz stavka 1. ovoga članka vlasnik životinje Upravi podnosi zahtjev za izdavanje dozvole nekomercijalnog premještanja kućnih ljubimaca na obrascu iz Priloga I. ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio.

(3) Kada Uprava odobri nekomercijalno premještanje iz stavka 1. ovoga članka, u odobrenju se navodi trajanje i mjesto izolacije kućnih ljubimaca, kao i mjere koje je potrebno provesti tijekom nadzora izoliranih životinja u svrhu utvrđivanja zdravstvenog statusa životinje i ispunjavanja uvjeta nekomercijalnog premještanja u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 576/2013.

Nekomercijalno premještanje registriranih vojnih ili spasilačkih pasa iz trećih zemalja

Članak 8.

(1) U skladu i pod uvjetima navedenim u članku 10. stavak 3. Uredbe (EU) br. 576/2013 Uprava odobrava nekomercijalno premještanje registriranih vojnih ili spasilačkih pasa na područje Republike Hrvatske iz trećih zemalja i preko područja koja nisu ulazna točka za putnike.

(2) Prije nekomercijalnog premještanja iz stavka 1. ovoga članka vlasnik životinje ili ovlaštena osoba Upravi podnose zahtjev za izdavanje odobrenja nekomercijalnog premještanja životinje iz stavka 1. ovoga članka na obrascu iz Priloga II. ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio.

(3) Kada Uprava odobri nekomercijalno premještanje iz stavka 1. ovoga članka, u odobrenju se navodi ulazno mjesto preko kojeg će životinje ući u Republiku Hrvatsku i na kojem će psi biti podvrgnuti pregledima u skladu s člankom 34. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 576/2013.

Popis ulaznih točaka za putnike

Članak 9.

Popis ulaznih točaka za putnike u svrhu nekomercijalnog premještanja kućnih ljubimaca iz članka 3. točke (k) Uredbe (EU) br. 576/2013 propisan je Pravilnikom o graničnim prijelazima određenim za nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca (»Narodne novine«, br. 91/2013, 132/2013, 44/2014, 87/2015).

Stupanje na snagu

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/15-01/11

Urbroj: 525-10/0249-16-14

Zagreb, 1. srpnja 2016.

Ministar
prof. dr. sc. Davor Romić, v. r.

PRILOG I. – PRILOG II. 


65 15.07.2016 Pravilnik o uvjetima koji se primjenjuju prilikom nekomercijalnog premještanja kućnih ljubimaca u Republiku Hrvatsku 65 15.07.2016 Pravilnik o uvjetima koji se primjenjuju prilikom nekomercijalnog premještanja kućnih ljubimaca u Republiku Hrvatsku