Pravilnik o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

NN 65/2016 (15.7.2016.), Pravilnik o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

65 15.07.2016 Pravilnik o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU
I SPAŠAVANJE

1617

Na temelju članka 49. stavka 3. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«, broj 82/15), ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje donosi

PRAVILNIK

O SMJERNICAMA ZA IZRADU PROCJENA RIZIKA OD KATASTROFA I VELIKIH NESREĆA ZA PODRUČJE REPUBLIKE HRVATSKE I JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se sadržaj, nositelji izrade procjena rizika te nositelje izrade i kriteriji za određivanje smjernica za izradu procjene rizika od katastrofa za područje Republike Hrvatske i procjena rizika od velikih nesreća za područja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 2.

Procjena rizika od katastrofa za područje Republike Hrvatske i procjene rizika od velikih nesreća za područja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave polazni su dokumenti za donošenje planskih dokumenata na području civilne zaštite i provođenje zadaća definiranih Zakonom o sustavu civilne zaštite, a izrađuju se i donose za područje Republike Hrvatske, županija, Grada Zagreba, gradova i općina.

II. SMJERNICE ZA IZRADU PROCJENA RIZIKA

Članak 3.

(1) Smjernice za izradu procjena rizika izrađuju se kako bi rezultati Procjene rizika od katastrofa za područje Republike Hrvatske i procjena rizika od velikih nesreća za područja općina, gradova, županija i Grada Zagreba bili međusobno usporedivi i predstavljali kvalitetne podloge za potrebe upravljanja rizicima i provedbe mjera (politika) smanjenja rizika od velikih nesreća i katastrofa te kako bi prikaz dobivenih rezultata bio jednoobrazan.

(2) Smjernice za izradu Procjene rizika od katastrofa za područje Republike Hrvatske donosi čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove civilne zaštite i namijenjene su za provedbu odabira metodologija i utvrđivanje obveznog sadržaja nacionalne Procjene rizika.

(3) Kriterije za potrebe izrade smjernica potrebnih za izradu procjena rizika od velikih nesreća za područja jedinica lokalnih i područnih (regionalnih) samouprava propisuje čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove civilne zaštite.

Članak 4.

Smjernice za izradu procjene rizika za područje Republike Hrvatske obvezno sadržavaju:

– osnovne karakteristike područja

– identifikaciju prijetnji i rizika

– kriterije društvenih vrijednosti za utvrđivanje utjecaja na život i zdravlje ljudi, gospodarstvo i društvenu stabilnost i politiku

– tablice vjerojatnosti/frekvencije

– scenarije za jednostavne rizike (kojima se opisuju a/najvjerojatniji događaji i b/događaji s najgorim mogućim posljedicama)

– scenarije za složene rizike (kojima se opisuju događaji s najgorim mogućim posljedicama)

– analizu stanja sustava civilne zaštite u Republici Hrvatskoj

– matrice za rezultate procjene rizika za složene rizike te za svaki od kriterija zasebno

– matrice za rezultate procjene rizika za jednostavne rizike te za svaki od kriterija zasebno

– matrice s uspoređenim rizicima na određenom području

– vrednovanje rizika

– kartografski prikaz rizika

– popis sudionika izrade procjene rizika za pojedine rizike.

Članak 5.

Kriteriji za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave su:

– osnovne karakteristike područja

– identifikacija prijetnji i rizika

– kriteriji društvenih vrijednosti za utvrđivanje utjecaja na život i zdravlje ljudi, gospodarstvo i društvenu stabilnost i politiku

– tablice vjerojatnosti/frekvencije

– scenariji za jednostavne rizike (kojima se opisuju vjerojatni događaji s najgorim mogućim posljedicama za područje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

– analiza stanja sustava civilne zaštite na području jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

– matrice za rezultate procjene rizika za jednostavne rizike te za svaki od kriterija zasebno

– matrice s uspoređenim rizicima na određenom području

– vrednovanje rizika

– kartografski prikaz rizika

– popis sudionika izrade procjene rizika za pojedine rizike.

Članak 6.

(1) Smjernice za izradu procjene rizika od velikih nesreća donosi župan, odnosno gradonačelnik Grada Zagreba, a izrađuju se na temelju kriterija za izradu procjena rizika od velikih nesreća iz članka 5. ovog Pravilnika.

(2) Smjernice iz stavka 1. ovog članka primjenjuju se u postupcima izrade procjena rizika od velikih nesreća za županiju i Grad Zagreb kao i za sve jedinice lokalne samouprave na području županije.

(3) Smjernice iz stavka 1. ovog članka moraju biti izrađene na način kako bi cijeli postupak izrade procjene rizika bio u skladu s HRN ISO 31000:2012 – Upravljanje rizicima – Načela i smjernice (Prilog I.).

(4) Smjernice za izradu procjene rizika od velikih nesreća na područjima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave moraju sadržavati opis načina izrade, prijedlog metoda te načela izrade.

(5) Suglasnost na smjernice iz stavka 1. ovog članka daje središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove civilne zaštite u roku od 14 dana od dana zaprimanja zahtjeva za izdavanje suglasnosti.

III. NOSITELJI IZRADE PROCJENA RIZIKA

Članak 7.

(1) Nositelji izrade Procjene rizika od katastrofa za područje Republike Hrvatske su središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove civilne zaštite kao glavni koordinator uz suradnju ministarstava i tijela iz javnog sektora sukladno posebnoj odluci Vlade Republike Hrvatske.

(2) Nositelji izrade procjena rizika od velikih nesreća za područja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave su izvršna tijela tih jedinica kao glavni koordinatori uz suradnju sudionika sukladno posebnoj odluci izvršnog tijela o izradi procjene rizika od velikih nesreća.

(3) Nositelji izrade procjena rizika od velikih nesreća iz stavka 2. ovog članka tijekom rada na dokumentu mogu ugovorom angažirati ovlaštenika za prvu grupu stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite, u svojstvu konzultanta.

IV. ROKOVI I PODACI ZA PROCJENU RIZIKA

Članak 8.

(1) Podaci za vrijednost nekretnina i pokretnina za procjenu rizika za područje jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave pomoću kojih se određuje šteta prouzročena nekim događajem određuju se na razini županije te su sve jedinice lokalne samouprave dužne koristiti samo taj izvor podataka.

(2) Procjene rizika od velikih nesreća za područja jedinica lokalne samouprave izrađuju se najmanje jednom u tri godine te se njihovo usklađivanje i usvajanje mora provesti do kraja mjeseca ožujka, a županijskih do početka rujna u svakom trogodišnjem ciklusu.

(3) Procjene rizika od velikih nesreća za područja lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu se izrađivati i češće, ukoliko u trogodišnjem periodu nastupi značajna promjena ulaznih parametara u korištenim scenarijima i postupcima analiziranja rizika ili ako se prepozna nova prijetnja.

(4) Prve procjene rizika od velikih nesreća za područja općina i gradova moraju biti usvojene do kraja ožujka 2018. godine, a za područja županija i Grada Zagreba do početka rujna 2018. godine. Procjene rizika od velikih nesreća za područja županija izrađuju se po izradi i na temelju rezultata procjena rizika jedinica lokalne samouprave s njihovog područja.

(5) Procjena rizika od katastrofa za područje Republike Hrvatske izrađuje se jednom u tri godine, a može se izrađivati i češće, ukoliko u trogodišnjem periodu nastupi značajna promjena ulaznih parametara u korištenim scenarijima i postupcima analiziranja rizika ili se prepozna nova prijetnja.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

(1) Smjernice za izradu Procjene rizika od katastrofa za područje Republike Hrvatske iz članka 3. stavka 2. ovog Pravilnika kao i sve izmjene i dopune smjernica, objavljuju se na internetskoj stranici središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove civilne zaštite.

(2) Kriteriji za izradu smjernica za procjene rizika od velikih nesreća za područja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz članka 5. ovog Pravilnika i sve izmjene i dopune kriterija objavljuju se na internetskoj stranici središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove civilne zaštite.

(3) Smjernice za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područja jedinica lokalne samouprave donose župan, odnosno gradonačelnik Grada Zagreba u roku od 30 dana od dana objave kriterija iz stavka 2. ovog članka.

(4) Sukladno izmjenama i dopunama kriterija, izvršna tijela jedinica područne (regionalne) samouprave dužna su u roku od 30 dana izmijeniti i dopuniti smjernice za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područnu (regionalnu) samoupravu i sve jedinice lokalne samouprave na svojim područjima.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 012-02/16-03/17

Urbroj: 543-01-08-01-16-2

Zagreb, 28. lipnja 2016.

Ravnatelj
dr. sc. Jadran Perinić, v. r.