Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN 65/2016 (15.7.2016.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1620

Na osnovi članka 87. stavka 1. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13. i 137/13.) i članka 26. točke 18. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14. i 83/15.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 4. sjednici održanoj 29. lipnja 2016. godine, uz suglasnost ministra nadležnog za zdravlje, a prema prethodno pribavljenom mišljenju nadležnih komora, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Odluci o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 156/13., 11/14., 12/14. – ispravak, 34/14., 54/14., 66/14., 74/14., 106/14., 133/14., 157/14., 25/15., 36/15., 69/15., 79/15., 82/15. – ispravak, 91/15., 91/15. – ispravak, 116/15. i 124/15. – ispravak, 139/15. i 141/15. – ispravak i 28/16.) u tablici iz članka 17. brišu se podaci pod rednim brojem 13.4.

Članak 2.

U članku 18. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Pripravnost u hitnoj medicini iz članka 17. ove Odluke organizira se u skladu s odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, mrežom hitne medicine i ovom Odlukom.«

U stavku 2. i 3. brišu se riječi: »dežurstva i«.

Članak 3.

U tablici iz članka 62. stavka 1. iza šifre OM052 dodaju se nove šifre OM053 i OM054 s podacima koji glase:

»

OM053

Praćenje kardiovaskularnog rizika

P

0,10

OM054

Izračun ukupnog kardiovaskularnog rizika

P

3,00

«.

Članak 4.

U tablici iz članka 92. stavka 1. brišu se podaci pod rednim brojem 4.

Članak 5.

U člaku 99. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Cijene vezane uz dobrovoljno davalaštvo krvi utvrđuju se u tablici 2.1. kako slijedi:

Tablica 2.1. Dobrovoljno davalaštvo krvi

Red. broj

VRSTA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Dnevni smještaj u kunama

Cijena vrećice krvi/postupka
u kunama

0

1

3

4

1.

Dobrovoljno davalaštvo krvi (vrećica)


69,90

2

NAT testiranje krvi*


158,01

* provodi Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu«.

Tablica 2.2. iz stavka 3. mijenja se, tiskana je uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.

Članak 6.

U članku 100. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ugovorne bolničke zdravstvene ustanove mogu osnovom ugovora sa Zavodom ostvariti ukupni maksimalni iznos sredstava za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine u ukupnom iznosu od 8.285.642.044,26 kuna.«.

Članak 7.

U članku 102. stavku 1. u tablici 3.1. podaci pod šiframa 902Z, C15A, C15B, C16A, C16B, F19Z, O60B i O60C mijenjaju se i glase:

»

902Z

Neekstenzivni operativni postupak nepovezan s glavnom dijagnozom

0,19

3.562,50

-

C15A

Glaukom i složeni postupci zbog katarakte

0,46

8.625,00

-

C15B

Glaukom i složeni postupci zbog katarakte, isti dan

0,46

8.625,00

-

C16A

Postupci na leći

0,37

6.937,50

8

C16B

Postupci na leći, isti dan

0,37

6.937,50

-

F19Z

Ostale transvaskularne perkutane intervencije na srcu

2,47

46.312,50

10

O60B

Vaginalni porođaj bez vrlo teških ili teških KK

0,48

9.000,00

14

O60C

Jednoplodni nekomplicirani vaginalni porođaj bez drugih stanja1

043

8.062,50

13

«.

Članak 8.

U tablici 3.3. iz članka 104. stavka 1., redak 3. mijenja se i glasi:

»

3.

    

Liječenje bolesnika oboljelih
od kroničnih bolesti

    
    

Kod premještaja sa akutnog liječenja
na kronično liječenje unutar iste ustanove
može se zaračunati tek od desetog dana
liječenja u ustanovi

    
    

«.

Članak 9.

Od dana stupanja na snagu ove Odluke do ustrojavanja hitne medicine u skladu s odredbama Mreže hitne medicine (»Narodne novine«, broj 49/16.), a najduže do 31. prosinca 2016. godine, i dalje se primjenjuju odredbe članka 17., 18. i 92. Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 156/13., 11/14., 12/14. – ispravak, 34/14., 54/14., 66/14., 74/14., 106/14., 133/14., 157/14., 25/15., 36/15., 69/15., 79/15., 82/15. – ispravak, 91/15., 91/15. – ispravak, 116/15. i 124/15. – ispravak, 139/15. i 141/15. – ispravak i 28/16.) koje se odnose na dežurstvo u djelatnosti hitne medicine.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Narodnim novinama«, osim članka 3. koji stupa na snagu 1. kolovoza 2016. godine.

Klasa: 025-04/16-01/130

Urbroj: 338-01-01-16-01

Zagreb, 29. lipnja 2016.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prim. Milivoj Novak, dr. med., v. r.

Tablica 2.2. Cijene dijagnostičko-terapijskih postupaka – DTP – specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita

65 15.07.2016 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja 65 15.07.2016 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja 65 15.07.2016 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja 65 15.07.2016 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja