Odluka o donošenju Plana upravljanja vodnim područjima 2016. - 2021.

NN 66/2016 (19.7.2016.), Odluka o donošenju Plana upravljanja vodnim područjima 2016. - 2021.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1623

Na temelju članka 36. stavka 1. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14) i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11 i 119/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. srpnja 2016. godine donijela

ODLUKU

O DONOŠENJU PLANA UPRAVLJANJA VODNIM PODRUČJIMA 2016. – 2021.

I.

Donosi se Plan upravljanja vodnim područjima 2016. – 2021.

Plan iz stavka 1. ove točke sastavni je dio ove Odluke.

Plan iz stavka 1. ove točke sadržava i:

– Registar detaljnijih planova i programa koji se odnose na određene podslivove, sektore, posebna pitanja ili tipove voda na vodnom području na koje se odnosi plan sa sažetkom njihovih sadržaja i

– Izvješće o informiranju i konzultiranju javnosti

koji se ne objavljuju u »Narodnim novinama« već se objavljuju na mrežnim stranicama ministarstva nadležnog za vodno gospodarstvo i Hrvatskih voda.

II.

Zadužuje se ministarstvo nadležno za vodno gospodarstvo da o donošenju ove Odluke upozna sva relevantna tijela koja sudjeluju u provedbi Plana iz točke I. ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-04/160

Urbroj: 50301-05/25-16-4

Zagreb, 6. srpnja 2016.

Predsjednik

Tihomir Orešković, v. r.


66 19.07.2016 Odluka o donošenju Plana upravljanja vodnim područjima 2016. - 2021. 66 19.07.2016 Odluka o donošenju Plana upravljanja vodnim područjima 2016. - 2021. 66 19.07.2016 Odluka o donošenju Plana upravljanja vodnim područjima 2016. - 2021. 66 19.07.2016 Odluka o donošenju Plana upravljanja vodnim područjima 2016. - 2021.