Pravilnik o uvjetima i načinu pružanja aerodromskih letnih informacija

NN 67/2016 (20.7.2016.), Pravilnik o uvjetima i načinu pružanja aerodromskih letnih informacija

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1624

Na temelju članka 142. točka 6. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU PRUŽANJA AERODROMSKIH LETNIH INFORMACIJA

DIO PRVI
OPĆE ODREDBE

Područje primjene

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se:

a) uvjeti i način pružanja usluga aerodromskih letnih informacija

b) kriteriji za određivanje aerodroma i pridruženog zračnog prostora u kojem se pružaju usluge aerodromskih letnih informacija

c) uvjeti za izdavanje svjedodžbe pružatelja usluga aerodromskih letnih informacija

d) uvjeti kojima mora udovoljavati osoblje koje pruža usluge aerodromskih letnih informacija i

e) naknade za pružanje aerodromskih letnih informacija.

Nadležno tijelo

Članak 2.

Tijelo nadležno za nadzor provedbe ovoga Pravilnika je Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo (u daljnjem tekstu: Agencija) u okviru ovlasti propisanih Zakonom o zračnom prometu i ovim Pravilnikom.

Pojmovi i kratice

Članak 3.

Pojmovi i kratice koji se upotrebljavaju u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1) AFIS aerodrom (AFIS aerodrome): nekontrolirani aerodrom na kojem je osigurano pružanje aerodromskih letnih informacija, te kontrolirani aerodrom na kojem je osigurano pružanje aerodromskih letnih informacija izvan radnog vremena nadležne aerodromske kontrole zračnog prometa

2) usluga aerodromskih letnih informacija (Aerodrome flight information service; AFIS): pružanje letnih informacija koje su korisne za sigurno i učinkovito odvijanje aerodromskog prometa na AFIS aerodromima

3) AFIS osoblje (AFISO): ovlašteno osoblje za pružanje aerodromskih letnih informacija

4) zona aerodromskog prometa (aerodrome traffic zone; ATZ): zračni prostor određenih dimenzija utvrđen oko aerodroma radi zaštite aerodromskog prometa

5) broj operacija: sve komercijalne operacije zrakoplova i nekomercijalne operacije generalne avijacije. Isključeni su letovi državnih zrakoplova, slijetanja sa produžavanjem (touch and goes), prelijetanje pri slijetanju (overshoots) i neuspjeli prilazi. Za potrebe aerodromskog prometa jedno polijetanje i jedno slijetanje broje se kao dvije operacije.

DIO DRUGI
UVJETI PRUŽANJA USLUGE

Kriteriji za uvođenje usluge aerodromskih letnih informacija na nekontroliranom aerodromu

Članak 4.

(1) Operator nekontroliranog aerodroma može odlučiti uvesti uslugu pružanja aerodromskih letnih informacija (AFIS) na način utvrđen ovim Pravilnikom.

(2) Ako broj operacija na određenom nekontroliranom aerodromu u najprometnijem mjesecu prethodne godine prelazi 1500 operacija, operator aerodroma dužan je uvesti uslugu pružanja aerodromskih letnih informacija (AFIS) ili napraviti sigurnosnu analizu kojom se utvrđuje osnovanost odstupanja od navedene obaveze.

(3) O osnovanosti odstupanja iz stavka 2. ovoga članka odlučuje ministarstvo nadležno za civilni zračni promet (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), uz prethodno mišljenje Agencije.

Kriteriji za uvođenje usluge aerodromskih letnih informacija na kontroliranom aerodromu

Članak 5.

(1) Pružatelj usluga u zračnoj plovidbi koji na kontroliranom aerodromu umjesto operativnih usluga u zračnom prometu želi uvesti uslugu pružanja aerodromskih letnih informacija (AFIS) dužan je izraditi sigurnosnu analizu kojom se utvrđuje opravdanost uvođenja takve usluge.

(2) O osnovanosti uvođenja usluge pružanja aerodromskih letnih informacija (AFIS) iz stavka 1. ovoga članka odlučuje Ministarstvo, uz prethodno mišljenje Agencije.

Sigurnosna analiza

Članak 6.

U slučaju potrebe izrade sigurnosne analize sukladno člancima 4. i 5. ovoga Pravilnika, analiza mora biti izrađena u skladu sa zahtjevima EU propisa koji se odnosi na utvrđivanje zajedničkih zahtjeva za pružanje usluga u zračnoj plovidbi te minimalno sadržavati:

a) identifikaciju opasnosti

b) dosljednost dodjeljivanja klasa ozbiljnosti

c) identifikaciju i ispravnost sigurnosnih ciljeva

d) identifikaciju, ispravnost, efikasnost i provedivost sigurnosnih zahtjeva

e) prikaz konstantnog udovoljavanja sigurnosnim ciljevima i zahtjevima

f) identifikaciju sigurnosnih argumenata i dokaza koji ih podržavaju

g) vrstu prometa i operacija

h) gustoću prometa, uzimajući u obzir statističke podatke

i) meteorološke uvjete, uzimajući u obzir osnovne klimatološke karakteristike

j) aerodromske podatke

k) topografske uvjete i

l) druge čimbenike koji mogu utjecati na sigurnost i učinkovitost zračnog prometa.

Područje pružanja aerodromskih letnih informacija

Članak 7.

(1) Uslugu aerodromskih letnih informacija pruža nadležna jedinica smještena na aerodromu koja se identificira kao »AFIS unit« (u daljnjem tekstu: AFIS jedinica).

(2) AFIS jedinica pruža usluge letnih informacija i usluge uzbunjivanja za aerodromski promet.

(3) AFIS jedinica obavlja navedene usluge unutar svoje zone aerodromskog prometa (u daljnjem tekstu: ATZ) i na manevarskim površinama aerodroma. Unutar ATZ-a u kojem se pružaju aerodromske letne informacije obavezna je radiokomunikacija zemlja-zrak između radiopostaje zrakoplova i zemaljske radiopostaje.

(4) Odgovornost za održavanje razdvajanja, u skladu s odredbama propisa o letenju zrakoplova, u nadležnosti je pilota zrakoplova.

Obveze pružatelja aerodromskih letnih informacija

Članak 8.

(1) Pružatelj usluga aerodromskih letnih informacija pruža informacije potrebne za sigurno i učinkovito odvijanje aerodromskog prometa unutar ATZ-a i na manevarskim površinama aerodroma:

a) meteorološke informacije; smjer i brzina vjetra, tlak zraka i informacije o podešavanju visinomjera, vidljivost, vidljivost uzduž staze (RVR), naoblaka (podnica, vrsta i količina oblaka), temperatura zraka i točka rosišta (kada je primjenjivo), meteorološke opasnosti (grmljavinske oluje, zaleđivanje, smicanje vjetra), ostale meteorološke informacije značajne za sigurnost letenja

b) informacije o uzletno sletnoj stazi u uporabi

c) informacije o stanju zemaljskih navigacijskih sredstava, ako je primjenjivo

d) prometne informacije (promet na operativnim površinama, promet unutar ATZ-a)

e) informacije o stanju operativnih površina (uzletno sletne staze, staze za vožnju i stajanke)

f) informacije o zemaljskim uslugama

g) aktiviranje i zatvaranje plana leta

h) razmjena informacija s Centrom oblasne kontrole zračnog prometa Zagreb (COK Zagreb) u svrhu prosljeđivanja informacija o zrakoplovu u nuždi središnjem tijelu državne uprave nadležnom za zaštitu i spašavanje

i) razmjena informacija s pružateljem letnih informacija (FIS) i kontrolom zračnog prometa (ATC) i

j) ostale informacije značajne za sigurnost letenja unutar zone pružanja aerodromskih letnih informacija.

(2) Aerodrom na kojem je osigurano pružanje aerodromskih letnih informacija (u daljnjem tekstu: AFIS aerodrom) se u radiokomunikaciji identificira na sljedeći način: »ime aerodroma, aerodrome information« (npr. »Lučko Aerodrome Information«).

(3) U svrhu prosljeđivanja informacija pilotu zrakoplova AFIS osoblje koristi hrvatsku ili englesku frazeologiju propisanu ICAO Dodatkom 10 Vol. II koja je objavljena na način uobičajen u zračnom prometu.

(4) AFIS jedinica je odgovorna za uzbunjivanje službi spašavanja i vatrogasne službe u sljedećim slučajevima:

a) zrakoplovna nesreća se dogodila unutar ATZ-a ili na manevarskoj površini aerodroma

b) primljena je informacija da operacija zrakoplova koji se nalazi u ATZ-u ili na manevarskoj površini aerodroma utječe ili bi mogla utjecati na sigurnost operacija

c) na zahtjev posade zrakoplova

d) ukoliko se na bilo koji drugi način utvrdi da je to potrebno.

(5) Pružatelj aerodromskih letnih informacija dužan je čuvati sve zapise o obavljenoj radiokomunikaciji najmanje 30 dana.

Informacije za objavu

Članak 9.

(1) AFIS aerodromi za koje postoji obveza objave takvih podataka, moraju se na način uobičajen u zračnom prometu identificirati kao »AFIS aerodrom«.

(2) Informacije o dostupnosti usluge aerodromskih letnih informacija i procedura koje se odnose na AFIS aerodrome moraju uključivati sljedeće:

a) oznaka službe

b) pozivni znak AFIS jedinice

c) radno vrijeme AFIS jedinice

d) frekvencija AFIS jedinice

e) zračni prostor u nadležnosti AFIS jedinice

f) jezik u upotrebi

g) posebne procedure koje primjenjuju piloti, kada je primjenjivo, i

h) bilo koja druga informacija od važnosti za sigurnost letenja.

Ugovori sa vanjskim subjektima

Članak 10.

Pružatelj usluga aerodromskih letnih informacija radi sigurnog i učinkovitog pružanja svojih usluga mora sklopiti ugovor sa:

a) certificiranim operatorom aerodroma

b) certificiranim pružateljem usluga u zračnoj plovidbi

c) centrom oblasne kontrole zračnog prometa Zagreb (COK Zagreb) u svrhu prosljeđivanja informacija o zrakoplovu u nuždi središnjem tijelu državne uprave nadležnom za zaštitu i spašavanje i

d) ostalim subjektima koji mogu utjecati na sigurnost i učinkovitost usluge.

DIO TREĆI
IZDAVANJE SVJEDODŽBE I NADZOR PRUŽATELJA AERODROMSKIH LETNIH INFORMACIJA

Članak 11.

Usluge aerodromskih letnih informacija u Republici Hrvatskoj može pružati samo imatelj valjane Svjedodžbe pružatelja aerodromskih letnih informacija (u daljnjem tekstu: Svjedodžba), koju izdaje Agencija.

Pokretanje postupka izdavanja Svjedodžbe

Članak 12.

(1) Zainteresirana organizacija za pružanje usluga aerodromskih letnih informacija mora Agenciji dostaviti zahtjev za izdavanje Svjedodžbe najmanje 120 dana prije planiranog datuma početka pružanja usluga.

(2) Zahtjev i dokazi o udovoljavanju uvjetima za izdavanje Svjedodžbe podnose se Agenciji na obrascu i na način kako je to propisala Agencija.

Uvjeti za izdavanje i produžavanje Svjedodžbe

Članak 13.

(1) Kako bi ishodila Svjedodžbu, organizacija mora dokazati da ispunjava opće i posebne zahtjeve navedene u EU propisu koji se odnosi na utvrđivanje zajedničkih zahtjeva za pružanje usluga u zračnoj plovidbi.

(2) U skladu sa EU propisom koji uređuje pružanje usluga u zračnoj plovidbi u jedinstvenom europskom nebu, Agencija:

a) navodi prirodu i opseg odstupanja u uvjetima priloženim svjedodžbi, ukoliko je primjenjivo,

b) prati da li pružatelj aerodromskih letnih informacija kontinuirano ispunjava uvjete za valjanost Svjedodžbe.

(3) Ukoliko podnositelj zahtjeva udovolji svim propisanim uvjetima, izdaje mu se inicijalna Svjedodžba na razdoblje od tri godine.

(4) Zahtjev za produžavanje valjanosti Svjedodžbe iz stavka 3. ovoga članka podnosi se najkasnije 90 dana prije isteka njene valjanosti. Ako podnositelj zahtjeva udovoljava uvjetima za izdavanje Svjedodžbe propisanima ovim Pravilnikom, izdaje mu se Svjedodžba na neograničen rok valjanosti.

(5) Certificirani pružatelj aerodromskih letnih informacija mora obavještavati Agenciju o planiranim promjenama koje bi mogle utjecati na njezino udovoljavanje primjenjivim zahtjevima ili uvjetima na temelju kojih je Svjedodžba izdana.

Nadzor

Članak 14.

(1) U cilju provođenja nadzora nad udovoljavanjem zahtjevima iz članka 13. ovoga Pravilnika, Agencija provodi inicijalni i kontinuirani nadzor nad pružateljem usluga aerodromskih letnih informacija.

(2) Inicijalni nadzor provodi se tijekom postupka certificiranja do izdavanja Svjedodžbe.

(3) Agencija provodi kontinuirani nadzor nad certificiranim pružateljem aerodromskih letnih informacija u svrhu provjere udovoljavanja uvjeta pod kojim je Svjedodžba izdana.

DIO ČETVRTI
OSPOSOBLJAVANJE I ODRŽAVANJE STRUČNOSTI AFIS OSOBLJA

Osposobljavanje AFIS osoblja

Članak 15.

(1) Pružatelj aerodromskih letnih informacija mora osigurati stručnost AFIS osoblja radi pružanja usluge na siguran i učinkovit način. U tu svrhu, dužan je osigurati osposobljavanja AFIS osoblja sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Osposobljavanje AFIS osoblja sastoji se od: teorijskog osposobljavanja, praktičnog osposobljavanja i osposobljavanja na radnom mjestu.

Teorijsko osposobljavanje

Članak 16.

(1) Cilj teorijskog osposobljavanja usmjeren je na stjecanje teorijskog znanja potrebnog za uspješno svladavanje praktičnih vježbi i osposobljavanja na radnom mjestu.

(2) Teorijsko osposobljavanje, kao minimum, mora obuhvatiti sljedeće cjeline:

a) zrakoplovni propisi (upravljanje zračnim prometom, meteorologija)

b) navigacija

c) zrakoplovi

d) ljudski čimbenici

e) oprema i sustavi

f) profesionalno okruženje

g) nepredviđene/degradirane procedure te procedure u slučaju nužde i

h) aerodromi.

(3) Teorijskim osposobljavanjem mora se omogućiti stjecanje znanja:

a) pravila i procedura letenja u zračnom prometu primjenjivih za operacije na aerodromu (rules of the air and air traffic procedures pertinent to aerodrome operations)

b) postupaka pružanja letnih informacija i upozoravanja (procedures and practices pertaining to flight information service and alerting service)

c) izraza koji se koriste u zrakoplovnoj službi bežičnog komuniciranja, riječima i frazama u procedurama, pravopisnoj abecedi (terms used in the aeronautical mobile service, procedure words and phrases, the spelling alphabet)

d) komunikacijskih kodova i kratica (communication codes and abbreviations used)

e) frazeologije u radiotelefoniji i operativnim postupcima (radio-telephony phraseologies and operating procedures)

f) općih usluga u zračnom prometu i organizacije zračnog prostora Republike Hrvatske (the general air traffic services and airspace organization within the Republic of Croatia)

g) lokalnih pravila i prometa na aerodromu te lokalnog terena i istaknutih obilježja tog terena (local aerodrome rules and characteristics of local traffic and local terrain and prominent landmarks)

h) lokalne zrakoplovno-navigacijske infrastrukture i objekata (local air navigation facilities)

i) postupaka za koordinaciju između pružatelja aerodromskih letnih informacija i povezanih ureda za davanje letnih informacija (Flight Information Centre – FIC) ili nadležne kontrole letenja (Area Control Centre – ACC) – (procedures for coordination between the Aerodrome Flight Information Service Unit and the associated FIC or ACC)

j) aktualnih meteoroloških izvješća te utjecaju lokalnih vremenskih karakteristika na sigurnost operacija (pertinent data regarding meteorological reports and effect of significant local weather characteristics) i

k) lokalnih procedura za uzbunjivanje službi za izvanredne događaje (local procedures for alerting of emergency services).

Praktično osposobljavanje

Članak 17.

Praktično osposobljavanje mora osigurati praktičnu primjenu stečenih teorijskih znanja iz članka 16. stavka 3. ovoga Pravilnika i ovladavanje odgovarajućim vještinama potrebnim za uspješnu pripremu polaznika za osposobljavanje na radnom mjestu.

Osposobljavanje na radnom mjestu

Članak 18.

(1) Prije početka osposobljavanja na radnom mjestu, polaznik mora uspješno završiti teorijski i praktični dio osposobljavanja.

(2) Osposobljavanje na radnom mjestu mora osigurati polazniku upoznavanje s organizacijom i provedbom radnog procesa, upotrebom radne dokumentacije, rukovanjem odgovarajućim uređajima, održavanjem sredstava za rad, ovladavanjem vještinama struke, nužnošću zaštite čovjekove okoline te radom na siguran način.

(3) Osposobljavanje na radnom mjestu podrazumijeva rad polaznika pod nadzorom instruktora, a organizacijski mora biti podijeljeno u dva dijela:

a) početni, u kojem je instruktor obvezan teorijski objasniti i praktično pokazati cjelinu radnog procesa za koji se polaznik osposobljava

b) završni, u kojem će polaznik uz obvezni nadzor instruktora samostalno obavljati cjelinu radnog procesa za koji se polaznik osposobljava, primjenjujući u potpunosti potrebna znanja i vještine.

(4) Po završenom osposobljavanju na radnom mjestu polaznici moraju teorijsko znanje i praktične vještine, potrebne za sigurno obavljanje odgovarajućih poslova od značaja za sigurnost zračnog prometa, samostalno znati primijeniti na radnom mjestu.

(5) Nakon uspješno završenog osposobljavanja na radnom mjestu, kandidat pristupa završnom ispitu. Po uspješno položenom ispitu, polazniku se izdaje potvrda o stručnoj osposobljenosti.

Održavanje stručnosti AFISO osoblja

Članak 19.

(1) Pružatelj aerodromskih letnih informacija mora osigurati stručnost AFIS osoblja radi pružanja usluge na siguran i učinkovit način, te je u tu svrhu dužan izraditi i održavati program održavanja njihove stručnosti.

(2) Program održavanja stručnosti AFIS osoblja mora sadržavati najmanje sljedeće elemente:

a) učestalost i način provedbe ocjena stručnosti, uključujući izvedbene ciljeve

b) postupke u slučaju neuspjeha na ocjenjivanju, uključujući žalbene postupke

c) kvalifikacije, uloge i odgovornosti osoblja koje provodi ocjene stručnosti i

d) dokumentaciju koja se koristi za ocjenjivanje stručnosti i rokove čuvanja.

DIO PETI
OSTALE ODREDBE

Naknade za pružanje usluge

Članak 20.

(1) Za pruženu uslugu na kontroliranim aerodromima pružatelj usluga aerodromskih letnih informacija ima pravo na naknadu sukladno propisima koji uređuju obračun naknada za usluge u zračnoj plovidbi.

(2) Za pruženu uslugu na nekontroliranim aerodromima pružatelj usluga ima pravo odrediti odgovarajuću naknadu.

Priznavanje potvrda o stručnoj osposobljenosti iz drugih država

Članak 21.

Potvrda o stručnoj osposobljenosti AFIS osoblja stečena u drugoj državi članici Europske unije ili drugi jednakovrijedni dokument priznaje se u Republici Hrvatskoj ako Agencija utvrdi, na zahtjev imatelja potvrde ili pružatelja aerodromskih letnih informacija, da su zahtjevi za takvo osposobljavanje barem jednaki onima utvrđenim odredbama ovoga Pravilnika.

Stupanje Pravilnika na snagu

Članak 22.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu šest mjeseci od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/16-01/56

Urbroj: 530-06-1-1-16-2

Zagreb, 6. srpnja 2016.

Ministar
pomorstva, prometa i infrastrukture
Oleg Butković, v. r.

67 20.07.2016 Pravilnik o uvjetima i načinu pružanja aerodromskih letnih informacija 67 20.07.2016 Pravilnik o uvjetima i načinu pružanja aerodromskih letnih informacija