Pravilnik o ukidanju Pravilnika o obliku, vrsti i broju primjeraka obveznih priloga uz zahtjev za odobrenje prospekta, kao i o obveznom sadržaju tog zahtjeva

NN 67/2016 (20.7.2016.), Pravilnik o ukidanju Pravilnika o obliku, vrsti i broju primjeraka obveznih priloga uz zahtjev za odobrenje prospekta, kao i o obveznom sadržaju tog zahtjeva

67 20.07.2016 Pravilnik o ukidanju Pravilnika o obliku, vrsti i broju primjeraka obveznih priloga uz zahtjev za odobrenje prospekta, kao i o obveznom sadržaju tog zahtjeva

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1632

Na temelju članka 15. stavka 1. točke 1. i 7. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 140/05 i 12/12), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, na sjednici Upravnog vijeća održanoj 15. srpnja 2016. donijela je

PRAVILNIK

O UKIDANJU PRAVILNIKA O OBLIKU, VRSTI I BROJU PRIMJERAKA OBVEZNIH PRILOGA UZ ZAHTJEV ZA ODOBRENJE PROSPEKTA, KAO I O OBVEZNOM SADRŽAJU TOG ZAHTJEVA

Članak 1.

Pravilnik o obliku, vrsti i broju primjeraka obveznih priloga uz zahtjev za odobrenje prospekta, kao i o obveznom sadržaju tog zahtjeva (»Narodne novine« br. 05/09 i 85/13) prestaje važiti danom stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/16-01/11

Urbroj: 326-01-770-772-16-1

Zagreb, 15. srpnja 2016.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Petar-Pierre Matek, v. r.