Pravilnik o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje poslova revizije

NN 67/2016 (20.7.2016.), Pravilnik o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje poslova revizije

HRVATSKA REVIZORSKA KOMORA

1633

Na temelju članka 32. stavka 2. točke 6., članka 7. stavka 4. Zakona o reviziji (»Narodne novine«, broj 146/05, 139/08 i 144/12, daje u tekstu: Zakon) i članka 4. točke 17. Statuta Hrvatske revizorske komore (»Narodne novine«, broj 43/10, 131/13 i 76/14, dalje u tekstu: Statut), Upravno vijeće Hrvatske revizorske komore na sjednici održanoj 30. svibnja 2016. donijelo je

PRAVILNIK

O PRIZNAVANJU INOZEMNE STRUČNE KVALIFIKACIJE ZA OBAVLJANJE POSLOVA REVIZIJE

Osnovne odredbe

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom uređuju se uvjeti priznavanja inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje poslova revizije (dalje u tekstu: inozemne stručne kvalifikacije), uvjeti pod kojima se podnositelju zahtjeva za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje poslova revizije u Republici Hrvatskoj priznaje stečena inozemna stručna kvalifikacija te postupak koji sukladno Zakonu o reviziji provodi Hrvatska revizorska komora (dalje u tekstu: Komora).

(2) U uređivanju postupka priznavanja inozemne stručne kvalifikacije koji provodi Komora na odgovarajući način primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju regulirane profesije i priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija.

(3) Komora na temelju provedenog postupka priznavanja inozemne stručne kvalifikacije donosi odluku o priznavanju stručne kvalifikacije potrebne za obavljanje poslova revizije u Republici Hrvatskoj i podnositelju zahtjeva izdaje rješenje o ispunjenju uvjeta za priznavanje stečene inozemne stručne kvalifikacije.

(4) U postupku priznavanja inozemne stručne kvalifikacije, podnositelj zahtjeva smatra se kandidatom.

Članak 2.

(1) Ovaj Pravilnik primjenjuje se na državljane Republike Hrvatske, državljane država članica Europske unije, država članica ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije (dalje u tekstu: države članice) i državljane trećih zemalja, koji su stekli stručne kvalifikacije za obavljanje poslova revizije u državi članici, a koji u Republici Hrvatskoj, kao osobe zaposlene u revizorskom društvu ili zaposlene kod samostalnog revizora/zajedničkom revizorskom uredu, žele obavljati poslove revizije.

(2) Ovaj Pravilnik primjenjuje se i na državljane trećih zemalja koji su stekli stručnu kvalifikaciju za obavljanje poslova revizije izvan država članica.

Pokretanje postupka priznavanja inozemne stručne kvalifikacije

Članak 3.

Komora će dozvoliti pristup i obavljanje poslova revizije sukladno uvjetima iz članka 7. Zakona koji se primjenjuju na državljane Republike Hrvatske, i to kandidatu koji je pokrenuo postupak priznavanja inozemne stručne kvalifikacije stečene u državi članici ili u trećoj zemlji, a posjeduje potvrdu kompetentnosti ili dokaz o stručnoj kvalifikaciji koju zahtijeva država u kojoj je stečena stručna kvalifikacija za pristup i obavljanje poslova revizije na njezinom području.

Članak 4.

(1) Postupak priznavanja inozemne stručne kvalifikacije pokreće se na zahtjev kandidata koji je podnesen Komori, u kojem kandidat mora navesti točan naziv i sadržaj inozemne potvrde kompetentnosti ili dokaza o stručnoj kvalifikaciji koja je predmet priznavanja.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati:

a) dokaz o državljanstvu kandidata

b) dokaze o ispunjavanju uvjeta za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje poslova revizije (potvrda kompetentnosti, dokaz o obrazovnoj kvalifikaciji, odnosno stručnoj kvalifikaciji te stručnom iskustvu, gdje je to primjereno):

1. ispitni program nadležne institucije države članice ili treće zemlje, kojim se dokazuje da je proveden postupak obrazovanja za stjecanje stručne kvalifikacije ovlaštenog revizora

2. inozemna potvrda kompetentnosti ili dokaz o stručnoj kvalifikaciji (certifikat)

3. diploma ili druga javna isprava o formalnom obrazovanju odnosno završenom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili preddiplomskom i specijalističkom diplomskom stručnom studiju, čijim završetkom je stečeno najmanje 240 ECTS bodova, ili sveučilišnom studiju čijim je završetkom stečena visoka stručna sprema i

4. za kandidata koji je stekao stručnu kvalifikaciju za obavljanje poslova revizije u trećoj zemlji, potvrda o tri godine stručnog iskustva u obavljanju poslova revizije na području države članice koja je stručnu kvalifikaciju stečenu u trećoj zemlji priznala u skladu s minimalnim uvjetima osposobljavanja i

c) potvrdu o nekažnjavanju, odnosno dokaz, ne stariji od tri mjeseca na dan podnošenja zahtjeva, da nije bilo privremenog ili trajnog oduzimanja prava na obavljanje poslova revizije zbog teže povrede pravila struke ili pravomoćne presude za kazneno djelo povezano s obavljanjem profesionalne djelatnosti.

(3) Potvrda kompetentnosti, dokaz o obrazovnoj i stručnoj kvalifikaciji moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

a) da su ih izdala nadležna tijela države članice ili treće zemlje u skladu s nacionalnim pravnim propisima i

b) da potvrđuju da je kandidat osposobljen za obavljanje poslova revizije.

(4) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka i preslike dokaza iz stavka 2. ovoga članka dostavljaju se na hrvatskom jeziku, a iznimno dokazi iz stavka 2. točke b) ovoga članka dostavljaju se u ovjerenoj preslici i ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik.

(5) Ako je zahtjev iz stavka 1. ovoga članka nepotpun, odnosno sadržava nedostatak koji onemogućuje postupanje po zahtjevu, Komora će u roku od 15 dana od primitka takvog zahtjeva pozvati kandidata da ga dopuni u roku od 90 dana. Ako podnositelj zahtjeva ne udovolji pozivu, a po zahtjevu se ne može postupiti, Komora će izdati zaključak kojim se zahtjev odbacuje kao nepotpun i postupak priznavanja inozemne stručne kvalifikacije se obustavlja.

Provođenje postupka priznavanja inozemne stručne kvalifikacije

Članak 5.

(1) Postupak priznavanja inozemne stručne kvalifikacije u nadležnosti Komore, provodi povjerenstvo za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije (dalje u tekstu: Povjerenstvo).

(2) Povjerenstvo imenuje Upravno vijeće Komore, a čine ga tri člana, od kojih dva člana su članovi Upravnog vijeća, a jedan član je predstavnik akademske zajednice (sveučilišni profesor) ujedno član Ispitnog povjerenstva Komore.

(3) Povjerenstvo ocjenjuje zahtjev za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije i obavlja sve radnje u svezi postupka priznavanja inozemne stručne kvalifikacije i provedbe provjere kompetentnosti kandidata.

Članak 6.

(1) U slučaju opravdane sumnje, Komora može zatražiti od nadležnih tijela države članice ili treće zemlje potvrdu o autentičnosti dokaza iz članka 4. stavka 2. točke b) ovoga Pravilnika, izdanih u drugoj državi članici ili trećoj zemlji.

(2) U slučaju opravdane sumnje, kad je dokaz o formalnom obrazovanju izdala nadležna pravna osoba jedne države članice ili treće zemlje, a uključuje osposobljavanje provedeno u cijelosti ili djelomično u pravnoj osobi osnovanoj na području druge države članice ili treće zemlje, Komora ima pravo od nadležne pravne osobe koja je izdala dokaz zatražiti potvrdu o tome:

a) je li program osposobljavanja proveden u pravnoj osobi jedne države članice ili treće zemlje potvrdila nadležna pravna osoba druge države članice ili treće zemlje koja je izdala dokaz

b) je li dokaz o formalnom obrazovanju jednak onome koji bi bio izdan da je osposobljavanje u cijelosti izvedeno u državi članici ili u trećoj zemlji koja je izdala dokaz i

c) dodjeljuju li se dokazom o formalnom obrazovanju jednaka prava na području države članice ili treće zemlje koja je izdala dokaz.

(3) U slučaju opravdane sumnje, Komora može od nadležnog tijela matične države članice putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta (IMI sustav) ili od nadležnog tijela treće zemlje zatražiti potvrdu da kandidat nema prekid ili zabranu obavljanja poslova revizije zbog teže povrede pravila struke ili pravomoćne presude za kazneno djelo povezano s obavljanjem profesionalne djelatnosti.

Provjera kompetentnosti

Članak 7.

(1) U postupku priznavanja inozemne stručne kvalifikacije, neovisno radi li se o državljaninu Republike Hrvatske ili o državljaninu države članice ili treće zemlje, ocjenjuju se:

a) program obrazovanja i uvjeti za obrazovanje u drugoj državi članici ili trećoj zemlji gdje je kandidat stekao inozemnu stručnu kvalifikaciju

b) trajanje postupka obrazovanja

c) pravo na temelju kojeg se izdaje potvrda kompetentnosti ili dokaz o stručnoj kvalifikaciji u državi u kojoj je ista stečena i

d) druge okolnosti koje su od važnosti za postupak priznavanja inozemne stručne kvalifikacije.

(2) Kandidat, neovisno je li državljanin Republike Hrvatske ili je državljanin države članice ili treće zemlje, obvezan je proći provjeru kompetentnosti koja se odnosi na provjeru poznavanja zakonodavstva Republike Hrvatske potrebnog za obavljanje poslova revizije a vezano za područje računovodstva, revizije, trgovačkog prava, poreznog prava i radnog prava.

(3) Za kandidata za kojeg Komora u tijeku postupka priznavanja inozemne stručne kvalifikacije utvrdi da se program obrazovanja kojeg je pohađao kandidat znatno razlikuje od programa polaganja ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog revizora koji je predviđen Zakonom i Pravilnikom Komore o stručnom osposobljavanju i načinu polaganja stručnog ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog revizora, provjera kompetentnosti iz stavka 2. ovoga članka obvezno sadrži i polaganje ispitne razlike.

(4) Ispitne razlike iz stavka 3. ovoga članka utvrđuju se usporedbom obrazovanja odnosno stručnog osposobljavanja koje je za obavljanje poslova revizije propisano u Republici Hrvatskoj i onog koje se zahtijeva u državi članici ili trećoj zemlji u kojoj je kandidat stekao svoje kvalifikacije, odnosno iz koje dolazi. Ispitne razlike obuhvaćaju one obrazovne sadržaje koji su prijeko potrebni za obavljanje poslova revizije u Republici Hrvatskoj te poznavanje pravila revizorske struke.

(5) Bitno različit sadržaj iz stavka 3. ovoga članka podrazumijeva sadržaj programa osposobljavanja odlučujućeg za obavljanje profesije a koji je, glede njegova trajanja i/ili obuhvata područja, značajno različit od stručnog osposobljavanja i programa polaganja ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog revizora u Republici Hrvatskoj koji je propisan Zakonom.

Članak 8.

(1) U postupku priznavanja inozemne stručne kvalifikacije Komora može zatražiti mišljenje odgovarajuće obrazovne ustanove (javna visoka učilišta) ili centra za pomoć (Nacionali ENIC/NARIC ured), koji su dužni svoje mišljenje dostaviti u rokovima iz zakona kojim se uređuju regulirane profesije i priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija. Mišljenje odgovarajuće obrazovne ustanove ili centra za pomoć, nije obvezujuće za Komoru u postupku priznavanja inozemne stručne kvalifikacije.

(2) U slučaju kad Komora utvrdi da postoje bitne razlike u stručnim kvalifikacijama kandidata koje se ne mogu nadoknaditi provedbom provjere kompetentnosti iz članka 7. ovoga Pravilnika, rješenjem će se odbiti zahtjev za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije.

Program provjere kompetentnosti i ispitni rokovi

Članak 9.

(1) Komora utvrđuje program provjere kompetentnosti kandidata prema kojem se provodi provjera poznavanja zakonodavstva Republike Hrvatske i polaganje ispitne razlike, na koji suglasnost daje Odbor za javni nadzor revizije.

(2) Provjera poznavanja zakonodavstva Republike Hrvatske i polaganje ispitne razlike, provodi se na hrvatskom jeziku.

(3) Komora je dužna kandidatu omogućiti prvi izlazak na ispit radi provjere kompetentnosti (poznavanje zakonodavstva Republike Hrvatske i polaganje ispitne razlike) unutar šest mjeseci od dana podnošenja urednog zahtjeva kandidata. Kandidatu koji je, osim provjere zakonodavstva Republike Hrvatske, obvezan polagati ispitnu razliku, Komora mora dati popis obrazovnih sadržaja koji podliježu provjeri jer nisu obuhvaćeni kandidatovim dokazima o obrazovnoj odnosno stručnoj kvalifikaciji, a koji su bitni za obavljanje poslova revizije u Republici Hrvatskoj.

(4) Kandidat koji ne zadovolji na ispitu provjere kompetentnosti, može podnijeti zahtjev za ponavljanje ispita u roku od 15 dana od dana održavanja ispita. Ako kandidat ni u ponovljenom roku ne zadovolji na ispitu provjere kompetentnosti, Komora rješenjem odbija zahtjev za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije.

Rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije

Članak 10.

(1) Kad Povjerenstvo utvrdi da je kandidat s uspjehom položio poznavanje zakonodavstva Republike Hrvatske i ispitne razlike, izdaje mu potvrdu o ispunjenju uvjeta za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije.

(2) Na temelju potvrde iz stavka 1. ovoga članka, Komora izdaje kandidatu rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije s kojim se potvrđuje da je kandidat ispunio uvjete za obavljanje poslova revizije u Republici Hrvatskoj.

(3) Rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije kojim se dokazuje da je kandidat ispunio uvjete za obavljanje poslova revizije u Republici Hrvatskoj, sadrži:

– naziv institucije odnosno tijela koje odlučuje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije

– obrazloženje, da se program obrazovanja koji je temelj stečene inozemne stručne kvalifikacije ne razlikuje od programa obrazovanja i polaganja ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog revizora u Republici Hrvatskoj koji je temelj za provedbu postupka

– provjera poznavanja zakonodavstva Republike Hrvatske koje je potrebno za obavljanje poslova revizije a vezano za područje računovodstva, revizije, trgovačkog prava, poreznog prava i radnog prava te polaganje ispitnih razlika, koje je kandidat položio kako bi se ispunili uvjeti za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije

– datum kad je kandidat položio provjeru zakonodavstva Republike Hrvatske i ispitne razlike

– broj i datum rješenja

– funkcija, ime i potpis odgovorne osobe institucije koja odlučuje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije i

– pečat institucije.

(4) Rješenjem iz stavka 2. ovoga članka omogućava se nositelju stručne kvalifikacije pristup i obavljanje poslova revizije u Republici Hrvatskoj, za koju je osposobljen u državi članici ili u trećoj zemlji, pod jednakim uvjetima koji vrijede za državljane Republike Hrvatske.

Članak 11.

(1) Državljani države članice ili treće zemlje, nakon izdavanja rješenja iz članka 10. ovoga Pravilnika, obvezni su Komori dostaviti potvrdu nadležne institucije o poznavanju hrvatskog jezika u govoru i pismu, razmjerno značaju revizorske profesije kao profesije koja utječe na sigurnost primatelja usluga revizije i druge profesije.

(2) Kad Povjerenstvo utvrdi ozbiljnu i osnovanu sumnju o dovoljnom poznavanju hrvatskog jezika, potrebno je osigurati da je provjera znanja hrvatskog jezika razmjerna zahtjevu obavljanja poslova revizije na području Republike Hrvatske.

Članak 12.

(1) Komora je dužna donijeti rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije i dostaviti ga kandidatu najkasnije u roku od tri mjeseca od dana zaprimanja urednog zahtjeva.

(2) Rok iz stavka 1. ovoga članka može se produžiti najviše za mjesec dana ako za to postoje opravdani razlozi.

(3) Iznimno, odredbe stavaka 1. i 2. ovoga članka ne primjenjuju se u slučaju provjere kompetentnosti iz članka 7. ovoga Pravilnika, koja se odnosi na provjeru poznavanja zakonodavstva Republike Hrvatske potrebnog za obavljanje poslova revizije a vezano za područje računovodstva, revizije, trgovačkog prava, poreznog prava i radnog prava odnosno polaganje ispitnih razlika.

(4) Ako, u postupku pokrenutom na uredan zahtjev kandidata, Komora ne donese rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije i ne dostavi ga kandidatu u roku iz stavka 1. ovoga članka, odnosno u slučaju opravdanih razloga u roku iz stavaka 2. i 3. ovoga članka, smatrat će se da je zahtjev kandidata usvojen. U tom slučaju kandidat ima pravo tražiti od Komore donošenje rješenja kojim se utvrđuje da je zahtjev kandidata usvojen, a koje je Komora obvezna izdati u roku od osam dana od dana traženja kandidata.

(5) Protiv rješenja Komore iz stavka 1. i stavka 4. ovoga članka, kandidat može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom.

Članak 13.

Na temelju izdanog rješenja iz članka 10. ovoga Pravilnika, kandidat ima pravo upisa u Registar ovlaštenih revizora kojeg vodi Komora.

Naknada za provedbu provjere kompetentnosti

Članak 14.

(1) Komora određuje iznos naknade troškova provedbe provjere kompetentnosti, koju čini iznos naknade za provjeru poznavanja zakonodavstva Republike Hrvatske i iznos naknade za polaganje ispitne razlike razmjerno učešću predmeta koje kandidat polaže u ukupnom fondu sati prema programu obrazovanja iz članka 9. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(2) Na odluku Komore o iznosu naknade troškova provedbe provjere kompetentnosti, prethodnu suglasnost daje Odbor za javni nadzor revizije.

(3) Naknadu troškova iz stavka 1. ovoga članka plaća kandidat prije početka provjere kompetentnosti.

(4) Za podneske i upravne radnje obavljene sukladno ovome Pravilniku kandidat plaća pristojbu sukladno propisima kojima se uređuju upravne pristojbe.

Završne odredbe

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o provođenju nostrifikacije stranih isprava kojeg je Upravno vijeće Komore donijelo 7. rujna 2008. godine.

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/16-02/01

Urbroj: 251-442-01-16-01

Zagreb, 30. svibnja 2016.

Predsjednik
Hrvatske revizorske komore
Zdenko Balen, v. r.

67 20.07.2016 Pravilnik o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje poslova revizije 67 20.07.2016 Pravilnik o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje poslova revizije