Odluka o izmjenama Odluke o zavičajnim divljim vrstama čije je uzimanje iz prirode i održivo korištenje dopušteno

NN 68/2016 (22.7.2016.), Odluka o izmjenama Odluke o zavičajnim divljim vrstama čije je uzimanje iz prirode i održivo korištenje dopušteno

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1637

Na temelju članka 62. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, broj 80/13) i članka 30. stavka 3., a u vezi s člankom 32. stavkom 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11 i 119/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. srpnja 2016. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O ZAVIČAJNIM DIVLJIM VRSTAMA ČIJE JE UZIMANJE IZ PRIRODE I ODRŽIVO KORIŠTENJE DOPUŠTENO

I.

U Odluci o zavičajnim divljim vrstama čije je uzimanje iz prirode i održivo korištenje dopušteno (»Narodne novine«, broj 17/15) točka IV. mijenja se i glasi:

»IV.

Izvješće iz točke III. ove Odluke sadrži podatke potrebne za utvrđivanje izvješća o stanju populacija vrsta iz Priloga ove Odluke koje Republika Hrvatska podnosi Europskoj komisiji temeljem članka 17. Direktive Vijeća 92/43/EEZ, odnosno članka 12. Direktive 2009/147/EZ, a osobito sadrži sljedeće podatke:

– za vrste iz skupina sisavaca (Mammalia) i riba (Pisces):

a) naziv vrste (znanstveni i hrvatski) te kôd vrste

b) kartografski prikaz rasprostranjenosti vrste na osnovi prisutnosti vrste u pojedinim kvadrantima 10x10 km u projekcijskom koordinatnom referentnom sustavu poprečne Mercatorove projekcije (HTRS96/TM) u otisnutom i digitalnom obliku (*.shp datoteka)

c) podatke o vrsti za svaku biogeografsku regiju u kojoj je vrsta rasprostranjena:

1. naziv biogeografske regije, izvore podataka

2. područje rasprostranjenosti (površina u km2, metoda procjene, procjena kratkoročnog i dugoročnog trenda)

3. podatke o populaciji (procjena veličine populacije, vremensko razdoblje/godina prikupljanja podataka, kratkoročni i dugoročni trend populacije, metode procjene trenda populacije)

4. podatke o staništu vrste (površina u km2, vremensko razdoblje/godina prikupljanja podataka, metoda procjene, kvaliteta staništa, kratkoročni i dugoročni trend, površina staništa prikladnog za vrstu)

5. pritisci (popis najznačajnijih pritisaka, metode procjene pritisaka)

6. prijetnje (popis najznačajnijih prijetnji, metode procjene prijetnji)

7. zaključke o procjeni stanja očuvanja vrste (na kraju razdoblja izvješćivanja)

8. podatke o korištenju svake pojedine vrste koji za sisavce uključuju podatke o broju planiranih jedinki za izlučenje iz populacije u lovnoj godini, podatke o broju stvarno izlučenih jedinki iz populacije u lovnoj godini uz prikaz broja odstrijeljenih jedinki te broja jedinki izlučenih iz populacije zbog drugih razloga, a sve prema podacima iz središnje lovne evidencije, te za ribe podatke o broju ulovljenih jedinki te ukupnu masu ulovljenih jedinki u ribolovnoj godini

– za vrste iz skupine ptica (Aves):

a) podatke o vrsti: naziv vrste (znanstveni i hrvatski), kôd vrste, sezona prikupljanja podataka (gnijezdeća, zimujuća ili preletnička populacija)

b) podatke o veličini populacije: vremensko razdoblje/godina prikupljanja podataka, procjena veličine populacije, metoda i kvaliteta procjene, izvor podataka

c) trend populacije: kratkoročni i dugoročni trend, metoda i kvaliteta procjene, izvor podataka

d) podaci o rasprostranjenosti: vremensko razdoblje/godina prikupljanja podataka, kartografski prikaz rasprostranjenosti vrste na osnovi prisutnosti vrste u pojedinim kvadrantima 10x10 km u projekcijskom koordinatnom referentnom sustavu poprečne Mercatorove projekcije (HTRS96/TM) u otisnutom i digitalnom obliku (*.shp datoteka), površina rasprostranjenosti, metoda i kvaliteta procjene, izvor podataka

e) trend područja gniježđenja: kratkoročni i dugoročni trend, metoda i kvaliteta procjene, izvor podataka

f) podatke o korištenju svake pojedine vrste koji uključuju podatke o broju planiranih jedinki za izlučenje iz populacije u lovnoj godini te broju stvarno izlučenih jedinki iz populacije u lovnoj godini uz prikaz broja odstrijeljenih jedinki te broja jedinki izlučenih iz populacije zbog drugih razloga, a sve prema podacima iz središnje lovne evidencije.«.

II.

Točka V. mijenja se i glasi:

»V.

Podaci u izvješću iz točke IV. stavka 1. podstavka 1. točaka a) i b), točke c) podtočaka 1., 2. i 8. te podstavka 2. točaka a), b), d) i f) dostavljaju se Ministarstvu na godišnjoj osnovi u roku propisanom člankom 62. stavkom 4. Zakona o zaštiti prirode.

Podaci u izvješću iz točke IV. stavka 1. podstavka 1. točke c) podtočaka 3., 4., 5., 6., i 7. te podstavka 2. točaka c) i e) dostavljaju se jednokratno u 2019. godini u roku kojeg odredi Europska komisija kao krajnji rok za dostavu izvješća o stanju očuvanosti vrsta i stanišnih tipova za razdoblje 2013. – 2018. godine.

Izvješće iz točke III. ove Odluke dostavlja se Ministarstvu u elektroničkom obliku temeljem evidencije, odnosno baze podataka koju vodi nadležno tijelo.«.

III.

Popis zavičajnih divljih vrsta iz točke I. Odluke o zavičajnim divljim vrstama čije je uzimanje iz prirode i održivo korištenje dopušteno (»Narodne novine«, broj 17/15) sadržan u Prilogu te Odluke, zamjenjuje se novim Popisom zavičajnih divljih vrsta čije održivo korištenje se dopušta i nadležnih tijela koja vode evidenciju o načinu i količini njihova korištenja, koji je sadržan u Prilogu ove Odluke i njezin je sastavni dio.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-04/192

Urbroj: 50301-05/25-16-2

Zagreb, 13. srpnja 2016.

Predsjednik

Tihomir Orešković, v. r.

PRILOG

Popis zavičajnih divljih vrsta čije održivo korištenje se dopušta i nadležnih tijela koja vode evidenciju o načinu i količini njihova korištenja

ANIMALIA – ŽIVOTINJE

CHORDATA – SVITKOVCI

MAMMALIA – SISAVCI

RED

PORODICA

VRSTA – znanstveni naziv

VRSTA – hrvatski naziv

NADLEŽNO TIJELO

NAPOMENA

DIREKTIVA I
PRILOG
DIREKTIVE

Carnivora 

Canidae

Canis aureus

čagalj

središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove lovstva


DS; Prilog V.

Mustelidae

Martes martes

kuna zlatica

središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove lovstva


DS; Prilog V.

Mustela putorius

tvor

središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove lovstva


DS; Prilog V.

Cetartiodactyla

Bovidae

Rupicapra rupicapra

divokoza

središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove lovstva

osim Rupicapra rupicapra balcanica

DS; Prilog V.

AVES – PTICE

Anseriformes

Anatidae

Anser fabalis

guska glogovnjača

središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove lovstva


DP; Prilog II., Dio A

Anas platyrhynchos

divlja patka

središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove lovstva


DP; Prilog II., Dio A

Anas querquedula

patka pupčanica

središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove lovstva


DP; Prilog II., Dio A

Anas crecca

kržulja

središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove lovstva


DP; Prilog II., Dio A

Aythya ferina

glavata patka

središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove lovstva


DP; Prilog II., Dio A

Aythya fuligula

krunasta patka

središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove lovstva


DP; Prilog II., Dio A

Charadriiformes

Scolopacidae

Gallinago gallinago

šljuka kokošica

središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove lovstva

osim gnijezdeće populacije koja je strogo zaštićena

DP; Prilog II., Dio A

Scolopax rusticola

šljuka

središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove lovstva

osim gnijezdeće populacije koja je strogo zaštićena

DP; Prilog II., Dio A

Columbiformes

Columbidae

Columba livia

divlji golub

središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove lovstva


DP; Prilog II., Dio A

Columba palumbus

golub grivnjaš

središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove lovstva


DP; Prilog II., Dio A

Galliformes

Phasianidae

Alectoris graeca

jarebica kamenjarka

središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove lovstva


DP; Prilog II., Dio A

Alectoris chukar

čukar

središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove lovstva


DP; Prilog II., Dio B

Perdix perdix

trčka

središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove lovstva


DP; Prilog II., Dio A

Coturnix coturnix

prepelica

središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove lovstva


DP; Prilog II., Dio B

Gruiformes

Rallidae

Fulica atra

liska

središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove lovstva


DP; Prilog II., Dio A

Passeriformes

Corvidae

Garrulus glandarius

šojka

središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove lovstva


DP; Prilog II., Dio B

Pica pica

svraka

središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove lovstva


DP; Prilog II., Dio B

Corvus monedula

čavka

središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove lovstva


DP; Prilog II., Dio B

Corvus frugilegus

gačac

središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove lovstva


DP; Prilog II., Dio B

Corvus corone cornix

siva vrana

središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove lovstva


DP; Prilog II., Dio B

AMPHIBIA – VODOZEMCI 

Anura

Ranidae

Pelophylax ridibundus

velika zelena žaba

središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove zaštite prirode


DS; Prilog V.

Pelophylax kl. esculentus

zelena žaba

središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove zaštite prirode


DS; Prilog V.

Rana temporaria

livadna smeđa žaba

središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove zaštite prirode


DS; Prilog V.

RIBE 

Acipenseriformes

Acipenseridae

Accipenser ruthenus

kečiga

središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove ribarstva


DS; Prilog V.

Clupeiformes

Clupeidae

Alosa fallax

čepa

središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove ribarstva

osim populacije u području ekološke mreže HR5000031 delta Neretve gdje je vrsta strogo zaštićena

DS; Prilog V.

Cypriniformes

Cyprinidae

Aspius aspius

bolen

središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove ribarstva


DS; Prilog V.

Barbus barbus

mrena

središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove ribarstva


DS; Prilog V.

Barbus balcanicus

potočna mrena

središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove ribarstva


DS; Prilog V.

Cypriniformes

Cyprinidae

Barbus plebejus

mren

središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove ribarstva

osim populacija u rijekama Krki i Krupi te u dijelu toka rijeke Zrmanje koji se nalazi unutar Parka prirode Velebit gdje je vrsta strogo zaštićena

DS; Prilog V.

Rutilus virgo

plotica

središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove ribarstva


DS; Prilog V.

Pelecus cultratus

sabljarka

središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove ribarstva


DS; Prilog V.

Salmoniformes

Salmonidae

Hucho hucho

mladica

središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove ribarstva


DS; Prilog V.

Thymallus thymallus

lipljen

središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove ribarstva


DS; Prilog V.

AVERTEBRATA – BESKRALJEŠNJACI

ANNELIDA – KOLUTIĆAVCI

HIRUDINEA – PIJAVICE

Hirudinida

Hirudinidae

Hirudo medicinalis

medicinska pijavica

središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove zaštite prirode


DS; Prilog V.

MOLLUSCA – MEKUŠCI

GASTROPODA – PUŽEVI

Pulmonata

Helicidae

Helix pomatia

puž vinogradnjak

središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove zaštite prirode


DS; Prilog V.

ARTHROPODA – ČLANKONOŠCI

Decapoda

Scyllaridae

Scyllarides latus

kuka

središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove zaštite prirode


DS; Prilog V.

PLANTAE – BILJKE 

SPERMATOPHYTA – SJEMENJAČE

Asparagales

Amaryllidaceae

Galanthus nivalis L.

visibaba

središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove zaštite prirode


DS; Prilog V.

Liliaceae

Ruscus aculeatus L.

bodljikava veprina

središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove zaštite prirode


DS; Prilog V.

PTERIDOPHYTA – PAPRATNJAČE

Lycopodiales

Lycopodiaceae

Lycopodium annotinum L.

jednoljetna crvotočina

središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove zaštite prirode


DS; Prilog V.

Lycopodium clavatum L.

kijačasta crvotočina

središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove zaštite prirode


DS; Prilog V.

Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et C. F. P. Mart.

sjajna huperzija

središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove zaštite prirode


DS; Prilog V.

BRYOPHYTA – MAHOVINE

Dicranales

Leucobryaceae

Leucobryum glaucum (Hedw.) Angstr.


središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove zaštite prirode


DS; Prilog V.

ALGAE – ALGE

Corallinales

Corallinaceae

(Hapalidiaceae)

Lithothamnium coralloides Crouan frat


središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove zaštite prirode


DS; Prilog V.


Phymatholithon calcareum (Poll.) Adey & McKibbin


središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove zaštite prirode


DS; Prilog V.

LICHENES – LIŠAJEVI

Lecanorales

Cladoniaceae

Cladonia arbuscula (Wallr.) Flot.


središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove zaštite prirode


DS; Prilog V.

Cladonia ciliata Stirt.


središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove zaštite prirode


DS; Prilog V.

Cladonia mediterranea P. A. Duvign. & Abbayes


središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove zaštite prirode


DS; Prilog V.

Lecanorales

Cladoniaceae

Cladonia portentosa (Dufour) Coem.


središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove zaštite prirode


DS; Prilog V.

Cladonia rangiferina (L.) F. H. Wigg.


središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove zaštite prirode


DS; Prilog V.

DP – Direktiva o pticama, DS – Direktiva o staništima

68 22.07.2016 Odluka o izmjenama Odluke o zavičajnim divljim vrstama čije je uzimanje iz prirode i održivo korištenje dopušteno 68 22.07.2016 Odluka o izmjenama Odluke o zavičajnim divljim vrstama čije je uzimanje iz prirode i održivo korištenje dopušteno