Pravilnik o troškovima za usluge i postupke koje provodi Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo - Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo

NN 68/2016 (22.7.2016.), Pravilnik o troškovima za usluge i postupke koje provodi Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo - Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1642

Na temelju članka 74. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 140/05, 35/08, 25/09, 124/10, 55/11 i 14/14) i članka 15. Zakona o zaštiti biljnih sorti (»Narodne novine« broj 131/97, 62/00, 67/08 i 124/11) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O TROŠKOVIMA ZA USLUGE I POSTUPKE KOJE PROVODI HRVATSKI CENTAR ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO – ZAVOD ZA SJEMENARSTVO I RASADNIČARSTVO

TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se troškovi za usluge i postupke koje provodi Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo – Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo (u daljnjem tekstu: Zavod), vrijeme i način uplate tih sredstava.

Članak 2.

Troškovi za usluge i postupke koje obavlja Zavod su sljedeći:

1. troškovi za ispitivanje sorti u pokusnom polju i laboratoriju u postupku priznavanja sorti poljoprivrednog bilja, a postupak priznavanja sorti obuhvaća ispitivanja gospodarske vrijednosti sorte (u daljnjem tekstu: VCU) i ispitivanja za utvrđivanje različitosti, ujednačenosti i postojanosti sorte (u daljnjem tekstu: DUS)

2. troškovi za dodjeljivanje i trajanje oplemenjivačkog prava

3. troškovi za provođenje stručnog nadzora nad proizvodnjom sjemena i sadnog materijala

4. troškovi za izdavanje certifikata o sjemenu i certifikata o sadnom materijalu na pakiranju i uz otpremnicu

5. troškovi za utvrđivanje kvalitete sjemena (čistoća, klijavost, sadržaja vlage, zdravstveno stanje) i ostale analize

6. troškovi za uzorkovanje, vođenje evidencije, čuvanje uzoraka i izdavanje izvješća

7. troškovi za provođenje Heubach testa za »otprašivanje« na sjemenu kukuruza, suncokreta i uljane repice

8. troškovi za provođenje provjera ispunjenja uvjeta za upis u upisnike

9. troškovi provođenja obuka i

10. troškovi utvrđivanja prisutnosti GMO-a u sjemenu, hrani i hrani za životinje.

Članak 3.

(1) Troškovi za usluge i postupke koje provodi Zavod na temelju ovoga Pravilnika čine umnožak pripadajućih bodova i vrijednosti boda.

(2) Vrijednost boda iz stavka 1. ovoga članka iznosi: 1 BOD = 1 kn.

TROŠKOVI ZA POSTUPAK PRIZNAVANJA SORTI

Članak 4.

(1) Trošak zaprimanja zahtjeva za priznavanje sorte i zahtjeva za obnavljanjem upisa sorte u Sortnu listu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Sortna lista) i njegovo objavljivanje u Službenom glasilu Zavoda iskazano u bodovima iznosi: 500.

(2) Troškovi ispitivanja VCU-a po vrstama i skupinama bilja za svaku godinu ispitivanja iznose:

a)

Poljoprivredna kultura1

Iznos u bodovima

1.

Kukuruz

3850

2.

Krmno bilje

4000

3.

Šećerna repa i uljana repica

6400

4.

Soja i suncokret

4800

5.

Krumpir

6800

6.

Ozima i jara pšenica

3500

7.

Ozimi i jari ječam

4000

8.

Jara zob, pšenoraž i raž

4000

9.

Industrijska cikorija

4000

10.

Duhan

4000

b)

Kemijska analiza


1.

Kemijska analiza ozime i jare pšenice

Stvarni troškovi kemijske analize laboratorija2

2.

Kemijska analiza ozimog i jarog ječma

Stvarni troškovi kemijske analize laboratorija2

3.

Kemijska analiza jare zobi, pšenoraži i raži

Stvarni troškovi kemijske analize laboratorija2

4.

Kemijska analiza duhana

Stvarni troškovi kemijske analize laboratorija2

1 Kako je propisano Pravilnikom o priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« br. 99/08, 100/09, 109/10 i 77/13)

2 Stvarni troškovi kemijske analize se obračunavaju sukladno najpovoljnijoj ponudi vanjskog ponuđača

Članak 5.

Troškovi ispitivanja za utvrđivanje DUS-a po vrsti odnosno skupini bilja iskazano u bodovima godišnje iznose:

         

Poljoprivredna kultura

Iznos u bodovima

1.

Ozima pšenica

3500

2.

Ozimi i jari ječam

4000

3.

Kukuruz hibrid i svaka roditeljska komponenta
posebno

3500

4.

Ozima i jara zob

4000

5.

Ozima i jara pšenoraž

4000

6.

Ozima i jara durum pšenica

4000

7.

Soja

4000

TROŠKOVI ZA DODJELJIVANJE I TRAJANJE OPLEMENJIVAČKOG PRAVA

Članak 6.

(1) Troškovi zaprimanja zahtjeva za dodjeljivanje oplemenjivačkog prava i njegovu objavu u Službenom glasilu Zavoda iskazano u bodovima iznose: 500.

(2) Troškovi godišnje naknade za vrijeme trajanja oplemenjivačkog prava iskazano u bodovima iznose:

– od prve do treće godine 100

– za četvrtu godinu 150

– za petu godinu 200

– za šestu godinu 250

– za sedmu godinu 300

– za osmu godinu 350

– za devetu godinu 400

– za desetu godinu 450 i

– za jedanaestu godinu i za svaku narednu godinu do kraja trajanja oplemenjivačkog prava 500.

(3) Iznos godišnje naknade za vrijeme trajanja oplemenjivačkog prava uplaćuje se za tekuću godinu do 31. siječnja.

Članak 7.

(1) Troškovi godišnje naknade za postupak održavanja sorte na Sortnoj listi, dok je sorta upisana u Sortnu listu, za sorte ratarskog bilja i povrća iskazano u bodovima iznose:

– od prve do sedme godine 100

– za osmu godinu i za svaku narednu godinu dok je sorta na Sortnoj listi 200.

(2) Iznos godišnje naknade iz stavka 1. ovoga članka, uplaćuje se za tekuću godinu u dva dijela:

– prvi dio do 30. lipnja i

– drugi dio do 30. studenoga.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, iznos godišnje naknade ne naplaćuje se za postupak održavanja »čuvanih sorti« na Sortnoj listi.

TROŠKOVI ZA PROVOĐENJE STRUČNOG NADZORA NAD PROIZVODNJOM SJEMENA I SADNOG MATERIJALA

Članak 8.

1) Troškovi za provođenje stručnog nadzora nad proizvodnjom sjemena poljoprivrednog bilja, ovisno o vrsti odnosno skupini bilja i broju pregleda iskazano u bodovima iznose:

Kultura

Osnovna
naknada

Osnovna površina
(do ha)

Svaki daljnji ha

ŽITARICE

pšenica, ječam, zob, raž, pšenoraž, heljda

1200

20

50

sirak, proso, sudanska trava

2400

20

60

kukuruz*

3600

20

180

ULJARICE I PREDIVO BILJE

suncokret

2400

15

120

soja

1200

20

50

uljana repica

1200

20

50

lan, konoplja

2400

20

50

REPE

šećerna repa

2400

10

300

stočna repa

2400

10

300

KRMNO BILJE

leguminoze

2400

10

60

TRAVE**

1200

10

60

OSTALE VRSTE

1200

10

50

KRUMPIR

krumpir

-

-

0

POVRĆE

grašak, bob

500

5

180

grah mahunar i zrnaš

– niski

– visoki

500

500

5

1

180

180

rajčica

500

1

180

paprika

500

1

180

patlidžan

500

1

180

krastavac

500

1

180

dinja

500

1

180

lubenica

500

1

180

tikvica

500

1

180

salata, endivija

500

1

180

špinat, matovilac, rotkvica**

500

1

180

mrkva, peršin, pastrnjak, celer**

500

1

300

postrna repa, rotkva

500

1

300

cikla, blitva, radič**

500

1

300

luk, poriluk

500

1

300

kupus, kelj, cvjetača

i korabica**

500

1

300

češnjak

500

1

180

DUHAN

duhan

2400

1

180

ostale biljne vrste

1200

10

50

*Kod kukuruza se zbrajaju površine hibrida FAO grupa 100–400 i 500–700 i roditeljske komponente hibrida kukuruza (inbred linije i njihovi križanci). Za kukuruz koji nema FAO grupu (linije, sorte) trošak nadzora se obračunava kao zasebna stavka.

**Obračunava se kao jedna vrsta.

(2) Trošak stručnog nadzora nad sjemenskim usjevima obračunava se po proizvođaču i proizvodnoj površini (parceli). Pod jednom proizvodnom površinom (parcelom) podrazumijeva se i više parcela koje nisu međusobno udaljene više od 5 km.

(3) Prvih 50% troška stručnog nadzora iz stavka 2. ovoga članka uplaćuje se kod prijave sjemenskih usjeva, a drugih 50% nakon zadnjeg pregleda.

(4) U slučaju odbijanja proizvodne površine:

– u prvom pregledu, naplaćuje se samo 50% naknade i

– u drugom pregledu naplaćuje se ukupna naknada.

(5) U slučaju kada je moguće obaviti stručni nadzor nad proizvodnjom sjemena više vrsta povrtnih kultura u jednom pregledu, trošak nadzora obračunava se kao jedna vrsta.

(6) Nadzor nad proizvodnjom sjemena pod stručnom kontrolom iznosi 60% vrijednosti propisane u stavku 1. ovoga članka.

(7) Trošak utvrđivanja sortne podudarnosti sjemena i njene čistoće sa »standardnim uzorkom sorte«, pohranjenim u Zavodu, u kontrolnom polju iskazano u bodovima iznosi:

– za ratarsko bilje 300 i

– za povrće 500.

Članak 9.

(1) Trošak za provođenje stručnog nadzora nad proizvodnjom poljoprivrednog sadnog materijala, ovisno o vrsti i načinu proizvodnje, iskazano u bodovima iznosi:

– za voćne sadnice i proizvodnju voćnih podloga:

1. 1800 za stručni nadzor (prvi i nadzor prema potrebi u slučaju pojave nesukladnosti u proizvodnji)

2. 1800 za nadzor koji prethodi stavljanju na tržište voćnih sadnica i podloga uz dodatak od 0,07/komadu za količinu iznad 20 000 kom sadnica ili podloga

– za lozne cijepove i korijenjake:

1. 1800 za stručni nadzor (prvi i nadzor prema potrebi u slučaju pojave nesukladnosti u proizvodnji)

2. 1800 za nadzor koji prethodi stavljanju na tržište loznih cijepova i korijenjaka uz dodatak od 0,04/komad za količinu iznad 40 000 kom loznih cijepova ili korijenjaka.

(2) Pod jednim rasadnikom podrazumijeva se više lokacija na kojima jedan proizvođač uzgaja sadni materijal ako ne prelazi tri lokaliteta koji međusobno nisu udaljeni više od 50 km.

(3) Osnovica za obračun troškova je količina utvrđena pri nadzoru koji prethodi stavljanju na tržište voćnih sadnica, voćnih podloga, loznih cijepova i korijenjaka.

(4) Kod prijave sadnog materijala, uplaćuje se 50% fiksnog iznosa troška, a preostali dio nakon zadnjeg pregleda.

(5) Trošak uzorkovanja tla na nematode ili uzorkovanja biljnog materijala, za laboratorijske analize iznosi:

Vrsta troškova

1.

Uzorkovanje po satu

150 bodova

2.

Putni troškovi po km

1/4 cijene litre benzina

3.

Dnevnice po danu

važeće

Članak 10.

(1) Trošak nadzora nad matičnim nasadima loze i voćnih vrsta iskazano u bodovima iznosi: 1500/matičnjak.

(2) Pod jednim matičnjakom podrazumijeva se više lokacija na kojima jedan proizvođač uzgaja matične biljke ako ne prelazi tri lokaliteta međusobno udaljena više od 50 km.

(3) Izvanredni dodatni nadzor matičnog nasada loze i voćnih vrsta iskazano u bodovima iznosi: 1500/matičnjak.

TROŠKOVI ZA IZDAVANJE CERTIFIKATA O SJEMENU I SADNOM MATERIJALU POLJOPRIVREDNOG BILJA

Članak 11.

Trošak izdavanja certifikata o sjemenu i sadnom materijalu na pakiranju i uz otpremnicu iskazano u bodovima iznosi:

– Certifikat uz otpremnicu: 160

– Certifikat na pakiranju:

1. za sjeme namijenjeno stavljanju na tržište Republike Hrvatske: 0,164

2. za sjeme namijenjeno izvozu (OECD certifikat): 0,3

3. za sadni materijal:

a) pojedinačno pakiranje: 0,22

b) zbirno pakiranje: 0,32

– Vezice s nepovratnim mehanizmom za plombiranje osnovnih pakiranja:

1. jedna vezica: 0,50.

TROŠKOVI ZA PROVOĐENJE PROVJERE UVJETA ZA UPIS U UPISNIK

Članak 12.

(1) Trošak provjere uvjeta za upis u Upisnik laboratorija (uključujući sudjelovanje na radionicama i međulaboratorijskim ispitivanjima – Ring testovima) iskazano u bodovima iznosi: 2000.

(2) Trošak provjere uvjeta za upis u Upisnik za poslove održavanja sorti i nadzor nad održavanjem sorti upisanih u Sortnu listu iskazano u bodovima iznosi: 500.

TROŠKOVI ZA ISPITIVANJE KVALITETE SJEMENA POLJOPRIVREDNOG BILJA

Članak 13.

(1) Troškovi za ispitivanje kvalitete sjemena, ovisno o namjeni ispitivanja, biljnoj vrsti i broju uzoraka iznose:

1. Ispitivanje čistoće sjemena

Biljna vrsta

Bodova po analizi

Čistoća

Prisutnost drugih vrsta i korova

1.

Žitarice (pšenica, ječam, zob, raž, pšenoraž, kukuruz), suncokret, krupnozrne leguminoze (grašak, grah, soja, lupina), krupno sjeme povrća, krastavci, dinja, lubenica, bundeva, tikva, ricinus

75

150

2.

Brassica spp., Raphanus spp., proso, muhar, sirak,
stočni grašak, grahorica, konoplja, šećerna repa, stočna repa, cikla, luk, paprika, rajčica, patlidžan, špinat, endivija, salata, matovilac, radič, pastrnjak, facelija, krupno sjeme cvijeća

 90

180

3.

Krupnozrne trave, sitno sjeme cvijeća, djetelina, lucerna,
smiljkita, sjeme voća i šumskog drveća

100

195

4.

Sitnozrne trave, peršin, mrkva, celer, mak, duhan

105

210

5.

Smjese:

2 komponente

3–5 komponenti

> 5 komponenti

125

180

225

6.

Lukovice i lučica luka

105

2. Ispitivanje klijavosti

Metoda (ovisno o biljnoj vrsti)

Bodova po analizi

1.

Dužina trajanja ispitivanja* do:

14 dana

21 dan

28 dana

*Ispitivanje klijavosti smjesa zaračunava se posebno za svaku
biljnu vrstu zastupljenu u smjesi prema dužini trajanja ispitivanja

150

180

195

2.

Beta spp. i Cucumis spp.

210

3. Ispitivanje sadržaja vlage u sjemenu

Metoda (ovisno o biljnoj vrsti)

Bodova po analizi

1.

130–133 °C, 1–4 sata

100

2.

103±2 °C, 17 sati

150

4. Ispitivanje zdravstvenog stanja sjemena

Metoda (ovisno o biljnoj vrsti)

Bodova po analizi

1.   

Pregled naturalnog sjemena

100

2.

Test ispitivanja za prisutnost spora Tilletia spp.

240

3.

Metoda filter-papira, metoda izmrzavanja

300

4.

Metoda hranjive podloge

480

5.

Dokazivanje zaraze embrija s Ustilago sp.

745

5. Ostale analize

Analiza

Bodova po analizi

1.

Masa 1000 zna

80

2.

Hektolitarska masa

80

6. Ispitivanje sadržaja GMO-a

Analiza

Bodova po analizi

1.

Ekstrakcija DNA

170

2.

Utvrđivanje prisutnosti karakterističnih slijedova za GMO kvalitativnom PCR metodom:

Provjera do 4 slijeda

Za svaki sljedeći slijed

560

160

3.

Kvantitativna analiza RealTime PCR metodom

820

7. Uzorkovanje

Vrsta troškova

1.

Uzorkovanje po satu

75 bodova

2.

Putni troškovi po km

1/4 cijene litre benzina

3.

Dnevnice po danu

važeće

8. Ostali troškovi

Opis troškova

Bodova

Evidencija i čuvanje uzoraka

50

Vođenje dokumentacije i ispis izvješća

50

(2) Ukupnu visinu troškova usluge čini zbroj bodova pojedinačnih analiza na jednom uzorku sjemena koje su sadržane u zahtjevu za ispitivanje.

(3) Trošak organiziranja obuka iskazano u bodovima iznosi:

– za obuku uzorkivača: 600

– za obuku analitičara (po temi): 750

TROŠKOVI PROVOĐENJA HEUBACH TESTA

Članak 14.

Troškovi provođenja Heubach testa za »otprašivanje« na sjemenu kukuruza, suncokreta i uljane repice po jednoj partiji sjemena iskazano u bodovima iznose 300.

NAČIN UPLATE TROŠKOVA

Članak 15.

Troškove iz članaka 2. do 14. ovoga Pravilnika podnositelj zahtjeva uplaćuje u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Troškovi za postupke ispitivanja VCU-a po vrstama i skupinama bilja i svi troškovi ispitivanja za utvrđivanje DUS-a po vrsti odnosno skupini bilja, koji su započeti prije stupanja na snagu ovog Pravilnika, obračunavaju se prema Pravilniku o troškovima za usluge i postupke koje provodi Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo (»Narodne novine« br. 17/09, 50/10, 58/11, 116/11, 131/12, 14/13 i 51/14).

Članak 17.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti Pravilnika o troškovima za usluge i postupke koje provodi Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo (»Narodne novine« br. 17/09, 50/10, 58/11, 116/11, 131/12, 14/13 i 51/14).

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/16-01/06

Urbroj: 525-09/1158-16-3

Zagreb, 11. srpnja 2016.

Ministar
prof. dr. sc. Davor Romić, v. r.

68 22.07.2016 Pravilnik o troškovima za usluge i postupke koje provodi Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo - Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo 68 22.07.2016 Pravilnik o troškovima za usluge i postupke koje provodi Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo - Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo 68 22.07.2016 Pravilnik o troškovima za usluge i postupke koje provodi Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo - Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo 68 22.07.2016 Pravilnik o troškovima za usluge i postupke koje provodi Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo - Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo