Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest

NN 69/2016 (27.7.2016.), Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

1650

Na temelju članka 53. stavka 3. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 94/13) ministar zaštite okoliša i prirode donosi

PRAVILNIK

O GRAĐEVNOM OTPADU I OTPADU KOJI SADRŽI AZBEST

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se cilj sustava gospodarenja građevnim otpadom, obveze proizvođača građevnog proizvoda, način označavanja građevnog proizvoda i ambalaže, uvjeti gospodarenja građevnim otpadom, obveze vođenja evidencija o građevnom otpadu te cilj sustava gospodarenja otpadom koji sadrži azbest, obveze proizvođača proizvoda koji sadrži azbest, postupci gospodarenja otpadom koji sadrži azbest, zahtjevi u pogledu skladištenja i prijevoza otpada koji sadrži azbest, uvjeti za gospodarenje azbestnim otpadom i obveze vođenja evidencija o otpadu koji sadrži azbest.

Članak 2.

Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva Vijeća 87/217/EEZ od 19. ožujka 1987. o sprječavanju i smanjenju onečišćenja okoliša azbestom (SL L 85, 28. 3. 1987.).

Definicije

Članak 3.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovog Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. Azbest su sljedeći vlaknasti silikati:

– krokidolit (plavi azbest, CAS br. 12001-28-4),

– aktinolit (CAS br. 77536-66-4),

– antofilit (CAS br. 77536-67-5),

– krizotil (bijeli azbest, CAS br. 12001-29-5),

– amozit (smeđi azbest, grinerit, CAS br. 12172-73-5) i

– tremolit (CAS br. 77536-68-6);

2. Azbestni otpad ili otpad koji sadrži azbest je opasni otpad koji je po sastavu sirovi azbest i svaka otpadna tvar ili predmet koji sadrži azbest i azbestna vlakna, azbestna prašina nastala emisijom azbesta u zrak obradom azbesta ili tvari, materijala i proizvoda koji sadrže azbest.

3. Čvrsto vezani azbestni otpad je azbestni otpad specifične mase veće od 1.000 kg/m3 iz Priloga I. točke I. ovoga Pravilnika.

4. Fond je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

5. Gradilište je gradilište na način propisan posebnim propisom koji uređuje gradnju.

6. Građevni otpad je propisan Zakonom o održivom gospodarenju otpadom.

7. Građevni otpad koji sadrži azbest je opasni građevni otpad nastao prilikom građenja građevina, rekonstrukcije, održavanja ili uklanjanja postojećih građevina i uklanjanja građevinskih materijala koji sadrži azbest i azbestni otpad nastao od iskopanog materijala.

8. Investitor je investitor na način određen posebnim propisom koji uređuje gradnju.

9. Izvođač radova je izvođač na način određen posebnim propisom koji uređuje gradnju.

10. Miješani građevni otpad je građevni otpad koji se kategorizira sljedećim vrstama otpada propisanim posebnim propisom koji uređuje Katalog otpada: 17 09 03* – ostali građevinski otpad i otpad od rušenja objekata (uključujući miješani otpad), koji sadrži opasne tvari i 17 09 04 – miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod 17 09 01*, 17 09 02* i 17 09 03*.

11. Obrada proizvoda koji sadrže azbest su aktivnosti, osim uporabe azbesta, koje dovode do oslobađanja azbestnih vlakana u okoliš.

12. Opasni građevni otpad je otpad koji posjeduje jedno ili više opasnih svojstava propisanih Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i koji je nastao prilikom građenja građevina, rekonstrukcije, uklanjanja i održavanja postojećih građevina, te otpad nastao od iskopanog materijala, koji se ne može bez prethodne oporabe koristiti za građenje građevine zbog kojeg građenja je nastao taj otpad.

13. Otvrdnjavanje azbesta je homogeno miješanje otpadne azbestne prašine, otpadnog sirovog azbesta odnosno slabo vezanog azbestnog otpada s cementom ili drugim hidrauličkim vezivom na način da se postigne tlačna čvrstoća materijala nastale smjese od najmanje 10 N/mm2 i time spriječi oslobađanje azbestnih vlakana u okoliš.

14. Ovlaštena osoba je osoba koja posjeduje odgovarajuću dozvolu za gospodarenje otpadom.

15. Površinsko očvršćivanje azbesta je vezivanje azbestnih vlakana na površini materijala slojem veziva koje je jednako ili jednako učinkovito kao vezivo koje veže azbestna vlakna u čvrsto vezanom azbestnom otpadu ili vezivom koje učinkovito sprječava oslobađanje azbestnih vlakana u okoliš slabo vezanog azbestnog otpada.

16. Proizvođač građevnog proizvoda je pravna ili fizička osoba – obrtnik koja na profesionalnoj osnovi razvija, proizvodi, prerađuje, obrađuje, prodaje, unosi ili uvozi, odnosno stavlja na tržište na području Republike Hrvatske građevni proizvod.

17. Sirovi azbest je proizvod dobiven primarnim drobljenjem azbestne rude.

18. Slabo vezani azbestni otpad je azbestni otpad specifične mase manje od 1.000 kg/m3 iz Priloga I. točke II. ovoga Pravilnika u kojem čestice azbesta nisu čvrsto vezane te takav materijal može prosječan čovjek drobiti šakom.

19. Spremnik je primarni spremnik definiran posebnim propisom koji uređuje gospodarenje otpadom.

20. Uporaba azbesta su aktivnosti koje uključuju rukovanje sirovim azbestom u količini većoj od 100 kg godišnje i koje uključuju:

– proizvodnju sirove azbestne rude, osim procesa koji su u izravnoj vezi s kopanjem rude, i/ili

– proizvodnju proizvoda koji sadrže azbest: azbestni cement ili proizvoda od azbestnog cementa, azbestnih frikcijskih proizvoda, azbestnih filtera, azbestnog tekstila, azbestnog papira i kartona, azbestne spojke, azbestnog ambalažnog materijala, azbestnog materijala za ojačanja, azbestne podne obloge, azbestna punila.

21. Uporabljeni proizvod je proizvod koji je korišten u skladu s uputom proizvođača tog proizvoda i čija svojstva omogućavaju daljnje korištenje tog proizvoda u skladu sa svrhom za koju je bio proizveden.

22. Uredba je Uredba o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest.

23. Zakon je Zakon o održivom gospodarenju otpadom.

(2) Pojmovi sadržani u tekstu ovog Pravilnika koji nisu definirani stavkom 1. ovoga članka imaju jednako značenje kao pojmovi sadržani u Zakonu.

(3) Izrazi koji se koriste u ovome propisu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

DIO PRVI
SUSTAV GOSPODARENJA GRAĐEVNIM OTPADOM

Cilj sustava gospodarenja građevnim otpadom

Članak 4.

Cilj sustava gospodarenja građevnim otpadom je do 1. siječnja 2020. godine putem nadležnih tijela osigurati pripremu za ponovnu uporabu, recikliranje i druge načine materijalne oporabe, uključujući postupke zatrpavanja i nasipavanja, u kojima se otpad koristi kao zamjena za druge materijale, neopasnog građevnog otpada, isključujući materijal iz prirode utvrđen ključnim brojem 17 05 04 – zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod 17 05 03, u minimalnom udjelu od 70% mase otpada.

Način obveznog postupanja proizvođača građevnog proizvoda

Članak 5.

(1) Proizvođač građevnog proizvoda, koji na tržište područja Republike Hrvatske stavlja proizvod iste ili slične opće predviđene namjene propisane u Prilogu II. ovoga Pravilnika, dužan je u skladu sa Zakonom nenaplatno kupcu i/ili korisniku proizvoda osigurati:

– mogućnost povrata takvog uporabljenog proizvoda, što uključuje i višak materijala,

– mogućnost preuzimanja otpada koji nastaje od takvog proizvoda.

(2) Obvezu iz stavka 1. ovoga članka proizvođač građevnog proizvoda je dužan osigurati:

– na prodajnom mjestu, u količini do 5 kilograma otpada dnevno za kupca i/ili korisnika proizvoda koji je fizička osoba, osim fizičke osobe – obrtnika,

– na način određen odgovarajućim ugovorom za kupca proizvoda koji je pravna osoba ili fizička osoba – obrtnik.

(3) Proizvođač građevnog proizvoda iz stavka 1. ovoga članka dužan je, radi provedbe stavka 1. ovoga članka, na svojoj mrežnoj stranici i na vidljivom mjestu na ulazu u prodajni prostor ili na blagajni, istaknuti obavijest o načinu provedbe obveza iz stavka 1. ovoga članka te po potrebi usmeno obavijestiti kupca.

(4) Proizvođač građevnog proizvoda iz stavka 1. ovoga članka, koji prodaju obavlja putem kataloga, interneta odnosno drugog sličnog načina prodaje, obvezan je na svojim mrežnim stranicama obavijestiti kupca o lokaciji na kojoj je osigurao provedbu stavka 1. podstavka 1. ovoga članka na području jedinice lokalne samouprave u kojoj kupac prebiva bez troškova po kupca.

(5) Proizvođač građevnog proizvoda iz stavka 1. ovoga članka dužan je:

– raspolagati prostorom i odgovarajućim spremnicima za privremeno skladištenje otpada preuzetog sukladno ovom članku i

– preuzeti otpad iz stavka 1. ovoga članka skladištiti odvojeno po vrstama propisanim posebnim propisom koji uređuje Katalog otpada i predati ga ovlaštenoj osobi.

(6) Proizvođač građevnog proizvoda smatra se vlasnikom i posjednikom građevnog proizvoda (uporabljeni proizvod uključujući i višak materijala) te građevnog otpada koje je preuzeo sukladno stavku 1. ovoga članka.

(7) Preuzimanje otpada iz stavka 1. ovoga članka smatra se sastavnim dijelom obavljanja glavne djelatnosti koju obavlja proizvođač građevnog proizvoda i ne smatra se obavljanjem djelatnosti gospodarenja otpadom.

Članak 6.

(1) Proizvođač građevnog proizvoda dužan je, prilikom preuzimanja uporabljenog proizvoda uključujući i višak materijala, sukladno članku 5. ovoga Pravilnika, provjeriti mogućnost korištenja materijala ili tvari odnosno građevnog proizvoda za istu svrhu za koju je proizveden.

(2) Kad proizvođač građevnog proizvoda utvrdi da nije moguće više koristiti materijal ili tvar odnosno građevni proizvod u istu svrhu za koju je proizveden dužan je taj materijal ili tvar odnosno građevni proizvod proglasiti otpadom.

Način označavanja građevnog proizvoda i ambalaže

Članak 7.

(1) Proizvođač građevnog proizvoda dužan je, sukladno odredbama Zakona proizvod odnosno ambalažu proizvoda kojeg stavlja na tržište na području Republike Hrvatske i koji kad uporabom u skladu s uputom proizvođača tog proizvoda postane otpad, a koji se smatra opasnim otpadom, označiti simbolom odvojenog sakupljanja i zabrane odbacivanja u miješani komunalni otpad propisanog Prilogom III. ovoga Pravilnika.

(2) Oznaka koja sadrži simbol iz stavka 1. ovoga članka mora biti vidljiva, čitljiva i neizbrisiva.

(3) Proizvođač građevnog proizvoda dužan je informirati kupca i/ili korisnika proizvoda:

– o značenju simbola iz Priloga III. ovoga Pravilnika,

– da uporabom građevnog proizvoda, koja je u skladu s uputom proizvođača tog građevnog proizvoda, nastaje otpad koji se smatra opasnim ili neopasnim.

(4) Informiranje iz stavka 3. ovoga članka provodi se postavljanjem odgovarajuće pisane upute na proizvod odnosno na ambalažu toga proizvoda i po potrebi usmeno na prodajnom mjestu odnosno objavom te upute na mrežnoj stranici proizvođača građevnog proizvoda.

Uvjeti gospodarenja građevnim otpadom

Članak 8.

Investitor je dužan osigurati da je izvođač radova, prije početka radova rekonstrukcije, održavanja ili uklanjanja građevine, obaviješten o materijalima i tvarima koje se nalaze u odgovarajućoj građevini i koje su opasni otpad odnosno za koje je izvjesno da će tim radovima postati opasni otpad.

Članak 9.

Mjere gospodarenja građevnim otpadom koje se određuju, sukladno posebnom propisu koji uređuje gradnju, dokumentima projekta gradnje, održavanja, rekonstrukcije odnosno uklanjanja građevine moraju:

1. osigurati izdvajanje:

– materijala i tvari, uključujući i građevne proizvode, koji nisu otpad (npr. višak materijala pri građenju ili rekonstrukciji građevine ili izdvojene tvari ili materijali ili građevni proizvodi kao što je cigla ili crijep iz građevine koja se uklanja ili rekonstruira), ukoliko se isti mogu bez obrade koristiti u istu svrhu u koju su i proizvedeni,

– otpada sukladno članku 11. ovoga Pravilnika,

2. spriječiti ispuštanje azbestnih vlakana u zrak iz azbestnog otpada i razlijevanja tekućeg otpada koji može sadržavati azbest, kada je azbestni otpad prisutan u građevini,

3. spriječiti miješanje pojedine vrste opasnog građevnog otpada s drugim otpadom odnosno tvarima i materijalima koje nisu otpad,

4. spriječiti miješanje razdvojenog otpada, osim miješanja koje obavlja ovlaštena osoba sukladno odgovarajućoj dozvoli za gospodarenje otpadom,

5. spriječiti raznošenje, razlijevanje odnosno ispuštanje otpada izvan gradilišta u okoliš,

6. onemogućiti istjecanje oborinske vode koja je došla u doticaj s opasnim otpadom na tlo, u vode, podzemne vode i more,

7. onemogućiti istjecanje tekućeg otpada na tlo, u vode, podzemne vode, more,

8. predvidjeti odgovarajući prostor za skladištenje otpada na gradilištu u skladu s ovim Pravilnikom,

9. odrediti način izvedbe radova, uzevši u obzir njihovu tehničku izvedivost i ekonomsku opravdanost, kako bi količina miješanog građevnog otpada, koja nastaje izvedbom radova, bila što manja te kako bi se višak materijala uporabio na mjestu gdje je taj višak i nastao, a nastali otpad pripremio za ponovno korištenje ili drugi postupak oporabe.

Način obveznog postupanja vlasnika i posjednika građevnog otpada

Članak 10.

(1) Vlasnik građevnog otpada koji je nastao na određenom gradilištu je:

– vlasnik ili korisnik građevine ili dijela građevine, koja se nalazi na tom gradilištu i čijom aktivnošću je nastao građevni otpad ili

– investitor, kad je na njega vlasnik ili korisnik građevine ili dijela građevine, koja se nalazi na tom gradilištu, ugovorom prenio vlasništvo nad građevnim otpadom ili

– izvođač radova, kad je na njega vlasnik ili korisnik građevine ili dijela građevine, koja se nalazi na tom gradilištu, odnosno investitor ugovorom prenio vlasništvo nad građevnim otpadom.

(2) Izvođač radova smatra se posjednikom građevnog otpada koji je nastao na gradilištu na kojem izvodi radove.

(3) Vlasnik građevnog otpada dužan je osigurati da je taj otpad predan ovlaštenoj osobi.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, fizička osoba koja je vlasnik građevnog otpada može:

– otpad propisan posebnim propisom koji uređuje gospodarenje otpadom predati osobi koja upravlja odgovarajućim reciklažnim dvorištem i

– otpad nastao od određenih proizvoda opće predviđene namjene iz Priloga II. ovoga Pravilnika predati sukladno članku 5. ovoga Pravilnika.

Članak 11.

(1) Zabranjeno je opasni građevni otpad:

– odbaciti u miješani komunalni otpad,

– miješati s drugom vrstom otpada ili tvarima uključujući i građevne proizvode ili materijalima koje nemaju status otpada, osim na način određen dozvolom za gospodarenje otpadom.

(2) Posjednik građevnog otpada dužan je, na gradilištu na kojem je taj otpad nastao, izdvojiti od drugog otpada i materijala koji nije otpad te odvojeno skladištiti sljedeći otpad prema vrstama propisanim posebnim propisom koji uređuje Katalog otpada:

1. sve količine opasnog otpada:

– azbestni otpad,

– otpad koji sadrži PCB (npr. transformatori i dr.),

– otpadne električne i elektroničke uređaje i opremu koja je opasni otpad (npr. fluorescentne žarulje, štedne žarulje, i dr.),

– elemente koji sadrže katran (npr. katranska izolacija i dr.),

– ostali opasni otpad;

2. neopasni otpad koji čini najmanje 80% mase svog otpada nastalog na određenom gradilištu.

(3) Iznimno od stavka 2. točke 2. ovoga članka, posjednik građevnog otpada nije dužan, na gradilištu na kojem je taj otpad nastao, izdvojiti neopasni otpad ukoliko obvezu izdvajanja tog otpada razvrstavanjem i drugim odgovarajućim tehnološkim procesima gospodarenja otpadom izvrši osoba, koja posjeduje odgovarajuću dozvolu za gospodarenje otpadom, temeljem ugovora s posjednikom ili vlasnikom građevnog otpada.

(4) Posjednik neopasnog mineralnog građevnog otpada iz Priloga IV. ovoga Pravilnika dužan je s istim postupati na način da se osigura odgovarajuća oporaba takvoga otpada, sukladno Zakonu, te u mjeri u kojoj je to izvedivo omogući pripremu za ponovnu uporabu i ukidanje statusa otpada sukladno posebnom propisu koji uređuje ukidanje statusa otpada.

Članak 12.

(1) Posjednik građevnog otpada, koji skladišti građevni otpad na gradilištu na kojem je taj otpad nastao, dužan je osigurati da se građevni otpad skladišti na način da se:

– otpad skladišti odvojeno po svojstvu, vrsti i agregatnom stanju na čvrstoj površini na za to predviđenom mjestu na gradilištu,

– opasni otpad skladišti u natkrivenom spremniku ili čvrstoj zatvorenoj vreći, odnosno da je onemogućeno rasipanje, raznošenje i razlijevanje tog otpada izvan gradilišta uzrokovano vremenskim prilikama,

– skladištenje tekućeg otpada obavlja u primarnom spremniku postavljenom na slijevnu površinu opremljenu odgovarajućim sekundarnim spremnikom sukladno uvjetima propisanim posebnim propisom koji uređuje gospodarenje otpadom,

– skladištenje otpada koji ima svojstvo H1, H2, H3-A, H3-B i/ili H12, propisano Dodatkom III. Zakona, obavlja odvojeno od drugog otpada,

– skladištenje plinovitog otpada, obavlja u primarnim spremnicima koji se mogu hermetički zatvoriti i koji udovoljavaju posebnim propisima kojima se uređuje oprema pod tlakom.

(2) Skladištenje građevnog otpada koje se obavlja na gradilištu na kojem je taj otpad nastao ne smatra se postupkom skladištenja vlastitog proizvodnog otpada u smislu Zakona.

Članak 13.

Posjednik građevnog otpada dužan je, najkasnije do odvoza otpadnog materijala sa gradilišta odnosno do završetka radova na gradilištu:

1. izdvojiti od otpada tvari, materijale i građevne proizvode, osim materijala za nasipavanje, za koje je očigledno da se mogu ponovno koristiti za istu svrhu odnosno za namjeravanu uporabu za koju su proizvedeni i to bez postupka oporabe, što uključuje i postupak pripreme za ponovnu uporabu,

2. proglasiti otpadom:

– materijal iz iskopa koji je nastao prilikom građenja građevine i koji se sukladno dokumentima projekta građenja, izrađenim sukladno propisima koji uređuju gradnju, ne ugrađuje u tu građevinu i koji ne predstavlja mineralnu sirovinu sukladno posebnim propisima koji uređuju rudarstvo,

– materijal koji je nastao građenjem, održavanjem, rekonstrukcijom ili uklanjanjem građevine, osim materijala koji se koristi za građevinske svrhe na tom gradilištu, kad se isti izdvoji od građevine odnosno kad prestane biti građevina koju se gradi, održava, rekonstruira odnosno uklanja.

Iznimka od obveze predaje izvješća o ispitivanju svojstava otpada i deklaracije o svojstvima otpada

Članak 14.

Posjednik građevnog otpada koji je opasni otpad, nije dužan osobi koja obavlja djelatnost gospodarenja otpadom, uz prateći list, predati deklaraciju o svojstvima otpada kao niti izvješće o ispitivanju svojstava tog otpada, osim u slučaju propisanom posebnim propisom koji uređuje odlaganje otpada i na zahtjev osobe koja preuzima taj otpad.

Obveze vođenja evidencija i izvješćivanja o građevnom otpadu

Članak 15.

(1) Osoba koja odlaže građevni otpad za čije je odlaganje Uredbom propisano plaćanje naknade za odlaganje građevnog otpada, dužna je, sukladno Zakonu, Fondu dostaviti podatke o masi/količini odloženog građevnog otpada na obrascu iz Priloga V. ovoga Pravilnika.

(2) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka vodi se za lokaciju na kojoj je građevni otpad odložen i izrađuje se temeljem podataka iz očevidnika o nastanku i tijeku otpada sukladno posebnom propisu koji uređuje gospodarenje otpadom.

(3) Izvješću iz stavka 1. ovoga članka, na zahtjev Fonda, prilaže se izvadak iz odgovarajućeg Očevidnika o nastanku i tijeku otpada te preslika odgovarajućeg Pratećeg lista.

DIO DRUGI
SUSTAV GOSPODARENJA AZBESTNIM OTPADOM

Cilj sustava gospodarenja azbestnim otpadom

Članak 16.

Cilj sustava gospodarenja azbestnim otpadom je uspostava i provedba mjera radi sprečavanja i smanjenja onečišćenja uzrokovanog djelovanjem azbestnog otpada radi zaštite ljudskog zdravlja i okoliša.

Način obveznog postupanja proizvođača proizvoda koji sadrži azbest

Članak 17.

(1) Proizvođač proizvoda koji sadrži azbest dužan je postupati sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (Tekst značajan za EGP) SL L 396, 30. 12. 2006., kako je zadnje izmijenjena i dopunjena Uredbom Komisije (EU) 2015/1494 оd 4. rujna 2015. o izmjeni Priloga XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) u pogledu benzena (Tekst značajan za EGP) (SL L 233, 5. 9. 2015.).

(2) Proizvođač proizvoda koji sadrži azbest, koji u sklopu svoje djelatnosti uporabljuje azbest, dužan je primjenjivati najbolju dostupnu tehniku koja ne uzrokuje neopravdano visoke troškove, što uključuje, ukoliko je primjenjivo, troškove recikliranja ili obrade.

(3) Proizvođač proizvoda koji sadrži azbest dužan je poduzeti sve potrebne mjere kako bi spriječio ispuštanje azbestnih čestica u okoliš.

Način obveznog postupanja posjednika azbestnog otpada

Članak 18.

(1) Vlasnik odnosno korisnik građevine u kojoj se nalazi azbest, dužan je, radi planiranja sustava gospodarenja građevnim otpadom koji sadrži azbest, na poziv jedinice lokalne samouprave, u roku određenom tim pozivom, dostaviti podatke o lokaciji građevine, procjeni količine, vrste i statusu materijala za kojeg je izvjesno da će postati azbestni otpad.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka ne dostavljaju se podaci za azbestni otpad zbrinut postupkom D5 na posebnoj kazeti za zbrinjavanje azbestnog otpada.

(3) Vlasnik ili korisnik građevine ili dijela građevine dužan je:

– redovito pregledavati dijelove građevine koji sadrže azbest kako bi utvrdio da li uslijed oštećenja ili dotrajalosti dolazi do izdvajanja azbestnih čestica iz materijala (materijal koji se mrvi) i po potrebi poduzeti mjere održavanja odnosno popravka (otvrdnjavanje azbesta, površinsko očvršćivanje azbesta i dr.) kojima se sprječava izdvajanje azbestnih čestica iz tog materijala,

– kad odluči da se dotrajali dio građevine koji sadrži azbest više ne održava odnosno popravlja, osigurati izdvajanje azbesta iz dijelova te građevine na način da se spriječi raznošenje azbestnih vlakana te čestica, prašine i komada koji sadrže azbest izvan odgovarajuće građevine odnosno gradilišta.

Članak 19.

Izvođač radova građenja, rekonstrukcije, održavanja ili uklanjanja građevine i fizička osoba čijom aktivnošću je nastao azbestni otpad dužan je pripremiti izdvojeni azbestni otpad za prijevoz, s lokacije na kojoj je taj otpad nastao, na način da se spriječi ispuštanje azbestnih vlakana i razlijevanje tekućeg azbestnog otpada korištenjem zatvorenog spremnika, čvrstih vreća za građevni otpad (zatvorena vreća za šutu ili tzv. »big bag« ili druga odgovarajuća vreća), omatanjem odgovarajućom folijom ili na drugi odgovarajući način.

Postupci gospodarenja azbestnim otpadom

Članak 20.

(1) Zabranjeno je koristiti sljedeće postupke gospodarenja azbestnim otpadom propisane posebnim propisom koji uređuje gospodarenje otpadom: D2, D3, D4, D7, D8, te sve postupke oporabe osim postupka R1 te R13 u svrhu oporabe postupkom R1.

(2) Zbrinjavanje azbestnog otpada obavlja se odlaganjem u kazetu za zbrinjavanje azbestnog otpada u sklopu odlagališta otpada sukladno posebnom propisu koji uređuje odlaganje otpada.

(3) Metoda postupka gospodarenja azbestnim otpadom mora uključivati mjere sprečavanja ispuštanja azbestnog otpada, azbestnih vlakana i azbestne prašine u okoliš (prskanje vodom, korištenje veziva, odgovarajuće ambalaže i drugi način kojim se postiže propisana svrha).

Zahtjevi u pogledu skladištenja i prijevoza azbestnog otpada

Članak 21.

(1) Ovlaštena osoba i osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužna je azbestni otpad u tehnološkom procesu skladištenja skladištiti u zatvorenom spremniku ili u odgovarajućoj nepropusnoj ambalaži (zatvorena čvrsta vreća ili materijal u potpunosti omotan odgovarajućom polietilenskom folijom i dr.) i po potrebi poduzeti druge mjere kako bi se spriječilo svako ispuštanje azbestnog otpada, azbestnih vlakana i azbestne prašine u okoliš prilikom skladištenja, utovara, prijevoza i istovara tog otpada.

(2) Osoba koja prevozi azbestni otpad dužna je poduzeti sve nužne mjere kako bi se spriječilo svako ispuštanje azbestnog otpada, azbestnih vlakana i azbestne prašine u okoliš prilikom prijevoza, utovara i istovara tog otpada.

(3) U slučaju kada posjednik azbestnog otpada, koji predaje azbestni otpad ovlaštenoj osobi, isti nije pripremio za prijevoz sukladno stavku 2. ovoga članka i članku 19. ovoga Pravilnika, tu pripremu će obaviti osoba, koja obavlja prijevoz azbestnog otpada, prije obavljanja prijevoza tog otpada.

(4) Posjednik azbestnog otpada dužan je azbestni otpad, kojega predaje osobi koja upravlja reciklažnim dvorištem taj otpad predati u zatvorenom spremniku ili u odgovarajućoj nepropusnoj ambalaži (zatvorena čvrsta vreća ili materijal u potpunosti omotan odgovarajućom polietilenskom folijom i dr.) ili na drugi odgovarajući način kojim se posve sprječava svako ispuštanje azbestnog otpada, azbestnih vlakana i azbestne prašine izvan odgovarajućih spremnika.

(5) Osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužna je preuzeti pošiljku azbestnog otpada, sukladno posebnom propisu koji uređuje gospodarenje otpadom, kada posjednik azbestnog otpada postupi sukladno stavku 4. ovoga članka. Kada posjednik azbestnog otpada ne postupi sukladno stavku 4. ovoga članka osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem nije dužna preuzeti takvu pošiljku azbestnog otpada.

Uvjeti za tehnološki proces miješanja azbestnog otpada

Članak 22.

(1) Zabranjeno je azbestni otpad, koji je namijenjen odlaganju u Republici Hrvatskoj, miješati s drugom vrstom otpada kao i tvarima koje nisu otpad.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka azbestni otpad je dopušteno, na način određen dozvolom za gospodarenje otpadom, miješati s odgovarajućim vezivom u svrhu otvrdnjavanja azbesta ili površinskog očvršćivanja azbesta radi zbrinjavanja ili pripreme za zbrinjavanje tog otpada.

Obveze vođenja evidencija i izvješćivanja o azbestnom otpadu

Članak 23.

(1) U svrhu sljedivosti različitih tokova otpada istog ključnog broja osoba koja vodi Očevidnik o nastanku i tijeku otpada dužna je isti voditi za azbestni otpad čiji prijevoz i zbrinjavanje:

– sufinancira Fond, na način da u stupcu »Način« obrasca očevidnika unosi oznaku »-F« (Fond) u nastavku oznake propisane posebnim propisom koji uređuje gospodarenje otpadom,

– ne sufinancira Fond, na način da u stupcu »Način« obrasca očevidnika unosi oznaku »-P« (pravna osoba) u nastavku oznake propisane posebnim propisom koji uređuje gospodarenje otpadom.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka Očevidnik o nastanku i tijeku otpada za azbestni otpad zaprimljen u reciklažnom dvorištu vodi se na način da se u stupcu »Način« obrasca očevidnika unosi oznaka »-JLS« (jedinica lokalne samouprave) u nastavku oznake propisane posebnim propisom koji uređuje gospodarenje otpadom.

Članak 24.

(1) Osoba koja ima s Fondom ugovor o prijevozu građevnog otpada koji sadrži azbest dužna je Fondu dostaviti mjesečno Izvješće o prevezenom građevnom otpadu koji sadrži azbest na Obrascu iz Priloga VI. ovoga Pravilnika.

(2) Izvješću iz stavka 1. ovoga članka, prilaže se izvadak iz odgovarajućeg Očevidnika o nastanku i tijeku otpada te preslika odgovarajućeg Pratećeg lista.

(3) Osoba koja je s Fondom sklopila ugovor o prijevozu građevnog otpada koji sadrži azbest ima pravo na naknadu od Fonda za troškove usluge prijevoza tog otpada i predanog obrađivaču sukladno cijeni i uvjetima utvrđenim ugovorom.

(4) Fond će na mrežnim stranicama objaviti popis osoba koje imaju s Fondom sklopljeni ugovor o prijevozu građevnog otpada koji sadrži azbest i lokacije zbrinjavanja građevnog otpada koji sadrži azbest.

Članak 25.

(1) Osoba koja je s Fondom sklopila ugovor o poslovima zbrinjavanja građevnog otpada koji sadrži azbest dužna je Fondu dostavljati mjesečno Izvješće o odloženom građevnom otpadu koji sadrži azbest na obrascu iz Priloga VII. ovoga Pravilnika.

(2) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka izrađuje se temeljem podataka iz odgovarajućeg očevidnika o nastanku i tijeku otpada kojega se vodi za odgovarajuće odlagalište sukladno posebnom propisu koji uređuje gospodarenje otpadom, za građevni otpad koji sadrži azbest koji je zbrinut postupkom D5 na posebnoj kazeti za zbrinjavanje azbesta, a koji je nastao tijekom izvođenja radova rekonstrukcije, održavanja ili uklanjanja građevine ili dijela građevine u vlasništvu fizičke osobe i kojeg je osoba iz stavka 1. ovoga članka preuzela od osobe koja je s Fondom sklopila ugovor o prijevozu građevnog otpada koji sadrži azbest.

(3) Izvješću iz stavka 1. ovoga članka, na zahtjev Fonda, prilaže se izvadak iz odgovarajućeg Očevidnika o nastanku i tijeku otpada te preslika odgovarajućeg Pratećeg lista.

(4) Osoba koja upravlja odlagalištem na koji se odlaže građevni otpad koji sadrži azbest ima pravo na naknadu od Fonda za troškove zbrinjavanja tog otpada na temelju podataka iz Izvješća iz stavka 1. ovog članka sukladno Uredbi.

Članak 26.

(1) Fond vodi očevidnik o količinama i lokacijama nastanka građevnog otpada koji sadrži azbest sukladno odredbama Zakona.

(2) Očevidnik iz stavka 1. ovoga članka sadrži podatke o:

– lokaciji građevine koja sadrži azbest i podatke o nazivu vlasnika odnosno korisnika građevine (pravna ili fizička osoba) te procjeni količine, vrste i statusa materijala koji sadrži azbest,

– datumu uklanjanja azbestnog otpada iz odgovarajuće građevine,

– iznosu u kunama kojim je Fond sufinancirao uslugu prijevoza građevnog otpada koji sadrži azbest iz odgovarajuće građevine.

(3) Uputu o načinu procjene količine, vrste i statusa materijala koji sadrži azbest objavljuje Fond na svojoj mrežnoj stranici.

DIO TREĆI
OBVEZE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE I OSOBE KOJA UPRAVLJA RECIKLAŽNIM DVORIŠTEM

Obveze jedinice lokalne samouprave

Članak 27.

(1) Jedinica lokalne samouprave dužna je, sukladno Zakonu, sudjelovati u sustavu sakupljanja građevnog i azbestnog otpada.

(2) Jedinica lokalne samouprave dužna je na svom području u prostornim planovima odrediti dostatan broj lokacija odnosno najmanje jednu odgovarajuću zonu u kojoj se može izgraditi reciklažno dvorište za građevni otpad te obavljati djelatnosti sakupljanja, oporabe i zbrinjavanja građevnog otpada sukladno Zakonu.

Članak 28.

Jedinica lokalne samouprave dužna je osobi koja upravlja odgovarajućim reciklažnim dvorištem, sukladno Zakonu, u cijelosti nadoknaditi sljedeće troškove gospodarenja građevnim otpadom koji sadrži azbest koji je je nastao u kućanstvu korisnika usluge:

– troškove koji nastaju u reciklažnom dvorištu radi preuzimanja, skladištenja i pripreme za prijevoz,

– troškove prijevoza od odgovarajućeg reciklažnog dvorišta do odlagališta s posebno izgrađenom kazetom za zbrinjavanje azbesta i

– troškove zbrinjavanja građevnog otpada koji sadrži azbest na odlagalištu s posebno izgrađenom kazetom za zbrinjavanje azbesta.

Obveze osobe koja upravlja reciklažnim dvorištem

Članak 29.

(1) Osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužna je, sukladno Zakonu sudjelovati u sustavu gospodarenja građevnim i azbestnim otpadom.

(2) Osoba iz stavka 1. ovoga članka sukladno posebnom propisu koji uređuje gospodarenje otpadom dužna je zaprimiti bez naknade i voditi evidenciju o zaprimljenom otpadu koji je nastao u kućanstvu korisnika usluge.

DIO ČETVRTI
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.

(1) Jedinica lokalne samouprave dužna je uputiti poziv iz članka 18. stavka 1. ovoga Pravilnika, dopisom odnosno putem sredstava javnog priopćavanja ili na drugi odgovarajući način, vlasnicima odnosno korisnicima građevina u kojima se nalazi azbest i od njih pribaviti podatke o lokacijama na kojima se nalazi azbest na području te jedinice lokalne samouprave i dostaviti ih Fondu u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(2) Proizvođač građevnog proizvoda dužan je izvršiti obvezu iz članka 5. ovoga Pravilnika u roku od godinu dana od stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(3) Fond objavljuje na svojoj mrežnoj stranici podatke iz članka 24. stavka 4. ovoga Pravilnika u roku od mjesec dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(4) Fond objavljuje na svojoj mrežnoj stranici uputu iz članka 26. stavka 3. ovoga Pravilnika u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 31.

(1) Do donošenja posebnog propisa koji uređuje gospodarenje građevnim otpadom koji sadrži azbest i sklapanja ugovora o prijevozu građevnog otpada koji sadrži azbest sukladno Zakonu, sakupljanje, prijevoz, privremeno skladištenje i predaju na zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest na posebno izgrađenu plohu (kazetu) na odlagalištu komunalnog otpada obavljat će osobe koje s Fondom imaju regulirana međusobna prava i obveze sukladno postojećim ugovorima.

(2) Do donošenja posebnog propisa koji uređuje gospodarenje građevnim otpadom koji sadrži azbest i sklapanja ugovora o poslovima zbrinjavanja građevinskog otpada koji sadrži azbest, poslove preuzimanja i zbrinjavanja građevinskog otpada koji sadrži azbest na posebno izgrađenu plohu (kazetu) obavljat će osobe koje s Fondom imaju regulirana prava i obveze sukladno postojećim ugovorima.

Članak 32.

Postupci pokrenuti po odredbama Pravilnika o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest (»Narodne novine«, broj 42/07) i Pravilnika o gospodarenju građevnim otpadom (»Narodne novine«, broj 38/08), do stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovršiti će se po odredbama tih Pravilnika.

Članak 33.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest (»Narodne novine«, broj 42/07) i Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom (»Narodne novine«, broj 38/08).

Članak 34.

Prilozi I., II., III., IV., V., VI. i VII. sastavni su dio ovoga Pravilnika.

Članak 35.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/15-04/29

Urbroj: 517-01-15-10

Zagreb, 5. srpnja 2016.

Ministar
dr. sc. Slaven Dobrović, v. r.

PRILOG I.

I. Čvrsto vezani azbestni otpad:

1. Azbestocementni proizvodi:

– ravne ili valovite ploče velikog formata

– fasadne i krovne ploče malog formata

– azbestno cementna galanterija (posude za raslinje i sl.)

– cijevi za visoko i niskogradnju

– cijevi za vodoopskrbu i odvodnju

2. Azbestocementna prašina i azbestnocementni mulj

– prašina i mulj iz obrade azbestocementa

3. Kočione obloge i pločice koje sadrže azbest, i drugi kruti anorganski otpad koji sadrži azbest:

– kočione obloge i pločice za vozila i industrijsku uporabu

– obloge sklopova

4. Otpad obrađen metodama otvrdnjavanja koji sadrži azbest:

– azbest nanesen brizganjem i/ili navlačenjem otvrdnut anorganskim vezivom

– obrađene lake građevinske ploče, vatrootporne ploče i ploče za zaštitu od požara

– obrađeni azbestni papiri i kartoni

– drugi obrađeni slabo vezani otpad koji sadrži azbest poput azbestnih traka i tkanina

5. Materijali onečišćeni azbestnim vlaknima

– konstrukcijski elementi i naprave koji se koriste kod uklanjanja materijala koji sadrže slabo vezani azbest

– podne obloge, tekstil, zavjese

– folije

– izolacijski materijali

– radna zaštitna odjeća

6. Građevinski kemijski proizvodi koji sadrže azbest

– spojni kitovi, površinski kitovi

– punila i zalivne mase

– brtvene mase

– plastične mase i lijepila

– boje

7. Drugi otpad koji sadrži azbest s pretežno organskim tvarima

– podne obloge

– kiselootporne posude

– velike gume za vozila

8. Otpadni azbest otvrdnjen anorganskim vezivima

II. Slabo vezani azbestni otpad:

1. Otpad koji sadrži azbest nastao pri rekonstrukciji ili održavanju dijelova građevina ili uređaja

2. Prašina koja sadrži azbest, azbestna prašina i azbestni mulj:

– čestice prašine iz filtarskih uređaja

– sirovi azbest iz prerade azbesta

– slabo-vezani materijali koji sadrže azbest iz uređaja i građevinskih elemenata

– azbestni mulj nastao pri pročišćavanju otpadnih voda ili razgradnji građevina i uređaja koje sadrže slabo vezani azbest

3. Lake ploče koje sadrže azbest:

– lake građevinske ploče

– vatrootporne ploče

– ploče za zaštitu od požara

4. Tekstil i filterski materijali koji sadrže azbest

– trake, gibljive cijevi, tkanine, odjeća za zaštitu od visokih temperatura

– azbestne ploče i brtvila

– azbestni papir i karton.

PRILOG II.

POPIS OPĆIH PREDVIĐENIH NAMJENA ODREĐENIH PROIZVODA

1. bojanje, lakiranje i drugo premazivanje, pri čemu taj proizvod sadrži hlapivi organski spoj*;

2. podešavanje viskoznosti ili čišćenje (uklanjanje) boje, laka i drugog premaza ili masa (razrjeđivač, i sl.), pri čemu taj proizvod sadrži hlapivi organski spoj*;

3. pigmenti za boje;

4. povezivanje komponenti, punjenje šupljina, izolacija površina, pri čemu taj proizvod sadrži katran (npr. veziva, punila, proizvodi za hidroizolaciju, i dr.);

5. lijepljenje, brtvljenje, punjenje šupljina i povezivanje komponenti pri čemu taj proizvod sadrži hlapivi organski spoj (npr. ljepila, mase za brtvljenje, punila)*.

* hlapivim organskim spojem smatra se hlapivi organski spoj određen posebnim propisom koji uređuje granične vrijednosti sadržaja hlapivih organskih spojeva u određenim bojama i lakovima koji se koriste u graditeljstvu i proizvodima za završnu obradu vozila

PRILOG III.

SIMBOL ODVOJENOG SAKUPLJANJA I ZABRANE ODBACIVANJA U MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD

PRILOG IV.

POPIS NEOPASNOG MINERALNOG GRAĐEVNOG OTPADA

Ključni broj

Naziv otpada

Uvjet

17 01 01

beton


17 01 02

opeka

17 01 03

crijep/pločice i keramika

17 01 07

mješavine betona, opeke, crijepa/pločica i keramike koje nisu navedene pod 17 01 06

17 02 02

staklo

17 05 04

zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod 17 05 03

17 05 06

iskopana zemlja koja nije navedena pod 17 05 05

17 05 08

kamen tučenac za nasipavanje pruge koji nije naveden pod 17 05 07

17 08 02

građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod 17 08 01

19 12 05

staklo

ukoliko je nastao obradom građevnog otpada

19 12 09

minerali (npr. pijesak, kamenje)

ukoliko je nastao obradom građevnog otpada

PRILOG V.

IZVJEŠĆE O KOLIČINAMA ODLOŽENOG GRAĐEVNOG OTPADA

Izvješće se dostavlja za godinu: ____________________________

Naziv osobe koja odlaže otpad: ____________________________

Adresa: ______________________________ OIB : ___________

Osoba za kontakt: ______________________________________

Telefon: ________________ Faks: _________________________

E-adresa: _____________________________________________

Lokacija na kojoj je građevni otpad odložen: ___________________

Ključni broj

Naziv otpada

KOLIČINA u tonama

POSTUPAK

17 01 01

beton17 01 02

opeka17 01 03

crijep/pločice i keramika17 01 07

mješavine betona, opeke, crijepa/pločica i keramike koje nisu navedene pod 17 01 06*17 02 01

drvo17 02 03

plastika17 03 02

mješavine bitumena koje nisu navedene pod 17 03 01*17 04 01

bakar, bronca, mjed17 04 02

aluminij17 04 03

olovo17 04 04

cink17 04 05

željezo i čelik17 04 06

kositar17 04 07

miješani metali17 04 11

kabelski vodiči koji nisu navedeni pod 17 04 10*17 05 08

kamen tučenac za nasipavanje pruge koji nije naveden pod 17 05 07*17 06 04

izolacijski materijali koji nisu navedeni pod 17 06 01* i 17 06 03*17 08 02

građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod 17 08 01*17 09 04

miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod 17 09 01*, 17 09 02* i 17 09 03*19 12 01

papir i karton19 12 02

željezni metali19 12 03

neželjezni metali19 12 04

plastika i guma19 12 05

staklo19 12 07

drvo koje nije navedeno pod 19 12 06*19 12 09

minerali (npr. pijesak, kamenje)U godini za koju se dostavlja ovo izvješće ukupno je odloženo _______ tona građevnog otpada.

Mjesto i datum: _______                Potpis ovlaštene/odgovorne osobe:

                                                       ___________________________

M. P.

Dostaviti: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost


PRILOG VI.

IZVJEŠĆE O PREVEZENOM GRAĐEVNOM OTPADU KOJI SADRŽI AZBEST

ZA MJESEC _____________ GODINE________

Tvrtka/obrt: _________________________________________

Adresa: _____________________________ OIB : __________

Osoba za kontakt: ____________________________________

Telefon/i broj: ________________ Faks: _______________

E-adresa: _______________________________________

Datum preuzimanja

Osoba od koje je otpad preuzet

OIB osobe od koje je otpad preuzet

Adresa preuzimanja

Lokacija predaje

Datum predaje

Količina
u kg

Mjesto i datum: _______                                Potpis ovlaštene/odgovorne osobe:

                                                                     ___________________________

M.P.

Dostaviti: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

PRILOG VII.

IZVJEŠĆE O ODLOŽENOM GRAĐEVNOM OTPADU KOJI SADRŽI AZBEST

Tvrtka/obrt: _________________________________________

Adresa: _____________________________ OIB : __________

Osoba za kontakt: ____________________________________

Telefon/i broj: ________________ Faks: ___________________

E-adresa: ___________________________________________

Ključni broj

Broj Pratećeg
lista

Tvrtka ili naziv obrta
koji je predao otpad

Datum
preuzimanja

Količina u
tonamaUkupno:


U ______ mjesecu ______ godine za koju se dostavlja ovo izvješće ukupno je zbrinuto postupkom D5 na kazeti za zbrinjavanje azbesta _______ tona određenog građevnog otpada koji sadrži azbest. Ukupna količina odloženog građevnog otpada koji sadrži azbest u kazeti iznosi _____________ tona.

Mjesto i datum: _______                     Potpis ovlaštene/odgovorne osobe:

                                                           ___________________________

                                                                                   M. P.

Dostaviti: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

69 27.07.2016 Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest 69 27.07.2016 Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest 69 27.07.2016 Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest