Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva

NN 69/2016 (27.7.2016.), Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

1653

Na temelju članka 42. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«, broj 82/15) ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU UZBUNJIVANJA STANOVNIŠTVA

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se subjekti i sredstva za uzbunjivanje stanovništva te postupak za uzbunjivanje i obavješćivanje stanovništva o nastanku opasnosti, postupcima za vrijeme trajanja opasnosti i prestanku opasnosti.

II. SUBJEKTI I SREDSTVA ZA UZBUNJIVANJE STANOVNIŠTVA

Članak 2.

(1) Uzbunjivanje i obavješćivanje stanovništva provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove civilne zaštite (u daljnjem tekstu: Državna uprava).

(2) Državna uprava koordinira postupke svih subjekata uključenih u jedinstveni sustav uzbunjivanja u Republici Hrvatskoj.

Članak 3.

(1) U jedinstveni sustav uzbunjivanja u Republici Hrvatskoj uključuju se pravne osobe – operateri koje su dužne uspostaviti i održavati sustav uzbunjivanja u perimetru stvarnih rizika za građane i pravne osobe koje imaju vlastite sirene ili sustave za uzbunjivanje.

(2) Pravne osobe – operateri koje su dužne uspostaviti i održavati sustav uzbunjivanja u perimetru stvarnih rizika za građane su pravne osobe:

– koje se bave djelatnošću koja svojom naravi može ugroziti život i zdravlje građana, materijalna i kulturna dobra i okoliš, a koje koriste velike količine opasnih tvari propisane posebnim propisima na području zaštite okoliša te su dužne izrađivati izvješća o sigurnosti

– koje su vlasnici ili upravljaju akumulacijama vode i vodnim kanalima za proizvodnju električne energije i opskrbu vodom

– koje se bave djelatnošću koja svojom naravi može ugroziti život i zdravlje građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, a posluju unutar industrijske zone koja je prema aktima središnjeg tijela državne uprave nadležnog za zaštitu okoliša ugrožena domino efektom.

(3) Pravne osobe koje imaju vlastite sirene ili sustave za uzbunjivanje su:

– vatrogasne postrojbe

– ostali vlasnici i korisnici sirena

– vlasnici i korisnici objekata koji su po zakonu dužni uspostaviti i održavati odgovarajući interni sustav za uzbunjivanje i obavješćivanje

– vlasnici i korisnici razglasnih sustava, elektroničkih medija i davatelji telekomunikacijskih usluga.

Članak 4.

(1) Za uzbunjivanje i obavješćivanje stanovništva koriste se sirene, razglasni uređaji, elektronički mediji te SMS uređaji – nakon što se za slanje SMS poruka ostvare uvjeti kod davatelja usluga.

(2) Elektronički mediji iz prethodnog stavka su:

1. radio i televizijske postaje koje imaju koncesiju za emitiranje na nacionalnoj razini – za opasnosti značajne za državu, županije, gradove i općine

2. lokalne radio postaje i televizijske postaje – za područja županija, gradova i općina

3. web-stranice Državne uprave

4. aplikacije za pametne telefone i druge uređaje.

(3) Područni ured Državne uprave izrađuje popis elektroničkih medija iz stavka 2. točke 2. ovoga članka, koji je sastavni dio planova civilne zaštite županija i Grada Zagreba.

Članak 5.

(1) Pravne osobe iz članka 3. točke 1. ovog Pravilnika dužne su uspostaviti upravljanje i nadzor nad sirenama svog sustava za uzbunjivanje iz operativnog središta pravne osobe i iz nadležnog centra 112 te snositi troškove uspostavljanja i korištenja komunikacijske veze za potrebe upravljanja i nadzora sirenama iz nadležnog centra 112.

(2) Na sustav daljinskog upravljanja sirenama Državne uprave mogu se povezati i sirene koje nisu vlasništvo Državne uprave.

(3) Ako sustav za daljinsko upravljanje sirenama nije uspostavljen te za slučaj neispravnosti sustava, Područni ured za civilnu zaštitu Državne uprave izrađuje poseban plan uključivanja sirena kojim se razrađuju sredstva veze i dežurstvo osoba koje će uključivati sirene po nalogu odgovorne osobe iz centra 112, uključivši i zaposlenike pravnih osoba iz članka 3. ovog Pravilnika.

III. POSTUPAK ZA UZBUNJIVANJE I OBAVJEŠĆIVANJE STANOVNIŠTVA

Članak 6.

(1) Uzbunjivanje stanovništva obavlja se jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje koji su propisani Uredbom o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje.

(2) Uz znakove za uzbunjivanje stanovništva u slučaju nadolazeće i neposredne opasnosti putem nadležnog centra 112 daje se priopćenje za stanovništvo o vrsti opasnosti i mjerama koje je neophodno poduzeti.

(3) Priopćenja za stanovništvo emitiraju se neposredno nakon danog znaka za uzbunjivanje putem sirena, razglasnih uređaja, elektroničkih medija te SMS poruka.

(4) Uzbunjivanje vatrogasnih i drugih postrojbi civilne zaštite obavlja se putem telekomunikacijskih sredstava, a kada to nije moguće znakom »vatrogasna uzbuna«.

Članak 7.

(1) Standardnim operativnim postupcima koje donosi čelnik Državne uprave uređuju se postupak i ovlasti za donošenje odluke o uzbunjivanju te sastavljanju priopćenja za stanovništvo koja su sastavni dijelovi znakova za uzbunjivanje.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, za opasnosti koje nisu uređene standardnim operativnim postupcima, odluku o uzbunjivanju i sastavljanju priopćenja za stanovništvo donosi načelnik stožera civilne zaštite.

Članak 8.

(1) U slučaju neposredne opasnosti od vojnih borbenih djelovanja Glavni stožer Oružanih snaga Republike Hrvatske daje centrima 112 nalog za uzbunjivanje i priopćenje za stanovništvo.

(2) Način suradnje centara 112 s Glavnim stožerom Oružanih snaga Republike Hrvatske uredit će se standardnim operativnim postupkom koji donosi čelnik Državne uprave.

Članak 9.

(1) U slučaju opasnosti od terorističkog djelovanja, centar 112 će uzbuniti stanovništvo po nalogu operativno-komunikacijskog centra Ministarstva unutarnjih poslova ili operativno komunikacijskog centra nadležne policijske uprave i objaviti sadržaj njihovog priopćenja za stanovništvo.

(2) Način suradnje centara 112 s operativnim komunikacijskim centrima Ministarstva unutarnjih poslova uredit će se standardnim operativnim postupkom koji donosi čelnik Državne uprave.

Članak 10.

(1) Pravne osobe iz članka 3. točke 1. ovog Pravilnika dužne su u slučaju neposredne opasnosti koja može biti uzrokovana njihovom djelatnosti, putem vlastitog sustava za uzbunjivanje neodložno dati znak neposredne opasnosti i priopćenje za stanovništvo o vrsti opasnosti i mjerama zaštite koje je potrebno poduzeti.

(2) Pravne osobe iz prethodnog stavka dužne su o navedenim okolnostima neodložno obavijestiti centar 112, koji će putem elektroničkih medija te putem SMS poruka, dati priopćenje za stanovništvo o vrsti opasnosti i mjerama zaštite koje je potrebno poduzeti.

Članak 11.

(1) Vatrogasne postrojbe samostalno daju znak »vatrogasna uzbuna« putem vlastitih sredstava za uzbunjivanje i o tome su dužne odmah obavijestiti centar 112.

(2) Znak za uzbunjivanje »vatrogasna uzbuna« može dati i centar 112 po prijemu poziva na broj 112 kojim se traži djelovanje vatrogasaca te na zahtjev nadležnog vatrogasnog zapovjednika u slučaju da vatrogasna postrojba nema svoju sirenu.

Članak 12.

Centar 112 i pravne osobe iz članka 3. točke 1. ovog Pravilnika dužni su, nakon uzbunjivanja stanovništva po prestanku svih opasnosti za stanovništvo, dati znak »prestanak opasnosti«.

Članak 13.

(1) Centri 112 i pravne osobe iz članka 3. ovog Pravilnika dužni su redovno provoditi ispitivanje ispravnosti sirena i sustava za uzbunjivanje svake prve subote u mjesecu u 12 sati korištenjem znaka »prestanak opasnosti«, osim ako je taj dan blagdan u Republici Hrvatskoj.

(2) Pravne osobe iz članka 3. ovog Pravilnika dužne su izvijestiti centar 112 o rezultatima ispitivanja ispravnosti sirena i sustava za uzbunjivanje.

(3) Osim za redovno ispitivanje ispravnosti sustava za uzbunjivanje, sirene se mogu uključivati i koristiti i u slučajevima izvanrednog ispitivanja za potrebe razvoja i rekonstrukcije sustava za uzbunjivanje, održavanja vježbi i obilježavanja događaja značajnih za Republiku Hrvatsku uz prethodno pribavljenu pisanu suglasnost Državne uprave.

(4) Priopćenja za stanovništvo o ispitivanju ispravnosti sustava za uzbunjivanje, održavanju vježbi ili obilježavanju događaja, dostavlja se medijima putem centara 112 ili operativno komunikacijskog centra Državne uprave u sjedištu.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Područni ured Državne uprave dostavit će popis elektroničkih medija sukladno članku 4. stavku 3. ovog Pravilnika elektroničkim medijima iz članka 4. stavka 2. točke 2. ovog Pravilnika u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva (»Narodne novine«, broj 47/06, 110/11 i 10/15).

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 012-02/16-03/11

Urbroj: 543-01-08-01-16-2

Zagreb, 8. srpnja 2016.

Ravnatelj

dr. sc. Jadran Perinić, v. r.