Uredba o izmjenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti

NN 70/2016 (30.7.2016.), Uredba o izmjenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti

70 30.07.2016 Uredba o izmjenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1665

Na temelju članka 2. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 102/15), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. srpnja 2016. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

Članak 1.

U Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 70/12, 82/13 i 22/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), zdravstvenim radnicima koji obavljaju privatnu praksu na osnovi zakupa iz članka 215. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11 i 84/11) i članka 29. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 71/10), prestaje rad u privatnoj praksi zakupom najkasnije 31. prosinca 2017. godine.

Članak 2.

U Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 82/13), u članku 49. stavcima 3., 4. i 5. riječi: »31. prosinca 2013. godine« zamjenjuju se riječima: »31. prosinca 2017. godine.«.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-44/06

Urbroj: 50301-04/04-16-2

Zagreb, 27. srpnja 2016.

Predsjednik
Tihomir Orešković, v. r.