Uredba o snimanju iz zraka

NN 70/2016 (30.7.2016.), Uredba o snimanju iz zraka

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1666

Na temelju članka 100. Zakona o obrani (»Narodne novine«, br. 73/13, 75/15 i 27/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. srpnja 2016. godine donijela

UREDBU

O SNIMANJU IZ ZRAKA

Opća odredba

Članak 1.

Ovom Uredbom propisuju se uvjeti koje pravne i/ili fizičke osobe moraju ispuniti kako bi mogle snimati iz zraka državno područje Republike Hrvatske, umnožavati i/ili objavljivati snimljene materijale, postupci i uvjeti pod kojima je dopušteno iznositi snimke iz zraka iz Republike Hrvatske te postupak i način pregledavanja snimaka prije njihovog korištenja.

Pojmovnik

Članak 2.

(1) Pojedini pojmovi koji se koriste u smislu ove Uredbe imaju sljedeće značenje:

1. državno područje Republike Hrvatske je kopneno područje i vodene površine u Republici Hrvatskoj

2. mjerilo snimanja (MS) osnovni je faktor kojim je definirana točnost snimanja iz zraka analognom kamerom

3. naručitelj snimanja je pravna ili fizička osoba za koju snimatelj obavlja snimanje iz zraka za potrebe izmjere zemljišta, istraživanja i prostornog uređenja te za druge gospodarstvene i znanstvene potrebe

4. oblik zapisa zračnih snimaka može biti analogni ili digitalni (prihvatljivi oblik zapisa zračnih snimaka koji se dostavlja na pregled nakon snimanja je digitalni zapis u čitljivom slikovnom formatu)

5. operator snimanja je fizička osoba koja upravlja uređajem za snimanje

6. operator zrakoplova je pravna ili fizička osoba koja je odgovorna za upravljanje zrakoplovom

7. područje razgraničenja sa susjednim državama je područje u neposrednoj blizini državne granice Republike Hrvatske i crta državne granice

8. prostorna veličina slikovnog elementa na terenu (GSD) osnovni je faktor kojim je definirana točnost snimanja iz zraka digitalnom kamerom

9. snimatelj je pravna ili fizička osoba koja ima registriranu djelatnost snimanja iz zraka

10. uređaj za snimanje je kamera ili senzor koji se nalazi na ili u zrakoplovu

11. vodene površine su sve vodene površine na kontinentalnom i morskom području Republike Hrvatske

12. zračni snimak je zapis podataka o elektromagnetskom zračenju zemljine površine i objekata na njoj, u analognom ili digitalnom obliku, dobiven različitim tehnikama snimanja iz zraka (fotografski, skeniranjem i sl.) i

13. zrakoplov za snimanje iz zraka (u daljnjem tekstu: zrakoplov) je svaka letjelica koja se može koristiti u operacijama snimanja iz zraka u skladu s propisima koji uređuju zračni promet u Republici Hrvatskoj.

(2) Pojedine kratice koje se koriste u ovoj Uredbi imaju sljedeće značenje:

1. GSD – prostorna veličina slikovnog elementa na terenu

(Ground Sampling Distance)

2. MS – mjerilo snimanja i

3. OIB – osobni identifikacijski broj.

Snimanje iz zraka

Članak 3.

(1) Snimanje iz zraka je posebna operacija radova iz zraka, kod koje se uređaj za snimanje nalazi na ili u zrakoplovu.

(2) Snimati iz zraka državno područje Republike Hrvatske za potrebe izmjere zemljišta, istraživanja, prostornog uređenja te za druge gospodarstvene i znanstvene potrebe, mogu pravne i fizičke osobe koje su registrirane za snimanje iz zraka pri nadležnim registarskim tijelima država u kojima imaju poslovni nastan.

(3) Naručitelj snimanja dužan je uz zahtjev za izdavanje odobrenja za snimanje iz zraka priložiti dokument izdan od nadležnog tijela Republike Hrvatske za poslove sigurnosti i zaštite civilnog zračnog prometa kojim se dokazuje da je operator zrakoplova registriran za izvođenje operacija za snimanje iz zraka.

(4) Pod snimanjem iz zraka, u smislu ove Uredbe, ne smatra se snimanje koje sukladno posebnim propisima provode ministarstva nadležna za obranu i unutarnje poslove prilikom obavljanja redovitih poslova.

Ciljano snimanje

Članak 4.

(1) Pod ciljanim snimanjem pojedinih lokacija i građevina iz zraka podrazumijeva se snimanje vojnih i civilnih lokacija i građevina posebno važnih za obranu, ostalih izdvojenih lokacija i građevina, područja nacionalnih parkova i parkova prirode.

(2) Ciljano snimanje iz zraka pojedinih vojnih i civilnih lokacija i građevina posebno važnih za obranu je snimanje za potrebe vlasnika, odnosno korisnika vojne i civilne lokacije i građevine posebno važne za obranu.

(3) Ciljano snimanje iz zraka pojedinih industrijskih, gospodarskih, poljoprivrednih lokacija i građevina za potrebe vlasnika, odnosno korisnika lokacije i građevine može se obaviti sustavima bespilotnih zrakoplova u skladu s propisima o sustavima bespilotnih zrakoplova bez Odobrenja za snimanje iz zraka izdanog od strane Državne geodetske uprave kada se obavlja unutar granica navedene lokacije i građevine u svrhu praćenja stanja izgrađenosti, oštećenosti odnosno zaštite.

(4) Vlasnik, odnosno korisnik vojne i civilne lokacije i građevine posebno važne za obranu odgovoran je za zaštitu klasificiranih podataka o lokaciji i građevini pri ugovaranju snimanja, za vrijeme snimanja, pohranjivanju nakon snimanja te za uporabu zračnih snimaka.

(5) Ciljano snimanje iz zraka je i snimanje za potrebe izvještavanja o kulturnim i sportskim priredbama/manifestacijama te izvanrednim događajima kao što su prometne gužve, velike prometne nesreće, prirodne nepogode (poplave, požari, potresi i sl.) koje smiju snimati isključivo televizijske kuće s nacionalnom koncesijom te pravne ili fizičke osobe koje obavljaju snimanja za njih.

(6) Iznimno se za ciljana snimanja iz stavka 5. ovoga članka može dopustiti korištenje zračnih snimaka bez prethodnog pregleda Državne geodetske uprave isključivo radi prijenosa uživo, a snimljeni materijal treba dostaviti na pregled u Državnu geodetsku upravu odmah po obavljenom snimanju, a najkasnije u roku od osam dana od završetka snimanja.

Odobrenje za snimanje iz zraka

Članak 5.

(1) Pravne i fizičke osobe smiju snimati iz zraka nakon pribavljenog odobrenja za snimanje iz zraka.

(2) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka izdaje Državna geodetska uprava naručitelju snimanja.

(3) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka izdaje se za svako pojedinačno snimanje.

(4) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka može se iznimno izdati za više pojedinačnih snimanja u određenom razdoblju za potrebe izvještavanja o događajima navedenim u članku 4. stavku 5. ove Uredbe.

(5) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka sadrži podatke o snimatelju, naručitelju snimanja, području i vremenu snimanja te svrsi snimanja.

(6) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka može se izdati najviše za razdoblje od 3 mjeseca.

(7) Primjerak odobrenja iz stavka 1. ovoga članka Državna geodetska uprava dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove obrane i u slučaju iz članka 8. ove Uredbe nadležnoj ustrojstvenoj jedinici Ministarstva unutarnjih poslova.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za snimanje iz zraka

Članak 6.

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za snimanje iz zraka podnosi se za svako pojedinačno snimanje. Za potrebe izvještavanja o događajima iz članka 4. stavka 5. ove Uredbe iznimno se može podnijeti zahtjev za više pojedinačnih snimanja.

(2) Zahtjev neposredno podnosi naručitelj snimanja u pisanom obliku, slanjem poštom ili dostavom u obliku elektroničke isprave Državnoj geodetskoj upravi.

(3) Zahtjev mora sadržavati sljedeće podatke:

1. podatke o naručitelju snimanja (naziv, adresu sjedišta i OIB)

2. podatke o snimatelju (naziv, adresu sjedišta i OIB) i dokaz o registriranoj djelatnosti snimanja iz zraka (dokument koji izdaje inozemno nadležno tijelo, prilaže se u ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik)

3. podatke o operatoru snimanja (ime, prezime, zanimanje)

4. podatke o zrakoplovu (proizvođač, tip/model, registracijska oznaka)

5. podatke o operatoru zrakoplova (naziv, adresa, osoba za kontakt, telefon, fax, e-mail) i dokaz o registraciji za izvođenje operacija za snimanje iz zraka

6. podatke o vremenu snimanja

7. svrhu snimanja (izmjera zemljišta, istraživanje, prostorno uređenje te druge gospodarstvene i znanstvene potrebe)

8. plan snimanja na karti u mjerilu 1:100 000 ili krupnije s označenim područjem snimanja

9. podatak radi li se o ciljanom snimanju (u slučaju ciljanog snimanja priložiti popis lokacija i građevina)

10. podatke o vrsti snimanja (analogno/digitalno), MS/GSD, kameri/senzoru, žarišnoj daljini objektiva, obliku zapisa (filmu ili formatu digitalnog zapisa snimka) i

11. mjesto čuvanja snimljenog materijala.

(4) Za snimanje strogog rezervata, posebnog rezervata, nacionalnog parka i parka prirode, pored podataka navedenih u stavku 3. ovoga članka, dostavlja se suglasnost javne ustanove koja upravlja zaštićenim područjem i drugi podaci u skladu s posebnim propisima.

(5) Za ciljano snimanje vojnih i civilnih lokacija i građevina posebno važnih za obranu naručitelj snimanja dostavlja i podatak o osobi zaduženoj za zaštitu klasificiranih podataka.

(6) Za iznošenje neprocesiranih zračnih snimaka prije pregleda od strane Povjerenstva za pregled zračnih snimaka, naručitelj snimanja treba priložiti izjavu s obrazloženjem nemogućnosti procesiranja zračnih snimaka u Republici Hrvatskoj.

(7) Iznimno, kada je Državna geodetska uprava temeljem ugovora o javnim uslugama naručitelj snimanja iz zraka, zahtjev za izdavanje odobrenja za snimanje iz zraka podnosi izvršitelj ugovora, a vlasnik snimljenog materijala je Državna geodetska uprava.

Inozemne osobe

Članak 7.

(1) Inozemne pravne i fizičke osobe te pravne i fizičke osobe koje snimaju za njihove potrebe, mogu snimati iz zraka nakon pribavljenog odobrenja iz članka 5. stavka 1. ove Uredbe.

(2) Državna geodetska uprava obvezna je, prije izdavanja odobrenja za snimanje iz zraka iz članka 5. stavka 1. ove Uredbe inozemnim osobama, pribaviti prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za poslove obrane.

(3) Inozemni operator zrakoplova za izvođenje operacija snimanja iz zraka u Republici Hrvatskoj mora ishoditi dokument iz članka 3. stavka 3. ove Uredbe izdan od nadležnog tijela Republike Hrvatske u skladu s propisima koji uređuju zračni promet.

(4) Inozemni operator zrakoplova za izvođenje operacija snimanja iz zraka prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku te prilikom izlaska iz Republike Hrvatske dužan je koristiti zračne luke za međunarodni promet putnika.

Snimanje u području razgraničenja sa susjednim državama kada je neophodno korištenje zračnog prostora susjednih država

Članak 8.

(1) Pravnim i fizičkim osobama koje snimaju iz zraka područje Republike Hrvatske u području razgraničenja sa susjednim državama i kojima je zbog snimanja neophodno korištenje zračnog prostora tih susjednih država, Državna geodetska uprava izdat će odobrenje za snimanje iz zraka pod uvjetom da je prethodno pribavljena suglasnost nadležnih tijela susjedne države čiji se zračni prostor koristi. Državna geodetska uprava će takvu suglasnost zatražiti putem ministarstva nadležnog za vanjske poslove.

(2) Zahtjev za izdavanje odobrenja za snimanje iz zraka iz stavka 1. ovoga članka naručitelj snimanja dužan je podnijeti Državnoj geodetskoj upravi najmanje 30 radnih dana prije planiranog datuma snimanja.

(3) Za potrebe pribavljanja suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka Državna geodetska uprava dostavlja ministarstvu nadležnom za vanjske poslove cjelokupnu dokumentaciju iz članka 6. stavka 3. ove Uredbe.

(4) Primjerak odobrenja za snimanje iz zraka područja Republike Hrvatske u području razgraničenja sa susjednim državama, Državna geodetska uprava pravodobno će dostaviti nadležnoj ustrojstvenoj jedinici Ministarstva unutarnjih poslova.

Pregled snimljenog materijala

Članak 9.

(1) Pravne i fizičke osobe kojima je izdano odobrenje za snimanje iz zraka dužne su zračne snimke dostaviti na pregled Državnoj geodetskoj upravi odmah po obavljenom snimanju, a najkasnije u roku od osam dana od završetka snimanja.

(2) U slučaju da snimanje nije izvršeno, pravne i fizičke osobe kojima je izdano odobrenje za snimanje iz zraka, dužne su o tome obavijestiti Državnu geodetsku upravu najkasnije u roku od osam dana od isteka odobrenja za snimanje iz zraka.

(3) Iznositi iz Republike Hrvatske ili razmjenjivati putem interneta mogu se samo zračni snimci koji su pregledani sukladno stavku 1. ovoga članka i koje odobri Državna geodetska uprava.

(4) Iznimno je dozvoljeno privremeno iznošenje nepregledanog snimljenog materijala u inozemstvo uz odobrenje Državne geodetske uprave radi obrade zračnih snimaka i to samo u slučajevima kada obradu nije moguće izvršiti u Republici Hrvatskoj sukladno članku 6. stavku 6. ove Uredbe.

(5) Zračni snimci iz stavka 4. ovoga članka ne mogu se iznositi putem posrednika i komercijalnih prijevoznih tvrtki, već osoba koja iznosi navedeni materijal mora biti zaposlenik tijela ili pravne osobe naručitelja snimanja. Nakon obrade naručitelj snimanja dužan je dostaviti zračne snimke na pregled u Državnu geodetsku upravu u roku od osam dana.

(6) Državna geodetska uprava će odmah po izdavanju odobrenja za iznošenje zračnih snimaka dostaviti nadležnoj ustrojstvenoj jedinici Ministarstva unutarnjih poslova primjerak odobrenja kojim se odobrava iznošenje zračnih snimaka iz Republike Hrvatske, uz navođenje vremena i graničnog prijelaza na kojem će biti iznijete.

Odobrenje za uporabu zračnih snimaka

Članak 10.

(1) Državna geodetska uprava i ministarstvo nadležno za poslove obrane zajednički osnivaju Povjerenstvo za pregled zračnih snimaka (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

(2) Članove Povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka odlukom imenuje ravnatelj Državne geodetske uprave.

(3) Povjerenstvo će u roku od 15 dana od dana dostave originalnih i kompletnih zračnih snimaka odrediti koji se snimci smiju koristiti u skladu s podnesenim zahtjevom. Temeljem zaključka Povjerenstva, Državna geodetska uprava izdat će odobrenje za uporabu zračnih snimaka.

(4) Način rada Povjerenstva propisuje se poslovnikom.

(5) Za upotrebu zračnih snimaka u druge svrhe od svrhe navedene u odobrenju za uporabu, vlasnik snimljenog materijala mora od Državne geodetske uprave zatražiti novo odobrenje za uporabu uz navođenje svrhe za koju će se zračni snimci koristiti. Zračne snimke nije potrebno dostavljati na ponovni pregled ako se radi o neklasificiranom materijalu.

(6) Za upotrebu klasificiranih zračnih snimaka u druge svrhe od svrhe navedene u odobrenju za uporabu, klasificirani zračni snimci moraju se ponovno dostaviti na pregled u Državnu geodetsku upravu. Po obavljenom pregledu od strane Povjerenstva, Državna geodetska uprava izdat će novo odobrenje za uporabu zračnih snimaka u skladu s podnesenim zahtjevom.

(7) Naručitelj snimanja vlasnik je snimljenog materijala i odgovoran je za zaštitu i uporabu snimljenog materijala sukladno izdanom odobrenju za uporabu.

Rokovi za izdavanje odobrenja

Članak 11.

(1) Odobrenje iz članka 5. stavka 1. ove Uredbe, Državna geodetska uprava dužna je izdati u roku od 15 dana od dana predaje urednog zahtjeva, odnosno pribavljenih potrebnih suglasnosti.

(2) Odobrenje iz članka 10. stavka 3. ove Uredbe, Državna geodetska uprava dužna je izdati u roku od 15 dana od dana obavljenog pregleda od strane Povjerenstva za pregled zračnih snimaka.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 12.

(1) Poslovnik iz članka 10. stavka 4. ove Uredbe donijet će Povjerenstvo za pregled zračnih snimaka najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

(2) Do donošenja poslovnika iz stavka 1. ovoga članka ostaje na snazi Poslovnik o radu Povjerenstva za pregled zračnih snimaka, klase: 804-07/12-04/04, urbroja: 541-1-13-12, od 26. kolovoza 2013. godine i klase: 343-01/13-01/2, urbroja: 512-01-13-8 od 22. kolovoza 2013. godine.

Članak 13.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o snimanju iz zraka (»Narodne novine«, broj 130/12).

Članak 14.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-03/31

Urbroj: 50301-05/05-16-2

Zagreb, 27. srpnja 2016.

Predsjednik

Tihomir Orešković, v. r.

70 30.07.2016 Uredba o snimanju iz zraka