Uredba o dopuni Uredbe o kriterijima za dodjelu zamjenskog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske ovlaštenicima naknade za oduzeto poljoprivredno zemljište temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine

NN 70/2016 (30.7.2016.), Uredba o dopuni Uredbe o kriterijima za dodjelu zamjenskog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske ovlaštenicima naknade za oduzeto poljoprivredno zemljište temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1668

Na temelju članka 59. stavka 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, br. 39/13 i 48/15), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. srpnja 2016. godine donijela

UREDBU

O DOPUNI UREDBE O KRITERIJIMA ZA DODJELU ZAMJENSKOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE OVLAŠTENICIMA NAKNADE ZA ODUZETO POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE TEMELJEM ZAKONA O NAKNADI ZA IMOVINU ODUZETU ZA VRIJEME JUGOSLAVENSKE KOMUNISTIČKE VLADAVINE

Članak 1.

U Uredbi o kriterijima za dodjelu zamjenskog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske ovlaštenicima naknade za oduzeto poljoprivredno zemljište temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (»Narodne novine«, broj 93/15) u članku 4. stavku 1. iza podstavka 6. dodaje se novi podstavak 7. koji glasi:

»– koje se nalazi izvan područja katastarske općine, područja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojoj je oduzeto poljoprivredno zemljište«.

Dosadašnji podstavci 7. i 8. postaju podstavci 8. i 9.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-03/32

Urbroj: 50301-05/25-16-2

Zagreb, 27. srpnja 2016.

Predsjednik

Tihomir Orešković, v. r.